• Tartalom

2005. évi XLIX. törvény

2005. évi XLIX. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és egyéb, az egészségüggyel összefüggő törvények módosításáról1

2007.07.01.

1–18. §2

19. §3

20–24. §4

25. §5

26–31. §6

32–34. §7

35–37. §8

38. § (1) E törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2005. július 1-jén lép hatályba.

(2)–(3)9

(4) E törvény rendelkezéseit – a 3. §, 5–9. §, 15. §, 21. §, 23. §, 25. §, 27. §, 31–32. § és az (5)–(6) bekezdésben foglaltak kivételével – a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(5) Az Ebtv. 30. §-a, 31–33. §-a és a 33/A. §-a alapján e törvény hatálybalépésekor már megkötött szerződéseknek – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – legkésőbb e törvény hatálybalépését követő negyedik hónap első napjától, a (3) bekezdés tekintetében pedig legkésőbb 2006. április 1-jétől kell az e törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelnie azzal, hogy ezen szerződések tekintetében az Ebtv. 31. § (6)–(7) bekezdésének e törvény 5. §-ának (3) bekezdése által megállapított rendelkezéseit e törvény hatálybalépését követő negyedik hónap első napjától kell alkalmazni.

(6) Gyógyszer támogatással történő kiszolgáltatására az Ebtv. 30. §-ának (2) bekezdése alapján már megkötött szerződéseknek az Ebtv. 30. §-a (2) bekezdésének b) pontjában e törvény 3. §-ával megállapított feltételnek e törvény hatálybalépésétől kell megfelelniük. Azon gyógyszertárak esetében, ahol adott település gyógyszerellátását kizárólag egy gyógyszertár biztosítja, az Ebtv. 30. §-a (2) bekezdése b) pontjának az e törvény 3. §-ával megállapított rendelkezéseit e törvény hatálybalépését követő harmadik hónap 1. napjától kell alkalmazni.

(7)–(12)10

(13)11

(14) Ez a törvény az emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekkel végzett klinikai vizsgálatok során alkalmazandó helyes klinikai gyakorlat bevezetésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi 2001/20/EK irányelv (2001. április 4–5.) 6. cikk (5) és (7) bekezdésének és a 9. cikk (4) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. május 30-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. június 16. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 9. § (2) bekezdés 16. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–18. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 781. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 19. §-t a 2006: CXV. törvény 43. § (11) bekezdésének i) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 20–24. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 781. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 25. §-t a 2007: I. törvény 128. § (2) bekezdésének o) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 26–31. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 781. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 32–34. §-t a 2006: CXXXII. törvény 16. § (16) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 35–37. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 781. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 38. § (2)–(3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 781. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 38. § (7)–(12) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 781. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 38. § (13) bekezdését a 2006: CIX. törvény 108. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére