• Tartalom

2005. évi LXXXIII. törvény

2005. évi LXXXIII. törvény

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról1

2008.01.02.
ELSŐ–HETEDIK Fejezet2

NYOLCADIK Fejezet3

KILENCEDIK–TIZENKETTEDIK Fejezet4

TIZENHARMADIK Fejezet

Záró rendelkezések


331. § (1)5 A BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal (a továbbiakban: BM KKH) jogutóda a vagyoni jogok és kötelezettségek, a közigazgatás-szervezéssel és közigazgatási személyzetpolitikával, közszolgálati rendszerirányítással, valamint közigazgatási minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátása, illetve a BM KKH-nál foglalkoztatott köztisztviselőkkel kapcsolatos munkáltatói jogok és kötelezettségek gyakorlása tekintetében a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium.
(2)6

332. § (1) E törvény rendelkezéseit – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a törvény hatálybalépése után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.
(2) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény – e törvény 206. §-ával megállapított – 84/H. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezést alkalmazni kell azokra az európai szabadalmakra is, amelyek megadását az Európai Szabadalmi Közlönyben e törvény hatálybalépését megelőzően hirdették meg, de az attól számított hat hónap e törvény hatálybalépését követően jár le.
(3) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény – e törvény 216. §-ával megállapított – 115/B. §-ának (1) bekezdésében említett három hónapos határidőt e törvény hatálybalépésétől kell számítani, ha a közösségi növényfajta-oltalom 2004. május 1-je és e törvény hatálybalépése közötti időszakban szűnt meg.
(4) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvénynek az e törvény 268–285. §-ával megállapított rendelkezéseit az e törvény hatálybalépése után kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra kell alkalmazni.
(5) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény e törvény 114. §-ával, a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény e törvény 145. §-ával megállapított rendelkezéseit e törvény hatálybalépését követően benyújtott pályázatok elbírálása és e törvény hatálybalépését követően előterjesztett áthelyezés iránti kérelmek intézése során kell alkalmazni.
(6) E törvény hatálybalépésétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 95. §-ának – e törvény 103. §-ával megállapított – (5) és (6) bekezdésében foglalt rendelkezést a 2005. november 1-jét megelőző időpontban kibocsátott fizetési meghagyásokra is alkalmazni kell.

333. § A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 56. §-ának (1) bekezdésében meghatározott tartozás végrehajtására a végrehajtó szolgálatok létrejöttéig az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

334. §7 A Ket. 131. §-a (1) bekezdésének hatálybalépéséig az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok által jogerősen és végrehajthatóan megállapított bírságok (építésügyi, építésfelügyeleti, eljárási) adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek, amelyet a célelőirányzat, illetve a sajátos építéményfajták tekintetében az illetékes miniszter által meghatározott szerv számára, az építésügyi hatóság megkeresésére az állami adóhatóság hajt be.

335. § A minisztériumok és az országos hatáskörű szervek a Ket. 27. §-ának (5) bekezdésében szabályozott együttműködési megállapodást köthetnek az irányításuk (felügyeletük) alá tartozó szervekre is kiterjedő érvénnyel a külföldi társszervekkel hatósági feladataik ellátásának előmozdítására.

336. § Ahol jogszabály az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvényt említi, ott a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt, ahol államigazgatási eljárást említ, ott közigazgatási hatósági eljárást kell érteni.

337. § (1)8 E törvény a (2)–(6) bekezdésekben meghatározott kivétellel 2005. november 1-jén lép hatályba.
(2) E törvény 14. §-ának (2) bekezdése, 41–43. §-a, a 331. §-a, a 338. §-ának 1. pontja, továbbá a 339. §-ának 4. pontja 2005. július 15-én lép hatályba.
(3)–(4)9
(5)10
(6)11
1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. július 4-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. július 11. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 41. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az ELSŐ–HETEDIK FEJEZETET (1–112. §-t) a 2007: LXXXII. törvény 2. § 807. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A NYOLCADIK FEJEZETET (113–285. §-t) a 2007: LXXXII. törvény 3. § (5) bekezdésének 6. pontja hatályon kívül helyezte, e módosító törvény 5. § (5) bekezdése alapján 2008. január 2. napjával.

4

A KILENCEDIK–TIZENKETTEDIK FEJEZETET a 2007: LXXXII. törvény 2. § 807. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 331. § (1) bekezdése a 2006: CIX. törvény 171. § (4) bekezdésének o) pontja és a 2007: CLII. törvény 25. § o) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 331. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 807. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 337. § (1) bekezdése a 2005: CXXXV. törvény 52. § (1) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 337. § (3)–(4) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 807. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 337. § (5) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 3. § (2) bekezdésének 5. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 337. § (6) bekezdését a 2005: CXXXV. törvény 52. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2007: LXXXII. törvény 3. § (5) bekezdésének 6. pontja, ez utóbbi módosító törvény 5. § (5) bekezdése alapján 2008. január 2. napjával.

12

A 338–339. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 807. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 340. §-t a 2007: LXXXII. törvény 3. § (5) bekezdésének 6. pontja hatályon kívül helyezte, e módosító törvény 5. § (5) bekezdése alapján 2008. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére