• Tartalom

47/2005. (III. 11.) Korm. rendelet

47/2005. (III. 11.) Korm. rendelet

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról

2008.05.16.

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-a (7) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1–4. §1

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)–(3)2

6. § A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, a 98/48/EK irányelvvel módosított 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

7. § Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan ivóvíznek, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó elvárásoknak megfelelően, feltéve, hogy ezek az előírások az egészség védelme tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

Melléklet a 47/2005. (III. 11.) Korm. rendelethez3

1

Az 1–4. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 549. pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 5. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 549. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 549. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére