• Tartalom

215/2005. (X. 7.) Korm. rendelet

215/2005. (X. 7.) Korm. rendelet

a nyugellátások és a baleseti járadék 2005. évi kiegészítő emeléséről1

2005.10.10.

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 101. §-a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Tny. 62. §-ának (5) bekezdésében foglaltak végrehajtására, a Tny. 62. §-ának (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a következőket rendeli el:

1. § (1) 2005. november 1-jétől – 2005. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – 1 százalékkal kell emelni a 2005. január 1-jét megelőző időponttól megállapított öregségi nyugdíjat (ideértve a bányásznyugdíjat, a korengedményes nyugdíjat, az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíját, a szolgálati nyugdíjat és az előnyugdíjat), a rokkantsági nyugdíjat, a baleseti rokkantsági nyugdíjat, az özvegyi és a szülői nyugdíjat, az árvaellátást, valamint a baleseti hozzátartozói nyugellátásokat.

(2) Ha egy személy részére több nyugellátást folyósítanak, akkor a nyugellátásokat külön-külön kell az (1) bekezdés szerint emelni.

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerint kell emelni a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékot, valamint a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékát is.

(4) Az emelést a 2005. november havi ellátásnak

a) a nem társadalombiztosítási ellátás,

b) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelés, továbbá a nemzeti helytállásért járó pótlék,

c) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíj-kiegészítés helyébe lépő pótlék

nélküli összegére kell végrehajtani.

2. § Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a jogosultakat a folyósított nyugdíjrész alapulvételével megállapított emelés illeti meg.

3. § Szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezmény alapján megállapított nyugellátásból a magyar jogszabályok szerint elismert szolgálati idő tartamának megfelelő – a magyar szerződő felet terhelő – arányos részt kell az 1. § szerint emelni.

4. § (1) Azt az öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjat, amelyet 2004. december 31-ét követően átmeneti járadék, rendszeres szociális járadék vagy baleseti járadék megszűnését követő naptól állapítottak meg, a megszüntetett ellátás megállapításának időpontját alapul véve kell az 1. §-ban foglaltak szerint emelni. Ezt az emelt nyugellátást alapul véve kell a hozzátartozói, baleseti hozzátartozói nyugellátásokat is megállapítani.

(2) Több nyugellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a változás időpontjától kezdődően a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátások összegét az 1. § (1)–(2) bekezdésének figyelembevételével kell tovább folyósítani olyan összegben, mintha ez az ellátás a változás napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra.

(3) A 2004. december 31-ét követően megállapított özvegyi, szülői nyugdíjat, árvaellátást és baleseti hozzátartozói nyugellátást az 1. § szerint a megállapítás időpontjától kezdődően kell emelni, feltéve, hogy a jogszerző nyugellátását 2005. január 1-je előtt állapították meg.

5. § (1) A 2005. január 1-jét megelőző időponttól megállapított baleseti járadékot az 1. § rendelkezései szerint kell emelni.

(2) Azt a baleseti járadékot, amelyet baleseti rokkantsági nyugdíj megszűnését követő naptól állapítottak meg, a megszüntetett ellátás megállapításának időpontját alapul véve kell az 1. §-ban foglaltak szerint emelni.

6. § (1) A központi költségvetés megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alapnak

a) a bányásznyugdíjak,

b) az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet szerint a művészek részére megállapított öregségi nyugdíjak,

c) a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi, valamint a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadéka

emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összegek átutalására, illetőleg elszámolásának módjára vonatkozóan külön jogszabály rendelkezései az irányadók.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1–5. §-ok szerinti nyugdíjemelés végrehajtása során egyszerre kell kifizetni

a) a 2005. január–október hónapokra járó nyugdíjemelés tíz havi összegét, illetve ha az érintett több nyugellátásban, illetőleg a nyugellátás mellett november hónapban emelésre kerülő egyéb ellátásban is részesül, ezen ellátások emelésének 2005. január–október hónapokra járó, tíz havi együttes összegét, de legalább 2500 forintot,

b) a tizenharmadik havi nyugdíjnak – a Tny. 6/A. §-ának (4) bekezdése alapján – 2005. novemberben folyósításra kerülő összegét.

(3) Amennyiben az 1. § és a 3–5. §-ok szerinti ellátásokra való jogosultság e kormányrendelet hatálybalépése előtt megszűnt, a visszamenőlegesen járó kiegészítő emelést vagy, ha az érintett több nyugellátásban, illetőleg a nyugellátás mellett november hónapban emelésre kerülő egyéb ellátásban is részesül, illetve részesült, az ezen ellátások után visszamenőlegesen járó kiegészítő emelések együttes összegét, de legalább 2500 forintot kell – kérelemre – egy összegben kifizetni a megszüntetett ellátás jogosultja, illetőleg a jogosult halála esetén a Tny. 83. §-ának (2) bekezdésében meghatározott személy részére.

(4) A Tny. 50. §-ának (6) bekezdésében, illetőleg a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 62. §-ának (7) bekezdésében meghatározott együttfolyósítási összeghatár – 2005. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – havi 53 850 forintra változik.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 97. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére