• Tartalom

8/2005. (XI. 10.) ICSSZEM–TNM együttes rendelet

8/2005. (XI. 10.) ICSSZEM–TNM együttes rendelete

a Turisztikai Célelőirányzat ifjúsági turizmus céljára fordítandó keretének felhasználási szabályairól

2008.05.16.

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 13. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendeljük el:

1. § (1) A rendelet hatálya a Turisztikai Célelőirányzatnak (Kvt. XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 1. alcím, 5. jogcímcsoport) a Kvt. 13. § (5) bekezdése szerint – az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter, valamint a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter megállapodása alapján – az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz az ifjúsági turizmus céljára (a továbbiakban: ICSSZEM) átcsoportosított részére (a továbbiakban: keretösszeg) terjed ki.

(2) A keretösszeg 2005. évben 222 millió forint, amely a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezetét is tartalmazza.

2. § (1) A keretösszeg terhére az alábbi célokra nyújtható vissza nem térítendő támogatás:

a) a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely-szolgáltatás nyújtására jogosító üzemeltetési engedéllyel rendelkező egyes szálláshelyek felújítására és fejlesztésére (a továbbiakban: szálláshelyek felújítására) 217 millió forint;

b) az erdei turista útjelzés-hálózat felújítására és fejlesztésére (a továbbiakban: turista útjelzések felújítására) 5 millió forint.

(2) A szálláshelyek felújításának támogatására nyílt pályázat útján kerül sor. A támogatások odaítéléséről az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter és a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter – a 4. § szerinti bíráló bizottság javaslata alapján – együttesen dönt.

(3) A turista útjelzések felújításának támogatására nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség teljesítése esetén egyedi döntéssel, egyéb esetben meghívásos pályázat útján kerül sor. A támogatások odaítéléséről az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter dönt.

(4) A keretösszeg felhasználása során az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 2/2005. (III. 4.) ICSSZEM rendelet szabályait – az e rendeletben foglalt eltérésekkel – kell alkalmazni.

3. § A szálláshelyek felújításának támogatási szempontjait az ICSSZEM, valamint a Magyar Turisztikai Hivatal (a továbbiakban: MTH) közösen határozza meg. A döntés-előkészítéssel kapcsolatos egyéb feladatokat az ICSSZEM látja el.

4. § (1) A szálláshelyek felújítására vonatkozó pályázatok előzetes elbírálása, valamint a döntéshozó miniszterek felé történő javaslattétel az e célból létrejött 10 fős bíráló bizottság (a továbbiakban: bizottság) feladata.

(2) A bizottság tagjai:

a) elnök, társelnök,

b) az ICSSZEM, az MTH, a Pénzügyminisztérium, valamint az Országos Területfejlesztési Hivatal 1-1 képviselője, továbbá

c) az ICSSZEM és az MTH által felkért 2-2 szakértő.

(3) A bizottsági elnöki teendőket az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter által kijelölt személy, a társelnöki teendőket az MTH elnöke által kijelölt személy látja el.

(4) A bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)1

1

Az 5. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 14. §-ának 5. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére