• Tartalom

2005. évi CLXXXVIII. törvény

2005. évi CLXXXVIII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1. § (1)2

(2)3

2–32. §4

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

33. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel – 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2)5

Átmeneti rendelkezés

34. § (1) E törvény hatálybalépését megelőzően már működő – de a központi hitelinformációs rendszerhez (a továbbiakban: KHR) nem csatlakozott – pénzügyi intézmény, valamint a kizárólag garanciavállalással, illetőleg készfizető kezesség nyújtásával foglalkozó jogi személy 2006. március 31-ig köteles a KHR-hez csatlakozni. E szervezetnek a KHR-be történő adatátadása kizárólag a 2006. március 31-ét követően kötött szerződéssel kapcsolatos referenciaadatra történhet.

(2) Ha a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történő adatátadás tervezett végrehajtását megelőzően már nem áll rendelkezésre harminc nap a Hpt. – e törvény 23. §-ával beiktatott – 130/J. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti tájékoztatásra, akkor a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történő adatátadásra kizárólag akkor kerülhet sor, ha a referenciaadat-szolgáltató eleget tesz a Hpt. – e törvény 23. §-ával beiktatott – 130/J. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti tájékoztatási kötelezettségének, és e tájékoztatás időpontjától számított harminc nap eltelt.

(3) E törvény hatálybalépésekor a KHR kezelésére engedéllyel rendelkező pénzügyi vállalkozás 2006. június 30-ig köteles megfelelni a Hpt. – e törvény 15. §-ával beiktatott – 130/B. § (1) bekezdésének a)–e) pontjaiban meghatározott követelményeknek.

(4) A Hpt. – e törvény 32. §-ával és 2. számú mellékletével beiktatott – 3. számú melléklete 1.2 pontjának c), e)–g) alpontja, 1.3 pontja, 1.4 pontjának c)–d) és f)–g) alpontja, 2.1 pontjának c) alpontja, 2.2 pontjának g) alpontja, 2.3 pontjának d) és f) alpontja továbbá 2.4 pontjának b) alpontja szerinti referenciaadatokat a referenciaadat-szolgáltató 2006. április 1-jétől adhatja át a KHR-et kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

(5) A (4) bekezdés szerinti referenciaadatok a Hpt. – e törvény 16–18. §-ával beiktatott – 130/C–130/E. §-ában foglalt esetben – a (7) bekezdésben foglalt eltéréssel – kizárólag akkor adhatók át a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére, ha a Hpt. – e törvény 16–18. §-ával beiktatott – 130/C–130/E. §-ában foglalt feltétel e törvény hatálybalépését követően következett be.

(6) Amennyiben a Hpt. – e törvény 16. §-ával beiktatott – 130/C. §-ában foglalt feltételek közül az időtartam számítása e törvény hatálybalépése előtt elkezdődött, de csak az e törvény hatálybalépését megelőző utolsó munkanapon vagy az e törvény hatálybalépését követően haladja meg a 90 napot, akkor az adatátadásra az e törvény hatálybalépése előtti jogszabályi előírás alkalmazandó.

(7) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére e törvény hatálybalépése előtt átadott, természetes személyekre vonatkozó adatoknak a (4) bekezdés szerinti referenciaadatokkal történő kiegészítésére kizárólag az ügyfél által kezdeményezett írásbeli kérésre, a (4) bekezdés szerinti, ügyfélre vonatkozó referenciaadatok teljes körű átadásával kerülhet sor.

35. §6

36. §7

37. §8

1–3. számú melléklet a 2005. évi CLXXXVIII. törvényhez9

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. december 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. december 29. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 100. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1. § (1) bekezdését a 2007: LI. törvény 83. § (1) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 881. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2–32. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 881. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 33. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 881. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 35. §-t és a megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 881. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 36. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 881. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 37. §-t és a megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 881. pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 1–3. mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 881. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére