• Tartalom

2005. évi CLXXX. törvény

2005. évi CLXXX. törvény

a foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről1

2011.01.01.

Az álláskeresők mikro-, kis- és középvállalkozásnál, valamint civil szervezetnél történő foglalkoztatásának támogatása, továbbá a rugalmas foglalkoztatási formák közszférában történő térnyerése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

Az álláskeresők mikro-, kis- és középvállalkozásnál, valamint civil szervezetnél történő foglalkoztatásának támogatása

1. § E törvény hatálya kiterjed

a) a külön törvényben meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozásra, civil szervezetre, valamint az általa alkalmazni kívánt, illetve alkalmazott személyre;

b) a kedvezmény érvényesítése során eljáró hatóságra.

2. § (1)2 Kedvezmény illeti meg a legfeljebb kétszázötven fő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal rendelkező, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó, e törvény 1. §-ának a) pontjában meghatározott, legalább 6 hónapja működő munkáltatót, ha aktív korúak ellátásában nem részesülő,

a) legalább három hónapja nyilvántartott álláskeresőt, vagy

b) az a) pontban foglaltnál rövidebb ideje nyilvántartott, a foglalkoztatás megkezdése előtti 365 napban keresőtevékenységet nem folytatott álláskeresőt, illetve

c) olyan személyt, akinek jogviszonya a foglalkoztatás megkezdését megelőző három hónapon belül csoportos létszámcsökkentésre tekintettel szűnt meg [az a)–c) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: álláskereső]

foglalkoztat és ezzel az éves átlagos statisztikai állományi létszámát emeli, továbbá a bővített létszámot a foglalkoztatás (5) bekezdés a) pontjában meghatározott időtartama alatt megtartja.

(2)3 Az (1) bekezdésben meghatározott álláskereső foglalkoztatása után a munkáltató a foglalkoztatás megkezdésétől számított egy évig mentesül:

a)4

b) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott társadalombiztosítási járulék, valamint

c)5

megfizetése alól.

(3) A munkáltató a kedvezményt – teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén – legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 130 százalékának, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén ezen összeg időarányos részének megfelelő járulékalap után érvényesítheti.

(4) E kedvezmény és egyéb, törvény alapján járó foglalkoztatási célú járulékkedvezmény ugyanazon személy után, egyidejűleg – ideértve a kedvezmény nyújtását követő továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamát is – nem vehető igénybe.

(5) Az (1) bekezdés alkalmazásában

a)6 álláskereső foglalkoztatása: a legalább négyórás részmunkaidőt előíró, határozatlan időre szóló munkaszerződés kötése és ez alapján legalább kétéves időtartamú foglalkoztatás;

b) négy órát elérő részmunkaidő: a napi négy órát, illetve – munkaidőkeret megállapítása esetén a munkaidőkeret átlagában – a heti húsz órát elérő munkaidő;

c)7 csoportos létszámcsökkentés: a jogviszonynak az Mt. 94/C. § (4) bekezdésében, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 38/A. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott módon történő megszűnése.

(6)8 Az állami foglalkoztatási szerv igazolja, hogy az álláskereső

a) a nyilvántartásban legalább három hónapja szerepel,

b) a foglalkoztatás megkezdését megelőző 365 napban keresőtevékenységet nem folytatott, illetve

c) a foglalkoztatás megkezdését megelőző három hónapban csoportos létszámcsökkentéssel érintett volt.

(7)9 Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény – az e törvényben megállapítottak szerint – akkor is megilleti a munkáltatót, ha az álláskereső jogviszonya a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 17/B. §-ában, a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 10. § (4) és (5) bekezdésében meghatározottak szerint szűnt meg.

(8)–(11)10

3. § (1)11 Az állami adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására előírt határidőt követő harmadik hónap utolsó napjáig az államháztartás alrendszerei közötti elszámolás céljából, havi bontásban adatot szolgáltat a Munkaerőpiaci Alap részére a kedvezménnyel érintett foglalkoztatottak számáról. A Munkaerőpiaci Alap a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére a kedvezménnyel érintett foglalkoztatottak után – az állami adóhatóság által szolgáltatott adatok alapján – személyenként és havonta külön jogszabályban meghatározott összeget utal át, melynek forrása a „Aktív támogatások” cím, „Járulékkedvezmény megtérítés” alcím előirányzata.

(2)12 A kedvezmény jogosulatlan érvényesítése esetén a társadalombiztosítási járulék megállapítására, megfizetésére, bevallására, a mulasztási bírság, pótlék megállapítására az Art.-ben meghatározottak szerint kerül sor.

(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben az (1) bekezdésben meghatározott összeget a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai a Munkaerőpiaci Alap kezelője részére visszatérítik.

(4)13 Az álláskereső foglalkoztatására tekintettel igénybe vehető járulékkedvezmény érvényesítése céljából a munkáltató a foglalkoztatás kedvezménnyel érintett időtartama alatt az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallásában a kedvezménnyel érintett munkavállalónként adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak

a)14 a munkavállaló részére kifizetett (juttatott), járulékalapot képező jövedelem után a kedvezmény figyelembevétele nélkül számított társadalombiztosítási járulék alapjáról és összegéről,

b)15 a kedvezmény érvényesítése alapján ténylegesen befizetett társadalombiztosítási járulék alapjáról és összegéről, valamint

c) a részmunkaidős foglalkoztatásról.

4. §16

5–12. §17

Záró rendelkezések

13. § (1) E törvény 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(5)18

14–16. §19

17. §20 Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, az egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelős miniszter, a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulék-fizetés szabályozásáért felelős miniszter és a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, hogy

a)21 az álláskereső mikro-, kis- és középvállalkozás, valamint civil szervezet által történő foglalkoztatásának részletes feltételeit és az ahhoz kapcsolódó kedvezmény érvényesítésének részletes szabályait,

b)22 az állami adóhatóság, valamint a Munkaerőpiaci Alap, a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap közötti elszámolás tartalmát és részletes szabályait, valamint a Munkaerőpiaci Alap által átutalandó összeget

együttes rendeletben23 megállapítsa.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. december 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. december 29. A törvényt a 2011: CXCI. törvény 29. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése a 2008: CVII. törvény 48. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdés bevezető szövegrésze a 2008: CVII. törvény 48. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdésének a) pontját a 2009: LXXVIII. törvény 49. § a) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító törvény 50. §-a alapján a 2009. december havi tételes egészségügyi hozzájárulás fizetésére és bevallására a 2009. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

5

A 2. § (2) bekezdésének c) pontját a 2009: LXXVII. törvény 199. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 2. § (5) bekezdés a) pontja a 2008: CVII. törvény 48. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (5) bekezdés c) pontját a 2008: CVII. törvény 48. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 2010: CLXXI. törvény 106. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (6) bekezdése a 2008: CVII. törvény 48. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (7) bekezdését a 2008: CVII. törvény 52. § (1) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2010: CLXXI. törvény 106. § (1) bekezdése iktatta be.

10

A 2. § (8)–(11) bekezdését a 2008: CVII. törvény 52. § (1) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 3. § (1) bekezdése a 2008: CVII. törvény 49. § (1) bekezdésével megállapított és a 2009: LXXVII. törvény 181. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

12

A 3. § (2) bekezdése a 2009: LXXVII. törvény 199. § b) pontja és a 2009: LXXVIII. törvény 49. § b) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 50. §-a alapján a 2009. december havi tételes egészségügyi hozzájárulás fizetésére és bevallására a 2009. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

13

A 3. § (4) bekezdés bevezető szövegrésze a 2008: CVII. törvény 49. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 3. § (4) bekezdésének a) pontja a 2009: LXXVII. törvény 199. § c) pontja és a 2009: LXXVIII. törvény 49. § c) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 50. §-a alapján a 2009. december havi tételes egészségügyi hozzájárulás fizetésére és bevallására a 2009. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

15

A 3. § (4) bekezdésének b) pontja a 2009: LXXVII. törvény 199. § c) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 4. §-t és a megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 873. pontja hatályon kívül helyezte.

17

Az 5–12. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 873. pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 13. § (2)–(5) bekezdését a 2008: CVII. törvény 52. § (1) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 14–16. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 873. pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 17. § bevezető szövegrésze a 2006: CIX. törvény 171. § (5) bekezdésének w) pontja, a 2008: LXXXII. törvény 31. § (18) bekezdése szerint módosított szöveg.

21

A 17. § a) pontja a 2008: CVII. törvény 50. §-ával megállapított szöveg.

22

A 17. § b) pontja a 2008: CVII. törvény 50. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére