• Tartalom

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet

a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól1

2015.03.05.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-ának (13) bekezdésében, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. §2 E rendelet hatálya a Földművelésügyi Minisztérium, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, az Országos Vízügyi Hatóság, a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek, a területi vízügyi hatóságok (a továbbiakban együtt: eljáró hatóságok) hatáskörébe tartozó környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági, szakhatósági eljárásokra, valamint vízügyi hatósági és szakhatósági eljárásokra, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti bejelentésekre és a környezethasználat bejelentésére, valamint az eljáró hatóságok igazgatási jellegű szolgáltatásaira (a továbbiakban – a szakhatósági eljárás kivételével – együttesen: eljárás) terjed ki.

2. §3 (1) Igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni az 1. melléklet I-V. pontjában meghatározott eljárásokért.

(2)4 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 64. § (2) bekezdése szerinti igazgatási jellegű szolgáltatásért (a továbbiakban: konzultáció) díjat kell fizetni. A fizetendő díj mértékét és számítási módját a 4. melléklet határozza meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásokért fizetendő díj mértékét az 1. melléklet I-V. pontja határozza meg. A díjat – ha az 1. melléklet I-V. pontjából más nem következik – eljárásonként kell megfizetni.

(4) A jogorvoslati eljárás díja – az (5)–(8) bekezdésben foglalt esetek kivételével – az 1. melléklet I-V. pontjában meghatározott díjtétel 50%-a.

(5) Az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységeknél, a környezetihatásvizsgálat-köteles tevékenységeknél és az előzetes vizsgálat esetén a természetes személyek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az 1. melléklet I-V. pontjában meghatározott díjtétel 1%-a.

(6) Az eljáró hatóság által alapított vízvezetési, vízhasználati szolgalmi joggal terhelt ingatlan mindenkori tulajdonosa (használója) által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj ingatlanonként 5000 Ft.

(7) Társadalmi szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a társadalmi szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja az 1. melléklet I-V. pontjában meghatározott díjtétel 1%-a.

(8) A vízbázis védőterületét kijelölő határozattal érintett ingatlan tulajdonosa, használója által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj ingatlanonként 5000 Ft.

(9)5 A nemzeti park igazgatóságoknak a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben biztosított díjfizetési mentessége az 1. melléklet I. táblázat

a) 36. pontja,

b) 37. pont 1–8. alpontja,

c) 39–47. pontja,

d) 48. pont 1–3. alpontja és

e) az a)–d) pontokhoz kapcsolódóan 51. és 52. pontja

alá tartozó tevékenységekre terjed ki.

(10)6 A vízügyi igazgatóságoknak, valamint az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben biztosított díjfizetési mentessége az 1. melléklet I. táblázat

a) 24. pont 1. és 9. alpontja,

b) az a) ponthoz kapcsolódóan 23., 28., 29. pontja,

c) 25. pontja,

d) 26. pont 2. alpontja,

e) 34. pontja,

f) 35. pontja és

g) az a)–f) pontokhoz kapcsolódóan 51. és 52. pontja

alá tartozó tevékenységekre terjed ki.

3. § (1)7 A díjat az első fokon eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett, a 2. mellékletben meghatározott előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat

a)8 1–21. pontja,

b)9 31. pontja és

c)10 33. és 35–58. pontja

alá tartozó eljárások esetében.

(1a)11 A díjat az első fokon eljáró területi vízügyi hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett, a 3. mellékletben meghatározott előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat

a)12 22–30. pontja,

b)13 32. és 34. pontja,

c) 51–52. pontja és

d) 56. pontja

alá tartozó eljárások esetében.

(1b)14 A jogorvoslati eljárásért befizetett díjat az első fokon eljáró hatóság a jogorvoslati kérelem, illetve az ügy összes iratainak a felterjesztésével egyidejűleg átutalja a másodfokon eljáró hatósághoz.

(2)15 A díjat – a (3) és (7) bekezdésben foglalt kivétellel – az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie.

(3)16 A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összekapcsolása esetén a díjat az adott eljárási szakasz kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie.

(4)17 A befizetett díjról az eljáró hatóság számlát helyettesítő bizonylatot állít ki.

(5)18 A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem, illetve a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez – a (6) bekezdés kivételével – mellékelni kell.

(6)19 A díj az eljáró hatóság bevétele.

(7)20 Amennyiben az ügyfél a kérelmét elektronikus úton intézi a díj megfizetésére a külön jogszabályban foglaltakat21 kell alkalmazni.

3/A. §22 (1) A konzultációért fizetendő díjat a kérelmezőnek a szolgáltatás igénybevételét követően kell számviteli bizonylat ellenében az eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett, a 2. mellékletben meghatározott előirányzat-felhasználási számlájára – a számviteli bizonylat kézhezvételét követő 8 napon belül – átutalási megbízással teljesítenie, vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel befizetnie.

(2) A megfizetett díj a konzultációt lefolytató hatóság bevétele.

4. § (1)23 A jogorvoslati eljárásban megfizetett díjat az ügyfélnek teljes mértékben vissza kell téríteni, ha az első fokú hatóság által hozott határozat az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.

(2)24 A díj visszatérítését hivatalból a jogorvoslati eljárás során hozott határozatban kell elrendelni. A visszatérítésről az első fokon eljárt hatóság gondoskodik.

(3)25 Ha a kérelmező eljárás megindítása nélkül fizetett díjat, vagy az eljárásért az 1. melléklet I-V. pontjában meghatározott összegnél magasabb díjat fizetett, akkor a befizetési bizonylattal vagy annak másolatával kérheti a befizetett díj vagy a díjtöbblet visszatérítését. Az eljáró hatóság a visszatérítési igényt ellenőrzi, és az eljárás megindítása nélkül befizetett díjat vagy a díjtöbbletet visszatéríti, vagy dönt a visszatérítés megtagadásáról.

5. §26 A díjak nyilvántartására és elszámolására a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

6. §27 Az e rendeletben meghatározott díj tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 6. §-ában foglaltakat a díjmentességre,

b) 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettségre,

c) 31. § (2) és (4), valamint (6) bekezdésében foglaltakat a díjfizetésre kötelezettek tekintetében,

d) 73/A. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakat a hiánypótlásra,

e) 78. § (1)–(3) bekezdésében, valamint 87. § (1) bekezdésében foglaltakat a fizetési meghagyás kibocsátására és a késedelmi pótlék megfizetésére,

f) 82. § (1) bekezdésében foglaltakat a díjfizetés elmulasztására és a mulasztási bírságra,

g) 86. §-ában foglaltakat az elévülés tekintetében

értelemszerűen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény adóhatóságot említ, azon az eljárásra illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságot, ahol illetéket említ, azon díjat, ahol leletet említ, azon jegyzőkönyvet kell érteni.

6/A. §28 (1) Azokat a hatósági eljárásokat, amelyekben a környezetvédelmi, a természetvédelmi vagy a vízügyi hatóság szakhatósági közreműködéséért díjat kell fizetni, valamint a fizetendő díj mértékét az 1. melléklet VI. pontja tartalmazza.

(2) Jogorvoslati eljárásban az (1) bekezdésben meghatározott szakhatósági közreműködésért fizetendő díj az 1. melléklet VI. pontjában meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 50%-a.

7. § Ez a rendelet 2006. január 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

8. §29 E rendeletnek a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról szóló 149/2011. (XII. 31.) VM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. § (9) és (10) bekezdését, valamint 2. melléklet 12. pontját a Módr. hatálybalépésekor30 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

9. §31 E rendeletnek a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról szóló 136/2012. (XII. 21.) VM rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított díjtételeit a Módr2. hatályba lépését32 követően indult ügyekben kell alkalmazni.

10. §33 E rendeletnek a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 95/2013. (X. 14.) VM rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított díjtételeit a Módr3. hatályba lépését34 követően indult ügyekben kell alkalmazni.

11. §35 E rendeletnek az egyes környezetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 31/2014. (IV. 3.) VM rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított díjtételeit a Módr4. hatálybalépését36 követően indult ügyekben kell alkalmazni.

12. §37 E rendeletnek a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról szóló 40/2014. (XII. 23.) FM rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított díjtételeit a Módr5. hatálybalépését38 követően indult ügyekben kell alkalmazni.

1. melléklet a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelethez39

Igazgatási szolgáltatási díjköteles egyes környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások, illetve az igazgatási szolgáltatási díj mértéke
Igazgatási szolgáltatási díjköteles egyes környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások,
illetve az igazgatási szolgáltatási díj mértéke
I.
Egyes igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások díjának mértéke

Sorszám

Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)

(fő)

alszám

1.

 

Közvetítő szervezet engedélyezése

600 000

2.

 

Bejelentés az alábbi jogszabályokban meghatározott esetekben:

75 000

 

1.

– az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendelet

 

 

2.

– a hulladékká vált gépjárművekről szóló kormányrendelet

 

 

3.

– az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendelet

 

 

4.

– a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló kormányrendelet

 

 

5.

Újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásba vétele

80 000

3.

 

Hulladékközvetítő, hulladékkereskedő bejelentéshez kötött tevékenységének nyilvántartásba vételi eljárása

50 000

4.

 

 

 

 

1.

Hulladékkereskedelmi, -közvetítői vagy szállítási tevékenység engedélyezése

120 000

 

2.

Hulladékkereskedelmi, -közvetítői és szállítási tevékenységből két tevékenység együttes engedélyezése

140 000

 

3.

Hulladékkereskedelmi, -közvetítői és szállítási tevékenység együttes engedélyezése

160 000

 

4.

Hulladékkereskedelmi, -közvetítői vagy szállítási tevékenység, valamint előkezelés engedélyezése

160 000

 

5.

Hulladékgyűjtés engedélyezése a 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 műveletekhez kapcsolódóan

40 000

 

6.

Hulladékgyűjtés engedélyezése a 4.5 kivételével

120 000

5.

 

Hulladék előkezelésének engedélyezése, ha a hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek közül előkészítő műveletet engedélyeznek

120 000

6.

 

Hulladéktárolás engedélyezése

144 000

7.

 

Hulladékhasznosítás engedélyezése

470 000

8.

 

Hulladékártalmatlanítás engedélyezése

500 000

9.

 

Hulladék behozatalának, kivitelének, az ország területén való átszállításának engedélyezése

190 000

10.

 

Hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának engedélyezése

200 000

11.

 

Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység engedélyezése, bejelentése

A 3–10. pontban megállapított díjtétel 150%-a

12.

 

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott hulladék-, vagy technológia-minősítési eljárás

500 000

13.

 

 

 

 

1.

Közszolgáltatás engedélyezése

120 000

 

2.

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv jóváhagyása

40 000

3.

Újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének engedélyezése

120 000

14.

 

Helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítése, meglévő bővítése, rekonstrukciója, felújítása, korszerűsítése, alkalmazott technológia váltásának, működése megkezdésének, illetve megszüntetésének engedélyezési eljárása a levegő védelméről szóló jogszabály alapján

32 000/pontforrás

15.

 

Helyhez kötött diffúz légszennyező forrás létesítése, meglévő bővítése, rekonstrukciója, felújítása, korszerűsítése, alkalmazott technológia váltásának, működése megkezdésének, illetve megszüntetésének engedélyezési eljárása a levegő védelméről szóló jogszabály alapján

32 000/diffúz forrás

16.

 

Az 50 MW és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezés nem megfelelő működése esetén a 24 órás és 120 órás korlátozás alóli felmentést követően a továbbműködés eseti engedélyezése [az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet 6. § (4) bekezdés]

100 000

17.

 

Az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések éves összkibocsátásának megfelelő légszennyező anyag mennyiségi megállapítása önálló eljárásban [10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet 6. § (5) bekezdés]

100 000

18.

 

Határérték megállapítása a levegő védelméről szóló jogszabály szerinti eljárásban, a 20. és 21. pont kivételével

72 000

19.

 

Védelmi övezet megállapítása önálló eljárásban a levegő védelméről szóló jogszabály alapján

348 000

20.

 

Zajkibocsátási határérték megállapítása [a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés és 11. § (1) bekezdés], ha első fokon a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség jár el [284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3)–(4) bekezdés] – a zajforrás üzemeltetője alapján:

 

 

1.

Egyéni vállalkozó, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, költségvetési szerv

112 500

 

2.

Minden egyéb esetben

150 000

21.

 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj határérték túllépés határozott időtartamra történő engedélyezése, ha első fokon a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség jár el

210 000

22.

 

Egyedi szennyvíz-kibocsátási határérték megállapítása önálló eljárásban [a felszíni vizek védelméről szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. §]

100 000

23.

 

Elvi vízjogi engedély [a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (a továbbiakban: Vgtv.) 28. § (2) bekezdés, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. § ]

60 000

24.

 

Vízjogi létesítési engedély, fennmaradási engedély [Vgtv. 28. § (1) bekezdés, 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §] [Vgtv. 29. §, 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 15. §]

 

 

1.

árvízvédelem, vízrendezés, folyó- és tószabályozás (ideértve a vízkormányzást biztosító zsilipek és duzzasztó művek vízilétesítményeit, továbbá a tavak, duzzasztóművek, vízkivételt biztosító zsilipek, kisvízierőművek létesítését, fennmaradását is) – a beruházás bruttó költségéhez igazodva létesítményenként

 

 

1.1.

0–10 000 000 Ft

200 000

 

1.2.

10 000 001–50 000 000 Ft

252 000

 

1.3.

50 000 001–100 000 000 Ft

360 000

 

1.4.

100 000 000 Ft felett

720 000

 

2.

Vízhasználat [Vgtv. 1. számú melléklet 23. pont], kivéve a 3–9. pontokban foglalt eseteket

 

 

2.1.

5 m3/nap mennyiségig

40 000

 

2.2.

5 m3/nap-tól 15 m3/nap mennyiségig

50 000

 

2.3.

15 m3/nap-tól 50 m3/nap mennyiségig

130 000

 

2.4.

50 m3/nap-tól 100 m3/nap mennyiségig

160 000

 

2.5.

100 m3/nap-tól 1000 m3/nap mennyiségig

210 000

 

2.6.

1000 m3/nap-tól 5000 m3/nap mennyiségig

300 000

 

2.7.

5000 m3/nap mennyiség felett

350 000

 

2.8.

Gázveszélyes vízkészletet igénybevevő vízi létesítmény esetén

A 2.1.–2.7. pontokban megállapított díjtételen felül 13 000 Ft

 

3.

Termálvíz-kitermelés

 

 

3.1.

5 m3/nap mennyiségig

80 000

 

3.2.

5 m3/nap-tól 15 m3/nap mennyiségig

100 000

 

3.3.

15 m3/nap-tól 50 m3/nap mennyiségig

260 000

 

3.4.

50 m3/nap-tól 100 m3/nap mennyiségig

320 000

 

3.5.

100 m3/nap-tól 1000 m3/nap mennyiségig

420 000

 

3.6.

1000 m3/nap-tól 5000 m3/nap mennyiségig

600 000

 

3.7.

5000 m3/nap mennyiség felett

700 000

 

3.8.

Gázveszélyes vízkészletet igénybevevő vízi létesítmény esetén

A 3.1.–3.7. pontokban megállapított díjtételen felül 13 000 Ft

 

4.

Vízvisszasajtolás

 

 

4.1.

Vízvisszasajtolás önálló eljárásban

 

 

4.1.1.

5 m3/nap vízmennyiségig

20 000

 

4.1.2

5 m3/nap-tól 15 m3/nap vízmennyiségig

30 000

 

4.1.3

15 m3/nap-tól 50 m3/nap mennyiségig

60 000

 

4.1.4.

50 m3/nap-tól 100 m3/nap mennyiségig

80 000

 

4.1.5.

100 m3/nap-tól 1000 m3/nap mennyiségig

100 000

 

4.1.6.

1000 m3/nap-tól 5000 m3/nap mennyiségig

150 000

 

4.1.7.

5000 m3/nap mennyiség felett

180 000

 

4.2.

Vízkitermeléshez kapcsolódó visszasajtolás

4.1.1–4.1.7. pontokban megállapított díjtételek 50%-a

 

5.

Öntözési berendezések engedélyezési eljárása, amennyiben azok engedélyezése a 2. pontban meghatározott engedélyezéstől elkülönült eljárás keretében történik

20 000

 

6.

Vízellátást (kivéve a 2. pont), szennyvízelvezetést és csapadékvíz-elvezetést szolgáló vízilétesítmények – a beruházás költségéhez igazodva létesítményenként

 

 

6.1.

0–50 000 000 Ft

100 000

 

6.2.

50 000 001–100 000 000 Ft

140 000

 

6.3.

100 000 001–500 000 000 Ft

360 000

 

6.4.

500 000 001–2 400 000 000 Ft

720 000

 

6.5.

2 400 000 000 Ft felett

1 080 000

 

7.

Víztisztítást, szennyvíztisztítást, csapadékvíz-tisztítást szolgáló vízilétesítmények

 

 

7.1.

ÉME engedéllyel, CE minősítéssel, alkalmazási engedéllyel rendelkező berendezés esetén

36 000

 

7.2.

egyedileg tervezett berendezés esetén a beruházás költségéhez igazodva létesítményenként

 

 

7.2.1.

0–100 000 000 Ft

120 000

 

7.2.2.

100 000 001–500 000 000 Ft

270 000

 

7.2.3.

500 000 001–2 400 000 000 Ft

540 000

 

7.2.4.

2 400 000 000 Ft felett

810 000

 

8.

Szennyvíz, illetve csapadékvíz előtisztításhoz szükséges berendezés engedélyezése [72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdés]

 

 

8.1.

ÉME engedéllyel, CE minősítéssel, alkalmazási engedéllyel rendelkező berendezések

24 000

 

8.2.

egyedileg tervezett berendezés esetén, a beruházás költségéhez igazodva létesítményenként

 

 

8.2.1.

3 000 000 forintig

50 000

 

8.2.2.

3 000 001–10 000 000 forint között

90 000

 

8.2.3.

10 000 001 forinttól

180 000

 

9.

Monitoring kút létesítése és/vagy eltömedékelése kutak számához igazodva

 

 

9.1.

Monitoring kút létesítése, kivéve a 9.2. pont

7000/kút

 

9.2.

Vízmennyiségi monitoring kút [a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet 14. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott esetek]

5000/kút

 

9.3.

Kút eltömedékelése

9.1–9.2. pontokban megállapított díjtételek 50%-a

25.

 

Vízvezetési szolgalom, vízhasználati szolgalom alapítása – az érintett ingatlanok számához igazodva [Vgtv. 20. §, 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 6–7. §]

7000/ingatlan

26.

 

Vízbázis védőterület kijelölés önálló eljárásban [72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés]

 

 

1.

Belső vagy külső védőterület, illetve azok együttes kijelölése

 

 

1.1.

5 m3/nap-tól 50 m3/nap mennyiségig

90 000

 

1.2.

50 m3/nap-tól 100 m3/nap mennyiségig

160 000

 

1.3.

100 m3/nap-tól 1000 m3/nap mennyiségig

210 000

 

1.4.

1000 m3/nap-tól 5000 m3/nap mennyiségig

300 000

 

1.5.

5000 m3/nap mennyiség felett

350 000

 

2.

Hidrogeológiai védőidom, illetve védőterület kijelölése

 

 

2.1.

5 m3/nap-tól 50 m3/nap mennyiségig

270 000

 

2.2.

50 m3/nap-tól 100 m3/nap mennyiségig

480 000

 

2.3.

100 m3/nap-tól 1000 m3/nap mennyiségig

630 000

 

2.4.

1000 m3/nap-tól 5000 m3/nap mennyiségig

900 000

 

2.5.

5000 m3/nap mennyiség felett

1 050 000

27.

 

Egyedi vizsgálat [a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés]

100 000

28.

 

Vízjogi üzemeltetési engedély [Vgtv. 28. § (1) bekezdés, 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §]

A vízjogi létesítési engedélyre megállapított díjtételek 80%-a

28a.

 

Egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély [Vgtv. 28. § (1) bekezdés, 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (12)–(13) bekezdés]

5 000

28b.

 

Gázveszélyes vízkészletet igénybevevő vízi létesítmény vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárása

A 28. pontban megállapított díjtételen felül 13 000 Ft

29.

 

Vízjogi üzemeltetési engedély szüneteltetése, visszavonása

A vízjogi üzemeltetési engedélyre megállapított díjtétel 50%-a

29a.

 

Gázveszélyes vízkészletet igénybevevő vízi létesítmény vízjogi üzemeltetési engedélyének szüneteltetése, visszavonása

A 29. pontban megállapított díjtételen felül 13 000 Ft

30.

 

Önellenőrzési terv jóváhagyása [220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdés]

23 000

31.

 

A mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdése alapján a gyártói eltérés kérelmezése [a mosó- és tisztítószerek hatóanyagai biológiai bonthatóságának ellenőrzéséről és az információszolgáltatás rendjéről szóló 270/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. §]

600 000

32.

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési tevékenység bejelentése

5000

33.

 

 

 

 

1.

Melléktermék felhasználhatóságára vonatkozó dokumentáció elbírálása

200 000

 

2.

Hulladékgazdálkodási létesítmény működési szabályzat jóváhagyása

40 000

 

3.

Hulladékgazdálkodási engedély egységes szerkezetbe foglalása

30 000

34.

 

Szennyező anyagok elhelyezésének engedélyezése [a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet]

30 000

35.

 

Kármentesítési eljárás [219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet]

 

 

1.

Tényfeltárási terv engedélyezése [22. § (5) bekezdés]

106 000

 

2.

Tényfeltárási záródokumentáció elbírálása [25. § (1) bekezdés] a szennyezettség mértékétől függően (A 2.1. és a 2.2. alpontokat a szennyezettség jellegétől függően külön-külön vagy együttesen kell alkalmazni.)

 

 

2.1.

A földtani közeg (talaj) (B) szennyezettségi határértékét, vagy ha (Ab) > (B), az (Ab) bizonyított háttér-koncentrációt meghaladó szennyezett térfogatrész m3-ben meghatározott mennyiségétől függően

 

 

2.1.1.

0–5000 m3

53 000

 

2.1.2.

5001–10 000 m3

106 000

 

2.1.3.

10 001–50 000 m3

318 000

 

2.1.4.

50 001 m3 felett

530 000

 

2.2.

A felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértékét, vagy ha (Ab) > (B), az (Ab) bizonyított háttér-koncentrációt meghaladó szennyezett területrész felszíni vetülete m2-ben meghatározott kiterjedésétől függően

 

 

2.2.1.

0–1000 m2

53 000

 

2.2.2.

1001–10 000 m2

318 000

 

2.2.3.

10 001 m2 felett

530 000

 

3.

Beavatkozási terv elbírálása [26. § (2) és (3) bekezdés], a beruházás költségétől függően

 

 

3.1.

5 000 000 Ft alatt

53 000

 

3.2.

5 000 001–10 000 000 Ft

80 000

 

3.3.

10 000 001–100 000 000 Ft

200 000

 

3.4.

100 000 001–500 000 000 Ft

530 000

 

3.5.

500 000 001–1 000 000 000 Ft

1 200 000

 

3.6.

1 000 000 001–10 000 000 000 Ft

3 180 000

 

3.7.

10 000 000 000 Ft fölött

5 300 000

 

4.

Kármentesítési határozat módosítása

 

 

4.1.

A kármentesítés végrehajtására vonatkozó határozat határidejének módosítása [21. § (11) bekezdés]

Az adott kármentesítési szakasz eljárási díjtételének 10%-a

 

4.2.

A kármentesítési tervtől való eltérés, a terv módosításának elbírálása [23. § (3) bekezdés és 26. § (6) bekezdés]

Az adott kármentesítési szakasz eljárási díjtételének 50%-a

 

5.

Beavatkozási záródokumentáció elbírálása [28. § (2) bekezdés]

A 3.1–3.7. tételek 50%-a

 

6.

Kármentesítési monitoringot elrendelő határozat [30. § (1) bekezdés]

67 000

 

7.

Kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálása [30. § (7) bekezdés]

106 000

 

8.

Tartós környezeti károsodás felülvizsgálata az ügyfél kérésére [33. § (5) bekezdés c) pont]

80 000

36.

 

Gyep és nádas művelési ág megváltoztatásának engedélyezése természeti területen [a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 21. § (1) bekezdés, az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM–FVM együttes rendelet 7. §, a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés]

10 000

37.

 

Védett, fokozottan védett természeti területen hatósági engedélyhez kötött, jogszabályban meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos eljárások: a Tvt. 38. § (1) bekezdésének

 

 

1.

a) pontja (kutatás, gyűjtés, kísérlet végzése)

20 000

 

2.

b) pontja

 

 

2.1.

a gyep feltörése

50 000/megkezdett hektár

 

2.2.

a gyep felújítása, felülvetése, öntözése, legeltetése, kaszálása

5 500

 

3.

c) pontja

 

 

3.1.

a terület helyreállítása

5 500

 

3.2.

a terület jellegének, használatának megváltoztatása

50 000/megkezdett ha

 

4.

d) pontja (termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének, termőföld művelési ágának a megváltoztatása)

10 000

 

5.

e) pontja (az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, fás legelőn lévő fa, facsoport, fasor kivágása, telepítése)

10 000

 

6.

f) pontja (nád és más vízinövényzet égetése, irtása, aratása, gyep- és parlagterület, tarló és szalma égetése, valamint – a kijelölt és kiépített tűzrakóhely kivételével – erdőterületen tűz gyújtása)

15 000

 

7.

g) pontja (növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználása)

40 000

 

8.

h) pontja (horgászat)

5 500

 

9.

i) pontja

 

 

9.1.

versenyrendszerben szervezett, nem kizárólag kijelölt turistaútvonalakat érintő verseny rendezése 500 fő felett

80 000

 

9.2.

500 fő felett kizárólag külterületen zajló tömegsportesemények rendezése

80 000

 

9.3.

kerékpár használatával megvalósuló sporttevékenység folytatása

36 000

 

9.4.

20 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú belső égésű motorral hajtott eszköz felhasználásával megvalósuló technikai jellegű sporttevékenység folytatása

300 000

 

10.

j) pontja (járművel történő közlekedés, az arra kijelölt utak, az engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó – külön jogszabályokban erre feljogosított – személyek járművei kivételével)

42 000

38.

 

Fokozottan védett természeti területre történő belépés – kivéve a jelzett turistautakon, tanösvényeken, illetve a külön jogszabályok alapján erre feljogosított személyek a feladatuk ellátásához szükséges mértékben [Tvt. 40. § (1) bekezdés]

5500

39.

 

Védett, fokozottan védett növényfajokkal kapcsolatos, jogszabályban meghatározott tevékenységek engedélyezése eljárásonként: a Tvt. 42. § (3) bekezdésének

 

 

1.

a) pontja (védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének gyűjtése)

10 000

 

2.

b) pontja

 

 

2.1.

védett növényfaj egyedének, virágának birtokban tartása, kertekbe, botanikus kertekbe történő telepítése

5 500

 

2.2.

védett növényfaj egyedének adásvétele, cseréje

10 000

 

3.

c) pontja (védett növényfaj egyedének külföldre vitele, az országba behozatala, az országon való átszállítása)

10 000

 

4.

d) pontja (védett növényfaj egyedének preparálása)

5 500

 

5.

e) pontja

 

 

5.1.

védett növényfaj egyedének betelepítése, visszatelepítése

5 500

 

5.2.

védett növényfaj egyedének termesztésbe vonása

20 000

 

6.

f) pontja (védett növényfaj egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérlet)

50 000

 

7.

g) pontja (védett növényfaj egyedének biotechnológiai célra történő felhasználása)

500 000

 

8.

h) pontja (védett növényfaj természetes állományai közötti mesterséges géncsere)

50 000

40.

1.

Védett növényfajokból álló gén- és szaporítóanyag bank létrehozása [Tvt. 42. § (4) bekezdés]

20 000

 

2.

Védett növényfaj gén- és szaporítóanyag bankban történő elhelyezése [Tvt. 42. § (4) bekezdés]

5 500

41.

 

Védett fasorban lévő, valamint egyes védett fák és cserjék természetes állapotának megváltoztatása, kivágása [Tvt. 42. § (5) bekezdés]

10 000

42.

 

Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének eltávolításához, elpusztításához, megszerzéséhez szükséges engedély [Tvt. 42. § (6) bekezdés]

32 000

43.

 

Védett, fokozottan védett állatfajokkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély [Tvt. 43. § (2) bekezdés]

 

 

1.

a) pont (védett állatfaj állományának szabályozása)

20 000

 

2.

b) pont

 

 

2.1.

védett állatfaj egyedeinek gyűjtése, befogása, elejtése

20 000

 

2.2.

védett állatfaj egyedeinek birtokban tartása, idomítása

10 600

 

3.

c) pont (védett állatfaj egyedeinek szaporítása)

 

 

3.1.

nagyragadozók, fókák, patások

35 000

 

3.2.

egyéb állatfajok

10 600

 

4.

d) pont (védett állatfaj egyedének kikészítése, preparálása, a preparátumok birtokban tartása)

 

 

4.1.

1–10 egyed esetén

10 600

 

4.2.

10 egyed felett

40 000

 

5.

e) pont (védett állatfaj egyedének élőállat gyűjteményben történő tartása)

5 500

 

6.

f) pont (védett állatfaj hazai állatfaj-állományának külföldi állományból származó egyeddel történő kiegészítése)

50 000

 

7.

h) pont (védett állatfaj egyedének cseréje, adásvétele)

 

 

7.1.

1–10 egyed

10 600

 

7.2.

10 egyed felett

40 000

 

8.

i) pont (védett állatfaj egyedének külföldre vitele, onnan történő behozatala, az országon való átszállítása)

30 000

 

9.

k) pont (védett állatfaj kártételének megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazása)

5 500

 

10.

l) pont (védett állatfaj egyede fészkének áttelepítése)

5 500

 

11.

m) pont (védett állatfaj egyedének háziasítása)

26 500/egyed

44.

 

Állatgyűjtemények, állatkertek, ideértve az egyéb, de védett, vadon élő állatok tartására, idomítására szolgáló létesítmények, tevékenységek kialakítására, fenntartására, a tevékenység folytatására vonatkozó engedély [Tvt. 44. § (1) bekezdés]

106 000

45.

 

Védett és rendszeresen hasznosított állatfaj fenntartható hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárás [Tvt. 44. § (4) bekezdés]

 

 

1.

éti csiga esetében [az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáról szóló 19/2006. (III. 31.) KvVM rendelet]

2 forint/kilogramm

 

2.

tokfajok esetében [a védett tokfajok hasznosításáról szóló 24/2008. (X. 8.) KvVM rendelet]

20 000

46.

 

Barlangokkal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése [Tvt. 51. § (1) és (3) bekezdés]

 

 

1.

barlang, barlangszakasz hasznosítása, a hasznosítási mód megváltoztatása

60 000

 

2.

barlang, barlangszakasz kiépítése

10 000

 

3.

barlangi képződmények hasznosítása, értékesítése, külföldre juttatása

60 000

 

4.

kutatás, kísérlet, gyűjtés barlangban, barlangszakaszban

5 500

 

5.

barlangi búvármerülés

 

 

5.1

kutatási célból

5 500

 

5.2

egyéb célból

50 000

 

6.

barlang, barlangszakasz kiépítésén kívüli műszaki beavatkozás

10 000

 

7.

filmforgatás engedélyezése

30 000

47.

 

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezménnyel (CITES) kapcsolatos engedélyek (bizonylatok) kiállítása:

 

 

1.

A Közösség területére történő behozatalhoz, illetve a Közösségből történő kivitelhez és újrakivitelhez szükséges engedély kiállítása szállítmányonként (a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet 4. és 5. cikk)

 

 

1.1.

egy taxonra

10 600

 

1.2.

további taxonok esetén taxononként

1 000

 

2.

A Tanács 338/97/EK rendeletének 10. cikkében meghatározott bizonyítvány kiállítása

2 000/példány

 

3.

Származási igazolás kiállítása [a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 6. § (1)–(2) bekezdés]

2 000/példány

 

4.

Tenyésztői bizonylat kiállítása szaporulat bejelentése esetén [292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés]

5 500/faj/bejelentés

 

5.

Eredetigazolás kiállítása [292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés]

2 000/példány

48.

 

Védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen végzett tevékenységek [az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés]

 

 

1.

a) pont (a gyep feltörése, felülvetése, faültetvénnyé alakítása)

10 000/megkezdett ha

 

2.

b) pont (a terület helyreállítása)

5 500

 

3.

c) pont (az erdőkről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítése, kivágása, kivéve a csatorna medrében, az üzemi vízszintnél a nedvesített keresztszelvényben lévő fa, facsoport mederfenntartási céllal történő kivágását)

25 000

 

4.

d) pont: versenyrendszerben szervezett verseny 500 fő felett

80 000

 

5.

kerékpár használatával megvalósuló sporttevékenység engedélyezése

64 500

 

6.

20 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú belső égésű motorral hajtott eszköz felhasználásával megvalósuló sporttevékenység

300 000

49.

 

Előzetes vizsgálat

250 000

50.

 

Előzetes konzultáció

250 000

51.

 

Az 1–50. pontban foglalt engedélyek, illetve határozatok módosítása esetén az 56–57. pontok kivételével

Az 1–50. pontban foglalt díjtétel 50%-a

52.

 

Az 1–50. pontban foglalt engedélyek módosítása, ha az engedélyes, illetve környezethasználó személyében bekövetkezett változás miatt szükséges

Az 1–50. pontban foglalt díjtétel 25%-a

 

52a

Mezőgazdasági célú vízkivételt biztosító talajvízkút vízjogi üzemeltetési engedélyének egyszerűsített eljárásban történő módosítása [72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11/A. §]

A 28. pontban foglalt díjtétel 25%-a

52a.

 

Gázveszélyes vízkészletet igénybevevő vízi létesítmény vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyének módosítása

Az 51–52. pontokban megállapított díjtételen felül 13 000 Ft

53.

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 74. § (2) bekezdésének c) pontja alapján lefolytatott, a működési engedély kiadására vonatkozó eljárás

750 000

54.

 

Környezetvédelmi teljesítményértékelés elbírálása [Kvt. 77. §]

250 000

55.

 

A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló 214/2006. (X. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel

 

 

1.

Mikroszervezetek: kevesebb, mint 10 alkalmazott és az éves nettó árbevétel vagy a mérlegfőösszeg nem haladja meg a 2 millió eurót
Költségvetési szervek

10 000

 

2.

Kis szervezetek: kevesebb, mint 50 alkalmazott és az éves nettó árbevétel vagy a mérlegfőösszeg nem haladja meg a 10 millió eurót

25 000

 

3.

Közép szervezetek: kevesebb, mint 250 alkalmazott és az éves nettó árbevétel nem haladja meg az 50 millió eurót vagy a mérlegfőösszeg nem haladja meg a 43 millió eurót

50 000

 

4.

Nagy szervezetek: az 1–3. pont alá nem tartozó szervezetek

100 000

 

5.

Egyesített nyilvántartásba vétel (a 6. pont kivételével)

300 000

 

6.

Egyesített nyilvántartásba vétel, ha a szervezet valamelyik telephelye az Európai Unió más tagállamában van

400 000

56.

 

Igazolás kiadása pályázati eljárás keretében igényelt támogatásokhoz

10 000

57.

 

A környezetvédelmi, természetvédelmi, tájvédelmi és vízgazdálkodási szakértői névjegyzékbe történő bejegyzés

10 000

58.

 

A természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek kereskedelmi célú begyűjtésére vonatkozó engedélyezési eljárás.
[86/2012. (VIII. 15.) VM rendelet a természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek kereskedelmi célú begyűjtéséről és forgalmazásáról]

10000

    1.    Az elvi vízjogi engedély esetében az igazgatási szolgáltatási díjat műszaki megoldásonként kell megfizetni.
    2.    A vízvezetési szolgalom, vízhasználati szolgalom esetében az igazgatási szolgáltatási díjat a vízjogi eljárás díjához hozzászámítva kell megfizetni.
    3.    A kármentesítés műszaki beavatkozási terv esetében az igazgatási szolgáltatási díjfizetés alapja a kötelezett által a beruházásnak a beavatkozási tervben bemutatott költsége.
    4.    Szennyvíz előtisztításhoz szükséges (egyedileg tervezett) berendezés víziközműbe történő bekötésének engedélyezése esetében az igazgatási szolgáltatási díjfizetés alapja a beruházásnak az engedélyes által meghatározott bruttó létesítési költsége.
    5.    A kármentesítési eljárás több szakaszára egyidejűleg hozott döntés esetén az eljárási díjak összeadódnak
II.
Környezeti hatásvizsgálat alapján végezhető tevékenységek engedélyezésének
igazgatási szolgáltatási díjai

Sorszám

Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek

Igazgatási szolgáltatási
díj mértéke (Ft)

(fő)

alszám

1.

 

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat az 1.1. pont kivételével

650 000

 

1.1.

 

Erdőterület igénybevétele
– nem termőföldként való további hasznosítás esetén 30 ha-tól,
– termőföldként való további hasznosítás esetén 50 ha-tól

800 000

2.

 

Bányászat

1 350 000

3.

 

Papíripar

1 200 000

4.

 

Vegyipar

 

 

4.1.

 

Szén vagy bitumenpala elgázosítása vagy cseppfolyósítása 500 t/nap szén vagy bitumenpala felhasználástól

1 350 000

4.2.

 

Komplex vegyiművek, azaz olyan létesítmények, amelyekben több gyártóegység funkcionálisan összekapcsolva csatlakozik egymáshoz, és amelyekben kémiai átalakítási folyamatokkal ipari méretben történik

2 250 000

5.

 

Kőolaj-feldolgozás, nukleáris ipar

2 250 000

6.

 

Nemfém ásványi termék gyártás

1 800 000

7.

 

Fémipar a 7.1. pont kivételével

1 800 000

 

7.1.

 

Nemvas fémek előállítása ércből, koncentrátumokból vagy másodlagos nyersanyagokból kohászati, vegyi vagy elektrolitikus eljárásokkal

900 000

8.

 

Villamosenergia-, gőz-, vízellátás a 8.1. és 8.2. pont kivételével

900 000

 

8.1.

 

Hőerőmű 20 MW villamos teljesítménytől, egyéb égető berendezés 300 MW kimenő hőteljesítménytől

2 250 000

8.2.

 

Atomerőmű, atomreaktor, valamint atomerőmű, atomreaktor üzemidejének meghosszabbítása, továbbá atomerőmű, atomreaktor felhagyása, azaz a nukleáris üzemanyag és a létesítmény egyéb radioaktív és radioaktív anyaggal szennyezett alkotórészeinek végleges eltávolítása

3 000 000

9.

 

Szállítás, raktározás a 9.1. és 9.2. pont kivételével

900 000

 

9.1.

 

Országos közforgalmú vasútvonal

1 350 000

 

 

Repülőtér 2100 m alaphosszúságú futópályától

 

 

 

Földgáz tárolása 200 ezer m3 össztároló kapacitástól

 

 

 

Vegyi termék tárolása 200 ezer t össztároló kapacitástól

 

9.2.

 

Gyorsforgalmi út (autópálya, autóút)

2 500 000

 

 

Négy- vagy több forgalmi sávos út, legalább 10 km hosszan egybefüggő új pályától

 

10.

 

Egyéb közösségi szolgáltatás a 10.1. pont kivételével

1 350 000

 

10.1.

 

Veszélyes hulladék ártalmatlanító (lerakás, égetés, kémiai és biológiai kezelés) létesítmény

2 250 000

11.

 

Sport

750 000

12.

 

Nómenklatúrába nem besorolt tevékenységek, illetve létesítmények a
12.1. és 12.2. pont kivételével

1 350 000

12.1.

 

Halastó vagy tórendszer, ha több mint 30 ha-on fed országos jelentőségű védett természeti területet

650 000

12.2.

 

Kutató vagy oktató atomreaktor, valamint ezek felhagyása, ideértve minden nukleáris üzemanyag és a létesítmény egyéb radioaktív és radioaktívan szennyezett alkotórészeinek végleges eltávolítását

1 800 000

13.

 

Környezetvédelmi engedély módosítási eljárása

Az 1–12. pontban foglalt díjtétel 50%-a

14.

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésében foglalt felülvizsgálat

Az 1–12. pontban foglalt díjtétel 50%-a

15.

 

Környezetvédelmi engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek módosítása [314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
10. § (5) bekezdése]

Az 1–12. pontban foglalt díjtétel 10%-a

16.

 

Az engedélyes adataiban bekövetkezett változások miatti módosítási eljárás

15 000

III.
Egységes környezethasználati engedély alapján végezhető tevékenységek engedélyezésének igazgatási
szolgáltatási díjai

Sorszám

Egységes környezethasználati engedélyezés alá tartozó tevékenységek

Igazgatási szolgáltatási
díj mértéke (Ft)

(fő)

alszám

 

1.

 

Energiaipar az 1.1. pont kivételével

1 500 000

 

1.1.

 

Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MWth teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben

2 100 000

 

 

Ásványolaj és gáz feldolgozása

 

2.

 

Fémek termelése és feldolgozása 2.1. és 2.2. pont kivételével

1 050 000

 

2.1.

 

Vasöntödék 20 tonna/nap feletti termelési kapacitással

1 500 000

 

2.2.

 

Fémek és műanyagok felületi kezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m3-t.

1 500 000

3.

 

Építőanyagipar 3.1. és 3.2. pont kivételével

2 100 000

 

3.1.

 

Üveg gyártására szolgáló létesítmények, beleértve az üvegszálat is,
20 tonna/nap olvasztókapacitáson felül

1 500 000

 

 

 

Kerámia termékek égetéssel történő gyártása,
különösen csempék, téglák, tűzálló téglák, kőáruk vagy porcelánok
gyártása 75 tonna/nap termelési kapacitáson felül, és/vagy ahol a
kemence térfogata legalább 4 m3 és abban az árusűrűség a 300 kg/m3-t
meghaladja

 

 

3.2.

 

Ásványi anyagok olvasztása, beleértve az
ásványi szálak gyártását is, 20 tonna/nap olvasztókapacitáson felül

1 050 000

4.

 

Hulladékkezelés

1 500 000

 

4.1.

 

 

 

5.

 

Papíripar, faanyag-feldolgozás, textilipar, élelmiszeripar

1 200 000

6.

 

Vegyipar, bőripar, állati anyagok feldolgozása, gépipar, fémfeldolgozás

2 100 000

7.

 

Nagy létszámú állattartás

500 000

8.

 

Bányászat

1 500 000

9.

 

Egyéb tevékenységek

1 050 000

10.

 

Egységes környezethasználati engedély módosítási eljárása a 11. pont kivételével

 

 

1.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4), (6), (8) bekezdésében foglalt felülvizsgálat

1–9. pontban foglalt díjtétel 50%-a

 

2.

Nem jelentős változás [314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (9) bekezdése]

15 000

 

3.

Egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek kiadása, módosítása [314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése]

1–9. pontban foglalt díjtétel 10%-a

11.

 

Az engedélyes adataiban bekövetkezett változások miatti módosítás

15 000

IV.
Azon tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjai, amelyeknél
a felügyelőség előzetes vizsgálatban hozott döntése alapján szükséges
a környezeti hatásvizsgálat lefolytatása

Sorszám

Azon tevékenységek, amelyeknél a felügyelőség előzetes vizsgálatban hozott döntése alapján
szükséges a környezeti hatásvizsgálat lefolytatása

Igazgatási
szolgáltatási díj
mértéke (Ft)

(fő)

alszám

1.

 

Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat

650 000

2.

 

Bányászat

1 200 000

3.

 

Élelmiszeripar

1 200 000

4.

 

Textilipar

1 200 000

5.

 

Bőripar

1 650 000

6.

 

Papíripar

1 200 000

7.

 

Vegyipar a 7.1. pont kivételével

1 650 000

 

7.1.

 

Kokszolómű (száraz szénlepárlás)

1 200 000

 

 

Kenőanyag előállítása kőolajból 15 ezer t/év késztermék előállításától

 

 

Cellulózgyártás

 

 

Szénszálgyártás 20 t/nap késztermék előállításától

8.

 

Nemfém ásványi termék gyártás a 8.1. és 8.2. pont kivételével

1 650 000

 

8.1.

 

Üveg- és üvegszálgyártás 20 t/nap olvasztó kapacitástól

1 200 000

 

 

Kerámiatermék, kerámiacsempe és -lap, égetett agyag építőanyag-gyártás 75 t/nap gyártási kapacitástól, illetve ahol a kemence térfogata a 4 m3-t, és abban az árusűrűség a 300 kg/m3-t meghaladja

8.2.

 

Ásványi anyagok olvasztása, beleértve az ásványi szál gyártását is
20 t/nap olvasztó kapacitástól

750 000

9.

 

Fémipar a 9.1. és 9.2. pont kivételével

750 000

 

9.1.

 

Vas- és acélöntöde 20 t/nap termelési kapacitástól

1 200 000

 

 

Nyomtatott áramkör előállítása automata gépsoron

 

 

Közúti gépjármű gyártása (gyártás, összeszerelés, motorgyártás) 10 ezer db/év késztermék előállításától

 

 

Hajógyártás (szabadidő-, sporthajó gyártása nem tartozik ide)

 

 

Vasúti kötöttpályás jármű gyártása 5700 kg felszállósúly feletti légi járművek gyártása és nagyjavítása

9.2.

 

Fémek és műanyagok felületkezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal 20 ezer m2/év felület kezelésétől, vagy ahol az összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m3-t

1 500 000

 

 

Akkumulátorgyártás

10.

 

Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás a 10.1. pont kivételével

750 000

 

10.1.

 

Vízerőmű 5 MW villamos teljesítménytől; vízbázis védőövezetén, védett természeti területen méretmegkötés nélkül

1 500 000

 

 

Geotermikus erőmű 20 MW villamos teljesítménytől; ásvány-,
gyógy- és ivóvízbázis védőövezetén, védett természeti területen méretmegkötés nélkül

 

 

Hőenergiát termelő létesítmény (gőz és melegvíz előállítása) 50 MW kimenő teljesítménytől

11.

 

Kereskedelem

1 200 000

12.

 

Járműjavítás

750 000

13.

 

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

750 000

14.

 

Szállítás, közlekedés a 14.1. pont kivételével

750 000

 

14.1.

 

Országos közúthálózati kategóriába sorolható út, ha

1 200 000

 

 

– 50 ha-nál nagyobb erdőtömböt szel át, vagy

 

 

– védett természeti területen halad át, vagy

 

 

– gyógyhelyen a tervezett átlagos napi forgalom 1800 egységjármű
vagy annál több

 

 

Vasúti pályaudvar

 

 

Nyilvános repülőtér és polgári célú nem nyilvános repülőtér 800 m alaphosszúságú szilárd burkolatú futópályától; védett természeti területen hosszmegkötés és burkolatra való tekintet nélkül

15.

 

Raktározás, tárolás

1 200 000

16.

 

Közigazgatás, védelem a 16.1. pont kivételével

750 000

 

16.1.

 

Állami repülések céljára szolgáló repülőtér 800 m alaphosszúságú futópályától; védett természeti területen hosszmegkötés és burkolatra való tekintet nélkül

1 200 000

17.

 

Szennyvízkezelés a 17.1. pont kivételével

1 200 000

 

17.1.

 

Szennyvíziszap biológiai kezelése 4 ezer t/év kapacitástól

750 000

18.

 

Hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás a 18.1. és 18.2. pont kivételével

1 650 000

 

18.1.

 

Fémhulladék gyűjtőhely (beleértve az autóroncstelepeket) fémfeldolgozással vagy újrahasznosításra történő előkészítéssel 5 db/nap gépjárműtől vagy 5 t/nap kapacitástól

750 000

18.2.

 

Nem veszélyes hulladék hasznosítása 10 ezer t/év kapacitástól

1 200 000

 

 

Állati hulladék temető

19.

 

Szórakoztatás, kultúra, sport

750 000

20.

 

Nómenklatúrába nem besorolt tevékenységek, illetve létesítmények

 

 

20.1.

 

„A” típusú izotóplaboratórium

1 650 000

20.2.

 

Mélyfúrás kiépített fúrólétesítménnyel 650 m fúrási mélységtől
(ha nem más hatásvizsgálat köteles tevékenység része) vízbázis védőövezetén vagy védett természeti területen

750 000

 

 

Szabadtéri létesítmény motorok, turbinák és reaktív motorok próbapadon történő vizsgálatához 500 kN tolóerőtől vagy ha a kapacitás egy időben legalább 10 MW

750 000

 

 

Állandó szabadtéri próbapálya motoros járművek részére 3 ha területfoglalástól, védett természeti területen méretmegkötés nélkül

750 000

 

 

Ipari, raktározási célú építmények elhelyezésére szolgáló terület kialakítása (műszaki infrastruktúrával való ellátása) más célra használt területen 3 ha-tól; védett természeti területen méretmegkötés nélkül

750 000

 

 

Távközlési adó (antennatorony) védett természeti területen

750 000

20.3.

 

Duzzasztómű vagy víztározó 1 millió m3 duzzasztott, illetve tározott vízmennyiségtől; vízbázis védőövezetén, védett természeti területen méretmegkötés nélkül

1 200 000

20.4.

 

Vízbesajtolás felszín alatti vízbe

1 200 000

20.5.

 

Területi vízrendezés beépítésre nem szánt területen

750 000

 

 

– síkvidéken 500 ha-tól,

 

 

– dombvidéken 300 ha-tól,

 

 

– vízbázis védőövezetén, település külterületén lévő védett természeti területen méretmegkötés nélkül

 

 

Halastó vagy tórendszer 30 ha-tól; vízbázis védőövezetén, védett természeti területen vagy annak védőövezetén méretmegkötés nélkül

650 000

 

 

Állóvíz- és holtágszabályozás 5 ha szabályozandó vízfelülettől vagy 1 km partvonal hossztól; vízbázis védőövezetén, védett természeti területen méretmegkötés nélkül

750 000

 

 

Folyószabályozás vagy folyócsatornázás 3 fkm-től; kanyarátvágás esetén vagy vízbázis védőövezetén, védett természeti területen, természeti területen hosszmegkötés nélkül

750 000

 

 

Vízfolyásrendezés (kivéve az eredeti vízelvezető képesség helyreállítására irányuló, fenntartási célú iszapeltávolítást és rézsűrendezést) 1 km vízfolyáshossztól; vízbázis védőövezetén 50 m vízfolyáshossztól, védett természeti területen méretmegkötés nélkül

750 000

 

 

A II. pontban vagy a IV. pontban 1–20.5. alpontokba nem tartozó építmény vagy építményegyüttes beépített, vagy beépítésre szánt területen, 3 ha területfoglalástól vagy 300 parkolóhelytől

750 000

20.6.

 

A II. pontban felsorolt tevékenység, illetve létesítmény, ha azt legfeljebb két évig, kizárólag vagy főként új módszerek vagy termékek kifejlesztésére vagy kipróbálására végzik, illetve hozzák létre

1 200 000

20.7.

 

A II. és IV. pontban felsorolt tevékenység vagy létesítmény jelentős módosítása kivéve, ha a módosítás a II. pontba tartozó környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység vagy létesítmény megvalósítása

Eredeti díjtétel
60%-a

20.8.

 

A IV. pontban felsorolt, az itt feltüntetett mennyiségi küszöbérték alatti tevékenység bővítése, ha az a bővítés következtében eléri vagy meghaladja a küszöbértéket, és a bővítés egyúttal legalább 25%-os növekedést jelent a tevékenység megvalósítására vonatkozó engedélyben meghatározott nagysághoz képest

Eredeti díjtétel 100%-a

21.

 

Környezetvédelmi engedély módosítási eljárása

Az 1–20. P
ontban foglalt díjtétel
50%-a

22.

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésében foglalt felülvizsgálat

Az 1–20.
pontban foglalt díjtétel
50%-a

22.

 

Környezetvédelmi engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek módosítása [314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése]

Az 1–20.
pontban foglalt díjtétel
10%-a

23.

 

Az engedélyes adataiban bekövetkezett változások miatti módosítási eljárás

15 000

V.
A kérelmezőnek a II–IV. pontban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj összegének 75-75%-át kell megfizetni igazgatási szolgáltatási díjként, ha környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati eljárás lefolytatása is szükséges (összevont, illetve összekapcsolt eljárás).
VI.
Igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi szakhatósági eljárások, illetve az igazgatási szolgáltatási díj mértéke

 

Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi szakhatósági eljárások megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)

1.

Telephely-engedélyezési eljárás [a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 4. § b) pont]

23 000

2.

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárás [az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet]

 

2.1.

Elvi építési, építési, összefoglalt építési, fennmaradási, bontási engedélyezési eljárás

14 000

2.2.

Használatbavételi engedélyezési eljárás

8 500

3.

Erdészeti, vadászati, halászati, talajvédelmi hatósági eljárások [a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet]

 

3.1.

Talajvédelmi hatósági eljárás

14 000

3.2.

Élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárás

7 000

3.3.

Vadászati hatósági eljárás

12 000

3.4.

Halászati hatósági eljárás

12 000

3.5.

Erdészeti hatósági eljárás

14 000

3.6.

Egyéb, a 3.1.–3.5. pontba nem tartozó eljárás

7 000

4.

Közlekedési hatósági eljárások [a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet]

 

4.1.

Közlekedési hatósági engedélyezési eljárás a 4.2–4.5 kivételével

14 000

4.2.

Légiközlekedési hatósági engedélyezési eljárás

18 000

4.3.

Hajózási hatósági engedélyezési eljárás

14 000

4.4.

Vasúti közlekedési hatósági engedélyezési eljárás

14 000

4.5.

Sajátos építményfajták engedélyezési eljárása, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 15. § (5) bekezdése szerinti eljárás

14 000

5.

Földhivatali engedélyezési eljárások [a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet]

 

5.1.

Művelés alól kivett terület újrahasznosítására készített terv ingatlanügyi hatóság által történő jóváhagyására vonatkozó eljárás [338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklet I. pont]

8 000

5.2.

Termőföld időleges és végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárás, engedély nélküli más célú hasznosítás esetén a más célú hasznosításhoz való hozzájárulás megadására irányuló eljárás [338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklet II–IV. pont]

12 000

6.

Kereskedelmi működési engedélyezési eljárás [a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés c) pont]

7 000

7.

Fürdőhely kijelölés, üzemeltetés, fürdővíz használati eljárás, gyógyhellyé nyilvánítás, fürdővízprofil megállapítása iránti eljárás [a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet]

8 000

8.

Bányászati hatósági eljárás [a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet]

 

8.1.

A bányászati hatóságnak az 1993. évi XLVIII. törvény alapján a bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint e létesítmények elvi építésének, építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása

23 000

8.2.

A bányászati szakigazgatással kapcsolatos eljárások

28 000

9.

Elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és egyéb műtárgyakkal kapcsolatos eljárás [a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklet]

7 000

10.

Régészeti feltárások engedélyezési eljárása, a 2001. évi LXIV. törvény 63. § (2) bekezdés a)–b) és g) pontjában meghatározott tevékenység engedélyezési eljárása [a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet]

8 500

11.

A Sugáregészségügyi Decentrum és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal atomenergiával kapcsolatos eljárásai [az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdés, 4. melléklet]

 

11.1.

A radioaktív anyag tárolása, használata, felhasználása és átalakítása [4. sz. melléklet I.1. pont]

8 500

11.2.

A radioaktív anyag termelése, előállítása, forgalmazása

14 000

11.3.

A radioaktív anyag termelését, előállítását, tárolását, használatát, felhasználását, átalakítását szolgáló nem nukleáris létesítmény létesítése, üzembe helyezése, üzemeltetése, átalakítása, javítása, megszüntetése

23 000

11.4.

Az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés előállítására, átalakítására, üzemeltetésére, üzemeltetésének megszüntetésére, valamint a berendezés előállítását, üzemeltetését szolgáló létesítmény létesítésére, üzemeltetésére, átalakítására, megszüntetésére vonatkozó engedélyezési eljárás

14 000

11.5.

Radioaktív hulladék átmeneti tárolójának és végleges hulladéklerakó létesítése, üzemeltetése, átalakítása, megszüntetéséhez, lezárása, és az aktív, valamint a passzív intézményes ellenőrzésre történő áttérés

23 000

12.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti eljárások

 

12.1.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése szerinti sajátos építményfajtákkal kapcsolatos hatósági eljárások

14 000

12.2.

Villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárás [a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet]

10 000

12.3.

Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályainak létesítési, használatbavételi és javítási engedélyezési eljárása

18 000

13.

Hőtermelő létesítmények létesítési és vezetékjog engedélyezési eljárása [a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. számú melléklet]

14 000

14.

Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szerinti eljárások

6 000

15.

Környezeti hatások jelentőségének vizsgálata

 

15.1.

Ha az 1–14. pontban meghatározott szakhatósági eljárás során a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára is sor kerül, az igazgatási szolgáltatási díj mértéke az 1–14. pontban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetése mellett

133 000

15.2.

Új gyógyszergyártási engedély kiadására vagy a meglévő gyógyszergyártási engedély új gyógyszergyártási tevékenységgel történő bővítésére irányuló módosító eljárásban, a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások vizsgálata [az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 25/A. § szerinti eljárás]

133 000

15.3.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 4. pontja szerinti eljárásban a környezeti hatások jelentőségének vizsgálata

133 000

15.4.

Előzetes szakhatósági állásfoglalás esetén

 

15.4.1.

Ha az előzetes szakhatósági állásfoglalás során a környezeti hatások jelentőségének vizsgálata mellett valamennyi szakkérdés vizsgálatára is sor kerül az 1–14. pontban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetése mellett

133 000

15.4.2.

Kizárólag környezeti hatások jelentőségének vizsgálata

133 000

16.

Az országos vízügyi hatóságnak a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése szerinti eljárásában a gördülő fejlesztési terv 2015. évben és minden további alkalommal történő benyújtása esetén

36 600

2. melléklet a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelethez40

A közigazgatási szervek előirányzat-felhasználási számláinak megnevezése

 

A

B

Sorszám

Eljáró szerv

Előirányzat-felhasználási számlák megnevezése

1.

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

10032000-00287261-00000000

2.

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

10033001-01711899-00000000

3.

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

10032000-01711806-00000000

4.

Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

10029008-01711882-00000000

5.

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

10024003-01711837-00000000

6.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

10047004-01711947-00000000

7.

Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

10044001-01711923-00000000

8.

Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

10027006-01711868-00000000

9.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

10034002-01711916-00000000

10.

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

10045002-01711930-00000000

11.

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

10028007-01711875-00000000

12.

Vidékfejlesztési Minisztérium

10032000-01494549

3. melléklet a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelethez41

 

A

B

 

Eljáró szerv

Előirányzat-felhasználási számlák megnevezése

1.

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10023002-00283494-00000000

2.

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10024003-00283559-00000000

3.

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10025004-00283566-00000000

4.

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10026005-00283573-00000000

5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10027006-00283580-00000000

6.

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10028007-00283597-00000000

7.

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10029008-00283607-00000000

8.

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10023002-00319566-00000000

9.

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10033001-00283614-00000000

10.

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10034002-00283621-00000000

11.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10045002-00283683-00000000

12.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10044001-00283676-00000000

13.

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10047004-00283700-00000000

4. melléklet a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelethez42

A konzultációért fizetendő díj és számítási módja
1.    A konzultációs óradíj: 6000 forint/óra.
2.    A konzultációs díj számításának módja:
K = A × T × SZ
ahol:
K: a konzultáció díjának mértéke (forint),
A: a konzultációs óradíj,
T: szóbeli konzultáció esetén a konzultáció időtartama, írásbeli konzultáció esetén a hatóság válaszának elkészítésére fordított összes munkaóra (minden megkezdett óra egész órának számít),
SZ: a konzultáción részt vevő szakterületi ügyintézők száma.
1

A rendeletet a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte 2015. április 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 8. §-át.

3

Az 2. § a 4/2010. (II. 25.) KvVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. április 11. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

4

A 2. § (2) bekezdését a 136/2012. (XII. 21.) VM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 40/2014. (XII. 23.) FM rendelet 1. §-a iktatta be.

5

A 2. § (9) bekezdését a 149/2011. (XII. 31.) VM rendelet 1. §-a iktatta be.

6

A 2. § (10) bekezdését a 149/2011. (XII. 31.) VM rendelet 1. §-a iktatta be.

7

A 3. § (1) bekezdése a 131/2013. (XII. 23.) VM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze az 52/2014. (XI. 28.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (1) bekezdés a) pontja az 52/2014. (XI. 28.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (1) bekezdés b) pontja az 52/2014. (XI. 28.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 3. § (1) bekezdés c) pontja az 52/2014. (XI. 28.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 3. § (1a) bekezdését a 131/2013. (XII. 23.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

12

A 3. § (1a) bekezdés a) pontja az 52/2014. (XI. 28.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 3. § (1a) bekezdés b) pontja az 52/2014. (XI. 28.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 3. § (1b) bekezdését a 131/2013. (XII. 23.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

15

A 3. § (2) bekezdése a 24/2006. (IV. 24.) KvVM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított, a 4/2010. (II. 25.) KvVM rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. április 11. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

16

A 3. § új (3) bekezdését a 24/2006. (IV. 24.) KvVM rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3)–(6) bekezdés számozását (4)–(7) bekezdésre változtatta. A 3. § (3) bekezdése a 4/2010. (II. 25.) KvVM rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. április 11. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

17

A 3. § eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta a 24/2006. (IV. 24.) KvVM rendelet 2. § (1) bekezdése, szövege az 52/2014. (XI. 28.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 3. § eredeti (4) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta a 24/2006. (IV. 24.) KvVM rendelet 2. § (1) bekezdése, szövege a 4/2010. (II. 25.) KvVM rendelet 7. § (2) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. április 11. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

19

A 3. § eredeti (5) bekezdésének számozását (6) bekezdésre változtatta a 24/2006. (IV. 24.) KvVM rendelet 2. § (1) bekezdése, szövege a 2. § (2) bekezdésével megállapított, a 4/2010. (II. 25.) KvVM rendelet 7. § (2) bekezdés d) és f) pontja, valamint (3) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. április 11. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

20

A 3. § eredeti (6) bekezdésének számozását (7) bekezdésre változtatta a 24/2006. (IV. 24.) KvVM rendelet 2. § (1) bekezdése, szövege a 4/2010. (II. 25.) KvVM rendelet 7. § (2) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. április 11. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

21

Az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet.

22

A 3/A. §-t a 40/2014. (XII. 23.) FM rendelet 2. §-a iktatta be.

23

A 4. § (1) bekezdése a 24/2006. (IV. 24.) KvVM rendelet 3. §-ával megállapított, a 4/2010. (II. 25.) KvVM rendelet 7. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. április 11. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

24

A 4. § új (2) bekezdését a 24/2006. (IV. 24.) KvVM rendelet 3. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (2) bekezdés számozását (3) bekezdésre változtatta. E módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2006. május 2. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

25

A 4. § eredeti (2) bekezdésének számozását (3) bekezdésre változtatta a 24/2006. (IV. 24.) KvVM rendelet 3. §-a, szövege a 4/2010. (II. 25.) KvVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. április 11. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

26

Az 5. § a 4/2010. (II. 25.) KvVM rendelet 7. § (2) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. április 11. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

27

A 6. § a 4/2010. (II. 25.) KvVM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. április 11. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

28

A 6/A. §-t a 4/2010. (II. 25.) KvVM rendelet 5. §-a iktatta be. E módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. április 11. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

29

A 8. §-t a 149/2011. (XII. 31.) VM rendelet 1. §-a iktatta be.

30

A hatályba lépés időpontja 2012. január 1.

31

A 9. §-t a 136/2012. (XII. 21.) VM rendelet 1. §-a iktatta be.

32

A hatálybalépés napja: 2013. január 21.

34

A hatálybalépés napja: 2013. november 14.

36

A hatálybalépés időpontja 2014. május 4.

37

A 12. §-t a 40/2014. (XII. 23.) FM rendelet 3. §-a iktatta be.

38

A hatálybalépés időpontja: 2015. január 23.

40

A 2. melléklet a 131/2013. (XII. 23.) VM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 3. mellékletet a 131/2013. (XII. 23.) VM rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be, szövege az 52/2014. (XI. 28.) BM rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 4. mellékletet a 40/2014. (XII. 23.) FM rendelet 4. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére