• Tartalom
Oldalmenü

8/2005. (II. 8.) PM rendelet

a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól1

2011.01.29.

A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: PéPtv.) 7. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed:

a)2 a PéPtv. 3–5. §-ában meghatározott, a prémiumévek programban részt vevő, valamint a különleges foglalkoztatási állományba helyezett köztisztviselőre, ügykezelőre, kormánytisztviselőre, kormányzati ügykezelőre, munkavállalóra, közalkalmazottra (a továbbiakban együtt: közszolgálati alkalmazott),

b) az a) pontban meghatározott közszolgálati alkalmazott munkáltatójára, valamint

c)3 az irányító szervre, valamint

d)4 a Magyar Államkincstár területi szerveire (a továbbiakban: Igazgatóság).

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki azon központi költségvetési szervekre, amelyek kiadás előirányzatát teljes egészében a saját bevételük – ide nem értve a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, valamint a Munkaerőpiaci Alapból származó pénzeszközöket – fedezi.

2. § (1)5 A munkáltató a költségvetési megtérítést az 1. számú mellékletben meghatározott tartalmú igénylőlapnak az irányító szervhez történő benyújtásával igényli.

(2) Az igénylés alapbizonylata a 2. számú melléklet szerinti adatlap, melyet közszolgálati alkalmazottanként kell elkészíteni. A bekövetkezett változásról a 3. számú mellékletben meghatározott változási adatlapot kell kiállítani. Mindkét adatlap megőrzése a számviteli bizonylatokra vonatkozó előírások figyelembevételével a munkáltató feladata.

(3)6 A munkáltató 2005. évben az első félévre vonatkozó igényt a tárgyév július 5-ig, ezt követően negyedévente, a tárgynegyedévet követő hó 15. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozó igényt december 1-jéig nyújtja be az irányító szervhez.

(4)7 Az irányító szerv a rendelkezésére álló adatok alapján az igénylés szabályszerűségét ellenőrzi, hiba esetén az igénylőt 5 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra vagy új igénylés benyújtására szólítja fel.

3. §8 (1)9 Az irányító szerv a munkáltatók által benyújtott költségvetési megtérítési igénybejelentéseket összesíti, és azt a beérkezéstől számított 15 napon belül a az államháztartásért felelős miniszterhez továbbítja, a 4. számú mellékletben meghatározott adattartalmú igénylőlapnak megfelelő csoportosításban. A tárgyév negyedik negyedévére vonatkozó igényeket az irányító szerv a az államháztartásért felelős miniszter részére december 10-ig továbbítja.

(2)10 Amennyiben az irányító szerv a tárgynegyedévre vonatkozó költségtérítési igénybejelentéseket az adott tárgynegyedévhez tartozó határidőig nem továbbítja, úgy azokat a következő tárgynegyedévi igénybejelentésekkel együtt továbbíthatja a az államháztartásért felelős miniszter részére.

(3)11 Különös méltánylást érdemlő esetben az irányító szerv a kérelem részletes indoklásával együtt december 20-ig is eljuttathatja a az államháztartásért felelős miniszter részére a tárgyév negyedik negyedévére vonatkozó igényeket.

(4)12 Az irányító szerv 2010. december 28-ig korrekciós igényt jelenthet be az államháztartásért felelős miniszterhez a teljes 2010. évre vonatkozóan, a 4. számú melléklet szerint, külön adatlapon, negyedéves bontásban.

4. §13 Az államháztartásért felelős miniszter az irányító szerv által benyújtott igény beérkezését követő 15 munkanapon, a negyedik negyedévben 10 munkanapon belül intézkedik az igényelt előirányzatoknak a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 19. cím, 2. alcím, 1. Különféle kifizetések jogcímcsoport előirányzatból történő átcsoportosításáról.

A helyi önkormányzatokra és a többcélú kistérségi társulásokra vonatkozó sajátos szabályok14

5. §15 (1) A helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás (a továbbiakban: társulás) felügyelete alá tartozó munkáltatónak (költségvetési szervnek) a költségvetési megtérítés igénylésénél az 1. számú mellékletben meghatározott igénylőlapot kell kitöltenie, és az illetékes helyi önkormányzat jegyzőjéhez (a továbbiakban: jegyző), társulás esetében a munkaszervezet vezetőjéhez (a továbbiakban: a munkaszervezet vezetője) benyújtania.

(2) A PéPtv. 4. § (10) bekezdése vonatkozásában, a helyi önkormányzat, illetve a társulás felügyelete alá tartozó munkáltató munkajogi jogállásának változása esetén az új munkáltatónak a jogelőd költségvetési szervet fenntartó helyi önkormányzat jegyzőjéhez, társulás esetében a munkaszervezet vezetőjéhez kell az igénylőlapot benyújtania, ide nem értve azt az esetet, ha a jogutód fenntartó is önkormányzat, illetve társulás.

(3) Az igénylés alapbizonylata a 2. számú melléklet szerinti adatlap, melyet közszolgálati alkalmazottanként kell elkészíteni. Az adatokban bekövetkezett változásról a 3. számú mellékletben meghatározott tartalmú változási adatlapot kell kiállítani. Mindkét adatlap megőrzése a számviteli bizonylatokra vonatkozó előírások figyelembevételével a munkáltató (költségvetési szerv) feladata.

(4) A jegyzőnek, illetve a munkaszervezet vezetőjének úgy kell megszerveznie az igények munkáltatótól (költségvetési szervtől) való összegyűjtését, hogy a tárgyév január 15., április 15., július 15., október 15. napjáig az Igazgatósághoz továbbítani tudja a kitöltött és ellenőrzött adatlapokat, valamint azok önkormányzati, társulási szinten történt összesítését.

(5) A jegyző, illetve a munkaszervezet vezetője – a rendelkezésére álló adatok alapján – az igénylés szabályszerűségét ellenőrzi, hiba esetén az igénylőt 5 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra vagy új igénylés benyújtására szólítja fel, és a beérkezést követő 8 napon belül elkészíti az önkormányzati, illetve társulási összesítést (5. számú melléklet), és azt az Igazgatósághoz eljuttatja.

(6) Amennyiben a jegyző, illetve a munkaszervezet vezetője a tárgynegyedévre vonatkozó költségvetési igénybejelentéseket az adott tárgynegyedévhez tartozó határidőig nem továbbítja, úgy azokat kizárólag a következő tárgynegyedévi igénybejelentésekkel együtt továbbíthatja az Igazgatósághoz.

(7) Az Igazgatóság az igénybejelentéseket nyilvántartásba veszi, és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el. A költségvetési megtérítési igényeket az 5. számú mellékletben szereplő adatlap bontásának megfelelően összesíti, abból önkormányzatsoros, illetve társulásonkénti adatállományt készít. Az igénylés önkormányzatsoros, illetve társulásonkénti adatait a beérkezést követő 15 napon belül – papír alapon egy példányban, továbbá elektronikus úton – továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszterhez.

(8) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter a támogatást – a nettó finanszírozási rendszer keretében – az igénylés beérkezését követő hónapban utalja a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben meghatározott, a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása előirányzatának terhére.

(9) A támogatás elszámolásával kapcsolatosan az Áht. 64/B. §-a szerint kell eljárni.

Záró rendelkezések16

6. § (1)17 A központi költségvetési szervek körében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltak szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal hatáskörében eljárva a PéPtv.-ben, valamint e rendeletben foglaltak végrehajtását, a költségvetési megtérítés jogszerűségét ellenőrzi.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatással az előirányzat-maradvány elszámolás keretében kell elszámolni.

7. §18 E rendelet alkalmazásában irányító szerv: a prémiumévek programban a költségvetési megtérítési igény szempontjából irányító szervek:

a) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdése szerinti központi államigazgatási szerv, illetve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság vonatkozásában a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,

b) a PéPtv. 1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti 100%-os állami tulajdonban lévő munkáltatók vonatkozásában a főtevékenységük szerinti feladatkörrel rendelkező minisztérium,

c) a PéPtv. 4. § (10) bekezdése vonatkozásában a jogelőd költségvetési szervet irányító minisztérium.

8. §19 E rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően a prémiumévek programba belépő, illetve a különleges foglalkoztatási állományba helyezett közszolgálati alkalmazottak részére járó juttatások igénylésére és megtérítésére is alkalmazni kell.

1. számú melléklet a 8/2005. (II. 8.) PM rendelethez20

Igénylőlap

a PéPtv. 4. § (8), 5. § (3), 6. § (1) bekezdésében foglalt költségvetési megtérítés folyósításához

(a munkáltató tölti ki)

 

1.

Munkáltató megnevezése: ...................................................................................................................

2.

Költségvetési törzskönyvi azonosító száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/vagy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cégjegyzékszáma:

 

 

 

 

Cg.

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Elszámolási időszak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Érintett létszám (fő)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ebből:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prémiumévek programban részt vevő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

különleges foglalkoztatási állományba helyezett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

*A kifizetett személyi juttatás összege (E Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ebből:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prémiumévek programmal összefüggő (E Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

különleges foglalkoztatási állománnyal összefüggő (E Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Munkáltatói közterhek összesen (E Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ebből:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prémiumévek programmal összefüggő (E Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

különleges foglalkoztatási állománnyal összefüggő (E Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

A 6. pont összesenből:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási járulék (E Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egészségbiztosítási járulék (E Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkaerőpiaci járulék (E Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyes természetbeni és egyéb béren kívüli juttatások után a kifizetőt terhelő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szja összege (Dologi kiadások) (E Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Az illetmény és közterhek együttes összege (E Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ebből:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prémiumévek programmal összefüggő (E Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

különleges foglalkoztatási állománnyal összefüggő (E Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________
* A PéPtv. 6. § (1) bekezdése szerinti juttatások

A munkáltató a PéPtv. 6. § (2) bekezdésében foglalt feltételt vállalja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A munkáltató költségvetési engedélyezett létszámkerete [PéPtv. 6. § (2)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

időpont (az elszámolási időszak utolsó napja):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

létszám:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az igénybejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

 

Kelt: .................... év ................. hó ........ nap

..........................................
cégszerű aláírás

(irányító szerv, helyi önkormányzat, társulás tölti ki)

1.

Beérkezés dátuma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Nyilvántartásba vétel száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet a 8/2005. (II. 8.) PM rendelethez21

Adatlap a költségvetési megtérítés iránti igényléshez kapcsolódóan
(a munkáltató tölti ki)

1.

A munkáltató neve: 

2.

Költségvetési törzskönyvi azonosító száma:

⬜⬜⬜⬜⬜⬜/vagy

 

Cégjegyzékszáma:

Cg. ⬜⬜–⬜⬜–⬜⬜⬜⬜

3.

A költségvetési megtérítési igény jogcíme:

 

 

prémiumévek program

 

különleges foglalkoztatási állomány

4.

A közszolgálati alkalmazott neve: 

 

anyja neve: 

 

születési helye, időpontja: 

⬜⬜⬜⬜ ⬜⬜ ⬜⬜

5.

A közszolgálati alkalmazott:

 

 

a PéPtv. 3. § (1) vagy

 

a PéPtv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel

6.

A közszolgálati alkalmazott hozzájárulása alapján kinevezése:

 

 

a PéPtv. 3. § (1) bekezdés d) vagy

 

az 5. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint módosításra került

7.

A közszolgálati alkalmazott korábbi illetménye (Ft)

 

 

a 2008. január 1-jét megelőzően a prémiumévek programba belépettek, illetve a különleges foglalkoztatási állományba helyezettek esetében

⬜⬜⬜⬜⬜⬜

 

a 2008. január 1-jétől a prémiumévek programba belépettek, illetve
a különleges foglalkoztatási állományba helyezettek esetében

⬜⬜⬜⬜⬜⬜

8.

A prémiumévek programban való részvétel, különleges foglalkozási
állományba helyezés

 

 

kezdő időpontja:

⬜⬜⬜⬜ ⬜⬜ ⬜⬜

 

várható befejezésének időpontja:

⬜⬜⬜⬜ ⬜⬜ ⬜⬜

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen adatlapban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: .................... év ................. hó ........ nap
..........................................
cégszerű aláírás

3. számú melléklet a 8/2005. (II. 8.) PM rendelethez22

Változás adatlap
a PéPtv. 4. § (8), 5. § (3), 6. § (1) bekezdésében foglalt költségvetési megtérítéssel kapcsolatban
(a munkáltató tölti ki)

1.

A munkáltató neve: 

2.

Költségvetési törzskönyvi azonosító száma:

⬜⬜⬜⬜⬜⬜/vagy

 

Cégjegyzékszáma:

Cg. ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

3.

A bejelentett költségvetési megtérítési igény jogcíme:

 

 

különleges foglalkoztatási állomány

 

4.

A közszolgálati alkalmazott neve: 

 

anyja neve: 

 

születési helye, időpontja:

⬜⬜⬜⬜ ⬜⬜ ⬜⬜

5.

A költségvetési megtérítési igény elszámolási időszaka:

⬜⬜⬜⬜ ⬜⬜ ⬜⬜–⬜⬜⬜⬜ ⬜⬜ ⬜⬜

6.

A PéPtv. 6. § (1) bekezdése alapján nyilvántartásba vett költségvetési
megtérítési igény megszűnik (év, hó, nap):


⬜⬜⬜⬜ ⬜⬜ ⬜⬜

7.

A megszűnés oka:

 

 

PéPtv. 4. § (1) bekezdés a) pont

 

PéPtv. 4. § (1) bekezdés b) pont

 

PéPtv. 5. § (2) bekezdés

 

egyéb okból

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a változás adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ..................... év ...................... hó ............. nap
...................................................
cégszerű aláírás

4. számú melléklet a 8/2005. (II. 8.) PM rendelethez23

Igénylőlap a PéPtv. 4. § (8), 5. § (3), 6. § (1) bekezdésében foglalt költségvetési megtérítés folyósításához
(az irányító szerv tölti ki)
Irányító szerv megnevezése, száma: ..................................................................

Elszámolási időszak:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezer Ft-ban

1.
Cím

2.
Cím, alcím megnevezése

3. A kifizetett személyi juttatás összege

4. Munkaadói közterhek
– kivéve: egyes természetbeni és béren kívüli juttatások után a kifizetőt terhelő Szja összege (Dologi kiadások)

5. Egyes természetbeni és béren kívüli juttatások után a kifizetőt terhelő Szja összege (Dologi kiadások)

6. Személyi juttatás és munkaadói közterhek együtt (3+4+5)

 

 

Prémiumévek program

Különleges foglalkoztatási állomány

Együtt

Prémiumévek program

Különleges foglalkoztatási állomány

Együtt

Prémiumévek program

Különleges foglalkoztatási állomány

Együtt

Prémiumévek program

Különleges foglalkoztatási állomány

Együtt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irányító szerv
összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató adat

Cím

Cím, alcím megnevezése

Prémiumévek programban részt vevők létszáma az elszámolási időszak utolsó napján (fő)

Különleges foglalkoztatási állományban lévők létszáma az elszámolási időszak utolsó napján (fő)

Változás az előző igénylés időszakához viszonyítva (fő)

 

 

 

 

Prémiumévek program

Különleges foglalkoztatási állomány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irányító szerv összesen:

 

 

 

 

 

Kelt: .................... év ................. hó ........ nap
..................................................
cégszerű aláírás

5. számú melléklet a 8/2005. (II. 8.) PM rendelethez24

Igénylőlap a PéPtv. 4. § (8), 5. § (3), 6. § (1) bekezdésében foglalt költségvetési megtérítés folyósításához
(helyi önkormányzat, társulás tölti ki)
Helyi önkormányzat, társulás megnevezése: ..................................................................

KSH kódja:

 

 

 

 

 

 

 

Elszámolási időszak:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezer Ft-ban

1.
Sorszám

2.
Költségvetési szerv megnevezése

3. A kifizetett személyi juttatás összege

4. Munkaadói közterhek
– kivéve: egyes természetbeni és béren kívüli juttatások után a kifizetőt terhelő Szja összege (Dologi kiadások)

5. Egyes természetbeni és béren kívüli juttatások után a kifizetőt terhelő Szja összege (Dologi kiadások)

6. Személyi juttatás és munkaadói közterhek együtt (3+4+5)

 

 

Prémiumévek program

Különleges foglalkoztatási állomány

Együtt

Prémiumévek program

Különleges foglalkoztatási állomány

Együtt

Prémiumévek program

Különleges foglalkoztatási állomány

Együtt

Prémiumévek program

Különleges foglalkoztatási állomány

Együtt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzat, társulás összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató adat

Sorszám

Költségvetési szerv megnevezése

Prémiumévek programban részt vevők létszáma az elszámolási időszak utolsó napján (fő)

Különleges foglalkoztatási állományban lévők létszáma az elszámolási időszak utolsó napján (fő)

Változás az előző igénylés időszakához viszonyítva (fő)

 

 

 

 

 

Prémiumévek program

Különleges foglalkoztatási állomány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzat, társulás összesen:

 

 

 

 

 

Kelt: .................... év ................. hó ........ nap
..................................................
cégszerű aláírás
1

A rendeletet a 10/2019. (IX. 4.) PM rendelet 32. § a) bontja hatályon kívül helyezte 2020. március 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 12/2010. (XII. 23.) NGM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés c) pontja a 16/2008. (V. 30.) PM rendelet 1. §-ával megállapított és a 23/2009. (XI. 10.) PM rendelet 11. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (1) bekezdés d) pontja a 16/2008. (V. 30.) PM rendelet 1. §-ával megállapított, a 3/2011. (I. 28.) NGM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdése a 23/2009. (XI. 10.) PM rendelet 11. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (3) bekezdése a 23/2009. (XI. 10.) PM rendelet 11. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (4) bekezdése a 23/2009. (XI. 10.) PM rendelet 11. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

8

A 3. § a 28/2006. (XI. 6.) PM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. § (4) bekezdését a 12/2010. (XII. 23.) NGM rendelet 2. §-a iktatta be.

14

Az 5. §-t megelőző alcím a 16/2008. (V. 30.) PM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

15

Az 5. § a 16/2008. (V. 30.) PM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

16

A 6. §-t megelőző alcímet a 16/2008. (V. 30.) PM rendelet 4. §-a iktatta be.

17

A 6. § (1) bekezdése a 16/2008. (V. 30.) PM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

18

A 7. § a 12/2010. (XII. 23.) NGM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

19

A 8. §-t megelőző alcímet a 16/2008. (V. 30.) PM rendelet 9. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

20

Az 1. számú melléklet a 12/2010. (XII. 23.) NGM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 2. számú melléklet a 16/2008. (V. 30.) PM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 3. számú melléklet a 16/2008. (V. 30.) PM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 4. számú melléklet a 12/2010. (XII. 23.) NGM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

24

Az 5. számú melléklet a 12/2010. (XII. 23.) NGM rendelet 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.