• Tartalom

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet

az építésfelügyeleti bírságról

2023.09.01.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. §-a (1) bekezdésének o) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §1 (1) E rendelet rendelkezéseit – a (2) bekezdés szerinti eltéréssel – az építőipari kivitelezési tevékenység jogosulatlan vagy szakszerűtlen végzőjével szembeni építésfelügyeleti bírság megállapítására és megfizetésére kell alkalmazni.

(2) E rendelet rendelkezéseit a sajátos építményfajtákra eltérő szabályozás hiányában kell alkalmazni.

1/A. §2 (1) Az építésfelügyeleti hatóság jogosulatlan, szakszerűtlen tevékenység folytatása esetén az építési folyamat résztvevőjével szemben – a (2) bekezdés kivételével – a 1/A–2/A. § szerint megállapított építésfelügyeleti bírságot alkalmazza.

(2)3 Az építésfelügyeleti hatóság – az 1. mellékletben foglalt táblázat 13. pontjában meghatározott jogsértések kivételével – az építésfelügyeleti bírság megállapítását mellőzi, ha a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény szerinti figyelmeztetés feltételei fennállnak.

1/B. §4 Az építésfelügyeleti bírságot – a (2) bekezdés szerinti eltérésre tekintettel – az 1. mellékletben foglalt

a)5 táblázat 3., 4. és 4a. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: a teljes építményre vagy az építési tevékenység eredményére vonatkozó, az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épbír.) 3. § (3) bekezdése szerinti számított építményérték,

b)6 táblázat 4b. és 5. pontjában a kivitelezési dokumentációt készítő építészeti-műszaki tervezőre (a továbbiakban: tervező) vonatkozóan meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: a kivitelezési dokumentáció elkészítésére vonatkozó tervezési szerződésben megjelölt tervezési díj, ennek hiányában a tervezett építmény, építményrész vagy építményszerkezet Épbír. 3. § (3) bekezdése szerint számított építményértéknek a 3%-a (a továbbiakban: számított tervezési érték),

c)7 táblázat 6–13. pontjában az építtetőre, az építési műszaki ellenőrre, a fővállalkozó kivitelezőre és annak a felelős műszaki vezetőjére meghatározott jogsértő állapot fennállása esetén: a fővállalkozói kivitelezési szerződésben rögzített építési tevékenység eredményére az Épbír. 3. § (3) bekezdés szerinti számított építményérték,

d)8 táblázat 6–13. pontjában a megrendelő vállalkozó kivitelezőre, az alvállalkozó kivitelezőre és e kivitelezők felelős műszaki vezetőire meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: az alvállalkozó kivitelezési szerződésében rögzített, az építési tevékenység eredményére az Épbír. 3. § (3) bekezdése szerinti számított építményérték

figyelembevételével kell megállapítani.

2. § (1)9 A bírság mértéke – a (2)–(3) bekezdés szerinti eltérésre tekintettel – az 1. mellékletben foglalt

a)10 táblázat 3., 4. és 4a. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: az építési folyamat résztvevőire vonatkozóan, az egyes jogsértő cselekményhez meghatározott összeg, hozzáadva az ugyanitt megadott szorzószám és az 1/B. § a) pontja szerint számított érték 50 millió forintot meghaladó részének szorzatához, de legfeljebb az ugyanitt megjelölt legmagasabb bírságösszeg,

b)11 táblázat 4b. és 5. pontjában a tervezőre vonatkozóan meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: az építési folyamat résztvevőire vonatkozóan, az egyes jogsértő cselekményhez meghatározott összeg, hozzáadva az ugyanitt megadott szorzószám és az 1/B. § b) pontja szerinti tervezési díj vagy számított tervezési érték 5 millió forintot meghaladó részének szorzatához, de legfeljebb az ugyanitt megjelölt legmagasabb bírságösszeg,

c)12 táblázat 6–13. pontjában az építtetőre, az építési műszaki ellenőrre, a fővállalkozó kivitelezőre és a felelős műszaki vezetőjére meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: az építési folyamat résztvevőire vonatkozóan, az egyes jogsértő cselekményhez meghatározott összeg, hozzáadva az ugyanitt megadott szorzószám és az 1/B. § c) pontja szerint számított érték 20 millió forintot meghaladó részének szorzatához, de legfeljebb az ugyanitt megjelölt legmagasabb bírságösszeg,

d)13 táblázat 6–13. pontjában a megrendelő vállalkozó kivitelezőre, az alvállalkozó kivitelezőre és e kivitelezők felelős műszaki vezetőire meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: az építési folyamat résztvevőire vonatkozóan, az egyes jogsértő cselekményhez meghatározott összeg hozzáadva az ugyanitt megadott szorzószám és az 1/B. § d) pontja szerint számított érték 20 millió forintot meghaladó részének szorzatához, de legfeljebb az ugyanitt megjelölt legmagasabb bírságösszeg,

e)14 táblázat 14–32. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: az építési folyamat résztvevőire vonatkozóan, az adott jogsértő cselekményhez meghatározott bírságösszeg.

(1a)15 Ha a kivitelezési szerződésben rögzített építési tevékenység eredményére az Épbír. nem határoz meg egységárat, akkor építésfelügyeleti bírság megállapításakor a számított építményértéket nullának kell tekinteni.

(2)16 A bírság mértéke az (1) bekezdés szerint megállapított bírságösszeg

a) 150%-a

aa) a műemléki vagy a helyi védelem alatt álló építményen végzett építési tevékenység esetében,

ab) védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, műemléki területen (műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen, történeti tájon), helyi védelem alatt álló, a világörökség részét képező vagy védett természeti területen épített építmény, illetve végzett építési tevékenység esetében;

b) 50%-a építmény bontása esetében.

(3)17 A bírság mértéke az (1)–(2) bekezdés szerint megállapított bírságösszeg 150%-a – az 1. melléklet táblázat 13. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény kivételével –, ha kiszabására azzal szemben kerül sor, akit 3 éven belül legalább két alkalommal jogerősen vagy végleges döntéssel építésfelügyeleti bírsággal sújtottak.

(3a)18 Az építésfelügyeleti hatóság az Étv. 39. § (6) bekezdése szerinti kivitelező jogsértő cselekményével kapcsolatos építésfelügyeleti bírságot – a kivitelező által elvégzett építési tevékenységre az Épbír. 3. § (3) bekezdése szerint számított építményértéket alapul véve – a fővállalkozó kivitelezőre vonatkozó bírság-megállapítási szabályok szerint köteles megállapítani.

(4)19 Az építésfelügyeleti hatóság egy ellenőrzés eredményeként ugyanazon résztvevővel szemben egy cselekménnyel összefüggésben megállapított több jogsértés miatt

a) a legmagasabb bírságot eredményező jogsértő cselekményhez kapcsolódó építésfelügyeleti bírság ötven százalékkal megemelt összege vagy

b) a megállapított jogsértések összeadott bírságösszege

közül azt szabja ki, amelynek a mértéke alacsonyabb.

(5) Ha az elkövető többfajta építési tevékenység folytatásában több jogsértő cselekményt is megvalósít, a bírságot vele szemben a (4) bekezdés figyelembevételével, tevékenységenként kell kiszabni.

(6) A bírság mértékét ezer forintra való kerekítéssel kell megállapítani.

(7)20 A bírságot az azt kiszabó határozat véglegessé válásától számított harminc napon belül kell megfizetni a határozatban megjelölt számlaszámra. A teljesítési határidő előtt benyújtott kérelemre halasztás egy alkalommal engedélyezhető legfeljebb harminc napra.

(8)21 Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-ában meghatározott építésfelügyeleti hatóság által végleges döntéssel megállapított bírságot a Magyar Államkincstár által vezetett, 10032000-00003582-09060034 számú Építési és Közlekedési Minisztérium fejezeti építésügyi és építésfelügyeleti bírság bevételek beszedési számlára, készpénzátutalási megbízással, átutalási megbízással, bankkártyás átutalással vagy – amennyiben a feltételei fennállnak – elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell megfizetni.

(9)22 A sajátos építményfajták körében, a (8) bekezdésben meghatározottól eltérő építésfelügyeleti hatóság által végleges döntéssel kiszabott bírságot a sajátos építményfajta tekintetében feladatkörrel rendelkező miniszter által meghatározott előirányzat számlájára kell befizetni.

2/A. §23 (1)24 Az építési műszaki ellenőr az 1. mellékletben foglalt táblázat 6. pontja szerinti esetben, mentesül a bírság megfizetése alól, ha bizonyítja, hogy az adott jogsértő cselekményt az építési naplóban rögzítette és arról az építtetőt tájékoztatta.

(2)25 Az építési műszaki ellenőrrel szemben az 1. mellékletben foglalt táblázat 5., 7., 10., 12–13. pontja szerint megállapított bírság az építtetőt terheli, ha az építési műszaki ellenőr bizonyítja, hogy az adott jogsértő cselekményt az építési naplóban rögzítette, e tényről az építtetőt tájékoztatta, és az építtető ennek ellenére a szükséges intézkedés megtételét elmulasztotta.

(2a)26

(3)27 Ha a kivitelező az építési napló vezetésével a felelős műszaki vezetőt bizonyíthatóan megbízza, akkor az építési napló hiánya vagy az építési napló vezetésére vonatkozó szabályok megsértése miatt a kivitelezőt terhelő I. mellékletben foglalt táblázat 8. és 26. pontjában meghatározott bírságtétel a felelős műszaki vezetőt terheli.

(4)28 Az Étv. 40/A. §-ában meghatározott esetben a vállalkozó kivitelező az utasítást és az azt megtagadó jognyilatkozatot köteles az építési naplóba bejegyezni és az építtetőt e tényről tájékoztatni. Ebben az esetben a fővállalkozó kivitelező az 1. mellékletben foglalt táblázat 7., 10., 12–13. pontjában és a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője az 1. mellékletben foglalt táblázat 7., 12–13. pontjában meghatározott bírságtétel alól mentesül és helyette a bírság az építtetőt terheli.

(5)29 A felelős műszaki vezetővel szemben megállapított, az 1. mellékletben foglalt táblázat 7. pontja szerinti bírság a fővállalkozó kivitelezőt terheli, ha a felelős műszaki vezető bizonyítja, hogy az adott jogsértő cselekményről a fővállalkozó kivitelezőt tájékoztatta, aki ennek ellenére a szükséges intézkedés megtételét elmulasztotta.

3. §30 (1)31

(2)32 A bírság kiszabásáról szóló végleges határozatot közölni kell

a) az illetékes építésügyi hatósággal,

b)33 a névjegyzéket vezető szervvel, ha a bírság kiszabására az építési műszaki ellenőrrel, a tervezővel, a tervezői művezetővel vagy a felelős műszaki vezetővel szemben került sor,

c)34

d)35 ) a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékét vezető szervvel.

(3)36 A befizetés megtörténtét a befizetést követő nyolc napon belül a kötelezett igazolja a bírságot megállapító építésfelügyeleti hatóság részére.

(4)37

(5)38

(6)39 Az építésfelügyeleti hatóság a bírság kiszabásával kapcsolatos minden döntését és intézkedését az – az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló kormányrendelet szerinti – elektronikus építésügyi bírságnyilvántartó (e-bírság) alkalmazásban rögzíti.

3/A. §40 Az építésfelügyeleti hatóság bírságot megállapító határozata – a katonai építésfelügyeleti hatóság által hozott határozat kivételével – tartalmazza

a) az e-bírság elektronikus alkalmazás által generált egyedi bírság-azonosító kódot,

b) a figyelmeztetést arról, hogy az egyedi bírság-azonosító kódot az építésfelügyeleti hatóság által rendelkezésre bocsátott készpénz-átutalási megbízáson vagy a banki átutalási megbízáson fel kell tüntetni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő kivitelezési tevékenység építésfelügyeleti ellenőrzése során is alkalmazni kell.

5. §41 E rendeletnek – az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 177/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdésével megállapított – 1. § c) pontját, valamint e rendeletnek – a Kr. 1. § (3) bekezdésével megállapított – 3/A. §-át a Kr. hatálybalépését követően42 indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6. §43 Ha az építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés a vállalkozó kérelmére indul, a feltárt mulasztások megszüntetésének előírása mellett csak életveszélyt okozó hiányosság esetében vagy az építési napló vezetésének hiánya miatt lehet építésfelügyeleti bírságot megállapítani.

7. §44 (1) E rendeletnek az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2013. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendeltnek a Módr. 7. § (2) bekezdésével megállapított rendelkezéseit a 2013. július 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

8. §45 Az egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelettel megállapított 1. mellékletben foglalt táblázat 3. sorát 2016. július 1-jét követően kell alkalmazni.

1. melléklet a 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelethez46

Az építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó jogsértő cselekmények esetén megállapítható bírság összegek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Az építőipari kivitelezési tevékenység kapcsolódó jogsértő cselekmények

A bírság összegének meghatározása
(az 1/A. § szerinti számított építményérték a 3., a 4. és a 4a. pontban 50 millió forintot, a 4b. és az 5. pontban
a tervezőre vonatkozóan 5 millió forintot, a 4b–13. pontban 20 millió forintot meghaladó része: SZÉ)

2

Építtető

Tervező

Tervezői művezető

Építési műszaki ellenőr

Fővállalkozó kivitelező

Megrendelő vállalkozó kivitelező

Alvállalkozó kivitelező

Felelős műszaki vezető

3

Tervezői művezető közreműködésének mellőzése, jogszabályban előírt kötelezettség esetén

130 000 Ft
+ 0,005×SZÉ
legfeljebb
650 000 Ft

4

Építési műszaki ellenőr közreműködésének mellőzése, jogszabályban előírt kötelezettség esetén

130 000 Ft
+ 0,005×SZÉ
legfeljebb
650 000 Ft

4a.

Az építtető az Étv. 33/A. § (2)–(3) bekezdése szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet – az építésfelügyeleti hatóság tájékoztatásában foglaltak ellenére – a bejelentéstől számított 15 nap elteltével megkezdi

650 000 Ft
+ 0,015×SZÉ
legfeljebb
6 500 000 Ft

4b.

Az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet az egyszerű bejelentés kivitelezési dokumentáció alapján, de az Étv. 13. § (2) bekezdés a) és b) pontjának megsértésével végzik

260 000 Ft
+ 0,005×SZÉ
legfeljebb
650 000 Ft

5

Az engedélyezési dokumentáció és a kivitelezési dokumentáció összhangjának hiánya

105 000 Ft
+ 0,003×SZÉ
legfeljebb
390 000 Ft

130 000 Ft
+ 0,01×SZÉ
legfeljebb
650 000 Ft

105 000 Ft
+ 0,003×SZÉ
legfeljebb
390 000 Ft

105 000 Ft
+ 0,003×SZÉ
legfeljebb
390 000 Ft

6

Építőipari kivitelezési tevékenység végzése kivitelezési dokumentáció nélkül

105 000 Ft
+ 0,003×SZÉ
legfeljebb
390 000 Ft

105 000 Ft
+ 0,003×SZÉ
legfeljebb
390 000 Ft

130 000 Ft
+ 0,005×SZÉ
legfeljebb
650 000 Ft

105 000 Ft
+ 0,003×SZÉ
legfeljebb
390 000 Ft

7

Kivitelezési dokumentációtól eltérő kivitelezés

105 000 Ft
+ 0,003×SZÉ
legfeljebb
260 000 Ft

105 000 Ft
+ 0,003×SZÉ
legfeljebb
260 000 Ft

195 000 Ft
+ 0,005×SZÉ
legfeljebb
650 000 Ft

130 000 Ft
+ 0,005×SZÉ
legfeljebb
520 000 Ft

8

Az építési főnapló készenlétbe helyezésének vagy megnyitásának a hiánya

105 000 Ft
+ 0,003×SZÉ
legfeljebb
260 000 Ft

260 000 Ft
+ 0,01×SZÉ
legfeljebb
1 950 000 Ft

9

Az építési alnapló készenlétbe helyezésének vagy megnyitásának a hiánya

105 000 Ft
+ 0,003×SZÉ
legfeljebb
260 000 Ft

260 000 Ft
+ 0,01×SZÉ
legfeljebb
1 300 000 Ft

10

Építőipari kivitelezési tevékenység végzése felelős műszaki vezető nélkül, a jogszabályi kötelezettség fennállása esetén

105 000 Ft
+ 0,003×SZÉ
legfeljebb
325 000 Ft

105 000 Ft
+ 0,003×SZÉ
legfeljebb
325 000 Ft

195 000 Ft
+ 0,01×SZÉ
legfeljebb
1 300 000 Ft

130 000 Ft
+ 0,005×SZÉ
legfeljebb
390 000 Ft

195 000 Ft
+ 0,01×SZÉ
legfeljebb
650 000 Ft

11

Építési szakmunka végeztetése vagy végzése
a tevékenységre előírt szakmai feltétel hiányában, foglalkoztatott személyenként megállapítva

195 000 Ft
+ 0,004×SZÉ
legfeljebb
650 000 Ft

195 000 Ft
+ 0,004×SZÉ
legfeljebb
520 000 Ft

105 000 Ft
+ 0,003×SZÉ
legfeljebb
260 000 Ft

12

Nem megfelelő teljesítményű építési termékek vagy szerkezetek felhasználása, vagy az építési termékek nem megfelelő módon történő beépítése, a szerkezetek nem megfelelő kialakítása

105 000 Ft
+ 0,003×SZÉ
legfeljebb
260 000 Ft

105 000 Ft
+ 0,003×SZÉ
legfeljebb
260 000 Ft

130 000 Ft
+ 0,005×SZÉ
legfeljebb
650 000 Ft

195 000 Ft
+ 0,005×SZÉ
legfeljebb
1 040 000 Ft

13

Az állékonyságot, az életet vagy egészséget veszélyeztető állapot előidézése

260 000 Ft
+ 0,005×SZÉ
legfeljebb
1 040 000 Ft

260 000 Ft
+ 0,005×SZÉ
legfeljebb
1 040 000 Ft

520 000 Ft
+ 0,006×SZÉ
legfeljebb
1 950 000 Ft

650 000 Ft
+ 0,015×SZÉ
legfeljebb
6 500 000 Ft

14

Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező foglalkoztatása, foglalkoztatás elfogadása, ha építtető a foglalkoztató

130 000 Ft

195 000 Ft

15

Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező foglalkoztatása, foglalkoztatás elfogadása, ha kivitelező a foglalkoztató

195 000 Ft

130 000 Ft

16

Tervezői művezető nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal

130 000 Ft

130 000 Ft

17

Az építési műszaki ellenőr nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal

130 000 Ft

130 000 Ft

18

Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező kivitelezővel vállalkozási jogviszony létesítése

130 000 Ft

130 000 Ft

130 000 Ft

19

Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető foglalkoztatása, foglalkoztatás elfogadása

130 000 Ft

130 000 Ft

130 000 Ft

130 000 Ft

20

Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása

80 000 Ft

21

A kivitelezési dokumentáció készítésére vonatkozó írásbeli tervezési szerződés hiánya

195 000 Ft

195 000 Ft

22

Írásbeli tervezői művezetői szerződés hiánya

130 000 Ft

130 000 Ft

23

Írásbeli kivitelezési szerződés hiánya

130 000 Ft

130 000 Ft

130 000 Ft

130 000 Ft

24

A névjegyzéket vezető szervnek nem bejelentett vállalkozó kivitelezővel történt szerződés

105 000 Ft

105 000 Ft

105 000 Ft

25

Kivitelezési dokumentáció készítésére vonatkozó írásbeli szerződés hiánya, ha ez a kivitelező feladata

195 000 Ft

195 000 Ft

26

Az építési napló vezetésére vonatkozó követelmények megsértése

105 000 Ft

105 000 Ft

105 000 Ft

27

Az építési napló bejegyzésére vonatkozó követelmények megsértése

105 000 Ft

105 000 Ft

105 000 Ft

28

Jogszabályban előírt kötelezettség esetén a tervezői művezetés legalább hat alkalmának nem teljesítése

105 000 Ft

29

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) vagy (7) bekezdése szerinti tájékoztatás elmulasztása

65 000 Ft

30

Építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység megkezdése fedezetkezelői szerződés hiányában

650 000 Ft

31

Építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építési beruházás esetén az alvállalkozó kivitelező a teljesítésének megkezdéséig nem kapja meg a megrendelő vállalkozó kivitelezőtől az elektronikus alvállalkozói nyilvántartáshoz használatát biztosító jelszót

195 000 Ft

32

Építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építési beruházás esetén az alvállalkozó kivitelező – használatot biztosító jelszó birtokában – nem rögzíti szerződésének adatait az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásban

105 000 Ft

2. melléklet a 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelethez47

3

Az 1/A. § (2) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 152. §-ával megállapított, a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a szerint módosítot szöveg.

9

A 2. § (1) bekezdése a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. § f) pontja, a 144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. § g) pontja, a 144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. § h) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. § i) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 2. § (1a) bekezdését a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be.

16

A 2. § (2) bekezdése a 9/2008. (I. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. február 2. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni.

17

A 2. § (3) bekezdése a 9/2008. (I. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított, a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. § k) pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 153. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

18

A 2. § (3a) bekezdését a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

19

A 2. § (4) bekezdése a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 2. § (7) bekezdése a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 153. § b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

21

A 2. § (8) bekezdését újonnan a 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, szövege a 385/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

22

A 2. § (9) bekezdését újonnan a 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, szövege a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 153. § d) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

23

A 2/A. §-t a 9/2008. (I. 26.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be. E módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. február 2. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni.

24

A 2/A. § (1) bekezdése a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. § l) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 2/A. § (2) bekezdése a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. § m) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 2/A. § (2a) bekezdését a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése.

28

A 2/A. § (4) bekezdését a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 55. § b) pont ba) alpontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be.

29

A 2/A. § (5) bekezdését a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 3. § a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 60. § (6) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt közigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

31

A 3. § (1) bekezdését a 13/2019. (II. 11.) Korm. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

32

A 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 153. § e) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

34

A 3. § (2) bekezdés c) pontját a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

35

A 3. § (2) bekezdés d) pontját a 177/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

36

A 3. § (3) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (69) bekezdése, a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 38. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

37

A 3. § (4) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 154. §-a hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

38

A 3. § (5) bekezdését a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte.

39

A 3. § (6) bekezdését a 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

42

A hatálybalépés időpontja 2010. május 28.

46

A melléklet számozását 1. mellékletre változtatta a 246/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 6. §-a, szövege a 385/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

47

A 2. számú mellékletet a 246/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére