• Tartalom

21/2005. (II. 11.) Korm. rendelet

21/2005. (II. 11.) Korm. rendelet

a gyorsforgalmi utak építésével összefüggő elővásárlási jog gyakorlásának részletes szabályairól

2014.09.05.

A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 18. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §1 A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 6. §-ának (2) bekezdése alapján fennálló elővásárlási jog esetén a termőföld vagy egyéb ingatlan tulajdonosa (a továbbiakban: eladó) az ingatlanra vonatkozó és általa elfogadott vételi ajánlatot (a továbbiakban: ajánlat) a szerződés megkötése előtt köteles az elővásárlásra jogosult, az állam nevében eljáró építtetővel2 teljes terjedelmében, tértivevényes, ajánlott levélben közölni.

2. § (1) Az építtető az ajánlat megérkezését követő 15 napon belül az ajánlatot elfogadó, illetve az elővásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatot (a továbbiakban: nyilatkozat) tehet. Az elővásárlási jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha az építtető határidőben nem nyilatkozik.

(2) A nyilatkozatot közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

(3) Az eladót nem köti az olyan elfogadó nyilatkozat, amelyet az építtető határidőn túl vagy az ajánlattól eltérő tartalommal tesz meg.

3. § A szerződés az építtető és az eladó között az építtető elfogadó nyilatkozatának az eladóval történt közlésével jön létre.

4. § A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelemhez – a bejegyzés alapjául szolgáló okiraton kívül – mellékelni kell:

a) az ajánlatot,

b) az építtető ajánlatra tett nyilatkozatát.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)3

1

Az 1. § a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 299. §-a szerint módosított szöveg.

2

Jelenleg a Nemzeti Autópálya Részvénytársaság.

3

Az 5. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 564. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére