• Tartalom

21/2005. (VI. 16.) EüM rendelet

21/2005. (VI. 16.) EüM rendelet

az egészségügyi miniszter által adományozható szakmai elismerésekről1

2009.01.01.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § Az egészségügyi ágazat területén kifejtett kiemelkedő szakmai vagy közszolgálati tevékenységért díj, miniszteri dicséret, elismerő oklevél, miniszteri díszoklevél adományozható.

2. § (1) Annak, aki az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése és a gyógyítás terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el, illetve tevékenységével jelentősen hozzájárult ilyen eredmény eléréséhez, Semmelweis-díj adományozható.

(2) Semmelweis-díjat természetes személyeknek, önkormányzati, egyházi és társadalmi szervezeteknek, egészségügyi intézményeknek és gazdálkodó szervezeteknek lehet adományozni.

(3) Évente 5 Semmelweis-díj adományozható. A díjjal emlékszobor és oklevél, továbbá természetes személy díjazott esetén pénzjutalom jár.

3. § (1) Annak a természetes személynek, aki szakmai vagy közszolgálati munkájával hozzájárult az egészségügyi ellátás fejlesztéséhez, e tevékenysége során elért kimagasló teljesítménye, illetve eredményei elismeréseként Batthyány-Strattmann László-díj adományozható. A díjban évente legfeljebb 40 fő részesülhet.

(2) A díjjal emlékérem, oklevél és pénzjutalom jár.

4. § (1) Az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai vagy közszolgálati tevékenységért évente legfeljebb 70 fő részére Pro Sanitate díj adományozható.

(2) A díjjal emlékérem, oklevél és pénzjutalom jár.

4/A. §2 (1) Kiemelkedő orvos-szakmai életmű elismeréseként – különös tekintettel az orvostudományi kutatásban végzett jelentős tevékenységre, illetve ennek eredményére – Dr. Hőgyes Endre-díj adományozható.

(2) A Dr. Hőgyes Endre-díj évente egy természetes személynek adományozható, a díjjal oklevél, emlékérem és pénzjutalom jár.

4/B. §3 (1) Az élet mentésében tanúsított példamutató magatartásért vagy tevékenység kifejtéséért Pro Vita díj adományozható. Pro Vita díj adományozható különösen

a) annak a teljes vért adó önkéntes véradónak, aki legalább 100 alkalommal adott vért,

b) az élő önkéntes szerv- vagy szövetdonornak,

c) annak, aki az élet mentésében kiemelkedő tevékenységet fejtett ki.

(2) Pro Vita díjban évente legfeljebb 70 személy részesülhet, ebből legfeljebb 20 személy lehet önkéntes véradó, a díjjal oklevél jár.

5. § (1)4 A pénzjutalom összege Semmelweis-díj, Batthyány-Strattmann László-díj és a Dr. Hőgyes Endre-díj esetében a tárgyév január 1-jén érvényes köztisztviselői illetményalap tízszerese, Pro Sanitate díj esetében pedig az illetményalap hatszorosa.

(2)5 A Semmelweis-díjjal, a Batthyány-Strattmann László-díjjal és a Dr. Hőgyes Endre-díjjal járó pénzjutalom forrása a központi költségvetés Egészségügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezetében biztosított előirányzat.

(3) A Pro Sanitate díjjal járó pénzjutalmat

a) a minisztérium költségvetési fejezete alá tartozó intézményben foglalkoztatott kitüntetett esetében annak a szervezetnek az előirányzata terhére kell kifizetni, amely a kitüntetettet foglalkoztatja,

b) az a) pontban nem említett esetben a minisztérium költségvetési kerete terhére kell kifizetni.

6. § A minisztériumban és a minisztérium irányítása, felügyelete alá tartozó intézményekben, valamint az egészségügyi ellátás területén kiemelkedő tevékenységet végző személyek, illetve intézmények Egészségügyi Miniszteri Dicséret-ben részesíthetők.

7. § Az egészségügyi ágazatban működő munkacsoportok az együttesen elért kiemelkedő eredményükért, valamint intézmények, szakértői csoportok és bizottságok kiemelkedő teljesítményükért Az Egészségügyi Miniszter Elismerő Oklevelé-ben részesíthetők.

8. §6 Az életmű elismeréseként – elsősorban nyugállományba vonuláskor, vagy az elismerésben részesülő 70. születésnapján, illetve az ezt követő 5 évenkénti születésnapok alkalmával – Az Egészségügyi Miniszter Díszoklevele adományozható.

9. § A 6–8. § szerinti elismerések évente korlátlan számban adományozhatók.

10. § A díjak és elismerések adományozására

a) Semmelweis Ignác születése napja (július 1.),

b) Batthyány-Strattmann László születése napja (október 28.),

c)7 Dr. Hőgyes Endre születése napja (november 30.),

d)8 március 15-e,

e)9 kiemelkedő szakmai esemény

alkalmából kerülhet sor.

11. § (1)10 A 2–4. §-ban, a 4/B. §-ban és a 6–8. §-ban meghatározott díjak és elismerések adományozására e rendelet melléklete szerinti „Kitüntetési javaslat” kitöltésével és a minisztériumba történő megküldésével lehet javaslatot tenni. A „Kitüntetési javaslathoz” mellékelni kell a javasolt személy hozzájáruló nyilatkozatát személyes adatai kezeléséhez.

(2)11 A díjak és elismerések adományozására országgyűlési képviselők, a minisztérium állami vezetői, valamint vezető beosztású köztisztviselői, az országos tisztifőorvos, az országos tisztifőgyógyszerész, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója, Budapest Főváros főpolgármestere, a települési önkormányzatok polgármesterei, a megyei közgyűlések elnökei, a Regionális Egészségügyi Tanácsok elnökei, az egészségügyi intézmények vezetői, egészségügyi szolgáltatót fenntartó egyházak vezetői, az egészségügyi ágazathoz tartozó szakmai kamarák elnökei, a szakmai és civil, továbbá tudományos szervezetek, érdekképviseletek, szövetségek tehetnek javaslatot.

(3)12 A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően

a) Pro Vita díj adományozására – az önkéntes véradók tekintetében – a Magyar Vöröskereszt az Országos Vérellátó Szolgálattal egyetértésben,

b) Dr. Hőgyes Endre-díj adományozására – az Egészségügyi Tudományos Tanács (a továbbiakban: ETT) elnökségének vagy bizottságainak előterjesztése alapján – az ETT elnöke

tehet javaslatot.

(4)13 Díj és elismerés csak olyan javaslat alapján adományozható, amelyet a 10. § szerinti adományozási alkalmat legalább kilencven nappal megelőzően beküldtek a minisztériumba.

12. § (1) A díjakat és elismeréseket a miniszter adományozza. A díjak és elismerések adományozására beérkezett javaslatokat a miniszter által létrehozott bírálóbizottság előzetesen értékeli.

(2) A díjakat és elismeréseket a miniszter vagy az általa megbízott minisztériumi állami vezető adja át.

(3) A díjakban és elismerésekben részesültek nevét a minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.

(4)14 A Dr. Hőgyes Endre-díj adományozása esetén az (1) bekezdés szerinti előzetes értékelést nem kell elvégezni.

13. § (1) Nem adományozható díj vagy elismerés annak a személynek, aki jogerős fegyelmi büntetés vagy jogerős büntető ítélet hatálya alatt áll.

(2) Érdemtelenné válik a díjra és az elismerésre az a személy, akire jogerős bírói ítélettel egészségügyi tevékenységével kapcsolatban közügyektől eltiltás vagy foglalkozástól eltiltás mellékbüntetést szabtak ki.

(3) Az érdemtelenné vált személytől a miniszter visszavonja a díjat, illetve elismerést, ide nem értve a díjjal járó pénzjutalmat.

14. § (1) Ez a rendelet 2005. június 20-án lép hatályba azzal, hogy a hatálya alá tartozó elismerések tekintetében a hatálybalépését megelőzően benyújtott és el nem bírált javaslatokra is alkalmazni kell.

(2)15

Melléklet a 21/2005. (VI. 16.) EüM rendelethez

Kitüntetési javaslat az egészségügyi miniszter által adományozható szakmai elismerésekhez
A díj, illetve elismerés megnevezése:     
A jelölt korábbi szakmai kitüntetése(i):     
Név:     
Születési hely:     
Születési idő: ......................... év      hónap .................. nap
Anyja neve:     
Iskolai végzettsége:     
Munkahely (nyugdíj mellett vállalt munka esetén is):     
Beosztása:     
Lakcíme:     
Értesítési telefonszáma:     
Az átadás tervezett időpontja:     
Hivatalos indokolás (egy-két mondat, ami átadáskor méltatásként elhangzik):     
Részletes indokolás:     
Dátum: .......................................................................
Javaslattevő aláírása:

................................................................................
Javaslattevő tisztsége:

..............................................................................
1

A rendeletet a 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet 11. § (5) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte 2013. január 1. napjával.

2

A 4/A. §-t a 11/2006. (III. 14.) EüM rendelet 1. §-a iktatta be.

3

A 4/B. §-t a 11/2006. (III. 14.) EüM rendelet 1. §-a iktatta be.

4

Az 5. § (1) bekezdése a 11/2006. (III. 14.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 5. § (2) bekezdése a 11/2006. (III. 14.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 10. § új c) pontját a 11/2006. (III. 14.) EüM rendelet 2. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti c)–d) pont jelölését d)–e) pontra változtatva.

8

A 10. § eredeti c) pontjának jelölését a 11/2006. (III. 14.) EüM rendelet 2. §-a d) pontra változtatta.

9

A 10. § eredeti d) pontjának jelölését a 11/2006. (III. 14.) EüM rendelet 2. §-a e) pontra változtatta.

10

A 11. § (1) bekezdése a 11/2006. (III. 14.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdésének d) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 11. § (2) bekezdése a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés 7. pontja szerint módosított szöveg.

12

A 11. § új (3) bekezdését a 11/2006. (III. 14.) EüM rendelet 3. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3) bekezdés számozását (4) bekezdésre változtatva.

13

A 11. § eredeti (3) bekezdésének számozását a 11/2006. (III. 14.) EüM rendelet 3. §-a (4) bekezdésre változtatta.

14

A 12. § (4) bekezdését a 11/2006. (III. 14.) EüM rendelet 4. §-a iktatta be.

15

A 14. § (2) bekezdését a 11/2006. (III. 14.) EüM rendelet 5. § (1) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére