• Tartalom

2005. évi LXIV. törvény

2005. évi LXIV. törvény

a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről1

2016.07.01.
I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A törvény hatálya Budapestre és Pest megyének a Budapesti Agglomerációhoz tartozó településeire, illetve települési önkormányzataira (a továbbiakban együtt: Budapesti Agglomeráció) terjed ki. A Budapesti Agglomeráció területéhez tartozó települések felsorolását az 1/1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT) rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell a Budapesti Agglomeráció területén alkalmazni.

1/A. §2 (1) E törvény alkalmazásában

1. humán infrastruktúra kapacitása: városias települési térség területén, illetve hagyományosan vidéki települési térség területén a népesség alapellátását szolgáló nevelési, oktatási, egészségügyi és igazgatási intézményi ellátás biztosítása,

2. jelentős közösségi közlekedési csomóponti megállóhely: olyan megállóhely, ahol legalább 1000 utas/nap munkanapi átszálló utasforgalom számolható,

3. különleges rendeltetésű térség: olyan térség, amelybe erdőterületek, mezőgazdasági területek, valamint – a különleges beépítésre nem szánt területek köréből – az egészségügyi, sportolási, valamint megújuló energiaforrás hasznosítási területek tartoznak,

4. magas zöldfelületi arányú települési térség: olyan térség, amelybe összességében 15%-nál alacsonyabb beépítettségű területek tartoznak,

5. műszaki infrastruktúra kapacitása: városias települési térség területén, illetve hagyományosan vidéki települési térség területén a szükséges közúti közlekedési, vasúti közlekedési és közüzemi ellátás biztosítása,

6. nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség: 5 hektárnál nagyobb kiterjedésű térség, amelybe megkülönböztetett védelmet és szabályozást igénylő olyan összefüggő települési zöldfelületek tartoznak, amelyek a települések szerkezetének meghatározó jelentőségű elemei,

7. történelmi sportterület: 1914. előtt sportolási célra használt terület.

(2) Az e törvényben szereplő – az (1) bekezdésben nem említett – fogalmakra az OTrT 2. §-ában foglalt meghatározásokat kell alkalmazni.

2. §3 A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve

a) a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervét (a továbbiakban: Szerkezeti Terv), valamint

b) a Budapesti Agglomeráció Övezeti Tervét (a továbbiakban: Övezeti Terv) tartalmazza.

II. Fejezet

Szerkezeti Terv

3. § (1)4 A Szerkezeti Terv a településrendszert és a térségi területfelhasználásnak és a műszaki infrastruktúra-hálózatnak a térbeli rendjét határozza meg, M = 1:50 000 méretarányban.

(2) A Szerkezeti Tervet a 2. számú (térképi) melléklet5 tartalmazza.

4. §6 A Budapesti Agglomeráció térségi területfelhasználási kategóriái a következők:

a) legalább 5 hektár területű térségek:

aa) erdőgazdálkodási térség,

ab) nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség,

ac) magas zöldfelületi arányú települési térség,

b) legalább 10 hektár területű térségek:

ba) mezőgazdasági térség,

bb) különleges rendeltetésű térség,

c) területi korlát nélküli térség:

ca) városias települési térség,

cb) hagyományosan vidéki települési térség,

cc) építmények által igénybe vett térség,

cd) vízgazdálkodási térség.

5. §7 (1) Települési térségek a városias települési térség, a hagyományosan vidéki települési térség, a nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség, valamint a magas zöldfelületi arányú települési térség.

(2) Városias települési térségben és a hagyományosan vidéki települési térségben új lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az esetben jelölhető ki, ha

a) a tervezett területfelhasználás jól illeszthető a település meglevő szerkezetéhez,

b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és árvízvédelmi szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, és

c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra kapacitás azt lehetővé teszi vagy a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül.

(3)8 Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárás során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki.

(4) Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben új lakóterületet, illetve vegyes területet csak a települési területhez kapcsolódóan lehet kijelölni.

(5) Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben 5 hektárt meghaladó kiterjedésű, illetve legalább 300 lakás elhelyezésére alkalmas új lakóterület vagy vegyes terület kijelölésére ott van lehetőség, ahol annak a meglévő, vagy kiépítendő kötöttpályás közösségi közlekedés megállóhelytől a közforgalom számára szabályosan használható közúton mért távolsága nem haladja meg az 5 km-t.

(6) Városias települési térségben és a hagyományosan vidéki települési térségben új beépítésre szánt területen a lakóterület, illetve vegyes terület növelésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában a beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet kell kijelölni.

(7) A nagy kiterjedésű zöldterületi települési térségben csak zöldterület, továbbá – a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt különleges terület területfelhasználási egység köréből – sportolási célú terület, valamint temetőterület jelölhető ki.

(8) A magas zöldfelületi arányú települési térségnek

a) legfeljebb 30%-án beépítésre szánt üdülőterület, illetve – a beépítésre szánt különleges terület területfelhasználási egység köréből – oktatási, egészségügyi és sport célú terület,

b) legalább 70%-án beépítésre nem szánt terület

alakítható ki.

(9) A 7000 m2 nettó eladótérnél nagyobb új kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű építmény ott helyezhető el, ahol az építmény bejárata 300 méternél nem hosszabb gyalogos közlekedéssel megközelíthető a meglévő, vagy a tervezett funkció megvalósításával együtt kiépítendő jelentős közösségi közlekedési csomóponti megállóhelytől számítva.

6. §9 (1) Az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ában erdőterület területfelhasználási egységbe, illetve természetközeli terület (ezen belül kizárólag karsztbokorerdő) területfelhasználási egységbe kell sorolni. A védelmi elsődleges rendeltetésű erdőterületként és a természetközeli területként besorolt területfelhasználási egységek kiterjedése nem csökkenhet.

(2) Az egyes településeken lévő, erdőterületként besorolt területfelhasználási egységek nagysága – a település közigazgatási területére vetítve – összességében nem csökkenhet.

7. §10 (1) A mezőgazdasági térség legalább 90%-át mezőgazdasági terület, illetve természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. A mezőgazdasági térség legfeljebb 10%-án bármely települési területfelhasználási egység kialakítható.

(2) A település közigazgatási területére vonatkoztatott területén a városias települési térség vagy hagyományosan vidéki települési térség növekménye nem haladhatja meg az 1/3. számú mellékletben található területi mérleg szerinti városias települési térség és hagyományosan vidéki települési térség területének 2%-át. A városias települési térség vagy hagyományosan vidéki települési térség növekményére is alkalmazni kell az 5. § (1)–(6) bekezdés előírásait.

(3)11 A (2) bekezdésben rögzített növekményen felül csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területcserére vonatkozó térségi területfelhasználási engedélye alapján és legfeljebb olyan mértékben bővíthető a városias települési térség és a hagyományosan vidéki települési térség kiterjedése, amilyen mértékben a Szerkezeti Tervben rögzítetthez képest máshol – a mezőgazdasági térség javára – csökken a városias települési térség és a hagyományosan vidéki települési térség kiterjedése. A területcsere során a városias települési térség és a hagyományosan vidéki települési térség területének nagysága nem változhat. A területcserét táj- és természetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és árvízvédelmi szempontok alapján és úgy kell végrehajtani, hogy ne sértsen társadalmi érdekeket. A területcseréről az azt kezdeményező települési önkormányzat az érintetteket a helyben szokásos módon tájékoztatja.

8. §12 (1) A különleges rendeltetésű térség teljes területén a településrendezési eszköz készítése során beépítésre nem szánt különleges vagy más beépítésre nem szánt területfelhasználási egység jelölhető ki.

(2) A 10 hektárt meghaladó sportolási célú területet beépítésre nem szánt különleges terület területfelhasználási egységbe kell sorolni.

9. §13 (1) Az országos és a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és az egyedi építmények elhelyezkedését a 2. számú (térképi) melléklet, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig az 1/2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az országos és a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények kialakítását az OTrT 1/1–10. számú mellékletében, valamint az e törvény 1/2. számú mellékletében megjelölt települések közigazgatási területének érintésével és a 2. számú (térképi) melléklet figyelembevételével kell meghatározni.

10. §14 A vízgazdálkodási térséget legalább 95%-ban vízgazdálkodási terület, illetve természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. A fennmaradó részen olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, amely nem veszélyezteti a vízgazdálkodás érdekeit.

III. Fejezet

Övezeti Terv

11. § (1) Az Övezeti Terv a Budapesti Agglomerációban érvényesítendő sajátos területrendezési szabályok érvényesítésére kijelölt kiemelt térségi övezeteket M = 1 : 50 000 méretarányban határozza meg.

(2)15 Az Övezeti Tervet a 3. számú (térképi) melléklet tartalmazza, amely 3/1–22. jelű övezeti tervlapokból áll.

12. §16 A térségi övezetek a következők:

a) magterület övezete,

b) ökológiai folyosó övezete,

c) puffer terület övezete,

d) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete,

e) kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete,

f) erdőtelepítésre alkalmas terület övezete,

g) országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete,

h) térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete,

i) országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete,

j) térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete,

k) világörökség és világörökség-várományos terület övezete,

l) történeti települési terület övezete,

m) kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete,

n) felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete,

o) ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete,

p) rendszeresen belvízjárta terület övezete,

q) nagyvízi meder övezete,

r) földtani veszélyforrás területének övezete,

s) vízeróziónak kitett terület övezete,

t) széleróziónak kitett terület övezete,

u) kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete,

v) honvédelmi terület övezete.

13. §17 (1) A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.

(2) A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet.

14. §18 A térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezet területén az érintett települések településszerkezeti tervének készítése és módosítása során a térségi összefüggéseket, környezetvédelmi, és tájvédelmi szempontokat is figyelembe vevő tájrendezési tervet kell készíteni.

15. §19 Az érintett települések településrendezési eszközeiben ki kell jelölni a honvédelmi érdeket szolgáló területek korlátozásmentes működését biztosító védőterületeket.

16. §20 (1) A magterület övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha

a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, vagy

b) a magterület övezetében történelmi sportterületek találhatók, és

c) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.

(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontjában vagy b) és c) pontjában szereplő kivételek együttes fennállása esetén a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. Az (1) bekezdés b) és c) pontjában szereplő feltételek együttes fennállása esetén történő kijelölés csak a történelmi sportterületeken belül történhet.

17–20. §21

IV. Fejezet

Hatályba léptető és vegyes rendelkezések

21. § (1)22 Ez a törvény 2005. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésétől az 1027/1986. (V. 22.) MT határozattal jóváhagyott Budapesti Agglomeráció regionális rendezési tervét nem lehet alkalmazni.

(3)–(5)23

(6)24

(7) E törvény végrehajtására a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben foglalt eljárási szabályok irányadóak.

(8) E törvény alkalmazásában – a főváros esetében – település alatt a főváros közigazgatási területe értendő.

(9)–(10)25

(11)26

22. §27 (1) E törvénynek a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 2011. évi LXXXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: BATrTMód.) megállapított 1/A. §-ában, 3. § (1) bekezdésében, 4–10. §-ában, 12–15. §-ában, 1/2. számú mellékletében, 1/3. számú mellékletében, 2. számú mellékletében, valamint 3. számú mellékletében foglalt rendelkezéseit a BATrTMód. hatálybalépését28 követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2)29 A BATrTMód. hatálybalépése előtt elfogadott településrendezési eszközöket a főváros és az e törvény hatálya alá tartozó egyéb települések esetében 2015. december 31-ig összhangba kell hozni e törvénnyel.

(3)30 Az olyan beépítésre szánt területet, amelyet az elfogadott településrendezési eszköz a BATrTMód. hatálybalépése előtt már beépítésre szánt területnek nyilvánított, továbbra is ilyen területnek kell tekinteni, kivéve ha ez a terület az OTrT 2. mellékletét képező Országos Szerkezeti Terv és az OTrT 1/1-11. melléklete által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok vagy egyedi építmények, vagy e törvény 2. számú (térképi) mellékletében meghatározott Szerkezeti Terv szerinti térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok vagy egyedi építmények területére esik.

1/1. számú melléklet a 2005. évi LXIV. törvényhez


A Budapesti Agglomeráció területéhez tartozó települések

Budapest
Alsónémedi
Biatorbágy
Budajenő
Budakalász
Budakeszi
Budaörs
Csobánka
Csomád
Csömör
Csörög
Délegyháza
Diósd
Dunabogdány
Dunaharaszti
Dunakeszi
Dunavarsány
Ecser
Erdőkertes
Érd
Felsőpakony
Fót
Göd
Gödöllő
Gyál
Gyömrő
Halásztelek
Herceghalom
Isaszeg
Kerepes
Kistarcsa
Kisoroszi
Leányfalu
Majosháza
Maglód
Mogyoród
Nagykovácsi
Nagytarcsa
Ócsa
Őrbottyán
Páty
Perbál
Pécel
Pilisborosjenő
Piliscsaba
Pilisjászfalu
Pilisszántó
Pilisszentiván
Pilisszentkereszt
Pilisszentlászló
Pilisvörösvár
Pomáz
Pócsmegyer
Pusztazámor
Remeteszőlős
Solymár
Sóskút
Szada
Százhalombatta
Szentendre
Szigethalom
Szigetmonostor
Szigetszentmiklós
Sződ
Sződliget
Tahitótfalu
Taksony
Tárnok
Telki
Tinnye
Tök
Tököl
Törökbálint
Üllő
Üröm
Vác
Vácrátót
Vecsés
Veresegyház
Visegrád
Zsámbék

1/2. számú melléklet a 2005. évi LXIV. törvényhez31


Országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények

1. Közlekedési hálózatok és egyedi építmények
1.1. Gyorsforgalmi utak

 

A

B

1.

M0

OTrT szerint

2.

 

M1, M3, M4, M5, M7 fővárosi bevezető (M0-on belüli autópálya besorolású) szakaszai

3.

M1

OTrT szerint

4.

M10

Solymár – Pilisvörösvár – Pilisszántó – OTrT szerint

5.

M11

Százhalombatta térsége – Zsámbék – Tinnye – OTrT szerint

6.

M2

OTrT szerint

7.

M3

OTrT szerint

8.

M31

OTrT szerint

9.

M4

Vecsés és Ecser – Maglód és Üllő – OTrT szerint

10.

M5

OTrT szerint

11.

M6

OTrT szerint

12.

M7

OTrT szerint


1.2. Főutak
1.2.1. A főúthálózat elemei

 

A

B

1.

1. sz. főút

OTrT szerint

2.

2. sz. főút

OTrT szerint

3.

3. sz. főút

OTrT szerint

4.

4. sz. főút

OTrT szerint

5.

5. sz. főút

OTrT szerint

6.

6. sz. főút

OTrT szerint

7.

7. sz. főút

OTrT szerint

8.

10. sz. főút

OTrT szerint

9.

11. sz. főút

OTrT szerint

10.

31. sz. főút

OTrT szerint

11.

51. sz. főút

OTrT szerint

12.

 

M1, M3, M4, M5, M7 fővárosi bevezető főút besorolású szakaszai

13.

 

Budapest egyéb főútjai


1.2.2. Új főúti kapcsolatok

1.2.2.1.

Budapest M0 – Ecser – Gyömrő – Maglód – OTrT szerint

1.2.2.2.

Gödöllő 3. sz. főút – Szada – Mogyoród – Veresegyház – Csomád – Őrbottyán – Vácrátót – Sződ – Sződliget – Vác – Duna-híd – Tahitótfalu – Kis-Duna-híd – 11. sz. főút

1.2.2.3.

(Szabadegyháza 62. sz. főút – Adony – Ráckeve) – Délegyháza – (Dabas – Újhartyán)


1.2.3. Főutak tervezett településelkerülő szakaszai

 

A

B

1.

3. sz. főút

Gödöllő

2.

5. sz. főút

Alsónémedi


1.3. Térségi mellékutak

1.3.1

Tárnok 7. sz. főút – Herceghalom 1. sz. főút

1.3.2

Csepel szigeti gerincút: Szigetszentmiklós – Szigethalom – Tököl

1.3.3

Dunakeszi – Csomád új főút

1.3.4

Pilisvörösvár nyugati elkerülő (M10 és 10. sz. főút között)

1.3.5

Kistarcsa 3. sz. főút – Pécel – Vecsés – Alsónémedi – Dunaharaszti 51. sz. főút

1.3.6

Százhalombatta M11 – Duna-híd – Majosháza 51. sz. főút – Délegyháza új főút

1.3.7

Üröm M0 – Budakalász – Pomáz – Pilisszentkereszt – (Esztergom)

1.3.8

Pomáz – Szentendre – Pilisszentlászló – (Esztergom)


1.4. Hidak
1.4.1. Főúton tervezett Duna-hidak

 

A

B

C

1.

Közúti hidak

Vác

új főút

2.

Budapest

Albertfalvai híd

3.

Aquincumi híd

4.

Galvani úti híd


1.4.2. Térségi mellékúton lévő Duna-hidak

1.4.2.1.

Százhalombatta

1.4.2.2.

Szentendre – Szigetmonostor


1.5. Vasútvonalak
1.5.1. Az országos vasúti törzshálózat elemei

 

A

B

1.

Tervezett nagysebességű vasútvonalak

(OTrT szerint) – Biatorbágy – Törökbálint – Budaörs – Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér] – Vecsés – Üllő – Gyömrő – (OTrT szerint)

2.

(OTrT szerint) – Tárnok – Érd – Diósd – Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér] – Vecsés – Üllő – Gyömrő – (OTrT szerint)

3.

A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati vasútvonalak

Budapest – (Hegyeshalom – Ausztria)

4.

Budapest – (Székesfehérvár – Nagykanizsa – Murakeresztúr – Horvátország)

5.

Budapest – (Pécs)

6.

Budapest – (Szob – Szlovákia)

7.

Budapest – (Hatvan – Miskolc – Mezőzombor)

8.

Budapest – (Szolnok – Debrecen – Nyíregyháza – Záhony – Ukrajna)

9.

Budapest – (Szolnok – Békéscsaba – Lökösháza – Románia)

10.

Budapest – (Kelebia – Szerbia)

11.

Egyéb országos törzshálózati vasútvonalak

Budapest – (Esztergom)

12.

Budapest – Vácrátót – Vác

13.

(Galgamácsa) – Vácrátót

14.

Budapest – (Lajosmizse – Kecskemét)

15.

Budapesti körvasutak


1.5.1.1. Az országos vasúti törzshálózat tervezett elemei

1.

A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati vasútvonalakhoz kapcsolódóan

A Budapestet délről elkerülő vasútvonal: (OTrT szerint) – Délegyháza – (Bugyi – OTrT szerint)


1.5.2. Vasúti mellékvonal

 

A

B

1.

vasúti mellékvonal

Vác – Balassagyarmat


1.6. A repülőterek besorolása

 

A

B

1.

Országos jelentőségű polgári repülőtér

Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér]

2.

Kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető repülőtér

Budaörs

3.

Egyéb nyilvános és nem nyilvános polgári célú repülőtér

Tököl, Budakeszi–Farkashegy


1.7. Kerékpárút hálózat
1.7.1. Országos kerékpárút törzshálózat elemei

 

A

B

1.

1. Felső – Dunamente kerékpárút (6-os jelű Euro Velo)

1.A: (Szlovákia és Ausztria – Rajka – OTrT szerint) – Visegrád – Dunabogdány – Tahitótfalu – Leányfalu – Szentendre – Budapest

2.

1.C: (Pilismarót – Szob – Nagymaros – Verőce) – Vác – Göd – Dunakeszi – Budapest

3.

3. Kelet – magyarországi kerékpárút

3.A: Budapest – Fót – Mogyoród – Szada – Gödöllő – (Zagyvaszántó – OTrT szerint)

4.

6.Alsó – Dunamente kerékpárút (6-os jelű Euro Velo)

6.A. Budapest – Dunaharaszti – Taksony – Dunavarsány – Majosháza – (OTrT szerint)

5.

6.B. Budapest – Érd – Százhalombatta – Tököl – Szigethalom – Dunavarsány

6.

7. Délnyugat-magyarországi kerékpárút

7. A: Budapest – Biatorbágy – (Etyek – OTrT szerint)


1.7.2. Térségi kerékpárút-hálózat elemei

1.7.2.1.

Budapest – Solymár – Pilisszentiván – Pilisjászfalu – (Dorog)

1.7.2.2.

Tahitótfalu – Sződliget – Szada

1.7.2.3.

Gödöllő – Pécel – Maglód

1.7.2.4.

Budapest – Maglód – Gyömrő – (Sülysáp)

1.7.2.5.

Maglód – Vecsés – Gyál – Alsónémedi – Dunaharaszti

1.7.2.6.

Budapest – Gyál – (Újlengyel)

1.7.2.7.

Érd – Törökbálint – Budaörs

1.7.2.8.

Biatorbágy – Telki – Perbál – Piliscsaba


1.8. Kikötők
1.8.1. Nemzetközi és országos jelentőségű közforgalmú kikötők

1.8.1.1.

Dunán

Budapest [Csepel]


1.8.2. Határkikötő

1.8.2.1.

Dunán

Budapest [Nemzetközi Hajóállomás]


1.8.3. Térségi közforgalmú kikötő

1.8.3.1.

Dunán

Budapest [Újpest Északi Öböl]

1.8.3.2.

Budapest

1.8.3.3.

Budapest [Nagytétény]


1.8.4. Személyforgalmi kikötő

1.8.4.1.

Dunán

Budapest [Lágymányosi-híd és Északi Összekötő vasúti híd között]


1.9. Kompátkelőhely

1.9.1.

Tököl


1.10. Térségi jelentőségű P+R parkolók

1.10.1.

Budaörs

1.10.2.

Budapest [III. kerület]

1.10.3.

Budapest [XI. kerület]

1.10.4.

Budapest [XII. kerület]

1.10.5.

Budapest [XIV. kerület]

1.10.6.

Budapest [XV. kerület]

1.10.7.

Budapest [XIX. kerület]

1.10.8.

Budapest [XXI. kerület]

1.10.9.

Budapest [XXII. kerület]

1.10.10.

Budapest [XXIII. kerület]

1.10.11.

Erdőkertes

1.10.12.

Érd

1.10.13.

Gödöllő

1.10.14.

Herceghalom

1.10.15.

Pilisvörösvár

1.10.16.

Solymár

1.10.17.

Szentendre

1.10.18.

Tárnok

1.10.19.

Veresegyház

1.10.20.

Vác


1.11. Logisztikai központok

1.11.1.

Budapest [ Budapesti Intermodális Logisztikai Központ]

1.11.2.

Budapest [Csepel]

1.11.3.

Budapest [Nagytétény]

1.11.4.

Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér] térsége


2. Energiaellátást biztosító hálózatok
2.1. Egyéb erőművek és kiserőművek
2.1.1. Egyéb erőművek

2.1.1.1.

Budapest [IV. ker.]

2.1.1.2.

Budapest [XI. ker.]

2.1.1.3.

Budapest [XVIII. ker.]

2.1.1.4.

Budapest [XXI. ker.]

2.1.1.5.

Százhalombatta térsége


2.1.2. Kiserőművek

2.1.2.1.

Budapest [III. ker.]

2.1.2.2.

Budapest [XI. ker.]

2.1.2.3.

Budapest [XIV. ker.]

2.1.2.4.

Budapest [XV. ker.]

2.1.2.5.

Budapest [XVII. ker.]

2.1.2.6.

Budapest [XV. ker.]

2.1.2.7.

Gödöllő


2.2. A villamosenergia-átviteli és elosztóhálózat távvezeték elemei
2.2.1. 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték elemei

2.2.1.1.

(Albertirsa) – Göd

2.2.1.2.

(Albertirsa) – Martonvásár

2.2.1.3.

(Bicske) – Pomáz – Göd

2.2.1.4.

Göd – (országhatár – Szlovákia)

2.2.1.5.

Göd – (Sajószöged)

2.2.1.6.

Gödöllő – (Albertirsa) – Göd távvezeték felhasítási pontja

2.2.1.7.

(Martonvásár) – (Győr)


2.2.2. 220 kV-os átviteli hálózat távvezeték elemei

2.2.2.1.

Budapest – (Detk)

2.2.2.2.

Göd – Budapest

2.2.2.3.

Ócsa – Budapest

2.2.2.4.

(Oroszlány) – Százhalombatta

2.2.2.5.

Százhalombatta – Budapest

2.2.2.6.

Százhalombatta – (Dunaújváros)

2.2.2.7.

Százhalombatta – (Martonvásár)

2.2.2.8.

Százhalombatta – Ócsa


2.2.3. Az átvitelt befolyásoló 120 kV-os elosztó hálózat

2.2.3.1.

Budapest [Kelenföldi Erőmű] – Százhalombatta

2.2.3.2.

Budapest [Kispesti Erőmű] – Budapest [Kőbánya] – Budapest [Pestlőrinc]

2.2.3.3.

Budapest [Kőbánya] – Budapest [Zugló]

2.2.3.4.

Budapest [Népliget] – Budapest [Albertfalva]

2.2.3.5.

Budapest [Népliget] – Budapest [Kőbánya]

2.2.3.6.

Budapest [Soroksár] – Dunaújváros

2.2.3.7.

Budapest [Soroksár] – Százhalombatta

2.2.3.8.

Budapest [Népliget] – Budapest [Kispesti Erőmű]

2.2.3.9.

Ócsa – Budapest [Csepeli Erőmű] – Budapest [Csepel Gyártelep]


2.2.4. Térségi ellátást biztosító 120 kV-os elosztó hálózat

2.2.4.1.

(Albertirsa) – Budapest [Soroksár]

2.2.4.2.

Budaörs – Budapest [É-Budai Erőmű] – (Bicske) felhasítási pontja

2.2.4.3.

Budapest [Angyalföld] – Budapest [Zugló]

2.2.4.4.

Budapest [É-Budai Erőmű] – (Bicske)

2.2.4.5.

Budapest [Pesthidegkút] – Budapest [É-Budai Erőmű] – (Bicske) felhasítási pontja

2.2.4.6.

Budapest [Pestlőrinc] – Budapest [Soroksár]

2.2.4.7.

Budapest [Virányos] – Budapest [É-Budai Erőmű] – (Bicske) felhasítási pontja

2.2.4.8.

Budapest [É-Budai Erőmű] – Budapest [Újpesti Erőmű]

2.2.4.9.

Budapest [É-Budai Erőmű] – Göd

2.2.4.10.

Budapest [Kőbánya] – Gödöllő

2.2.4.11.

Budapest [Soroksár] – Budapest [Kőbánya]

2.2.4.12.

Budapest [Újpesti Erőmű] – Budapest [Angyalföldi alállomás]

2.2.4.13.

Budapest [Újpesti Erőmű] – Göd

2.2.4.14.

Budapest [Békásmegyer] – Budapest [É-Budai Erőmű] – Göd felhasítási pontja

2.2.4.15.

Budapest [Kelenföld] – Budapest [Lágymányos]

2.2.4.16.

Budapest [Kelenföld erőmű] – Budapest [Albertfalva]

2.2.4.17.

Budapest [Csepel] – Budapest [Népliget] – Budapest [Albertfalva] felhasítási pontja

2.2.4.18.

Budapest [Zugló] – Budapest [Újpalota]

2.2.4.19.

Szigetszentmiklós – Budapest [Soroksár] – Százhalombatta felhasítási pontja

2.2.4.20.

Fót – Göd

2.2.4.21.

Göd – Vác

2.2.4.22.

Göd – (Rétság)

2.2.4.23.

Vác – Göd – (Rétság) felhasítási pontja

2.2.4.24.

Gödöllő – (Lőrinci)

2.2.4.25.

Budapest [XXII. ker.] – Százhalombatta – Budapest felhasítási pontja

2.2.4.26.

Érd – Százhalombatta – Budapest felhasítási pontja

2.2.4.27.

Üllő – (Albertirsa) – Budapest [Soroksár] felhasítási pontja


2.3. Szénhidrogén szállítóvezetékek
2.3.1. Nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezetékek

2.3.1.1.

(Ausztria – országhatár – Győr ) – Pilisvörösvár – Dunakeszi – (Zsámbok)

2.3.1.2.

(Battonya – Algyő – Városföld) – Százhalombatta

2.3.1.3.

(Kápolnásnyék) – Vecsés

2.3.1.4.

Százhalombatta – Budapest

2.3.1.5.

Százhalombatta – (Hetes – Berzence – országhatár – Horvátország)

2.3.1.6.

Százhalombatta – (Kápolnásnyék)

2.3.1.7.

Százhalombatta – Rajka – országhatár – (Szlovákia)

2.3.1.8.

(Szlovákia – országhatár) – Vecsés – Százhalombatta

2.3.1.9.

(Tiszaújváros) – Százhalombatta

2.3.1.10.

(Ukrajna – országhatár – Fényeslitke – Tiszaújváros) – Százhalombatta

2.3.1.11.

(Ukrajna – országhatár – Vásárosnamény – Tiszaújváros – Füzesabony – Szolnok) – Százhalombatta

2.3.1.12.

(Ukrajna – országhatár – Vásárosnamény – Tiszaújváros – Zsámbok) – Vecsés – Százhalombatta

2.3.1.13.

(Városföld) – Százhalombatta – Pilisvörösvár – (Győr)

2.3.1.14.

(Városföld – Adony) – Százhalombatta


2.3.2. Térségi szénhidrogén szállítóvezetékek

2.3.2.1.

(Algyő) – Vecsés

2.3.2.2.

Budapest [Albertfalva] – Budapest [Gazdagrét]

2.3.2.3.

Érd – Százhalombatta – Budapest [Albertfalva] felhasítási pontja

2.3.2.4.

Gödöllő – Vecsés – Vác felhasítási pontja

2.3.2.5.

Kisoroszi – (Ausztria – országhatár – Győr) – Pilisvörösvár – Dunakeszi – (Zsámbok) felhasítási pontja

2.3.2.6.

Pilisvörösvár – Budapest [II. ker.]

2.3.2.7.

Pilisvörösvár – Pilisszentkereszt

2.3.2.8.

(Rétság) – Vácrátót – Vecsés – Vác felhasítási pontja

2.3.2.9.

Százhalombatta – (Kápolnásnyék)

2.3.2.10.

Százhalombatta – Vecsés

2.3.2.11.

Százhalombatta – Vecsés – Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér]

2.3.2.12.

Tököl – Vecsés – Gyál – Budapest [Csepel] felhasítási pontja

2.3.2.13.

(Városföld) – Százhalombatta

2.3.2.14.

Vecsés – (Balassagyarmat)

2.3.2.15.

Vecsés – Gyál – Budapest [Csepel]

2.3.2.16.

Vecsés – Gyömrő – (Monor)

2.3.2.17.

Vecsés – (Hajdúszoboszló)

2.3.2.18.

Vecsés – Üllő – (Újhartyán)

2.3.2.19.

Vecsés – Vác

2.3.2.20.

Veresegyház – Vecsés – Vác felhasítási pontja

2.3.2.21.

Zsámbék – Százhalombatta – Budapest [Albertfalva] felhasítási pontja

2.3.2.22.

Zsámbék – Tinnye

1/3. számú melléklet a 2005. évi LXIV. törvényhez32


Területi mérleg

 

Település

Térségi területfelhasználási kategóriák

Térségi
területfelhasználási
kategória területe
(hektár)

Település
közigazgatási
területéhez
viszonyított arány
(%)

1.

Budapest

városias települési térség

35841,42

68,25

2.

nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség

1446,30

2,75

3.

erdőgazdálkodási térség

10238,93

19,50

4.

mezőgazdasági térség

2054,92

3,91

5.

építmények által igénybe vett térség

1311,70

2,50

6.

vízgazdálkodási térség

1620,28

3,09

7.

Alsónémedi

városias települési térség

1220,75

24,88

8.

erdőgazdálkodási térség

281,13

5,73

9.

mezőgazdasági térség

3383,93

68,96

10.

építmények által igénybe vett térség

20,97

0,43

11.

Biatorbágy

városias települési térség

1328,05

30,11

12.

erdőgazdálkodási térség

1131,35

25,65

13.

mezőgazdasági térség

1707,25

38,71

14.

építmények által igénybe vett térség

17,65

0,40

15.

vízgazdálkodási térség

226,19

5,13

16.

Budajenő

hagyományosan vidéki települési térség

232,50

18,72

17.

magas zöldfelületi arányú települési térség

6,04

0,49

18.

erdőgazdálkodási térség

605,03

48,72

19.

mezőgazdasági térség

397,19

31,98

20.

építmények által igénybe vett térség

1,04

0,08

21.

Budakalász

városias települési térség

679,87

44,83

22.

erdőgazdálkodási térség

423,18

27,90

23.

mezőgazdasági térség

316,41

20,86

24.

építmények által igénybe vett térség

4,07

0,27

25.

vízgazdálkodási térség

93,15

6,14

26.

Budakeszi

városias települési térség

915,42

24,67

27.

erdőgazdálkodási térség

2183,53

58,84

28.

mezőgazdasági térség

572,42

15,42

29.

építmények által igénybe vett térség

39,90

1,08

30.

Budaörs

városias települési térség

1493,72

63,34

31.

erdőgazdálkodási térség

718,25

30,46

32.

mezőgazdasági térség

146,25

6,20

33.

Csobánka

városias települési térség

229,43

10,08

34.

magas zöldfelületi arányú települési térség

2,84

0,12

35.

erdőgazdálkodási térség

1325,70

58,25

36.

mezőgazdasági térség

384,65

16,90

37.

építmények által igénybe vett térség

314,83

13,83

38.

vízgazdálkodási térség

18,36

0,81

39.

Csomád

városias települési térség

133,40

10,78

40.

erdőgazdálkodási térség

736,49

59,53

41.

mezőgazdasági térség

343,34

27,75

42.

építmények által igénybe vett térség

23,98

1,94

43.

Csömör

városias települési térség

690,18

30,41

44.

erdőgazdálkodási térség

1015,44

44,74

45.

mezőgazdasági térség

485,95

21,41

46.

építmények által igénybe vett térség

12,30

0,54

47.

vízgazdálkodási térség

66,03

2,91

48.

Csörög

városias települési térség

148,98

29,56

49.

magas zöldfelületi arányú települési térség

18,69

3,71

50.

erdőgazdálkodási térség

104,82

20,80

51.

mezőgazdasági térség

231,54

45,94

52.

Délegyháza

városias települési térség

449,43

17,71

53.

magas zöldfelületi arányú települési térség

22,85

0,90

54.

erdőgazdálkodási térség

186,61

7,35

55.

mezőgazdasági térség

1604,97

63,24

56.

vízgazdálkodási térség

273,95

10,79

57.

Diósd

városias települési térség

531,58

92,50

58.

nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség

16,52

2,87

59.

magas zöldfelületi arányú települési térség

5,16

0,90

60.

erdőgazdálkodási térség

12,36

2,15

61.

mezőgazdasági térség

8,84

1,54

62.

építmények által igénybe vett térség

0,24

0,04

63.

Dunabogdány

városias települési térség

286,24

11,23

64.

magas zöldfelületi arányú települési térség

0,71

0,03

65.

erdőgazdálkodási térség

1280,10

50,20

66.

mezőgazdasági térség

834,39

32,72

67.

vízgazdálkodási térség

148,36

5,82

68.

Dunaharaszti

városias települési térség

1243,60

42,64

69.

magas zöldfelületi arányú települési térség

243,63

8,35

70.

erdőgazdálkodási térség

306,39

10,50

71.

mezőgazdasági térség

966,67

33,14

72.

különleges rendeltetésű térség

110,54

3,79

73.

építmények által igénybe vett térség

13,38

0,46

74.

vízgazdálkodási térség

32,45

1,11

75.

Dunakeszi

városias települési térség

1444,92

46,50

76.

magas zöldfelületi arányú települési térség

76,16

2,45

77.

erdőgazdálkodási térség

563,36

18,13

78.

mezőgazdasági térség

576,97

18,57

79.

különleges rendeltetésű térség

184,03

5,92

80.

építmények által igénybe vett térség

41,38

1,33

81.

vízgazdálkodási térség

220,51

7,10

82.

Dunavarsány

városias települési térség

881,72

39,18

83.

magas zöldfelületi arányú települési térség

120,68

5,36

84.

erdőgazdálkodási térség

420,87

18,70

85.

mezőgazdasági térség

390,11

17,33

86.

különleges rendeltetésű térség

59,94

2,66

87.

építmények által igénybe vett térség

42,11

1,87

88.

vízgazdálkodási térség

335,30

14,90

89.

Ecser

városias települési térség

907,86

69,25

90.

erdőgazdálkodási térség

113,88

8,69

91.

mezőgazdasági térség

216,14

16,49

92.

építmények által igénybe vett térség

73,07

5,57

93.

Erdőkertes

városias települési térség

516,52

89,80

94.

erdőgazdálkodási térség

19,62

3,41

95.

mezőgazdasági térség

39,05

6,79

96.

Érd

városias települési térség

3683,42

60,84

97.

nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség

22,48

0,37

98.

magas zöldfelületi arányú települési térség

31,38

0,52

99.

erdőgazdálkodási térség

383,43

6,33

100.

mezőgazdasági térség

1808,98

29,88

101.

építmények által igénybe vett térség

6,52

0,11

102.

vízgazdálkodási térség

117,83

1,95

103.

Felsőpakony

városias települési térség

299,47

19,55

104.

erdőgazdálkodási térség

694,76

45,35

105.

mezőgazdasági térség

537,68

35,10

106.

Fót

városias települési térség

1281,37

34,26

107.

nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség

6,76

0,18

108.

magas zöldfelületi arányú települési térség

45,15

1,21

109.

erdőgazdálkodási térség

1183,04

31,63

110.

mezőgazdasági térség

1222,42

32,68

111.

vízgazdálkodási térség

1,84

0,05

112.

Göd

városias települési térség

998,00

44,90

113.

magas zöldfelületi arányú települési térség

7,86

0,35

114.

erdőgazdálkodási térség

633,24

28,49

115.

mezőgazdasági térség

395,87

17,81

116.

különleges rendeltetésű térség

70,03

3,15

117.

vízgazdálkodási térség

117,95

5,31

118.

Gödöllő

városias települési térség

1915,27

30,94

119.

nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség

52,02

0,84

120.

magas zöldfelületi arányú települési térség

125,84

2,03

121.

erdőgazdálkodási térség

2951,18

47,67

122.

mezőgazdasági térség

973,65

15,73

123.

különleges rendeltetésű térség

13,32

0,22

124.

építmények által igénybe vett térség

61,67

1,00

125.

vízgazdálkodási térség

98,18

1,59

126.

Gyál

városias települési térség

1444,12

57,90

127.

nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség

7,74

0,31

128.

magas zöldfelületi arányú települési térség

156,02

6,25

129.

erdőgazdálkodási térség

412,46

16,54

130.

mezőgazdasági térség

409,47

16,42

131.

építmények által igénybe vett térség

41,69

1,67

132.

vízgazdálkodási térség

22,86

0,92

133.

Gyömrő

városias települési térség

845,78

31,91

134.

magas zöldfelületi arányú települési térség

38,85

1,47

135.

erdőgazdálkodási térség

321,35

12,13

136.

mezőgazdasági térség

1364,98

51,51

137.

 

különleges rendeltetésű térség

70,13

2,65

138.

építmények által igénybe vett térség

9,04

0,34

139.

Halásztelek

városias települési térség

524,05

60,56

140.

erdőgazdálkodási térség

75,21

8,69

141.

mezőgazdasági térség

150,04

17,34

142.

vízgazdálkodási térség

116,01

13,41

143.

Herceghalom

városias települési térség

334,65

45,63

144.

magas zöldfelületi arányú települési térség

63,68

8,68

145.

erdőgazdálkodási térség

105,26

14,35

146.

mezőgazdasági térség

224,52

30,62

147.

vízgazdálkodási térség

5,22

0,71

148.

Isaszeg

városias települési térség

849,10

15,48

149.

magas zöldfelületi arányú települési térség

10,45

0,19

150.

erdőgazdálkodási térség

3621,89

66,04

151.

mezőgazdasági térség

839,24

15,30

152.

építmények által igénybe vett térség

34,80

0,63

153.

vízgazdálkodási térség

128,74

2,35

154.

Kerepes

városias települési térség

742,86

30,85

155.

magas zöldfelületi arányú települési térség

11,18

0,46

156.

erdőgazdálkodási térség

745,18

30,95

157.

mezőgazdasági térség

858,42

35,65

158.

építmények által igénybe vett térség

49,96

2,08

159.

Kisoroszi

hagyományosan vidéki települési térség

141,91

12,98

160.

erdőgazdálkodási térség

244,51

22,37

161.

mezőgazdasági térség

425,99

38,97

162.

különleges rendeltetésű térség

73,76

6,75

163.

vízgazdálkodási térség

207,04

18,94

164.

Kistarcsa

városias települési térség

525,05

47,69

165.

erdőgazdálkodási térség

59,78

5,43

166.

mezőgazdasági térség

516,05

46,88

167.

Leányfalu

városias települési térség

332,75

21,67

168.

erdőgazdálkodási térség

1100,35

71,67

169.

mezőgazdasági térség

40,93

2,67

170.

vízgazdálkodási térség

61,32

3,99

171.

Maglód

városias települési térség

900,08

40,26

172.

magas zöldfelületi arányú települési térség

36,16

1,62

173.

erdőgazdálkodási térség

340,49

15,23

174.

mezőgazdasági térség

958,72

42,89

175.

Majosháza

városias települési térség

305,37

26,75

176.

erdőgazdálkodási térség

130,99

11,47

177.

mezőgazdasági térség

669,88

58,67

178.

vízgazdálkodási térség

35,51

3,11

179.

Mogyoród

városias települési térség

815,91

23,66

180.

erdőgazdálkodási térség

1246,07

36,14

181.

mezőgazdasági térség

936,24

27,15

182.

különleges rendeltetésű térség

222,70

6,46

183.

építmények által igénybe vett térség

227,03

6,58

184.

Nagykovácsi

városias települési térség

460,54

16,67

185.

nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség

6,03

0,22

186.

erdőgazdálkodási térség

1994,06

72,17

187.

mezőgazdasági térség

295,16

10,68

188.

vízgazdálkodási térség

7,22

0,26

189.

Nagytarcsa

városias települési térség

389,67

32,10

190.

erdőgazdálkodási térség

100,78

8,30

191.

mezőgazdasági térség

646,24

53,24

192.

építmények által igénybe vett térség

58,82

4,85

193.

vízgazdálkodási térség

18,40

1,52

194.

Ócsa

városias települési térség

1573,91

19,28

195.

erdőgazdálkodási térség

2530,89

31,00

196.

mezőgazdasági térség

3645,75

44,66

197.

építmények által igénybe vett térség

413,32

5,06

198.

Őrbottyán

városias települési térség

791,57

28,95

199.

magas zöldfelületi arányú települési térség

4,70

0,17

200.

erdőgazdálkodási térség

853,98

31,23

201.

mezőgazdasági térség

1067,72

39,04

202.

vízgazdálkodási térség

16,73

0,61

203.

Páty

városias települési térség

813,19

20,70

204.

nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség

8,74

0,22

205.

magas zöldfelületi arányú települési térség

114,83

2,92

206.

erdőgazdálkodási térség

1317,68

33,53

207.

mezőgazdasági térség

1669,93

42,50

208.

vízgazdálkodási térség

4,96

0,13

209.

Pécel

városias települési térség

1016,15

23,29

210.

magas zöldfelületi arányú települési térség

16,30

0,37

211.

erdőgazdálkodási térség

858,87

19,68

212.

mezőgazdasági térség

2438,67

55,89

213.

építmények által igénybe vett térség

33,29

0,76

214.

Perbál

városias települési térség

1,78

0,07

215.

hagyományosan vidéki települési térség

344,30

13,42

216.

erdőgazdálkodási térség

871,61

33,97

217.

mezőgazdasági térség

956,09

37,27

218.

különleges rendeltetésű térség

391,83

15,27

219.

Pilisborosjenő

városias települési térség

307,50

33,23

220.

erdőgazdálkodási térség

408,03

44,10

221.

mezőgazdasági térség

208,97

22,59

222.

építmények által igénybe vett térség

0,75

0,08

223.

Piliscsaba

városias települési térség

628,70

24,61

224.

nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség

12,23

0,48

225.

erdőgazdálkodási térség

1577,90

61,75

226.

mezőgazdasági térség

336,31

13,16

227.

Pilisjászfalu

városias települési térség

182,01

26,15

228.

nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség

7,91

1,14

229.

magas zöldfelületi arányú települési térség

16,14

2,32

230.

erdőgazdálkodási térség

322,74

46,37

231.

mezőgazdasági térség

167,23

24,03

232.

Pilisszántó

városias települési térség

115,56

7,25

233.

magas zöldfelületi arányú települési térség

2,04

0,13

234.

erdőgazdálkodási térség

944,35

59,24

235.

mezőgazdasági térség

531,88

33,37

236.

építmények által igénybe vett térség

0,23

0,01

237.

Pilisszentiván

városias települési térség

176,87

21,79

238.

magas zöldfelületi arányú települési térség

8,09

1,00

239.

erdőgazdálkodási térség

510,02

62,84

240.

mezőgazdasági térség

116,67

14,37

241.

Pilisszentkereszt

hagyományosan vidéki települési térség

252,05

14,66

242.

erdőgazdálkodási térség

1281,90

74,54

243.

mezőgazdasági térség

185,71

10,80

244.

Pilisszentlászló

hagyományosan vidéki települési térség

91,06

5,13

245.

erdőgazdálkodási térség

1491,46

84,01

246.

mezőgazdasági térség

192,81

10,86

247.

Pilisvörösvár

városias települési térség

700,27

28,84

248.

nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség

28,69

1,18

249.

magas zöldfelületi arányú települési térség

44,30

1,82

250.

erdőgazdálkodási térség

591,32

24,35

251.

mezőgazdasági térség

1034,90

42,62

252.

építmények által igénybe vett térség

2,27

0,09

253.

vízgazdálkodási térség

26,69

1,10

254.

Pomáz

városias települési térség

986,65

20,11

255.

nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség

26,05

0,53

256.

magas zöldfelületi arányú települési térség

22,64

0,46

257.

erdőgazdálkodási térség

2419,21

49,32

258.

mezőgazdasági térség

1450,34

29,56

259.

építmények által igénybe vett térség

0,74

0,02

260.

Pócsmegyer

hagyományosan vidéki települési térség

308,82

23,66

261.

erdőgazdálkodási térség

359,62

27,55

262.

mezőgazdasági térség

427,52

32,75

263.

vízgazdálkodási térség

209,26

16,03

264.

Pusztazámor

hagyományosan vidéki települési térség

197,71

21,30

265.

magas zöldfelületi arányú települési térség

61,98

6,68

266.

erdőgazdálkodási térség

102,06

10,99

267.

mezőgazdasági térség

474,12

51,07

268.

építmények által igénybe vett térség

92,52

9,97

269.

Remeteszőlős

hagyományosan vidéki települési térség

84,09

28,75

270.

erdőgazdálkodási térség

176,66

60,39

271.

mezőgazdasági térség

31,76

10,86

272.

Solymár

városias települési térség

699,42

39,17

273.

erdőgazdálkodási térség

547,97

30,69

274.

mezőgazdasági térség

534,12

29,91

275.

építmények által igénybe vett térség

3,95

0,22

276.

Sóskút

városias települési térség

450,34

16,27

277.

nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség

37,42

1,35

278.

magas zöldfelületi arányú települési térség

59,91

2,16

279.

erdőgazdálkodási térség

483,19

17,46

280.

mezőgazdasági térség

1558,25

56,29

281.

építmények által igénybe vett térség

125,41

4,53

282.

vízgazdálkodási térség

53,55

1,93

283.

Szada

városias települési térség

869,67

52,14

284.

erdőgazdálkodási térség

316,55

18,98

285.

mezőgazdasági térség

404,98

24,28

286.

különleges rendeltetésű térség

72,21

4,33

287.

vízgazdálkodási térség

4,38

0,26

288.

Százhalombatta

városias települési térség

1415,24

50,43

289.

magas zöldfelületi arányú települési térség

46,38

1,65

290.

erdőgazdálkodási térség

303,10

10,80

291.

mezőgazdasági térség

722,04

25,73

292.

építmények által igénybe vett térség

39,99

1,43

293.

vízgazdálkodási térség

279,49

9,96

294.

Szentendre

városias települési térség

1537,56

35,09

295.

nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség

17,90

0,41

296.

magas zöldfelületi arányú települési térség

105,69

2,41

297.

erdőgazdálkodási térség

1680,27

38,35

298.

mezőgazdasági térség

583,72

13,32

299.

különleges rendeltetésű térség

13,80

0,31

300.

építmények által igénybe vett térség

234,25

5,35

301.

vízgazdálkodási térség

208,26

4,75

302.

Szigethalom

városias települési térség

660,63

72,72

303.

erdőgazdálkodási térség

180,71

19,89

304.

mezőgazdasági térség

35,92

3,95

305.

vízgazdálkodási térség

31,25

3,44

306.

Szigetmonostor

hagyományosan vidéki települési térség

325,22

13,83

307.

erdőgazdálkodási térség

1044,09

44,42

308.

mezőgazdasági térség

522,75

22,24

309.

vízgazdálkodási térség

458,67

19,51

310.

Szigetszentmiklós

városias települési térség

2526,53

55,27

311.

erdőgazdálkodási térség

130,88

2,86

312.

mezőgazdasági térség

1526,15

33,38

313.

építmények által igénybe vett térség

36,31

0,79

314.

vízgazdálkodási térség

351,61

7,69

315.

Sződ

városias települési térség

474,00

30,08

316.

magas zöldfelületi arányú települési térség

26,66

1,69

317.

erdőgazdálkodási térség

608,22

38,60

318.

mezőgazdasági térség

466,88

29,63

319.

Sződliget

városias települési térség

252,09

34,46

320.

magas zöldfelületi arányú települési térség

16,97

2,32

321.

erdőgazdálkodási térség

250,06

34,18

322.

mezőgazdasági térség

156,17

21,35

323.

építmények által igénybe vett térség

2,25

0,31

324.

vízgazdálkodási térség

54,00

7,38

325.

Tahitótfalu

városias települési térség

320,88

8,19

326.

hagyományosan vidéki települési térség

157,99

4,03

327.

magas zöldfelületi arányú települési térség

51,65

1,32

328.

erdőgazdálkodási térség

1523,88

38,87

329.

mezőgazdasági térség

1480,66

37,77

330.

vízgazdálkodási térség

385,26

9,83

331.

Taksony

városias települési térség

619,96

29,79

332.

erdőgazdálkodási térség

378,59

18,19

333.

mezőgazdasági térség

760,02

36,52

334.

különleges rendeltetésű térség

226,36

10,88

335.

vízgazdálkodási térség

96,30

4,63

336.

Tárnok

városias települési térség

778,03

32,96

337.

magas zöldfelületi arányú települési térség

11,61

0,49

338.

erdőgazdálkodási térség

92,33

3,91

339.

mezőgazdasági térség

1464,10

62,03

340.

építmények által igénybe vett térség

14,37

0,61

341.

Telki

hagyományosan vidéki települési térség

254,96

24,35

342.

magas zöldfelületi arányú települési térség

49,83

4,76

343.

erdőgazdálkodási térség

493,99

47,19

344.

mezőgazdasági térség

248,08

23,70

345.

Tinnye

hagyományosan vidéki települési térség

413,19

25,66

346.

erdőgazdálkodási térség

166,48

10,34

347.

mezőgazdasági térség

819,79

50,91

348.

különleges rendeltetésű térség

206,36

12,82

349.

vízgazdálkodási térség

4,41

0,27

350.

Tök

városias települési térség

369,74

14,95

351.

erdőgazdálkodási térség

242,32

9,80

352.

mezőgazdasági térség

1859,06

75,18

353.

építmények által igénybe vett térség

1,83

0,07

354.

Tököl

városias települési térség

837,54

21,77

355.

erdőgazdálkodási térség

452,06

11,75

356.

mezőgazdasági térség

1982,69

51,53

357.

építmények által igénybe vett térség

241,04

6,26

358.

vízgazdálkodási térség

334,56

8,69

359.

Törökbálint

városias települési térség

1458,20

49,60

360.

erdőgazdálkodási térség

379,09

12,89

361.

mezőgazdasági térség

993,53

33,79

362.

építmények által igénybe vett térség

74,26

2,53

363.

vízgazdálkodási térség

35,08

1,19

364.

Üllő

városias települési térség

1457,31

30,28

365.

magas zöldfelületi arányú települési térség

117,78

2,45

366.

erdőgazdálkodási térség

1274,86

26,49

367.

mezőgazdasági térség

1772,66

36,83

368.

különleges rendeltetésű térség

190,12

3,95

369.

Üröm

városias települési térség

302,67

45,50

370.

nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség

9,24

1,39

371.

erdőgazdálkodási térség

78,79

11,85

372.

mezőgazdasági térség

274,47

41,26

373.

Vác

városias települési térség

1713,54

27,83

374.

nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség

36,90

0,60

375.

magas zöldfelületi arányú települési térség

127,85

2,08

376.

erdőgazdálkodási térség

2004,89

32,56

377.

mezőgazdasági térség

1967,49

31,95

378.

építmények által igénybe vett térség

14,75

0,24

379.

vízgazdálkodási térség

292,53

4,75

380.

Vácrátót

városias települési térség

279,73

15,55

381.

nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség

27,71

1,54

382.

erdőgazdálkodási térség

977,02

54,30

383.

mezőgazdasági térség

514,98

28,62

384.

Vecsés

városias települési térség

1712,98

47,36

385.

nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség

7,76

0,21

386.

magas zöldfelületi arányú települési térség

61,82

1,71

387.

erdőgazdálkodási térség

583,68

16,14

388.

mezőgazdasági térség

736,34

20,36

389.

építmények által igénybe vett térség

514,63

14,23

390.

Veresegyház

városias települési térség

1275,05

44,60

391.

nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség

10,18

0,36

392.

magas zöldfelületi arányú települési térség

41,26

1,44

393.

erdőgazdálkodási térség

1168,19

40,86

394.

mezőgazdasági térség

301,17

10,54

395.

építmények által igénybe vett térség

3,97

0,14

396.

vízgazdálkodási térség

58,81

2,06

397.

Visegrád

városias települési térség

153,23

4,61

398.

nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség

72,52

2,18

399.

erdőgazdálkodási térség

2778,63

83,55

400.

mezőgazdasági térség

56,89

1,71

401.

vízgazdálkodási térség

264,48

7,95

402.

Zsámbék

városias települési térség

735,25

21,84

403.

magas zöldfelületi arányú települési térség

601,94

17,88

404.

erdőgazdálkodási térség

265,54

7,89

405.

mezőgazdasági térség

1764,03

52,40

2. számú melléklet a 2005. évi LXIV. törvényhez33

3. számú melléklet a 2005. évi LXIV. törvényhez34

1

A törvényt az Országgyűlés 2005. június 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. június 28. A törvényt a 2018: CXXXIX. törvény 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2019. március 15. napjával.

2

Az 1/A. §-t a 2011: LXXXVIII. törvény 1. §-a iktatta be.

3

A 2. §-t megelőző alcímet a 2011: LXXXVIII. törvény 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § (1) bekezdése a 2011: LXXXVIII. törvény 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A Magyar Közlöny a törvény 2-es és 3/1–3/10. számú mellékletét képező eredeti M=1:50 000 méretarányú tervlapok kicsinyített példányait tartalmazza. A tervlapok eredeti méretarányú példányairól készült másolatok – a sokszorosítás költségeinek megtérítésével – megrendelhetők a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaságtól. Címe: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30–32. [telefon: 36 (1) 224-3100]

6

A 4. § a 2011: LXXXVIII. törvény 3. §-ával megállapított szöveg, a §-t megelőző alcímet e módosító törvény 7. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 5. § a 2011: LXXXVIII. törvény 3. §-ával megállapított szöveg, a §-t megelőző alcím e módosító rendelkezés alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. § (3) bekezdése a 2015: VIII. törvény 13. §-a szerint módosított szöveg.

9

A 6. § a 2011: LXXXVIII. törvény 3. §-ával megállapított szöveg, a §-t megelőző alcím e módosító rendelkezés alapján hatályát vesztette.

10

A 7. § a 2011: LXXXVIII. törvény 3. §-ával megállapított szöveg, a §-t megelőző alcím e módosító rendelkezés alapján hatályát vesztette.

11

A 7. § (3) bekezdése a 2015: VIII. törvény 13. §-a szerint módosított szöveg.

12

A 8. § a 2011: LXXXVIII. törvény 3. §-ával megállapított szöveg, a §-t megelőző alcím e módosító rendelkezés alapján hatályát vesztette.

13

A 9. § a 2011: LXXXVIII. törvény 3. §-ával megállapított szöveg, a §-t megelőző alcím e módosító rendelkezés alapján hatályát vesztette.

14

A 10. § a 2011: LXXXVIII. törvény 3. §-ával megállapított szöveg, a §-t megelőző alcím e módosító rendelkezés alapján hatályát vesztette.

15

A 11. § (2) bekezdése a 2011: LXXXVIII. törvény 11. §-a szerint módosított szöveg.

16

A 12. § a 2011: LXXXVIII. törvény 4. §-ával megállapított szöveg, a §-t megelőző alcímet e módosító törvény 7. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 13. § a 2011: LXXXVIII. törvény 4. §-ával megállapított szöveg, a §-t megelőző alcím e módosító rendelkezés alapján hatályát vesztette.

18

A 14. § a 2011: LXXXVIII. törvény 4. §-ával megállapított szöveg, a §-t megelőző alcím e módosító rendelkezés alapján hatályát vesztette.

19

A 15. § a 2011: LXXXVIII. törvény 4. §-ával megállapított szöveg, a §-t megelőző alcím e módosító rendelkezés alapján hatályát vesztette.

20

A 16. § a 2011: LXXXVIII. törvény 4. §-ával megállapított szöveg, a §-t megelőző alcím e módosító rendelkezés alapján hatályát vesztette.

21

A 17–20. §-t és a §-okat megelőző alcímeket a 2011: LXXXVIII. törvény 7. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 21. § (1) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 2. § 791. pontja szerint módosított szöveg.

23

A 21. § (3)–(5) bekezdését a 2011: LXXXVIII. törvény 7. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 21. § (6) bekezdését a 2016: LXXVIII. törvény 12. §-a hatályon kívül helyezte.

25

A 21. § (9)–(10) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 791. pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 21. § (11) bekezdését a 2011: LXXXVIII. törvény 7. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 22. §-t a 2011: LXXXVIII. törvény 5. §-a iktatta be.

28

A hatálybalépés időpontja 2011. szeptember 1.

29

A 22. § (2) bekezdése a 2014: XCVIII. törvény 6. §-ával megállapított szöveg.

30

A 22. § (3) bekezdését a 2015: LI. törvény 1. §-a iktatta be.

31

Az 1/2. számú melléklet a 2011: LXXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

32

Az 1/3. számú melléklet a 2011: LXXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése iktatta be.

33

A 2. számú melléklet a 2011: LXXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 3. számú melléklet a 2011: LXXXVIII. törvény 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére