• Tartalom

173/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet

173/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet

a katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik járandóságaival és szociális érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási szabályokról1

2011.01.01.

A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hft.) 50. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik járandóságaival és szociális érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási szabályokat a Kormány a következők szerint állapítja meg:

1. § A rendelet hatálya a katonai szakképzésben tanulmányokat folytató, tényleges állományú hallgatókra, valamint a Hft. 15. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti ösztöndíjas hallgatók közül azokra terjed ki, akik a honvédséggel kötött tanulmányi szerződés alapján katonai felsőoktatási intézményben folytatják a tanulmányaikat.

A CSALÁDI SEGÉLY

2. § (1) A családi segélyre való jogosultság szempontjából munkaképtelennek kell tekinteni

a) azt a hozzátartozót, aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette,

b) a hallgató házastársát (élettársát), ha legalább egy gyermek eltartásáról kell gondoskodnia, illetve legalább hat hónapos vagy veszélyeztetett terhes, illetőleg felsőoktatási intézmény vagy középfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója,

c) azt a hozzátartozót, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte,

d) a testvért és a gyermeket 16. életévének betöltéséig.

(2) A családi segélyre való jogosultság szempontjából munkaképtelennek kell tekinteni azt a testvért és gyermeket is, aki a 16. életévének betöltésekor tartósan munkaképtelen, vagy munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, ha ez az állapot legalább egy éve tart, vagy keletkezésének időpontjától előreláthatólag legalább egy évig tartani fog.

(3) A szociális otthonban, nevelőotthonban, csecsemőotthonban, egészségügyi gyermekotthonban, szakmunkástanuló otthonban elhelyezett hozzátartozó után családi segélyt megállapítani nem lehet. Ezen személyek után a gondozási díjat a jegyző folyósítja.

(4) Az (1) bekezdés b) és d) pontja alá tartozó tanulók esetében a családi segélyre jogosultság a tanulmányi szünidő időtartama alatt is fennáll.

(5) A családi segélyre jogosultság érdekében igazolni kell:

a)2 a legalább 50%-os egészségkárosodást az orvosszakértői szerv szakvéleményével, szakhatósági állásfoglalásával, vagy a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv ellátást megállapító határozatával,

b) a terhességet a terhesgondozást végző orvos által kiállított igazolással,

c) az oktatási intézményben történő tanulmányok folytatását az oktatási intézmény által kiállított okirattal,

d)3 az egyéb adatokat más, az adatok valódiságát bizonyító okirattal.

(6)4 Ha a kérelmező a kérelmében az (5) bekezdés c) pontja szerinti adatot nem igazolja, az eljáró hatóság az adatot nyilvántartó hatósághoz fordul.

3. § (1) Nem lehet eltartásra szorulónak tekinteni azt a hozzátartozót, akinek eltartásáról az állam térítésmentesen gondoskodik.

(2) Annak vizsgálata során, hogy a hozzátartozó eltartásra szorul-e, a bármely forrásból származó összes jövedelmét, a kérelem benyújtását megelőző három hónapi átlag alapján kell figyelembe venni azzal, hogy jövedelemnek az egészségbiztosítási és a nyugdíj-, munkavállalói járulékkal, továbbá a személyi jövedelemadóval, illetőleg jövedelemadó-előleggel csökkentett összeg minősül.

(3) A (2) bekezdés szerinti összegbe nem számítható be

a) a családi pótlék,

b) az állami gondozott gyermek neveléséért járó nevelőszülői gondozási díj,

c) a családi segélyre jogosultat a bíróság határozata alapján megillető tartásdíj,

d) a gyermekgondozás céljából fizetés nélküli szabadságon lévő (gyermekgondozási segélyben vagy gyermekgondozási díjban részesülő) nőt az idegen gyermek gondozása fejében és a részfoglalkozású munkaviszony (tagsági viszony) alapján megillető díjazás,

e) a tanulmányokat folytató hozzátartozókat megillető bármely állami támogatás, illetve a tanulmányi szerződés alapján járó támogatás (ösztöndíj); a nappali tagozaton tanulmányokat folytatókat – a tanulmányok megkezdése előtt – munkaviszonyuk vagy más jogviszonyuk alapján megillető átlagkeresetet e rendelkezés alapján nem lehet figyelmen kívül hagyni,

f) fogyatékossági támogatás,

g) a vakok személyi járadéka.

4. § (1) Ha az ösztöndíjas hallgatót a tanulmányai megkezdése előtt jogerőre emelkedett bírói határozat kötelezte tartásdíj fizetésére, a családi segély összege – az egyéb feltételek hiányában is – a megállapított tartásdíjjal, de legfeljebb a további személy részére a Hft. 41/D. §-ának (3) bekezdése alapján megállapítható családi segély összegével egyenlő.

(2) Ha az ösztöndíjas hallgató tartási kötelezettsége a tanulmányai megkezdése után keletkezett, a jogosultnak – az egyéb feltételek hiányában is – az első személy részére járó családi segélyt kell megállapítani.

(3) A bírósági határozattal megállapított tartásdíj helyett kifizetett családi segélynek megfelelő összeget az ösztöndíjas hallgatótól levonni nem lehet.

5. § (1) A családi segély folyósítása iránti kérelmet a hallgató az ösztöndíjas hallgatói jogviszony létrejöttét követően a jegyzőhöz nyújthatja be.

(2)5 A határozatot közölni kell az illetékes katonai oktatási intézménnyel, valamint a segély folyósítása céljából az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságával (a továbbiakban: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság).

(3) A családi segélyt háztartásonként csak egy igényjogosultnak lehet folyósítani. Ha a családi segélyre egy háztartásban több személy is jogosult, azt a következő sorrend szerint kell folyósítani:

a) a házastárs (élettárs),

b) vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek,

c) szülő, örökbefogadó és nevelő szülő,

d) nagyszülő,

e) testvér,

f) a házastárs szülője.

(4)6 Ha több hozzátartozó esik a (3) bekezdésben meghatározott sorrend azonos pontja alá, a körülmények mérlegelésével a jegyző dönti el, hogy a családi segélyt kinek a részére kell folyósítani.

(5)7

6. § (1) A családi segélyt legkorábban a tanulmányok megkezdését követő hónap első napjától kell megállapítani, és azt havonta – a nyugellátásra vonatkozó szabályok szerint – kell folyósítani.

(2)8 A tanulmányok megkezdése után előterjesztett kérelem esetén a családi segély visszamenőleg legfeljebb az igénybejelentést megelőző hatodik hónap első napjától folyósítható. Meg kell szüntetni a családi segély folyósítását, ha

a) az ösztöndíjas hallgatói jogviszony megszűnt,

b) a segélyezett hozzátartozó jogosultságára vonatkozó bármely feltétel megszűnt,

c) a családi segélyre jogosult hozzátartozó előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti,

d) a családi segélyre jogosult hozzátartozó három hónapnál hosszabb ideig külföldön tartózkodik.

(3) A családi segély folyósítását az ösztöndíjas hallgatói jogviszony megszűnését követő hónap utolsó napjával, illetőleg a jogosultságra vonatkozó bármely egyéb feltétel megszűnése hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

7. § (1)9 Ha a családi segély megállapítása után a hozzátartozó kereseti (jövedelmi) viszonyaiban olyan változás áll be, amely a segély felemelését teszi indokolttá, kérheti az összeg felemelését. Ilyen esetben a változást követő hónap első napjától kell a családi segély összegét felemelni. Ha a kérelmet késedelmesen terjesztik elő, a felemelt összegű családi segély legkorábban a kérelem benyújtását megelőző hatodik hónap első napjától kezdődően folyósítható.

(2) Az olyan változást, amelynek folytán a segélyt csökkenteni kell vagy meg kell szüntetni, a segélyezett hozzátartozó köteles 8 napon belül a jegyzőnek írásban bejelenteni. Ilyen esetben a jegyző intézkedik a változást követő hónap első napjától a családi segély összegének csökkentésére vagy megszüntetésére.

8. §10 (1) Az ösztöndíjas hallgatói jogviszony megszűnéséről a katonai oktatási intézmény megfelelő adatok közlésével köteles a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot és a jegyzőt 8 napon belül értesíteni.

(2) Az (1) bekezdésben előírt értesítés elmulasztásából származó kárt a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint meg kell téríteni.

(3) Az ösztöndíjas hallgatói jogviszony megszűnése esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a katonai oktatási intézmény értesítése alapján a családi segély folyósítását saját hatáskörben szünteti meg.

9. § (1) A hozzátartozó a jogtalanul felvett családi segély összegét köteles visszafizetni. A visszafizetésért egyetemlegesen felelős az a hozzátartozóval közös háztartásban élő ösztöndíjas hallgató is, akinek a tanulmányaira tekintettel a hozzátartozó családi segélyben részesült.

(2) Ha az (1) bekezdésben említettek a jogtalanul felvett családi segélyt a kitűzött határidőn belül nem fizetik vissza, tőlük a követelést adók módjára kell behajtani.

10. §11 A családi segélynek a Hft. 41/D. §-ának (6) bekezdése szerinti továbbfolyósítása a betegség miatt megszűnt jogviszonyú ösztöndíjas hallgató kérelmére a katonai oktatási intézmény által erre a célra kiállított igazolás alapján történik. Az igazolást a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz és a jegyzőhöz kell megküldeni.

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS ÁLLAMI ELLÁTÁS

A gyógyító-megelőző ellátás

11. § A Hft. 41/G. §-ának (1) bekezdése szerinti gyógyító ellátás térítésmentes, az erre való jogosultságot az alábbiak szerint kell igazolni:

a)12 az ösztöndíjas hallgató a diákigazolvánnyal,

b)13 a baleset vagy betegség miatt leszerelt ösztöndíjas hallgató a Magyar Honvédség Központi Egészségügyi Felülvizsgáló Bizottsága által kiállított igazolással.

A baleseti ellátások és az egyéb nyugellátások megállapítása és folyósítása

12. § (1)14 A baleseti táppénzt, a baleseti járadékot és a baleseti rokkantsági nyugdíjat a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvények rendelkezéseinek megfelelően az illetékes a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szerve vagy a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv állapítja meg.

(2) A baleseti járadékot és a baleseti rokkantsági nyugdíjat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

13. §15 (1)16 A Hft.-n alapuló baleseti ellátásokat és egyéb nyugellátásokat az ösztöndíjas hallgató bejelentett lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szerve, illetve nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a katonai oktatási intézmény által benyújtott kérelem alapján állapítja meg.

(2)17 Az (1) bekezdés szerinti kérelmet az ösztöndíjas hallgató vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozó is előterjesztheti. Az előterjesztés alapján a kérelmet a katonai oktatási intézmény köteles benyújtani.

14. § (1)18

(2)19 A megszűnt jogviszonyú ösztöndíjas hallgató esetében, ha a jogviszony megszűnése haláleset, baleset vagy betegség következménye, a katonai oktatási intézmény a rendelkezésre álló adatok alapján nyolc napon belül határozatban állapítja meg, hogy az érintett mikortól meddig állt hallgatói jogviszonyban, a jogviszony megszűnésének okát és azt, hogy a haláleset, a baleset vagy a betegség összefügg-e a szolgálati kötelezettséggel.

15. § (1) A baleseti ellátást és az egyéb nyugellátásokat a balesetet, illetőleg az ösztöndíjas hallgatói jogviszony megkezdését megelőzően elért kereset alapulvételével kell megállapítani. Annak a hallgatónak, akinek nincs keresete vagy az alacsonyabb a kifizetéskor érvényes teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló kötelező legkisebb munkabérénél, az ellátást ez utóbbi összeg alapulvételével kell megállapítani.

(2)20 A baleseti ellátás és az egyéb nyugellátás megállapításának alapjául szolgáló munkaképesség-csökkentés mértékét, a rokkantság fokát az orvosszakértői szerv állapítja meg.

16. § (1)21 A 13. § (1) bekezdése szerinti ellátásra az illetékes a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szerve, illetve nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által hozott határozat elleni jogorvoslati eljárásban a katonai oktatási intézmény nyilatkozatát a döntés előtt ki kell kérni.

(2)22 Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az igény érvényesítésére, a jogorvoslatra és a jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetésére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényt, valamint a kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló törvényt, illetőleg a végrehajtásukról szóló rendeleteket kell alkalmazni.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

2

A 2. § (5) bekezdés a) pontja a 332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (5) bekezdés d) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 421. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

4

A 2. § (6) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 419. § (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

5

Az 5. § (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 419. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6

Az 5. § (4) bekezdés második mondatát a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 421. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

7

Az 5. § (5) bekezdését a 154/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte.

8

A 6. § (2) bekezdés bevezető szövegrésze a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 420. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

9

A 7. § (1) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 420. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

10

A 8. § a 154/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

11

A 10. § a 154/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

12

A 11. § a) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 420. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

13

A 11. § b) pontja a 154/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

15

A 13. § a 154/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

16

A 13. § (1) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 419. § (3) bekezdésével megállapított, a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 139. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 13. § (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 420. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

18

A 14. § (1) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 421. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

19

A 14. § (2) bekezdése a 154/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

20

A 15. § (2) bekezdése a 332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

21

A 16. § (1) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 419. § (4) bekezdésével megállapított, a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 139. § c) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 16. § (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 421. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére