• Tartalom

67/2005. (IX. 13.) GKM rendelet

67/2005. (IX. 13.) GKM rendelet

az Európai Gazdasági Térség kikötőibe érkező, ott tartózkodó, illetve onnan induló magyar lajstromba bejegyzett tengeri hajókon keletkező hulladékok és rakománymaradványok kiürítéséről

2016.12.12.

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) kikötőibe érkező, ott tartózkodó, illetve onnan induló magyar lajstromba bejegyzett tengeri hajó vezetőjére terjed ki.

2. § (1) A rendelet alkalmazásában

a) hajó: bármilyen típusú vízijármű, amely tengeri környezetben üzemel, beleértve a hordszárnyas hajókat, a légpárnás hajókat, a tengeralattjárókat és az úszómunkagépeket;

b) MARPOL 1973/1978. a 2001. évi X. törvény a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv („MARPOL 1973/1978.”) kihirdetéséről;

c) hajón keletkező hulladék: minden hulladék, beleértve a szennyvizet és a rakománymaradványokon kívüli egyéb olyan maradványokat, amelyek a hajó üzemelése során keletkeznek, és a MARPOL 1973/1978. I., IV. és V. mellékletének hatálya alá tartoznak, valamint a MARPOL 1973/1978. V. mellékletének végrehajtásához kiadott iránymutatás szerinti, rakománnyal kapcsolatos hulladék;

d) rakománymaradványok: hajón a raktérben vagy a tartályokban lévő rakomány olyan maradványa, amely a be- és kirakodást, illetve a tisztítási műveletek elvégzését követően hátra marad, beleértve a be- és kirakodási többletet, valamint a kiömlő anyagokat is;

e) kikötői fogadó létesítmény: minden olyan rögzített, úszó vagy mobil létesítmény, amely alkalmas a hajókon keletkező hulladék és rakománymaradványok fogadására;

f) halászhajó: a halak vagy más tengeri élőlények fogására kereskedelmi céllal használt vagy ahhoz felszerelt hajó;

g) kedvtelési célú hajó: bármilyen típusú, sportolásra vagy szabadidős célokra használt hajó, a hajtás módjától függetlenül;

h) kikötő: az a hely vagy földrajzi terület, amelyet hajók – beleértve a halászhajókat és a kedvtelési célú hajókat – fogadására kiépítettek és felszereltek.

(2) A hajón keletkező hulladék és rakománymaradvány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 3. §-ának a) pontja értelmében vett hulladéknak minősül.

3. § (1) Az EGT területén található kikötő felé tartó hajó – a halászhajók és a legfeljebb 12 utas befogadására alkalmas kedvtelési célú hajók kivételével – vezetője köteles a valóságnak megfelelően és pontosan kitölteni a melléklet szerinti űrlapot, és az abban foglalt adatokat bejelenteni a kikötő szerinti tagállam által erre a célra kijelölt a hatóságnak vagy szervezetnek

a) legalább 24 órával a megérkezés előtt, ha az érkezési kikötő ismert; vagy

b) amint az érkezési kikötő ismertté válik, ha ezek az adatok csak az érkezést megelőző 24 órán belül válnak ismertté; vagy

c) legkésőbb az előző kikötőből való kifutás után, ha az út időtartama 24 óránál kevesebb.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó dokumentumokat legalább a legközelebbi érkezési kikötőbe való befutásig a hajón meg kell őrizni és kérésre az EGT-tagállamok hatóságainak rendelkezésére kell bocsátani.

4. § (1) Az EGT-tagállam kikötőjébe befutó hajó vezetője a kikötő elhagyása előtt köteles minden, a hajón keletkező hulladékot kikötői befogadó létesítménybe kiüríteni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a hajó a hulladék kiürítése nélkül a következő érkezési kikötőig haladhat, ha a 3. § és a melléklet szerint közölt adatokból ez következik, vagyis e célra elegendő kijelölt tárolókapacitás áll rendelkezésére valamennyi, a hajón felhalmozódott és a kirakási kikötőig tartó út alatt felhalmozódó, a hajón keletkező hulladék részére.

(3) Amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a kirakási kikötőben nem állnak rendelkezésre megfelelő fogadó létesítmények vagy ha a következő kikötő ismeretlen és ezért fennáll annak a veszélye, hogy a hulladékot a tengerbe ürítik, a hajózási hatóság a tengerszennyezés megakadályozása érdekében a hajót hulladékának a kikötő elhagyása előtt való kiürítésére utasíthatja.

5. § Az EGT-tagállam kikötőjébe befutó hajó vezetője a kikötő elhagyása előtt biztosítja a rakománymaradványoknak a kikötői fogadó létesítményekbe a MARPOL 1973/1978. rendelkezéseivel összhangban való kiürítését. A befogadó létesítménybe való kiürítésért a kikötőben megállapított díjat kell fizetni.

6. § Nem szükséges a hulladékot kiüríteni és a 3. § (1) bekezdésében említett űrlapot kitölteni, ha a menetrend szerint közlekedő és gyakori, rendszeres kikötői látogatást tevő hajót a kikötő szerinti állam hatóságai ez alól felmentik.

7. § Ez a rendelet 2005. szeptember 15-én lép hatályba, egyidejűleg a közösségi kikötőbe érkező, illetve onnan induló tengeri hajókra vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről szóló 47/2004. (IV. 22.) GKM rendelet 8. §-a hatályát veszti.

8. §1 Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2000/59/EK irányelve (2000. november 27.) a hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítményekről, 2., 6., 7., 10. és 16. cikk, valamint II. melléklet;

b) a Bizottság 2007/71/EK irányelve (2007. december 13.) a hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítményekről szóló 2000/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról;

c)2 a Bizottság (EU) 2015/2087 irányelve (2015. november 18.) a hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítményekről szóló 2000/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról.

Melléklet a 67/2005. (IX. 13.) GKM rendelethez3

A .................................................................... KIKÖTŐBE VALÓ ÉRKEZÉS ELŐTT KÖZLENDŐ ADATOK
(A 2000/59/EK irányelv 6. cikkében meghatározottak szerinti érkezési kikötő.)
1. A hajó neve, hívójele, valamint adott esetben IMO-száma: ………………………
2. Lobogó szerinti állam: ……………………………………………………………..
3. Várható érkezési időpont: ………………………………………………………….
4. Várható kifutási időpont: …………………………………………………………..
5. Előző érkezési kikötő: ……………………………………………………………...
6. Következő érkezési kikötő: …………………………………………………………
7. A hajón keletkezett hulladék utolsó ürítésének kikötője és időpontja, beleértve a kiürített hulladék mennyiségét (m3-ben) és típusát: ………………………………………………
8. A hajó mennyi hulladékot ürít a kikötői befogadó létesítményekbe? (jelölje be a megfelelő választ): az összes hulladékot □, a hulladék egy részét □, semmilyen hulladékot nem ürít
9. A kiürítendő és/vagy a fedélzeten maradó hulladék és rakománymaradványok típusa és mennyisége, a maximális tárolókapacitás százalékában:
Ha az összes hulladékot kiüríti, a második és az utolsó oszlopot töltse ki megfelelően.
Ha csak a hulladék egy részét üríti ki vagy semennyit sem, valamennyi oszlopot töltse ki.

Típus

Kiüríten-
dő hulladék (m3-ben)

Maxi-
mális tároló-
kapacitás (m3)

A fedélzeten visszatartott hulladék mennyisége (m3)

Melyik kikötőben rakja ki a hátra-maradó mennyi-
séget?

A bejelentés és a következő kikötő között képződő hulladék becsült mennyisége (m3)

A fenti
7. pontban meghatározott utolsó kirakodási kikötőben kiürített hulladék (m3)

Olajhulladék

Olajos fenékvíz

Olajos szermaradványok (iszap)

Egyéb (pontosítsa)

Szennyvíz (1)

Szemét

Műanyagok

Konyhai hulladékok

Háztartási hulladék (pl. papírtermékek, rongyok,
üveg, fém, palackok, cserépedények stb.)

Főzőolaj

Hulladék-égetőmű hamuja

Üzemeltetésből eredő hulladékok

Állati tetem(ek)

Rakomány-
maradványok
(2) (határozza meg) (3)

(1) A szennyvíz tengerbe engedése a MARPOL-egyezmény IV. mellékletének 11. szabályával összhangban megengedett. Ha ilyen engedélyezett kibocsátást terveznek végrehajtani, nem szükséges kitölteni ezeket a mezőket.
(2) Becsült érték is lehet.
(3) A rakománymaradványokat a MARPOL-egyezmény vonatkozó mellékletei, különösen az I., a II. és az V. melléklete alapján kell megadni és kategóriákba sorolni.

Kijelentem, hogy:
- a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és pontosak,
- elegendő kijelölt fedélzeti tároló hely van azon hulladék számára, amely e jelentés kitöltése és a hulladék kiürítésének helyéül szolgáló következő kikötő között keletkezik.
Dátum ......................................................... (hely/év/hó/nap)
Időpont ....................................................... (óra/perc)
…………………………………………….
Aláírás
Megjegyzések:
1. Ezek az adatok a kikötő szerinti állam által végzett ellenőrzéshez és egyéb vizsgálati célokra is felhasználhatóak.
2. A tagállamok határozzák meg, mely szervek kapnak másolatot ebből az értesítésből.
3. Az űrlapot minden esetben ki kell tölteni, ha a hajó nem tartozik a 2000/59/EK irányelv 9. cikkében meghatározott kivételek körébe.
INFORMATION TO BE NOTIFIED BEFORE ENTRY INTO THE PORT OF …
(Port of destination as referred to in Article 6 of Directive 2000/59/EC)
1. Name, call sign and, where appropriate, IMO identification number of the ship:
2. Flag State:
3. Estimated time of arrival (ETA):
4. Estimated time of departure (ETD):
5. Previous port of call:
6. Next port of call:
7. Last port and date when ship-generated waste was delivered, including the quantities (in m3) and the types of waste that were delivered:
8. Are you delivering (tick appropriate box):

 

all □

some □

none □

of your waste into port reception facilities?
9. Type and amount of waste and residues to be delivered and/or remaining on board, and percentage of maximum storage capacity:
If delivering all waste, complete second and last columns as appropriate. If delivering some or no waste, complete all columns.

Type

Waste to be delivered
(m3)

Maximum dedicated storage capacity
(m3)

Amount of waste retained on board
(m3)

Port at which remaining waste will be delivered

Estimated amount of waste to be generated between notification and next port of call
(m3)

Waste that has been delivered at the last port of delivery identified under point 7 above
(m3)

Waste oils

Oily bilge water

Oily residues (sludge)

Other (specify)

Sewage (1)

Garbage

Plastics

Food Wastes

Domestic wastes (e.g. paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.)

Cooking Oil

Incinerator ashes

Operational wastes

Animal carcass(es)

Cargo residues (2) (specify) (3)

(1) Sewage may be discharged at sea in accordance with Regulation 11 of Marpol Annex IV. The corresponding boxes do not need to be completed if it is the intention to make an authorised discharge at sea.
(2) May be estimates.
(3) Cargo residues shall be specified and categorised according to the relevant Annexes of Marpol, in particular Marpol Annexes I, II and V.
Notes
1. This information may be used for port State control and other inspection purposes.
2. Member States will determine which bodies will receive copies of this notification.
3. This form is to be completed unless the ship is covered by an exemption in accordance with Article 9 of Directive 2000/59/EC.
I confirm that:
— the above details are accurate and correct, and
— there is sufficient dedicated onboard capacity to store all waste generated between notification and the next port at which waste will be delivered.
Date …
Time …
Signature.
1

A 8. § a 38/2008. (XII. 20.) KHEM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 8. § c) pontját az 52/2016. (XII. 9.) NFM rendelet 3. §-a iktatta be.

3

A melléklet az 52/2016. (XII. 9.) NFM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére