• Tartalom

209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet

209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet

a betétdíj alkalmazásának szabályairól1

2023.07.01.

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a)2 a betétdíjas termékre, annak gyártójára,

b) a gyártó által betétdíjas termékké minősített termék forgalmazójára, valamint

c) a betétdíjas termékkel kapcsolatos tevékenységekre.

2. § E rendelet alkalmazásában

a)3 betétdíjas termék: „betétdíjas termék” megjelöléssel gyártott, illetve forgalmazott termék vagy a termék csomagolása, amelynek e megjelöléssel történő gyártását, illetve első forgalomba hozatalát az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelentették;

b) betétdíj: a betétdíjas termék árával együtt felszámított, annak visszaváltásakor a forgalmazónak, illetve visszaváltójának maradéktalanul visszafizetett díj.

A gyártó és a forgalmazó kötelezettsége

3. § (1) A gyártó termékét, valamint termékének csomagolását – meghatározott helyre történő visszajuttatásának ösztönzése érdekében – betétdíjas termékké minősítheti.

(2) A gyártó az (1) bekezdésben foglaltak esetén köteles

a)4 a betétdíjas terméken vagy annak címkéjén a „betétdíjas termék” megjelölés feltüntetéséről gondoskodni,

b)5 a betétdíjas terméket a forgalmazótól visszaváltani és számára a betétdíjat megfizetni, továbbá

c) a betétdíjas termék visszaváltáskori állapotára vonatkozó követelményeket meghatározni, amelyek nem zárhatják ki a rendeltetésszerű használatából eredő változások esetén a betétdíjas termék visszaváltását.

(3)6 A betétdíjas termék visszaváltását oly módon, és rendszerességgel kell ellátni, hogy az a forgalmazó kötelezettségének teljesítését és működését ne akadályozza.

4. § (1)7 A forgalmazó a betétdíjas termék fogyasztótól való visszaváltását a termék forgalmazásának feltételeivel azonos módon, folyamatosan, és – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – teljes nyitvatartási időben köteles biztosítani a betétdíjas termék forgalmazásának helyén, illetve az erre kijelölt helyen. A legalább 200 m2 alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó a forgalmazás helyén köteles a betétdíjas termék visszaváltását biztosítani.

(2)8 Amennyiben a betétdíjas termék visszaváltására kijelölt hely nem azonos a forgalmazás helyével, a visszaváltásra kijelölt hely nyitvatartási idejére

a) egy forgalmazó által kijelölt hely esetén a betétdíjas terméket forgalmazó üzlet nyitvatartási ideje szerinti,

b)9 több forgalmazó által kijelölt hely esetén a betétdíjas terméket forgalmazó üzletek nyitvatartási idején belül, munkanapokon legalább 6 óra

időtartamot kell biztosítani oly módon, hogy helyének felkeresése se okozzon jelentős nehézséget a fogyasztók számára.

(3)10 A forgalmazó köteles az általa forgalmazottal azonos jellemzőkkel bíró, azonos rendeltetésű, egy terméktípusba tartozó betétdíjas termék 7. § a) pontja szerint közzétett betétdíját a termék visszaváltójának megfizetni.

(4)11 A betétdíjas termék visszaváltásakor a forgalmazó köteles készpénzben visszafizetni a betétdíj összegét, vagy a fogyasztó kérésére újabb termékvásárlás esetén azt a vételárba beszámítani.

(5) A betétdíj összegét a számlán, a betétdíjas termék árától elkülönítve kell feltüntetni.

(6)12 Amennyiben a gyártó felhagy a betétdíjas termék gyártásával, a 7. § d) pontjában foglalt időtartam lejártát követően legalább egy hónapig köteles a forgalmazótól a betétdíjas terméket visszaváltani.

5. §13

A nyilvántartásba vétel

6. §14 A gyártó az e rendelet szerinti kötelezettség keletkezését követő 15 napon belül nyilvántartásba vétel céljából köteles az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni a következő adatokat:

a) a gyártó nevét, székhelyét, adószámát,

b) a betétdíjas termék megnevezését,

c) amennyiben a betétdíjas termék azonosító számmal vagy GTIN számmal rendelkezik, a termék azonosító számát, illetve GTIN számát és

d) a csomagolás kivételével a betétdíjas termék Kombinált Nómenklatúra szerinti vámtarifaszámát.

6/A. §15 (1)16 A bejelentést tevő gyártókról az országos hulladékgazdálkodási hatóság nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a 6. §-ban meghatározott adatokat tartalmazza. A nyilvántartás – a természetes személyazonosító adatok kivételével – hatósági nyilvántartásnak minősül.

(2)17 A nyilvántartásba vett adatokban történő változásokat, valamint a betétdíjas termék gyártásának megszüntetését a gyártó a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni.

(3)18 Az országos hulladékgazdálkodási hatóság törli a nyilvántartásból a gyártót, ha a betétdíjas termék gyártását megszünteti.

(4)19 Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a nyilvántartásában szereplő adatokról, valamint az azokban bekövetkező változásokról tájékoztatja a fogyasztóvédelemért felelős minisztert és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt. Az országos hulladékgazdálkodási hatóság az interneten, nyilvánosan, bárki számára hozzáférhető módon, naprakészen közzéteszi az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást.

6/B. §20

A fogyasztók tájékoztatására vonatkozó rendelkezések21

7. §22 A fogyasztók tájékoztatása érdekében a forgalmazó a betétdíjas termék forgalmazásának helyén, valamint – a c) pont kivételével – a visszaváltásra kijelölt helyen köteles közzétenni:

a) a betétdíjas termékek megnevezését és a betétdíj mértékét,

b) a betétdíj visszafizetéséhez szükséges, a visszaváltandó betétdíjas termék állapotára vonatkozó, a gyártó által meghatározott követelményeket,

c) ha a visszaváltás nem a forgalmazás helyén történik, a visszaváltásra kijelölt hely (helyek) nevét, címét és nyitvatartási idejét, továbbá

d) a visszaváltás feltételeinek változását a változások előtt legalább három hónappal.

Eljáró hatóságok23

8. §24 (1)25 A gyártó bejelentési kötelezettségének teljesítését az országos hulladékgazdálkodási hatóság ellenőrzi, és eljár azok megsértése esetén.

(2) A 3. § (2) bekezdésének a) pontjában, a 4. § (5) bekezdésében és a 7. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság jár el, ha a jogsértés az Fttv. 2. § a) pontja értelmében vett fogyasztót érint. A hatóság az Fttv.-ben meghatározott szabályok szerint jár el.

(3)26 A 4. § (1)–(4) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el, ha a jogsértés a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja értelmében vett fogyasztót érint. A fogyasztóvédelmi hatóság az Fgytv. szabályai szerint jár el.

(4) A (2) és (3) bekezdésben említett rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

(5)27

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)28

(3) A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, a 98/48/EK irányelvvel módosított 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

1

A rendeletet a 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 47. §-a hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1. § a) pontja a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (3) bekezdése a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (2) bekezdése a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (2) bekezdés b) pontja a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 4. § (3) bekezdése a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. § (4) bekezdése a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 5. §-t és az azt megelőző alcím címet a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 6/A. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 67. § b) pontja, a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 6/A. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 67. § d) pontja, a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. § e) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 7. §-t megelőző alcím címe a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 8. §-t megelőző alcím a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 8. § (3) bekezdése a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 140. §-a szerint módosított szöveg.

27

A 8. § (5) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 433. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

28

A 9. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 469. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére