• Tartalom

52/2005. (XI. 4.) BM rendelet

52/2005. (XI. 4.) BM rendelet

a XI. Belügyminisztérium költségvetési fejezet, 20. Nemzeti Sporthivatal cím 2005. évi költségvetési fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló szabályzatának kiadásáról1

2005.11.12.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. §-ának o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 24. § (9)–(10) bekezdésében foglaltakra – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következők szerint rendelkezem:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a XI. Belügyminisztérium költségvetési fejezet, 20. Nemzeti Sporthivatal cím 2005. évi költségvetési fejezeti kezelésű előirányzataira, a Belügyminisztériumnak ezen előirányzatok felhasználásában közreműködő szervezeteire és részt vevő személyeire, a szabályzatban meghatározott személyekre, továbbá a Nemzeti Sporthivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt, a fejezeti gazdálkodási feladatokban eljáró szervezetekre, szervezeti egységekre.

2. § A XI. Belügyminisztérium költségvetési fejezet, 20. Nemzeti Sporthivatal cím 2005. évi költségvetési fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló Szabályzat a jelen rendelet mellékletét képezi.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépését követően benyújtott támogatás iránti kérelmek esetében kell alkalmazni.

Melléklet az 52/2005. (XI. 4.) BM rendelethez

Szabályzat a Belügyminisztérium költségvetési fejezet Nemzeti Sporthivatal cím 2005. évi költségvetési fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználására
I.
1. A Nemzeti Sporthivatal részére a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvénnyel (a továbbiakban: költségvetési törvény) jóváhagyott 2005. évi fejezeti kezelésű kiadási előirányzatokat a melléklet 2–6. pontja tartalmazza.
2. Sporttevékenység támogatása
a) Utánpótlás-nevelési feladatok 1 728,2 M Ft
b) Iskolai, diák- és felsőoktatási sport támogatása 295,0 M Ft
c) Szabadidősport támogatása 763,0 M Ft
d) Versenysport támogatása 1 488,0 M Ft
e) Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok 242,5 M Ft
f) Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 1 621,1 M Ft
g) Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása 2 893,0 M Ft
h) Nemzeti Sporttanács támogatása 12,0 M Ft
3. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
a) Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program 2 119,0 M Ft
b) Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése 474,5 M Ft
c) 2006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program 1 029,4 M Ft
d) Magyar Sport Háza beruházása 456,6 M Ft
e) Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévő kormányzati feladatok 500,0 M Ft
f) Beruházás a 21. századi iskolába 181,5 M Ft
4. Kiemelt hazai rendezésű és biztonsági kockázatú sportesemények támogatása 445,0 M Ft
5. PHARE támogatásból megvalósuló programok
a) HU-02/IB/SO-01-TL Fogyatékosok sport általi esélyegyenlősége program 7,0 M Ft
6. Fogyatékosok esélyegyenlőségének javítása 200,0 M Ft
Összesen: 14 455,8 M Ft
Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Nemzeti Sporthivatal fejezeti gazdálkodási szabályzata az irányadó.
II.
Előző évek fejezeti kezelésű előirányzat-maradványai
7. A fejezeti kezelésű előirányzat-maradványok felhasználása – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 93. §-ának (7) bekezdésében foglaltak alapján – azon eljárási szabályok alkalmazásával történik, melyek az eredetileg megállapított előirányzatokra vonatkoznak.
8. Az előző évek előirányzat-maradványai esetében a Nemzeti Sporthivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2006. február 5-ig köteles tájékoztatni a BM Közgazdasági Főosztályt a keletkezett maradvány kötelezettségvállalással terheltségéről. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány esetében mellékelni kell az ezzel kapcsolatos dokumentumokat is.
9. A fejezeti kezelésű előirányzatnak az éves beszámolóban szereplő maradványa a következő évben – fejezeti hatáskörben elvégzett előirányzat-módosítás után – változatlan rendeltetéssel, az előző évben keletkezett, de pénzforgalmilag csak a következő évben teljesülő kötelezettségek kiegyenlítésére a pénzügyminiszter által jóváhagyott összeg erejéig használható fel. Az előirányzat-maradvány felhasználására ugyanazok az eljárási szabályok vonatkoznak, mint az eredetileg megállapított előirányzatra.
III.
Az előirányzatok felhasználásának általános szabályai
10. A költségvetési törvényben a Hivatal fejezeti kezelésű előirányzatai egy költségvetési alcímet alkotnak, mely előirányzatok kizárólag a költségvetési törvényben meghatározott célokra használhatók fel. A Hivatal ezen előirányzatok szakmai kezelője. Az előirányzatok felhasználásának pénzügyi és számviteli bonyolítását a fejezeti gazdálkodási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység végzi, kivéve a jelen Szabályzat I. fejezet 3. c) és 5. a) pontjában megnevezett előirányzatokat, melyek esetében a felhasználás számviteli bonyolítását a BM Közgazdasági Főosztály Számviteli Osztálya végzi.
A fejezeti kezelésű előirányzatokat érintő, esetlegesen szükségessé váló előirányzat-átcsoportosításokra a Nemzeti Sporthivatal kezdeményezése alapján az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 46–49. §-ában meghatározottak szerint kerülhet sor.
11. A költségvetési szervnél történő előirányzat felhasználással kapcsolatosan az alábbi pénzügyi-gazdasági jogkörök különülnek el, melyek gyakorlásakor az összeférhetetlenségi szabályokat be kell tartani:
a) Kötelezettségvállalásra az adott fejezeti kezelésű előirányzat felett rendelkező szervezet vezetője vagy az általa megbízott személy jogosult (kötelezettségvállaló), a gazdasági vezető vagy az általa kijelölt személy előzetes, írásos ellenjegyzése mellett.
b) Érvényesítésre az ezzel írásban megbízott legalább középfokú iskolai végzettségű és emellett mérlegképes könyvelői vagy azzal egyenértékű pénzügyi-számviteli szakképesítésű dolgozó jogosult.
c) Utalványozásra az adott fejezeti kezelésű előirányzat felett rendelkező szervezet vezetője vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
d) Ellenjegyzésre az adott fejezeti kezelésű előirányzat felett rendelkező szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt – legalább középfokú iskolai végzettségű és emellett mérlegképes könyvelői vagy azzal egyenértékű szakképesítésű – személy jogosult.
e) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak a Belügyminisztérium közgazdasági helyettes államtitkárának előzetes tájékoztatása mellett – kivéve a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve államigazgatási határozaton alapuló kötelezettségvállalást – vállalható. Az engedélyezési kérelem akkor terjeszthető elő, ha az abban foglalt fizetési kötelezettség a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható az esedékességkor.
12. Jelen Szabályzat IV. fejezetében szabályozott fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozóan a kötelezettségvállaló, az utalványozó, valamint az ellenjegyző megnevezését a Szabályzat függeléke tartalmazza.
13. A kedvezményezett szervezetnek a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, mely biztosítja azok teljes elkülönítését, és lehetővé teszi a felhasználás mindenkori tételes ellenőrzését.
14. Az előirányzat felhasználásáról a Hivatal köteles a felhasználási adatokat tartalmazó éves, szöveges beszámolót készíteni és azt a BM Közgazdasági Főosztálynak 2006. január 31-ig megküldeni. A beszámolónak tartalmaznia kell a tárgyévi előirányzatok, valamint az előző évben (években) keletkezett maradványok célirányos, jogcímenkénti felhasználását és értékelését. Az előirányzatok felhasználását illetően a BM Közgazdasági Főosztály szükség szerint ellenőrzést végez, illetve indokolt esetben intézkedik vagy intézkedést kezdeményez.
15. A 14. pontban foglaltaktól eltérően a 18. pontban hivatkozott szervezetekre a velük kötött szerződésben meghatározott beszámolás és beszámolási határidők vonatkoznak. E szerződésekben a beszámolási határidőt úgy kell meghatározni, hogy a Hivatal a támogatás által érintett előirányzatot illető, 14. pontbeli kötelezettségének az ott szereplő határidőben eleget tehessen.
16. A beszámolásra kötelezett köteles a BM Közgazdasági Főosztály felhívását követő 10 napon belül beszámolóját pontosítani, és azt újra megküldeni, amennyiben a beszámoló nem felel meg az éves beszámoló tartalmára vonatkozó szabályoknak. A BM Közgazdasági Főosztály a beérkezett beszámolókat értékeli, megfelelőségük esetén azokat elfogadja, valamint a teljesítés igazolásokat áttekinti.
17. A fejezeti kezelésű előirányzatokról történő beszámolási kötelezettség teljesítéséért felelős
a) a 2–6. pontokban szereplő feladatok vonatkozásában a feladatot ellátó szervezeti egység vezetője;
b) a 19. pontban hivatkozott szervezetek támogatása esetében – figyelemmel az Áht. 13/A. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra – a támogatott szervezet vezetője vagy vezetői testülete, a megkötött támogatási szerződés szerint.
18. Jelen Szabályzatban felsorolt előirányzatokból államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtandó támogatások esetében a támogatott szervezetekkel az Áht. 13/A. §-ában foglaltaknak megfelelő támogatási szerződést kell kötni, melyben részletesen meg kell határozni a támogatás felhasználásával és az elszámolással összefüggő valamennyi kötelezettségeket, valamint a Hivatal ellenőrzési jogosítványait. Ennek megfelelően a támogatási szerződésnek tartalmaznia kell a támogatás célját, az elszámolás határidejét, tartalmát, az elszámoláshoz csatolandó hitelesített, formai és tartalmi szempontból megfelelő és záradékkal ellátott dokumentumok megnevezését, a támogatás továbbadásának feltételeit (amennyiben az továbbadható) és ez esetekben a kedvezményezettekkel való szerződéskötési kötelezettséget, a szerződésszegés szankcióit és a támogatás felhasználására vonatkozó ellenőrzési jogosultságot.
A támogatások jogszerű felhasználását szükség szerint helyszíni ellenőrzéssel is biztosítani kell. Szerződés- vagy kötelezettségszegés esetén a további finanszírozást és támogatást azonnal fel kell függeszteni, a szerződés-, illetve kötelezettségszegés súlyának megfelelően gondoskodni kell a már kiutalt támogatás részbeni vagy teljes visszafizettetéséről és a későbbi támogatási lehetőségekből való kizárásról.
19. Valamennyi fejezeti kezelésű előirányzat esetében, ha az adott előirányzatból támogatást pályázati úton juttattak, úgy a pályáztatás során elő kell írni, hogy a támogatásokat igénylő pályázatok tartalmazzák a saját forrásokat (önrészt), valamint azok felhasználásának céljait és tartalmát; a támogatási szerződéseknek ki kell térniük az ezekről való beszámolásra is. Ezen túlmenően a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodni kell a támogatási lehetőségeknek, a támogatást nyertek névsorának és a kapott támogatások összegének nyilvánosságra hozataláról.
20. Támogatási szerződés hiányában a 18. pontban hivatkozott szervezeteknek a részükre megállapított támogatás, illetve a fejezeti kezelésű előirányzatokból pályázati úton a nyerteseknek megítélt támogatás nem folyósítható.
21. A Szabályzatban szereplő, a feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzatok felhasználása és az arról történő beszámolás során jelen Szabályzatban meghatározottakat, valamint az Ámr.-ben feladatfinanszírozásra vonatkozó előírásokat is érvényesíteni kell. A „Beruházásismertető” és a „Feladatismertető” elnevezésű okmányok kitöltési útmutatója alapján az okmányokat a fejezeti gazdálkodási önálló osztály (a továbbiakban: FGÖO) vezetője vagy az általa meghatalmazott személy írja alá. A „Feladatfinanszírozási Engedély Okirat” elnevezésű okmányok kitöltési útmutatója alapján az okirat aláírója az a kötelezettségvállaló személy lehet, aki a „Beruházásismertető” és a „Feladatismertető” okmányok 5. pontjában a jóváhagyó, a részfeladat felett pedig a rendelkező.
A feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzatok: 2006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program, HU-02/IB/SO-01-TL Fogyatékosok sport általi esélyegyenlősége program (PHARE támogatásból megvalósuló program).
A IV. fejezet 28. pontjában meghatározott előirányzat felhasználására a Szabályzatban foglaltakon túlmenően az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai irányadóak.
22. Valamennyi fejezeti kezelésű előirányzat felhasználását a Hivatal Ellenőrzési Önálló Osztálya, illetve a BM Ellenőrzési Főosztálya ellenőrzi.
23. A Szabályzatban már szereplő, tételesen felsorolt fejezeti kezelésű előirányzatok előirányzati összegeinek Kormány által történő változtatása esetén a felhasználásra az adott fejezeti kezelésű előirányzatra vonatkozó felhasználási szabályok érvényesek, kivéve, ha ettől eltérő szabályozás indokolt, melyre a jelen Szabályzat módosításával lehet sort keríteni.
24. A jelen Szabályzatban szabályozottakon túl a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására az Ámr., a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint az állami sportcélú támogatások felhasználásának szabályairól szóló 1/2005. (III. 11.) MeHVM rendelet előírásai irányadók.
IV.
Az előirányzatok felhasználásának részletes szabályai
25. Sporttevékenység támogatása
a) Utánpótlás-nevelési feladatok
Az előirányzat célja az egységes utánpótlás-nevelési rendszer – mely egymásra épülő programok integrált rendszere – fejlesztése és működtetése. A rendszer széles tömegbázist teremt, megszeretteti a gyermekkel a sportolást, tudatosítja a mozgásgazdag életmód jelentőségét, és támogatja a tehetségeket.
A feladat részprogramokon keresztül valósul meg, amelynek része a Sport XXI. program, a Héraklész-program, amelyek a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet (a továbbiakban: Intézet) felügyelete alatt működnek.
A részprogramoknak megfelelően a programokat lebonyolító Intézeten keresztül jut el a támogatás a felhasználókhoz, illetve az NSH és a felhasználók között közvetlen kötött támogatási szerződéseknek megfelelően. A támogatás előfinanszírozással vagy utófinanszírozással kerülhet felhasználásra egyedi döntés szerint.
A szerződésekben meghatározott módon az előírt határidőig a támogatott sportszervezetek kötelesek elszámolást készíteni a Nemzeti Sporthivatal részére.
b) Iskolai, diák- és felsőoktatási sport támogatása
Az előirányzat célja az iskolai testnevelés és sport, a diáksport, valamint a felsőoktatási intézményekben folyó sporttevékenység és sportoktatás megerősítése, integráltan az épek és fogyatékosok sportja területén.
Az iskolai testnevelés és diáksport támogatása a Magyar Diáksport Szövetséggel és a Magyar Egyetemi–Főiskolai Sportszövetséggel együttműködve valósul meg, döntően előfinanszírozással, a felhasználás előre meghatározott részletekben történik.
A szervezetek támogatásáról – a külső szakértők bevonásával – készülő javaslatot követően az NSH elnöke dönt.
c) Szabadidősport támogatása
Az előirányzat célja a szabadidősportot népszerűsítő események és kampányok szervezésének, illetve a szabadidősport területén működő köztestületek, szövetségek működésének támogatása, integráltan az épek és a fogyatékosok sportja területén. Ez magában foglalja az aktív életformát terjesztő programok, a szabadidősporttal foglalkozó szervezetek, illetve az ehhez kapcsolódó kommunikáció (amely az írott és elektronikus médiát is tartalmazza) támogatását.
A támogatások jellemzően utófinanszírozással, a programok megvalósulásának idejében, illetve a médiumok és szolgáltatások egész évben folyamatosan valósulnak meg, ezért a kifizetések is folyamatosan történnek. A működési támogatások átutalására évente két alkalommal kerül sor.
d) Versenysport támogatása
Az előirányzat célja az ép és fogyatékos sportolók versenysportja fejlesztésének, az eredményesség fokozásának, a sportolók, sportszervezetek, utánpótláskorú sportolók száma növelésének, és a szakmai munka színvonala javításának támogatása. A támogatás magában foglalja az említettek érdekében kidolgozott szövetségi szakmai fejlesztési és felkészülési programok és a kiemelt külföldi eseményeken (Olimpia, Paralimpia, AGFIS Világjátékok, Szervátültetettek Világjátéka) való részvétel támogatását is.
A támogatás főszabály szerint előfinanszírozással, két részletben valósul meg. A második részlet Kedvezményezetteknek történő biztosítására az első támogatási részlettel való elszámolás elfogadását követően kerül sor.
e) Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok
Az előirányzat célja a sportegészségügyi, doppingellenes feladatok ellátásához pénzügyi forrás biztosítása. Ennek keretében valósul meg a válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi ellátása, teljesítménydiagnosztikai, sportdietetikai, -pszichológiai feladatok, doppingellenőrzés kivitelezése, dopping analitika finanszírozása, doppingellenes felvilágosító programok támogatása, nemzetközi kötelezettségek teljesítése, a Szent-Györgyi Kutatástámogatási Program folytatása, edzőtovábbképzés támogatása, az ehhez szükséges szimpóziumok, kiadványok megvalósításához történő hozzájárulás.
A sportegészségügyi és doppingellenes feladatok ellátásában szerződés alapján közreműködik az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI), a Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT), a Magyar Edzők Társasága (MET), a Magyar Sportorvos Társaság (MST), valamint a Magyar Masszőr Egyesület (MME).
A támogatás felhasználása előfinanszírozással történik, év közben többszöri elszámolással.
f) Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése
Az előirányzat célja forrás biztosítása a társadalom számára önbecsülést jelentő, összetartást elősegítő, kimagasló eredményt elért sportolók és sportszakemberek teljesítményének és munkájának elismeréséhez, sportolói, sportvezetői pályafutások megbecsüléséhez. További cél a sport területén tevékenykedő közalapítványok működésének, valamint a nemzetközi eredményességet biztosító módszertani központ feladatai ellátásának támogatása. Az előirányzat szolgál forrásul a sportösztöndíj, valamint a Nemzet Sportolója elismeréshez kapcsolódó életjáradék folyósításához is.
g) Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása
Az előirányzat célja a kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása, beleértve a Forma–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj rendezési feltételeinek megteremtését is. A feladat ellátásában érintett a Hungaroring Sport Rt., illetve az országos sportági szakszövetségek.
h) Nemzeti Sporttanács támogatása
Az előirányzat célja a Kormány mellett működő javaslattevő szerv, a sportról szóló 2004. évi I. törvény által létrehozott Nemzeti Sporttanács működéséhez forrás biztosítása a törvény 54. § (2) bekezdése szerint.
A Nemzeti Sporttanács működésére is figyelemmel a kifizetés havi rendszerességgel történik.
26. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
a) Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program
Az előirányzat célja, hogy az ország egész területére kiterjedően támogassa korszerű sportcélú létesítmények építését, a meglévők felújítását, korszerűsítését. Magában foglalja az állami kötelezettségvállalással segített nagyobb beruházások, illetve a kistelepüléseken lévő sportlétesítmények felújításának, korszerűsítésének támogatását is.
A finanszírozás módja: jellemzően utófinanszírozás.
Az előirányzat teljes mértékben bevételi, amelynek forrását a Sportfolió Kht. vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú, sport- és nem sportcélú ingatlanok értékesítése biztosítja.
b) Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése
Az előirányzat célja az NSH felügyelete alá tartozó állami tulajdonú sportlétesítmények kezelésével megbízott Sportfolió Kht. ez irányú feladatainak támogatása, amely a sporttal kapcsolatos állami közfeladatok ellátásához szükséges ingatlanvagyon működtetését, üzemeltetését, fejlesztését foglalja magában. Az előirányzat teljes egészében a Sportfolió Kht. 2005. évi működésére nyújt forrást.
Az előirányzat felhasználása előfinanszírozással történik.
c) 2006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program
Az előirányzat célja forrás biztosítása a 2006. évi úszó Európa-bajnokságnak otthont adó margitszigeti Hajós Alfréd sportuszoda bővítésére, az Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges 1 db új 50Ű25 méteres nyitott úszómedence, és 1 db 25Ű25 méteres új műugró medence (ugrótoronnyal) létesítésére, a medencéket kiszolgáló infrastruktúra és az 1500 fős fix lelátók kialakítására.
A rendelkezésre álló előirányzat a feladatfinanszírozás körébe tartozik, ezen belül a forrás biztosítása a működési költségvetés esetében utófinanszírozással, a felhalmozási költségvetés esetében pedig előfinanszírozással történik. A megvalósító intézmény a Sportfolió Kht., illetve a Rendezvénycsarnok Ingatlanfejlesztő és -kezelő Rt.
d) Magyar Sport Háza beruházása
Az előirányzat célja az 1070/2002. (V. 15.) Korm. határozat értelmében a sportban érdekelt szervezetek – a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, a Nemzeti Szabadidősport Szövetség, a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, sportági szakszövetségek és más sportszakmai szervezetek – alapvető irodai elhelyezésének és munkafeltételeinek biztosítása. Az előirányzat a Testnevelési és Sportmúzeum alapítói okiratában meghatározott feladatok maradéktalan ellátását új kiállítói terek üzemeltetésével is szolgálja.
A beruházás finanszírozása állami készfizető kezesség melletti, 1,6 Mrd Ft kereskedelmi banki hitel felvételével történik. A 2005. évben megvalósuló hitel, kamat és egyéb járulékos költségek törlesztésének forrása a 2005. évi költségvetésbe betervezett 388 millió forint.
e) Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévő kormányzati feladatok
Az előirányzat célja: a Papp László Budapest Sportaréna üzemeltetése során a Magyar Államot megillető jogosultságok és az Állami és Társadalmi Eseménynapok felhasználásához kapcsolódó feladatok, a lágymányosi egyetemi sportcentrum területén elhelyezkedő, folyamatban lévő beruházás (Tüskecsarnok) befejezéséhez magántőke bevonására vonatkozó pályázati és egyéb állami koordinációs feladatok finanszírozása, a szombathelyi városi sportcsarnok beruházás támogatása.
f) Beruházás a 21. századi iskolába
Az előirányzat célja a „Beruházás a 21. századi iskolába” elnevezésű pályázat nyerteseinek támogatása, valamint a pályázattal összefüggő egyéb kiadások finanszírozása.
A pályázati támogatás juttatása utófinanszírozással valósul meg. A finanszírozás több csatornán keresztül történik, állami és nem állami források bevonásával. Résztvevők: az Oktatási Minisztérium és a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság, a Nemzeti Sporthivatal és a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Területfejlesztési Hivatal. (A felvehető hitel minimális összege 10 millió forint.) A nyertes önkormányzatok 70-50-40 százalékos kamattámogatásban részesülnek.
27. Kiemelt hazai rendezésű és biztonsági kockázatú sportesemények támogatása
Az előirányzat célja a hazai rendezésű sportvilágesemények előkészítésének és megrendezésének, továbbá a kiemelt biztonsági kockázatú mérkőzések lebonyolításának támogatása.
A támogatás felhasználása főszabály szerint utófinanszírozással, a programok megvalósítását követően történik.
28. PHARE támogatásból megvalósuló programok
a) HU-02/IB/SO-01-TL Fogyatékosok sport általi esélyegyenlősége program
Az előirányzat célja a fogyatékkal élők sport általi rehabilitációjának elősegítése a gyógytornászok képzésének támogatásával
A finanszírozás előfinanszírozás keretében történik.
29. Fogyatékosok esélyegyenlőségének javítása
Az előirányzat célja a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének biztosítása, a fogyatékosok sportjának támogatásán keresztül. A cél több önállóan elkülönülő feladat ellátását foglalja magába, hazai világversenyek és hazai versenyrendszer működtetésének, a sportágfejlesztési és műhelytámogatási programoknak, valamint a sporton keresztüli rehabilitációs programoknak és az akadálymentesítési programoknak a támogatásával.
A programok végrehajtása előfinanszírozással, két részletben történik.

Függelék

A Nemzeti Sporthivatal 2005. évi fejezeti kezelésű előirányzatainak intézményi felhasználásra vonatkozó pénzügyi rendje

Előirányzat megnevezése

Kötelezettségvállaló

Utalványozó

Ellenjegyző

Utánpótlás-nevelési feladatok

NSH elnöke, helyettese

NSH elnöke, helyettese, FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

Iskolai, diák- és felsőoktatási sport támogatása

NSH elnöke, helyettese

NSH elnöke, helyettese, FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

Szabadidősport támogatása

NSH elnöke, helyettese

NSH elnöke, helyettese, FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

Versenysport támogatása

NSH elnöke, helyettese

NSH elnöke, helyettese, FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok

NSH elnöke, helyettese

NSH elnöke, helyettese, FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

NSH elnöke, helyettese

NSH elnöke, helyettese, FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása

NSH elnöke, helyettese

NSH elnöke, helyettese, FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

Nemzeti Sporttanács támogatása

NSH elnöke, helyettese

NSH elnöke, helyettese, FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program

NSH elnöke, helyettese,
a Vagyongazdálkodási
és Fejlesztési Főosztály vezetője

NSH elnöke, helyettese, FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése

NSH elnöke, helyettese,
a Vagyongazdálkodási
és Fejlesztési Főosztály vezetője

NSH elnöke, helyettese, FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

2006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program

NSH elnöke, helyettese,
a Kiemelt Sport-
létesítmény-fejlesztési Programok Miniszteri Biztosa

NSH elnöke, helyettese, FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

Magyar Sport Háza beruházása

NSH elnöke, helyettese,
a Vagyongazdálkodási
és Fejlesztési Főosztály vezetője

NSH elnöke, helyettese, FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévő kormányzati feladatok

NSH elnöke, helyettese,
a Vagyongazdálkodási
és Fejlesztési Főosztály vezetője

NSH elnöke, helyettese, FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

Beruházás a 21. századi iskolába

NSH elnöke, helyettese,
a Vagyongazdálkodási
és Fejlesztési Főosztály vezetője

NSH elnöke, helyettese, FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

Kiemelt hazai rendezésű
és biztonsági kockázatú sportesemények támogatása

NSH elnöke, helyettese

NSH elnöke, helyettese, FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

HU-02/IB/SO-01-TL Fogyatékosok sport általi esélyegyenlősége program

NSH elnöke, helyettese

NSH elnöke, helyettese, FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

Fogyatékosok esélyegyenlőségének javítása

NSH elnöke, helyettese

NSH elnöke, helyettese, FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

FGÖO vezetője vagy megbízott munkatársa*

Fenti kötelezettségvállalások esetében az elnök korlátlan mértékben, az elnökhelyettes legfeljebb 100 millió Ft-os összeghatárig, a Vagyongazdálkodási és Fejlesztési Főosztály vezetője 20 millió Ft-os összeghatárig jogosult kötelezettségvállalásra.
____________
* A kötelezettségvállalói és az ellenjegyzői, valamint az FGÖO vezetőjének vagy megbízott munkatársának utalványozói és ellenjegyzői feladatok ellátásakor a jelen Szabályzat 11. pontja első bekezdésében hivatkozott összeférhetetlenségi szabályokat figyelembe venni.
1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 24. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére