• Tartalom

2005. évi CLXXXVI. törvény

2005. évi CLXXXVI. törvény

a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról1

2007.12.01.

1–173. §2

174–178. §3

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

179. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel – 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2)4

Átmeneti rendelkezés

180. § (1) Az e törvény 15. §-ában foglalt rendelkezéseket 2006. május 20-ától kell alkalmazni úgy, hogy ha egy céltársaság részvényei ebben az időpontban már több tagállam szabályozott piacára is be vannak vezetve, akkor e tagállamok felügyeleti hatóságai huszonnyolc napon belül megállapodnak a céltársaságban történő befolyásszerzésre irányuló nyilvános vételi ajánlat vizsgálatára hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság személyéről. Ha a huszonnyolc nap eredménytelenül telik el, a céltársaság a huszonkilencedik napon, vagy az ezt követő első kereskedési napon dönt a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságról annak értesítésével.

(2)5 A Tpt.-nek e törvény 17–32. §-aival módosított rendelkezéseit a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez 2006. május 19-e után benyújtott nyilvános vételi ajánlatra kell alkalmazni. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez 2006. május 20-a előtt jóváhagyásra benyújtott nyilvános vételi ajánlatok esetén a nyilvános vételi ajánlat jóváhagyásra történő benyújtásakor hatályos előírásokat kell alkalmazni.

(3) E törvény hatálybalépését megelőzően már működő – de a központi hitelinformációs rendszerhez (a továbbiakban: KHR) nem csatlakozott – referenciaadat-szolgáltató 2006. március 31-ig köteles a KHR-hez csatlakozni. E szervezetnek a KHR-be történő adatátadása kizárólag a 2006. március 31-ét követően kötött szerződéssel kapcsolatos referenciaadatra történhet.

(4) Ha a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történő adatátadás tervezett végrehajtását megelőzően már nem áll rendelkezésre harminc nap a 157/B. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti tájékoztatásra, akkor a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történő adatátadásra kizárólag akkor kerülhet sor, ha a referenciaadat-szolgáltató eleget tesz a 157/B. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti tájékoztatási kötelezettségének, és e tájékoztatás időpontjától számított harminc nap eltelt.

(5) Annak a szervezetnek, amely e törvény hatálybalépésekor értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó tevékenységi engedéllyel rendelkezik, az e törvény 53. §-ával módosított Tpt. 168. §-ának (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettséget nem kell teljesítenie. A tevékenységi engedélyt úgy kell tekinteni, mintha a szervezet a bejelentési kötelezettségének eleget tett volna.

(6) A kockázati tőkebefektetésekről, a kockázati tőketársaságokról, valamint a kockázati tőkealapokról szóló 1998. évi XXXIV. törvény alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által engedélyezett kockázati tőkealap-kezelő és nyilvántartásba vett kockázati tőkealap 2006. június 30-áig köteles a Tpt. 296/A–296/Q. §-ában foglalt előírásoknak megfelelni.

(7) A Tpt.-nek az e törvény 28–29. §-ával megállapított 76/A–76/B. §-a azon, 2001. július 18-án nyilvánosan működő részvénytársaság vonatkozásában, amely 2001. július 18-án hatályos alapszabályában meghatározta az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékét, s az alapszabály e rendelkezése 2006. május 20-án még hatályban van, 2010. január 1. napjától alkalmazható azzal, hogy a céltársaság az alapszabályában ezen időpontot megelőzően is előírhatja a 76/A–76/B. §-ban foglalt rendelkezések figyelembevételét.

(8)6 Az e törvény hatálybalépésekor központi értéktári tevékenység és a klíringelt ügylet teljesítéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalási tevékenység végzésére jogosító engedéllyel egyaránt rendelkező szervezet legkésőbb 2009. január 1-jéig köteles gondoskodni arról, hogy a fenti tevékenységet két, elkülönült jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság végezze.

(9)7 Az e törvény hatálybalépésekor központi értéktári tevékenység és elszámolóházi tevékenység végzésére jogosító engedéllyel egyaránt rendelkező szervezet a (8) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítéséig, de legkésőbb 2008. december 31-ig a Tpt. 140. §-a (1) bekezdésének és Tizedik részének 2005. december 31-én hatályos rendelkezései alapján folytathatja a tevékenységét.

(10) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXXVIII. törvény8 34. §-ának (4)–(7) bekezdésében foglaltakat a Tpt.-ben meghatározott referenciaadat-szolgáltatónak is alkalmaznia kell.

181. §9

1–6. számú melléklet a 2005. évi CLXXXVI. törvényhez10

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. december 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. december 29. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 98. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–173. §-t a 2007: LII. törvény 79. § (4) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 174–178. §-t, valamint a 174. §-t, 175. §-t, 176. §-t, 177. §-t és 178. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 879. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 179. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 879. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 180. § (2) bekezdésének második mondata a 2006: XXII. törvény 5. §-ával megállapított szöveg.

6

A 180. § (8) bekezdése a 2007: CXXXVII. törvény 96. §-ával megállapított szöveg.

7

A 80. § (9) bekezdése a 2007: LII. törvény 86. §-a szerint módosított szöveg.

8

A törvény száma helyesen: 2005: CLXXXVIII. törvény.

9

A 181. §-t és a megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 879. pontja hatályon kívül helyezte.

10

Az 1–6. számú mellékletet a 2007: LII. törvény 79. § (4) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére