• Tartalom

20/2005. (II. 11.) Korm. rendelet

20/2005. (II. 11.) Korm. rendelet

a központi közigazgatási szerveknél, továbbá azok területi és helyi szerveinél alkalmazott ösztöndíjasok foglalkoztatója által igényelhető költségvetési támogatásról1

2005.09.01.

A Kormány a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 4. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőt rendeli el:

1. § (1) E rendelet szabályozza a diplomás pályakezdő fiatalok központi közigazgatási szerveknél és azok területi, helyi szerveinél munkatapasztalat-szerzés céljából, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban történő alkalmazása költségvetési támogatásának feltételét és eljárási rendjét.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki azon szervekre, amelyek kiadási előirányzatát teljes egészében a saját bevételük – ide nem értve a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, valamint a Munkaerőpiaci Alapból származó pénzeszközöket – fedezi.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) központi közigazgatási szervek: a Miniszterelnöki Hivatal, a minisztériumok, az országos hatáskörű szervek, a központi hivatalok és a minisztériumi hivatalok,

b) közigazgatási szerv: a központi közigazgatási szerv és annak területi, helyi szerve,

c) ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony: a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 1. § (2) bekezdésének 4. pontja szerinti jogviszony,

d) ösztöndíjas foglalkoztatott: a Pftv. 1. § (2) bekezdésének 6. pontja szerinti ösztöndíjas foglalkoztatott, aki a közigazgatási szervvel ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban áll,

e) ösztöndíj: az ösztöndíjas foglalkoztatottat az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel megillető díj,

f) felügyeleti szerv: az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ának 3. pontjában meghatározott szerv,

g) átlagos statisztikai állományi létszám: a Központi Statisztikai Hivatal által a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatóban foglaltak szerint meghatározott létszám,

h) engedélyezett költségvetési létszámkeret: az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ának 28. pontja szerinti létszámkeret, ide nem értve az ösztöndíjas foglalkoztatottak létszámát.

3. § (1)2 A közigazgatási szerv támogatásként az ösztöndíj ötven százalékát igényelheti. Az ösztöndíjas foglalkoztatott után igényelhető támogatás egy hónapra jutó összege nem haladhatja meg a Pftv. 4/A. §-ának (2) bekezdésében meghatározott, a felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatalra vonatkozó járulékkedvezmény érvényesítésének alapjául szolgáló összeghatár negyven százalékát.

(2) A támogatás igénylésének feltétele, hogy a közigazgatási szerv által alkalmazott ösztöndíjas foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma a naptári negyedévben meghaladja a közigazgatási szerv engedélyezett költségvetési létszámkeretének másfél százalékát.

4. § (1) A közigazgatási szerv a támogatást az 1. számú mellékletben meghatározott tartalmú igénylőlapnak a felügyeleti szervéhez történő benyújtásával igényelheti.

(2) A támogatás iránti igényt negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 5. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozó igényt december 1-jéig kell a felügyeleti szervhez felterjeszteni.

(3) A felügyeleti szerv a rendelkezésére álló adatok alapján az igénylés jogszerűségét annak megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi. Hiba esetén az igénylőt 5 napos határidő kitűzésével a hiba megjelölése mellett hiánypótlásra vagy új igénylés benyújtására szólítja fel. Az ismételten hibásan vagy határidőn túl benyújtott igénylést el kell utasítani.

(4) A felügyeleti szerv az általa alkalmazott ösztöndíjas foglalkoztatottak után érvényesíthető támogatás iránti igényt az 1. számú melléklet alkalmazásával a (2) bekezdésben meghatározott időpontig készíti el.

5. § (1) A felügyeleti szerv a közigazgatási szerv által benyújtott támogatási igényeket és az általa alkalmazott ösztöndíjas foglalkoztatottak után érvényesíthető támogatás iránti igényt összesíti. Az összesített adatokat a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozó összesített adatokat december 10-éig a 2. számú mellékletben meghatározott adattartalmú igénylőlapon a Pénzügyminisztériumnak továbbítja.

(2) Az igény beérkezését követő 10 munkanapon belül a pénzügyminiszter gondoskodik a felügyeleti szerv által igényelt előirányzat átcsoportosításáról. A jogosulatlanul benyújtott támogatás iránti igény teljesítését meg kell tagadni.

6. § (1) A támogatás igénybevétele jogszerűségének ellenőrzése érdekében a közigazgatási szerv olyan nyilvántartást vezet, amely a Pftv. 9. § (5) bekezdésének a)–c) pontjában meghatározott adatokon felül tartalmazza az ösztöndíjas foglalkoztatottak naptári negyedévi átlagos statisztikai állományi létszámát, és annak a közigazgatási szerv engedélyezett költségvetési létszámkeretéhez viszonyított arányát.

(2) A támogatás jogszerű igénybevételét a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 70/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 3. §-ában meghatározott hatáskörében eljárva külön ellenőrzi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatással az előirányzat-maradvány elszámolás keretében kell elszámolni.

7. § E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 20/2005. (II. 11.) Korm. rendelethez

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

A közigazgatási szerv megnevezése    
Költségvetési törzskönyvi azonosítószáma    
Elszámolási időszak     .......... év .................... hó .....-től .................... hó .....-ig
A közigazgatási szerv engedélyezett létszámkerete     .......... fő
A 4. sor 1,5%-a (egy tizedesjegyre kerekítve)    .......... fő
A támogatásban érintett ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma    .......... fő
A 6. sorból részmunkaidőben foglalkoztatott ösztöndíjas    .......... fő
A támogatásban részesülők átlagos statisztikai létszáma az elszámolási időszakban*    .......... fő/hó
A 6. sor szerinti ösztöndíjas foglalkoztatottak részére számított ösztöndíj összege az elszámolási időszakban    .................... ezer forint
Az igényelhető támogatás összege    .................... ezer forint
Az elszámolási időszakban létrejött ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyok száma    .......... db
Az elszámolási időszakban megszűnt ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyok száma    .......... db
A 12. sorból határozott idő eltelte miatt megszűnt    .......... db

 

14.

Az ösztöndíjas foglalkoztatott
szerződésének azonosítója

Részmunkaidős-e
a foglalkoztatás?

Az ösztöndíjas foglalkoztatott
ösztöndíjának összege az
elszámolási időszakban
(ezer forint)

Az ösztöndíjas jogviszony

kezdete
(év, hó, nap)

 

megszűnése
(év, hó, nap)

14.114.214.3

 

 

 

  


Kelt: .............................., .................... év ........................................ hó ..... nap


......................................................................
alaírás

2. számú melléklet a 20/2005. (II. 11.) Korm. rendelethez

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

A felügyeleti szerv megnevezése    
Elszámolási időszak    .......... év .................... hó .....-től .................... hó .....-igA felügyeleti szervhez tartozó összes támogatásban érintett ösztöndíjas foglalkoztatott létszáma    .......... fő
A 3. sorból részmunkaidőben foglalkoztatott ösztöndíjas    .......... fő
A támogatásban részesülő átlagos statisztikai állományi létszáma a negyedévben*    .......... fő/hó
A 3. sor szerinti ösztöndíjas foglalkoztatottak részére számított ösztöndíj összege az elszámolási időszakban    .................... ezer forint
Az igényelhető támogatás összege    .................... ezer forint
Az elszámolási időszakban létrejött ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyok száma    .......... db
Az elszámolási időszakban megszűnt ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyok száma    .......... db
A 9. sorból határozott idő eltelte miatt megszűnt    .......... db

11. A 7. sor adata részletezve költségvetési szervenként

Költségvetési szerv megnevezése

Összeg (ezer forint)

11.1

 

 

11.2

 

 

...

 

 


Kelt: .............................., .................... év ........................................ hó ..... nap


......................................................................
alaírás

__________________________
Megjegyzés:
*Az átlagos statisztikai állományi létszám meghatározásakor minden személyt a munkaidő hosszától függetlenül egy egész személynek kell tekinteni.
Az adott egy tizedesjegyre kerekítve kell megadni.
1

A rendeletet a 163/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. július 20. napjával.

2

A 3. § (1) bekezdése a 174/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 5. §-ának (2) bekezdése alapján a rendelkezést 2005. október 1-jétől kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére