• Tartalom

55/2005. (III. 26.) Korm. rendelet

55/2005. (III. 26.) Korm. rendelet

a jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes módon felhasznált európai uniós forrásokból származó és a kapcsolódó állami támogatások behajtásának eljárási rendjéről1

2009.12.31.

A Kormány – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 13/A. §-ának (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a)2 az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendeletben meghatározott irányító hatóságokra, közreműködő szervezetekre, az ezekért felelős minisztériumokra és országos hatáskörű szervekre, a Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének kialakításáról szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendeletben meghatározott felelős hatóságra (e rendelet alkalmazásában kötelezettségei azonosak az irányító hatóságéival), illetve a szakmai közreműködő szervezetekre és az ezekért felelős minisztériumokra és országos hatáskörű szervekre, az európai uniós előcsatlakozási eszközök és az átmeneti támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó intézményekre, továbbá az európai globalizációs alkalmazkodási alapból származó támogatásokkal kapcsolatos feladatokat ellátó szerv kijelöléséről szóló 172/2008. (VI. 28.) Korm. rendelet alapján az európai globalizációs alkalmazkodási alappal kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásáért felelős minisztériumra, és a szociális és munkaügyi miniszter által kijelölt közreműködő szervezetre (a továbbiakban együtt: felelős szerv), valamint a programok, illetve projektek során támogatásban részesítettekre (a továbbiakban: kedvezményezett),

b) az adók módjára behajtandó, köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettség beszedése érdekében eljáró, e rendelet szerinti adóhatóságra.

(2) E rendelet alkalmazásában adóhatóság az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak a kedvezményezett állandó-, ennek hiányában ideiglenes lakóhelye, szokásos tartózkodási helye, illetőleg székhelye, ennek hiányában telephelye szerint illetékes területi szerve.

(3) Az (1) bekezdésben nem szereplő fogalmak az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról szóló 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet, a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet, az Európai Unió Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési lebonyolítási rendjéről szóló 92/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet, az európai uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet, a Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének kialakításáról szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet, valamint az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendeletben foglalt meghatározások szerint értelmezendők.

2. § (1) Ha a felelős szerv a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználását állapította meg, és emiatt a szerződéstől elállt, a kedvezményezettet külön jogszabályokban meghatározottak szerint terhelő visszafizetési kötelezettségére vonatkozó követelés érvényesítése érdekében a felelős szerv (a követelés érvényesítésére jogosult szerv) jár el.

(2) Az arra jogosult szerv a szerződéstől akkor is elállhat, ha a kedvezményezett ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult, vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban.

(3) Amennyiben a kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének a támogatási szerződésben foglalt feltételei bekövetkeznek, a döntést hozó szerv, vagy felhatalmazása és a szabálytalanság konkrét körülményeiről szóló értesítése esetén a követelés érvényesítésére jogosult szerv a visszafizetés okának megjelölésével felhívja visszafizetési kötelezettségének teljesítésére.

(4)3 Amennyiben a kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének a támogatási szerződésben megadott határidőben nem vagy csak részben tesz eleget, és a támogatási szerződésben meghatározott a kedvezményezett által pénzforgalmi szolgáltatójának adott, beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazása alapján benyújtott beszedési megbízás eredménytelen, a megkötött támogatási szerződés szerint intézkedni kell az alkalmazható biztosítékok érvényesítése érdekében.

(5) A támogatási szerződésben meghatározott biztosítékok közül elsődlegesen azt kell érvényesíteni, amellyel a visszakövetelt összeg leggyorsabban beszedhető. A követelés egyéb biztosítékok érvényesítésével történő beszedését csak ezen eljárás eredménytelensége esetén lehet megkísérelni.

(6) Amennyiben a biztosítékokból a követelés kielégítése nem eredményes, az illetékes adóhatóságot a visszakövetelt összeg adók módjára történő behajtásának megindítása érdekében a követelés érvényesítésére jogosult szerv keresi meg, és ezzel egyidejűleg a megkeresés tényéről a kedvezményezettet is értesíti. Amennyiben az adóvégrehajtás bírósági végrehajtásba fordul, az adóhatóság erről értesíti a követelés érvényesítésére jogosult szervezetet.

3. § (1) A követelés érvényesítésére jogosult szervet, mint megkeresőt terheli az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 161. §-ának (2) bekezdése szerinti végrehajtási költségminimum előlegezése.

(2) Ha a követelés érvényesítésére jogosult szerv megkeresése alapján az adóhatóság a kedvezményezettet azonosítani nem tudja, vagy az adóhatóság számára a behajtás jogcíme nem egyértelmű, az adóhatóság a követelés érvényesítésére jogosult szervet – 15 napon belül – további adatszolgáltatásra hívja fel.

4. § (1) Az adóhatóság a követelés érvényesítésére jogosult szerv megkeresése alapján az Art. 161. §-ában foglalt szabályok alkalmazásával jár el.

(2) Amennyiben az adók módjára történő behajtás eredménytelen, erről az adóhatóság értesíti a követelés érvényesítésére jogosult szervet. A követelés érvényesítésére jogosult szerv az adók módjára történő eredménytelen behajtásról való adóhatósági értesítés kézhezvételét követően minden további intézkedést köteles megtenni az esetleges további biztosítékok érvényesítése érdekében. Amennyiben a fennmaradó biztosítékok érvényesítése sem vezet eredményre, a kedvezményezettel szemben az irányító vagy felelős hatóság, illetve a közreműködő szervezet felszámolási eljárás, illetve adósságrendezési eljárás elrendelését kezdeményezi.

(3) A követelés behajtására jogosult szervezet a már elindult csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési és végrehajtási eljárásokba köteles bekapcsolódni.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A rendelet előírásait megfelelően alkalmazni kell a rendelet hatálybalépése előtt kötött támogatási szerződések, beleértve az előcsatlakozási eszközök támogatásával kötött szerződések kapcsán felmerülő visszafizetési kötelezettségek adók módjára történő behajtásánál is, amennyiben a szerződés megkötésére 2003. január 1-jét követően került sor.

1

A rendeletet a 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 52. §-a hatályon kívül helyezte 2015. július 8. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 172/2008. (VI. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (4) bekezdése a 340/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. december 31. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére