• Tartalom

48/2005. (III. 23.) Korm. rendelet

48/2005. (III. 23.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról1

2005.03.26.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsában (a továbbiakban: KOMT) történt egyeztetést követően – a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kjt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja alkalmazása érdekében a munkáltatónál jogviszonyban álló közalkalmazottak létszámát az igazolás hónapjának utolsó munkanapján érvényes adatok alapján kell megállapítani.

(2) A Kjt. 9. § (2) bekezdés a) pontja alkalmazása érdekében az önkormányzat által fenntartott munkáltatók által foglalkoztatott közalkalmazottak létszámát az (1) bekezdés alapján megállapított adatoknak az adott önkormányzat fenntartásában működő munkáltatókra vonatkozó összesítésével kell megállapítani.

(3) A Kjt. 9. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazása érdekében az önkormányzat által fenntartott munkáltatóknál az adott ágazatban, alágazatban vagy szakágazatban (a továbbiakban együtt: ágazat) foglalkoztatott közalkalmazottak létszámát az adott önkormányzat fenntartásában működő, alaptevékenysége szerint az adott ágazatba tartozó munkáltatóknál a (2) bekezdés alapján megállapított adatok alapulvételével kell megállapítani.

(4) A Kjt. 9. § (3) bekezdés alkalmazása érdekében az ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak létszámát az igazolás hónapjának utolsó munkanapján közalkalmazotti jogviszonyban állók létszámával azonosan kell megállapítani.

(5) A Kjt. 9. § (4) bekezdés alkalmazása érdekében a közalkalmazottak országos létszámát az igazolás hónapjának utolsó munkanapján közalkalmazotti jogviszonyban állók létszámával azonosan kell megállapítani.

(6) Az (1)–(5) bekezdésben szereplő adatokat a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságai adatai alapulvételével kell megállapítani. Ettől eltérően, ha a munkáltató nem kapcsolódik a központi illetmény-számfejtési rendszerhez (a továbbiakban: KIR), a 3. § (7) bekezdésében foglaltak szerint nyilatkozik a vele közalkalmazotti jogviszonyban állók létszámáról. Az irányítása alá tartozó munkáltatók vonatkozásában a Honvédelmi Minisztérium szakágazati bontásban teszi meg e nyilatkozatot.

2. § (1) A Kjt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja, (2) bekezdés a) és b) pontja alkalmazása érdekében a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló szakszervezeti tagok létszámát

a) a külön törvény2 alapján a munkavállalónak a szakszervezeti tagdíj munkabérből való levonására a munkáltatónak adott megbízása alapján összesített létszám, valamint

b) a szakszervezeti tagdíjat közvetlenül a (munkahelyi, ágazati vagy országos) szakszervezeti pénztárba befizető tagok összesített létszámát tartalmazó szakszervezeti igazolás

alapján kell megállapítani.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2004. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Kjtm.) 8. § (2) bekezdésében meghatározott időponttól visszaszámított egy év valamely, sorsolással megállapított hónapjára vonatkozóan (igazolás hónapja) kell megadni. A sorsolást a KOMT plenáris ülésén kell megtartani, a KOMT alapszabályában meghatározott eljárási rend alapján. Ettől eltérően, első alkalommal a 2005. január 31-i adatokat kell figyelembe venni.

(3) A Kjt. 9. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazása érdekében a szakszervezet munkahelyi szervének az azonos foglalkoztatási csoporthoz (szakmához) tartozó közalkalmazott tagjai létszámát az (1) bekezdésben foglalt adat alapulvételével, a tagok által betöltött munkakör Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerében szereplő száma alapján kell megállapítani.

(4) A Kjt. 9. § (3) bekezdése alkalmazása érdekében a szakszervezet adott ágazatban foglalkoztatott közalkalmazott tagjai létszámát az alaptevékenysége szerint az adott ágazatban működő munkáltatókra vonatkozóan, az (1) bekezdés alapján megállapított adatok összesítésével kell megállapítani.

3. § (1) A munkáltatónál működő szakszervezet, ennek hiányában a területi, ágazati szakszervezet, illetve szakszervezeti konföderáció (a továbbiakban együtt: szakszervezeti központ) a területi, ágazati, országos összesítés megállapítása érdekében a taglétszámról

a) a munkáltatónál működő szakszervezet az 1. számú melléklet szerinti jelentést négy,

b) a szakszervezeti központ a 2. számú melléklet szerinti jelentést három eredeti példányban készíti el.

(2) Az 1. számú melléklet szerinti jelentésnek tartalmaznia kell:

a) a munkáltató megnevezését, címét, törzsszámát (a KSH statisztikai számjel első nyolc számjegye) vagy a költségvetési intézmények Pénzügyi Információs Rendszerében (a továbbiakban: PIR) meghatározott törzsszámát;

b) a munkáltatói szintű szakszervezet megnevezését, címét, törzsszámát (amennyiben van, akkor a KSH statisztikai számjel első nyolc számjegye), továbbá annak megjelölését, hogy a szakszervezet mely ágazati szakszervezet, valamint országos szakszervezeti szövetség tagja;

c) bérlevonáson keresztül szakszervezeti tagdíjat fizető tagok számát;

d) szakszervezeti pénztáron keresztül szakszervezeti tagdíjat fizető tagok számát;

e) a kiállítás dátumát.

(3) A 2. számú melléklet szerinti jelentésnek tartalmaznia kell:

a) a szakszervezeti központ pénztárán keresztül tagdíjat fizető szakszervezeti tagok számát; továbbá

b) a munkáltató megnevezését, címét, törzsszámát, vagy a PIR-ben meghatározott törzsszámát, ahol a szakszervezeti tag közalkalmazotti jogviszonyban áll;

c) a szakszervezeti központ megnevezését, címét, törzsszámát (amennyiben van), továbbá annak megjelölését, hogy mely ágazati szakszervezet, valamint országos szakszervezeti szövetség tagja;

d) a kiállítás dátumát.

(4) A munkáltatónál működő szakszervezet, illetve a szakszervezeti központ a Kjtm. 8. § (1) bekezdésében szereplő év április 15-ig a jelentés első példányát – igazolt küldeményként – a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium) küldi meg.

(5) A helyi önkormányzat által fenntartott munkáltatónál működő szakszervezet, illetve a szakszervezeti központ a (4) bekezdésben szereplő időpontig a jelentés második példányát az intézmény fenntartójának is megküldi.

(6) A jelentés harmadik példányát a munkáltatónál működő szakszervezet megküldi a saját felettes szakszervezeti központjának.

(7) A KIR-hez nem kapcsolódó munkáltató – szakszervezeti képviselet hiányában is – köteles a rendelet 1. számú mellékletében szereplő jelentés kitöltésével a (4) bekezdésben szereplő időpontig nyilatkozni a vele közalkalmazotti jogviszonyban állók létszámáról. Ezen időpontig az adatlap egy-egy példányát a minisztériumnak és az intézmény fenntartójának is meg kell küldeni.

(8) Az (1) bekezdéstől eltérően, a Honvédelmi Minisztérium a területére tartozó munkáltatók vonatkozásában szakágazati bontásban nyilatkozik a szakszervezeti tagok létszámáról.

4. § (1) A taglétszám megállapításával kapcsolatos adatfeldolgozási feladatokat a minisztérium végzi, az eredményt országos, ágazati, önkormányzati szinten a (2) bekezdés szerint létrehozott reprezentativitást megállapító bizottság (a továbbiakban: RMB) állapítja meg. Munkáltatói szinten a munkáltató és a munkáltatónál működő szakszervezetek képviselői közösen határozzák meg a reprezentativitás megállapításának eljárási rendjét.

(2) Az RMB tagjai:

a) országos és ágazati szinten a minisztérium és a KOMT önkormányzati oldalának egy-egy képviselője, valamint a KOMT-ban részt vevő szakszervezetek és országos szakszervezeti konföderációk egy-egy képviselője;

b) a helyi önkormányzatnál a jegyző, főjegyző, valamint a helyi önkormányzati szintű érdekegyeztetésben részt vevő szakszervezetek vagy az országos szakszervezeti konföderációk egy-egy kijelölt képviselője.

(3) A (2) bekezdés alapján

a) az országos RMB-ben részt venni kívánó szakszervezetnek, országos szakszervezeti konföderációnak a minisztérium,

b) a helyi önkormányzati szintű RMB-ben részt venni kívánó szakszervezetnek az illetékes jegyző, főjegyző

számára írásban kell bejelentenie részvételi szándékát, legkésőbb a Kjtm. 8. § (2) bekezdésében meghatározott határidőt megelőző 60 nappal. Ettől eltérően, első alkalommal, a 2005. évre meghatározott határidő előtt 20 nappal kell a nyilatkozatot megtenni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a szakszervezet, illetve országos szakszervezeti konföderáció tevékenységét mely ágazatban fejti ki.

(4) A (3) bekezdés a) pontja alapján tett nyilatkozathoz csatolni kell a szakszervezet, illetve országos szakszervezeti konföderáció bírósági nyilvántartásba vételéről szóló határozat egy hónapnál nem régebben hitelesített másolatát, valamint az RMB-be delegált képviselőjének (helyettesének) nevét.

(5) Az RMB-ben való részvétellel több szakszervezet együttesen is megbízhat egy képviselőt. A képviselő akadályoztatása esetén a szakszervezet, illetve az országos szakszervezeti szövetség által kijelölt helyettes járhat el.

(6) Az RMB mandátuma a 6. § (1) bekezdésében meghatározott időpontig tart.

5. § (1) A beérkezett jelentéseket a minisztérium elektronikus adatbázisában tartja nyilván. A minisztérium a jelentés nyilvántartásba vételekor:

a) a megküldött jelentést nyilvántartási számmal látja el;

b) a jelentést dokumentumtárba helyezi;

c) a számítógépen vezetett nyilvántartásba bejegyzi a 3. § (2)–(3) bekezdésében felsorolt adatokat.

(2) A minisztérium által rögzített munkáltatói szintű szakszervezetek taglétszámai alapján az országos, ágazati (alágazati, szakágazati), területi, helyi önkormányzati szinten az RMB a 2. §-ban foglalt módon megállapítja az ágazati szakszervezet, országos szakszervezeti szövetség közalkalmazotti jogviszonyú tagjainak létszámát.

6. § (1) Az RMB a reprezentativitás megállapítására a Kjtm. 8. § (2) bekezdésében meghatározott határidőt követő legkésőbb 60 napon belül közzéteszi

a) a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében és a minisztérium hivatalos lapjában az országos és ágazati reprezentatív szakszervezetek;

b) az illetékes jegyző, illetve főjegyző közreműködésével a helyben szokásos módon az önkormányzat területén reprezentatív szakszervezetek

névsorát.

(2) Az ágazatok, továbbá az ezekhez tartozó alágazatok és szakágazatok fogalma tekintetében a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszerében foglaltak irányadóak.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közalkalmazotti tanácsi választással kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 175/1998. (X. 30.) Korm. rendelet; rendelkezéseit azonban a Kjtm. 8. § (2) bekezdésének első mondata szerinti közalkalmazotti tanács választások eredménye alapján megállapítandó reprezentativitás meghatározására alkalmazni kell.

1. számú melléklet a 48/2005. (III. 23.) Korm. rendelethez


1. sz. JELENTÉS
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkavállalóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításához
1. sz. JELENTÉS
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításához
2005. január 31-i időpontban megállapított taglétszám

4./..…. sz. példány

1. Munkáltatói (intézményi) információk

 

 

Törzsszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

PIR száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közalkalmazotti jogviszonyban állók száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Címe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefax:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Munkáltatói (intézményi) szintű szakszervezet információi

 

 

Törzsszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Címe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefax:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Felsőbb szakszervezet neve

 

 

Ágazati szakszervezet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Országos szakszervezeti konföderáció:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Taglétszám adatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakszervezeti tagdíjat munkabérből való levonás alapján fizető tagok száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakszervezeti tagdíjat közvetlenül a szakszervezeti pénztárba befizető tagok száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………..……………… település, ….…… év …………………… hó ……… nap

....………………...................................
a szakszervezet intézményi vezetője

 

........................................
a munkáltató vezetőjeÚtmutató
az 1. sz. JELENTÉS kitöltéséhez

A jelentést az alábbi címre kérjük küldeni:
Levelezési cím: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
A borítékra kérjük ráírni: Taglétszám igazolás
1243 Budapest, Pf. 580
A jelentést négy eredeti példányban kell elkészíteni. Az első példányt 2005. április 15-ig a minisztériumnak, a második példányt pedig a szakszervezet ágazati (szakmai), ha közvetlenül országos szakszervezeti konföderációhoz tartozik, akkor az országos szakszervezeti konföderáció központjába kell megküldeni. A helyi önkormányzat által fenntartott munkáltatónál (intézménynél) a jelentés harmadik példányát a munkáltató fenntartójának is meg kell küldeni. A negyedik példány a jelentést adónál marad.
A jelentést annyiszor négy példányban kell elkészíteni, ahány szakszervezet a munkáltatónál működik úgy, hogy minden szakszervezet külön lapon szerepeljen.

1. A munkáltató (intézmény) neve és címe mellett a törzsszámot és/vagy a PIR számot is fel kell tüntetni, továbbá azt a telefonszámot célszerű beírni, ahol minden szükséges információ rendelkezésre áll.
Törzsszám: a munkáltató KSH statisztikai jelzőszámának első nyolc számjegye, amely megegyezik a munkáltató adószámának első nyolc számjegyével.
PIR szám: a költségvetési intézmények törzsszáma a Pénzügyi Információs Rendszerben (önállóan gazdálkodó szervezeteknél az utolsó három számjegye: 000)

2. A munkáltatónál működő szakszervezet neve és címe mellett a törzsszámot (a KSH statisztikai jelzőszám első nyolc számjegye) akkor kell kitölteni, ha a munkáltatónál működő szakszervezet önálló jogon a bíróságon be van jegyezve.

3. Azon ágazati (szakmai) szakszervezet vagy országos szakszervezeti konföderáció nevét kell beírni, amelyhez a munkáltatónál működő szakszervezet szervezetileg tartozik.

4. Külön-külön kérjük megadni a munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről szóló 1991. évi XXIX. törvény 2. §-a alapján a közalkalmazottaknak a szakszervezeti tagdíj munkabérből való levonására a munkáltatónak adott megbízások összesített számát, valamint a szakszervezeti tagdíjat közvetlenül a szakszervezeti pénztárba befizető tagok összesített számát.
A központi illetmény számfejtési rendszerhez (KIR) nem kapcsolódó munkáltató szakszervezeti képviselet (tagság) hiányában is köteles a jelentést a munkáltatói (intézményi) információk megadásával kitölteni és egy-egy példányát a minisztériumnak, valamint az intézmény fenntartójának megküldeni.
A jelentés aláírói: a munkáltatónál működő szakszervezet vezetője, a bérlevonás alapján tagdíjat fizetők, valamint a közalkalmazotti jogviszonyban állók létszámának igazolása tekintetében a munkáltató vezetője.

2. számú melléklet a 48/2005. (III. 23.) Korm. rendelethez


2. sz. JELENTÉS
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkavállalóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításához
2. sz. JELENTÉS
a szakszervezeti tagdíjat területi (ágazati, országos) szakszervezeti központba közvetlenül befizető szakszervezeti tagok létszámáról

2005. január 31-i időpontban megállapított taglétszám

3. / …. sz. példány

1. Munkáltatói (intézményi) információk

 

 

1.

Törzsszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

PIR száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taglétszám:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Címe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Törzsszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

PIR száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taglétszám:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Címe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Törzsszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

PIR száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taglétszám:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Címe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Törzsszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

PIR száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taglétszám:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Címe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Törzsszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

PIR száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taglétszám:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Címe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A jelentést beküldő szakszervezet

 

Törzsszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

Neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Címe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefax:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ágazati/országos szakszervezeti konföderáció:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………..……………… település, ….…… év …………………… hó ……… nap

 

 

........................................
aláírásÚtmutató
a 2. sz. JELENTÉS kitöltéséhez

A jelentést az alábbi címre kérjük küldeni:
Levelezési cím: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
A borítékra kérjük ráírni: Taglétszám igazolás
1243 Budapest, Pf. 580
A 2. sz. jelentést azon szakszervezeti szervezetnek (területi, ágazati szervezet, országos szakszervezeti konföderáció) kell kitölteni, amelyhez a tagdíjat közvetlenül fizetik be a felsorolt munkáltatókkal közalkalmazotti jogviszonyban álló szakszervezeti tagok.
A jelentést három eredeti példányban kell elkészíteni. Az első példányt 2005. április 15-ig a minisztériumnak, a második példányt pedig a szakszervezet ágazati (szakmai), ha közvetlenül országos szakszervezeti konföderációhoz tartozik, akkor az országos szakszervezeti konföderáció központjába kell megküldeni. A harmadik példány a jelentést adónál marad.

1. A munkáltató (intézmény) neve és címe mellett a törzsszámot és/vagy a PIR számot is fel kell tüntetni.
Törzsszám: a munkáltató KSH statisztikai jelzőszámának első nyolc számjegye, amely megegyezik a munkáltató adószámának első nyolc számjegyével.
PIR szám: a költségvetési intézmények törzsszáma a Pénzügyi Információs Rendszerben (önállóan gazdálkodó szervezeteknél az utolsó 3 számjegye: 0)
Taglétszám: az adott munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló, de a tagdíjat közvetlenül a területi (ágazati, országos szakszervezeti konföderáció) szakszervezeti pénztárba befizető szakszervezeti tagok összesített száma.
A jelentésben minden olyan munkáltató adatait közölni kell, amellyel közalkalmazotti jogviszonyban áll olyan szakszervezeti tag, aki a tagdíjat közvetlenül a területi (ágazati, országos szakszervezeti konföderáció) szakszervezeti pénztárba fizeti be.
Amennyiben egy adatlap nem elegendő az összes munkáltató adatai közlésére, akkor több adatlapot töltenek ki. Ebben az esetben a jelentést beküldő szakszervezet adatait csak az első adatlapon kell kitölteni.

2. A jelentést beküldő szakszervezet neve és címe mellett a törzsszámot akkor kell kitölteni, ha a jelentést beküldő szakszervezet a bíróságon önálló jogon van bejegyezve, továbbá azt a telefonszámot célszerű beírni, ahol minden szükséges információ rendelkezésre áll.
Azon ágazati (szakmai) szakszervezet vagy országos szakszervezeti konföderáció nevét kell beírni, amelyhez a jelentést beküldő szakszervezet szervezetileg tartozik.
A jelentés aláírója a jelentést beküldő szakszervezet vezetője.
1

A rendeletet a 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2011. március 12. napjával.

2

A munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről szóló 1991. évi XXIX. törvény 2. §.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére