• Tartalom

2005. évi LXXXV. törvény

2005. évi LXXXV. törvény

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról1

2008.01.01.

1. §2

2–7. §3

8. § (1)4

(2)5

9. §6

10. § (1)7

(2)8

11–12. §9

13. § (1)–(2)10

(3)11

14–21. §12

22. §13

23–35. §14

36. § (1)15

(2)16

(3)17

37. §18

38. §19

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

39. § Ez a törvény – a 41–45. §-okban foglaltak figyelembevételével – 2006. január 1-jén lép hatályba.

40. § (1)–(4)20

(5) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a hatálybalépésekor jogerősen el nem bírált ügyekben, továbbá a hatálybalépést követően az azt megelőző időszakra teljesítendő, illetve esedékessé vált kötelezettségekre azzal, hogy ha a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában hatályos rendelkezések az adózóra összességében kevésbé terhes bírság-, pótlékfeltételeket határoztak meg, a kötelezettségre legfeljebb az elkövetéskor hatályos törvényben meghatározott legmagasabb mérték alkalmazható.

(6)21 Az adózónak az e törvény hatálybalépését követően az azt megelőző időszakra teljesítendő adómegállapítási, bevallási, adófizetési, adóelőleg-fizetési, bizonylat-kiállítási, adatszolgáltatási és adólevonási kötelezettségét a 2005. december 31. napján hatályos szabályok szerint kell teljesítenie.

(7)22

(8)23

41. § (1) E törvénynek az Art. 5. §-át, 12. § (2) bekezdését, 123. §-át, 124/A. § (4) bekezdését, 136. §-át, 137. §-át, 138. § (1) bekezdését, 141. §-át, 143. § (1) bekezdését, 155. § (3)–(4) bekezdését módosító, illetőleg a 12. § (3) bekezdését, a 120. § (5)–(6) bekezdését megállapító rendelkezése 2005. november 1-jén lép hatályba azzal, hogy azt az ezen időpontot követően indult eljárásokra kell alkalmazni.

(2)–(3)24

42–43. §25

44. §26

45–53. §27

54. § (1)28

(2)29

55. §30

56–66. §31

67. § (1)32 E törvénynek a Tbj. és a Tny. szabályait módosító rendelkezései – a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – 2006. január 1. napján lépnek hatályba

a)–b)33

(2)34 Az e törvény által megállapított Tbj. 47. §-ának (1) bekezdése szerinti bevallást első alkalommal 2006 áprilisára vonatkozóan kell az állami adóhatósághoz az Art. 31. §-ának (2) bekezdésében meghatározott határidőig teljesíteni. A 2005. és a 2006. évi adatokra vonatkozó adatszolgáltatást a Tbj. 47. §-a (1) bekezdésének, valamint a Tny. 97–99. §-ának 2005. december 31-ig hatályos rendelkezése szerint 2005-re vonatkozóan 2006. április 30-ig, 2006-ra vonatkozóan 2007. április 30-ig kell a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervekhez teljesíteni.

(3)35

68–69. §36

70. § (1) E törvény 69. §-a a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2005. június 30-a után teljesítendő bevallási kötelezettségekre kell alkalmazni.

(2) Azok az adózók, akik (amelyek) az adóhatóság engedélye alapján 2005. július 1-jét megelőzően az Art.-ben meghatározott általános forgalmi adó bevallási gyakoriságtól eltérő gyakorisággal teljesítették bevallási kötelezettségüket, – a 15 naponként elszámoló adózók kivételével – az adóév végéig folytathatják a gyakorított elszámolást. A negyedévesről 15 napos bevallási gyakoriságra jogosító adóhatósági engedélyek 2005. július 1-jétől havi bevallási gyakoriságra változnak.

1–4. számú melléklet a 2005. évi LXXXV. törvényhez37

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. július 4-i ülésnapján fogadta el. A kirdetés napja: 2005. július 12. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 7. § (3) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte 2013. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1. § – amely e törvény 41. § (1) bekezdése alapján 2005. november 1-jén lépett volna hatályba – a 2005: CXII. törvény 33. § (2) bekezdése alapján nem lép hatályba.

3

A 2–7. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 809. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 8. § (1) bekezdése a 2005: CXIX. törvény 199. §-a alapján nem lép hatályba.

5

A 8. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 809. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 9. § a 2005: CLXIII. törvény 27. § (13) bekezdése alapján nem lép hatályba.

7

A 10. § (1) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 809. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 10. § (2) bekezdése a 2005: CLXIII. törvény 27. § (13) bekezdése alapján nem lép hatályba.

9

A 11–12. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 809. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 13. § (1)–(2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 809. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 13. § (3) bekezdése a 2005: CXIX. törvény 199. §-a alapján nem lép hatályba.

12

A 14–21. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 809. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 22. § a 2006: CXXXI. törvény 177. §-a alapján nem lép hatályba.

14

A 23–35. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 809. pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 36. § (1) bekezdése a 2006: CXXXI. törvény 177. §-a alapján nem lép hatályba.

16

A 36. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 809. pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 36. § (3) bekezdése a 2006: LXI. törvény 250. §-a alapján nem lép hatályba.

18

A 37. § a 2006: CXXXI. törvény 177. §-a alapján nem lép hatályba.

19

A 38. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 809. pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 40. § (1)–(4) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 809. pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 40. § (6) bekezdése a 2005: CXIX. törvény 195. §-ával megállapított és a 2005: CLXIII. törvény 27. § (10) bekezdése szerint módosított szöveg.

22

A 40. § (7) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 3. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

23

A 40. § (8) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 809. pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 41. § (2)–(3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 809. pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 42–43. § a 2005: CLXIII. törvény 27. § (13) bekezdése alapján nem lép hatályba.

26

A 44. §-t a 2006: CXXXI. törvény 178. §-a hatályon kívül helyezte.

27

A 45–53. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 809. pontja hatályon kívül helyezte.

28

Az 54. § (1) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 809. pontja hatályon kívül helyezte.

29

Az 54. § (2) bekezdése a 2005: CXIX. törvény 199. §-a alapján nem lép hatályba.

30

Az 55. §-t a 2005: CL. törvény 8. § (1) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

31

Az 56–66. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 809. pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 67. § (1) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 2. § 809. pontja szerint módosított szöveg.

33

A 67. § (1) bekezdésének a)–b) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. § 809. pontja hatályon kívül helyezte.

34

A 67. § (2) bekezdése a 2005: CLXIII. törvény 16. §-ával megállapított szöveg.

35

A 67. § (3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 809. pontja hatályon kívül helyezte.

36

A 68–69. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 809. pontja hatályon kívül helyezte.

37

Az 1–4. mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 809. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére