• Tartalom

4/2005. (I. 28.) PM–BM együttes rendelet

4/2005. (I. 28.) PM–BM együttes rendelet

a helyi önkormányzatokat 2005. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, a bérkiadások kiegészítő támogatásáról, a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérsékelő kiegészítésről, illetve beszámításról, valamint az államháztartási tartalékról

2005.05.09.

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: KT) 14. § (3) bekezdésében és 51. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a KT 4. számú mellékletében foglaltakra – a következőket rendeljük el:

1. § (1) A helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok (a továbbiakban: helyi önkormányzatok) számára a KT 3. számú melléklete és a 4. számú mellékletének B) I. pontja alapján megállapított normatív állami hozzájárulásokat és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadót – a helyi önkormányzatok adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a KT szerinti fajlagos összegek figyelembevételével – helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezve e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatokat a KT 8. számú melléklete és a 4. számú mellékletének B) I. pontja alapján megillető normatív, kötött felhasználású támogatásokat és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadót – a helyi önkormányzatok adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a támogatási összegek figyelembevételével – helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezve e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Helyi önkormányzatonként részletezve

a) az (1) bekezdésben felsorolt normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó együttes összegét,

b) a (2) bekezdésben felsorolt normatív, kötött felhasználású támogatások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó együttes összegét,

c) a KT 5. számú melléklet 27. pontja szerinti – az önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak 2003. évi tényleges rendszeres személyi juttatásai arányában számított – központosított előirányzat összegét,

d) a KT 18. §-a (2) bekezdésében foglalt, a települési önkormányzatok közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 10%-át és a KT 4. számú melléklete B) II. pontja alapján a megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedésének összegét,

e) a KT 4. számú mellékletének B) III. pontja szerint a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérsékelő kiegészítés vagy beszámítás összegét,

f) e bekezdés a)–e) pontjaiban foglalt források együttes összegét,

g) a KT 51. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott államháztartási tartalékot,

h) a KT 51. § (4) bekezdésében foglalt intézkedésig a KT 51. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti átmeneti pénzellátás alapját

e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

1/A. §1 (1) A KT 3., 4., 5. és 8. számú mellékleteiben szereplő egyes állami hozzájárulások és támogatások jogcímeihez kapcsolódó mutatószámok kiegészítő felmérése alapján, továbbá egyes érintett önkormányzatok felelősségi körén kívüli okok miatt a helyi önkormányzatokat megillető normatív állami hozzájárulás, támogatás és normatív részesedésű személyi jövedelemadó előirányzata módosul.

(2) Az előirányzat módosításokat a 4. számú melléklet tartalmazza, és ezzel módosulnak az 1–3. számú mellékletekben foglalt források és azok együttes összegei.

(3) A 4. számú mellékletben meghatározott módosítások éves összegének 2005. április 30-ig számított folyó évi finanszírozási különbözeteit első ütemben április hónap 30-ig bezárólag, a fennmaradó további különbözetet május 1-jétől havi ütemezésben – a normatív állami hozzájárulásokkal és támogatásokkal egyidejűleg – a nettó finanszírozás keretében a Magyar Államkincstár folyósítja.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 4/2005. (I. 28.) PM–BM együttes rendelethez

2. számú melléklet a 4/2005. (I. 28.) PM–BM együttes rendelethez

3. számú melléklet a 4/2005. (I. 28.) PM–BM együttes rendelethez

4. számú melléklet a 4/2005. (I. 28.) PM–BM együttes rendelethez2

2

A 4. számú mellékletet a 17/2005. (V. 6.) PM–BM együttes rendelet 2. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére