• Tartalom

2005. évi LXVII. törvény

2005. évi LXVII. törvény

a budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal megépítésének állami támogatásáról1

2014.01.01.

1. § A Magyar Állam (a továbbiakban: Állam) a központi költségvetésből támogatást nyújt Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Főváros) részére a budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar– Bosnyák tér között történő megépítéséhez.

2. § (1)2 Az Állam által a Főváros részére nyújtott támogatás általános forgalmi adó nélkül számított legmagasabb folyóáras összegét, az 5. §-ban meghatározott Magyar Állam és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejött szerződés módosításáról szóló szerződésben kell meghatározni.

(2) A kontrollpozíció gyakorlását segítő szakértői szolgáltatás igénybevételére az Állam az állami támogatásból évente legfeljebb 50 millió forint összeget felhasználhat, amelyből a tárgyévben fel nem használt részt a tárgyévet követő kettő hónapon belül az Állam a Főváros számára a budapesti 4-es metróvonal megépítéséhez nyújtandó állami támogatásként igénybe vehetővé tesz a Fővárossal kötendő szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

3. § A Főváros a 2. §-ban megállapított állami támogatást a beruházás pénzügyi szükségletének megfelelően, a finanszírozási szerződésben meghatározott arányos finanszírozás szerint veheti igénybe. A költségvetési évre jóváhagyott támogatás igénybe nem vett része a következő költségvetési években is igénybe vehető.

4. §3 Az állami támogatásból az 1. §-ban meghatározott beruházás Budapest Kelenföldi pályaudvar-Budapest Keleti pályaudvar közötti szakaszának megvalósításához szükséges folyóáras összeget, és a 2. § (2) bekezdésében meghatározott összeget az e § szerinti beruházási szakasz megvalósulásáig Magyarország éves költségvetési törvényeinek Uniós fejlesztések fejezetében kell kiadásként előirányozni.

5. §4 (1) Az Országgyűlés felhívja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökét, és Budapest Főváros főpolgármesterét, hogy a Kormány jóváhagyásával megkössék az 1. §-ban meghatározott beruházás közös finanszírozásáról a Magyar Állam és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejött szerződés módosításáról szóló szerződést.

(1a)5 Az (1) bekezdésben meghatározott szerződés tekintetében az államot a közlekedésért felelős miniszter képviseli. Az (1) bekezdésben meghatározott szerződés módosításához a Kormány jóváhagyása szükséges.

(2)6 Az állami támogatás átlátható, célszerű és hatékony felhasználása érdekében a szerződés módosítása során biztosítani kell – a 2. § (2) bekezdésében és a 4. §-ában foglaltakon túlmenően – az európai uniós forrásból finanszírozott Közlekedés Operatív Program projektjeivel kapcsolatos támogatási szerződések előírásainak megfelelő alkalmazását.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak teljesülése érdekében a szerződésmódosítás során biztosítani kell

a) a pénzügyi elszámolások formai követelményei, azok benyújtásával, ellenőrzésével kapcsolatos követelmények és határidők,

b) a támogatás kifizetésének részletes szabályainak valamint határidejének,

c) a műszaki teljesítés igazolások ellenőrzése részletes szabályainak, a projekt megvalósításhoz kapcsolódó beszámolási és jelentéstételi kötelezettségeknek,

d) a projekt megvalósítása során keletkezett dokumentumok elkülönített nyilvántartására vonatkozó előírások,

e) a támogatás felhasználása ellenőrzése részletes szabályainak,

f) a Főváros és harmadik személyek közötti szerződésekkel szemben támasztott követelmények,

g) a közbeszerzések ellenőrzésére vonatkozó követelmények,

h) a szerződésmódosítással kapcsolatos szabályok és határidők,

i) a szerződéstől való elállás eseteire vonatkozó szabályok,

j) a támogatás felfüggesztésének eseteire vonatkozó szabályok,

k) a tájékoztatás és nyilvánosságra vonatkozó követelmények, és

l) az 1. §-ban meghatározott beruházás eredményeként létrejövő, illetve beszerzésre kerülő vagyon támogatási célnak megfelelő fenntartására, és az Európai Unió pénzügyi alapjaiból folyósított támogatásokból megvalósított műveletek tartósságára vonatkozó követelmények

érvényre juttatását.

6. § Az Állam felfüggesztheti a beruházás támogatásának folyósítását, ha a Főváros az általa vállalt finanszírozási kötelezettségének nem tesz eleget.

7. §7 A budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal megvalósítása során létrehozott azon vagyontárgynak, amely a helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján törzsvagyonná nyilvánítható, a beruházó által helyi (fővárosi) önkormányzat részére ellenérték nélkül történő olyan átadása, amely az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítésnek minősül, továbbá helyi (fővárosi) önkormányzat részére a 4-es metróvonal megvalósítása részeként a beruházó által történő olyan ellenérték nélküli szolgáltatásnyújtás, amelynek tárgya a helyi (fővárosi) önkormányzat törzsvagyonába tartozó vagyontárgy lebontása, bővítése, felújítása, átalakítása, helyreállítása, korszerűsítése, áthelyezése adó- és illetékmentes.

8–9. §8

10. § (1)9

(2) Ahol e törvény hatálybalépése előtt jogszabály a 2003. évi LV. törvényre hivatkozik, azon e törvényt kell érteni.

(3) A jelen törvény 2. §-ában meghatározott támogatási összeg tartalmazza a 2003. évi LV. törvény 2. §-ában meghatározott támogatási összeget is.

(4)10

11. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. június 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. június 29.

2

A 2. § (1) bekezdése a 2011: CLXVI. törvény 61. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 4. § a 2011: CLXVI. törvény 61. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 5. § a 2011: CLXVI. törvény 61. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. § (1a) bekezdését a 2013: CCLI. törvény 12. §-a iktatta be.

6

Az 5. § (2) bekezdése a 2013: CCLI. törvény 13. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 7. § a 2011: CLXVI. törvény 61. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

8

A 8–9. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 793. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 10. § (1) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 793. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 10. § (4) bekezdését a 2011: CLXVI. törvény 84. § 39. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére