• Tartalom

2005. évi XC. törvény

2005. évi XC. törvény

az elektronikus információszabadságról1

2011.12.22.

Az Országgyűlés az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében biztosított jogállamiság, valamint a 61. § (1) bekezdésében biztosított közérdekű adatok megismerhetőségéhez és terjesztéséhez való alapvető jog érvényesülése érdekében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 19. §-ában foglaltakkal összhangban a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény célja

1. § E törvény célja annak biztosítása, hogy a közvélemény pontos és gyors tájékoztatása érdekében a közérdekű adatok e törvényben meghatározott körét elektronikus úton bárki számára személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül, folyamatosan és díjmentesen közzétegyék.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) E törvény alkalmazásában

a) adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

b)2 adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

c)3 közzététel: az e törvényben meghatározott adatoknak internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen történő hozzáférhetővé tétele.

(2) E törvény közérdekű adatokra vonatkozó rendelkezéseit a közérdekből nyilvános adatokra is alkalmazni kell.

MÁSODIK RÉSZ

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK ELEKTRONIKUS KÖZZÉTÉTELE

Az elektronikus közzététel kötelezettsége

3. §4 (1) A 6. § szerinti közzétételi listákon meghatározott adatait saját honlapján – ha törvény másként nem rendelkezik – közzéteszi

a)5 a Köztársasági Elnök Hivatala, az Országgyűlés Hivatala, az Alkotmánybíróság Hivatala, az Országgyűlési Biztos Hivatala, az Állami Számvevőszék, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala, a Legfőbb Ügyészség, a Magyar Tudományos Akadémia,

b)6 a központi államigazgatási szerv a kormánybizottság kivételével, továbbá az országos kamara, valamint

c)7 a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő, jogszabályban meghatározott közfeladatot ellátó egyéb szervek a 6. § szerinti elektronikus közzétételi kötelezettségüknek választásuk szerint saját vagy társulásaik által közösen működtetett, illetve a felügyeletüket, szakmai irányításukat vagy működésükkel kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által fenntartott, valamint az erre a célra létrehozott központi honlapon való közzététellel is eleget tehetnek.

(3) Ha a közoktatási intézmény nem lát el országos vagy térségi feladatot, e törvény szerinti közzétételi kötelezettségének az ágazati jogszabályokban meghatározott információs rendszerhez történő adatszolgáltatás teljesítésével eleget tesz.

(4) Az adatokat nem a saját honlapon közzétevő adatfelelős – a 4. § megfelelő alkalmazásával – a közzéteendő adatokat az adatközlőnek továbbítja, amely gondoskodik az adatoknak honlapon való közzétételéről, és arról, hogy egyértelmű legyen, az egyes közzétett közérdekű adat melyik szervtől származik, illetve melyikre vonatkozik.

(5) Az adatközlő gondoskodik a honlap adatok közzétételére alkalmas kialakításáról, a folyamatos üzemeltetésről, az esetleges üzemzavar elhárításáról és az adatok frissítéséről.

(6) A honlapon közérthető formában tájékoztatást kell adni a közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek ismertetését is.

(7) A honlapon a közzétételi listákon meghatározott közérdekű adatokon kívül elektronikusan közzétehetőek más közérdekű és közérdekből nyilvános adatok is.

4. §8 (1) A közzétételre kötelezett adatfelelős szerv vezetője gondoskodik a 6. §-ban meghatározott közzétételi listákon szereplő adatok pontos, naprakész és folyamatos közzétételéről, az adatközlőnek való megküldéséről.

(2) A megküldött adatok közzétételéért, folyamatos hozzáférhetőségéért, hitelességéért és az adatok frissítéséért az adatközlő felel.

(3) Az adatfelelős és az adatközlő belső szabályzatban állapítja meg az (1)–(2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítésének részletes szabályait.9

(4) A közzétett adatok – ha e törvény vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik – a közzétételt követő egy évig a honlapról nem távolíthatóak el. A szerv megszűnése esetén a közzététel kötelezettsége a szerv jogutódját terheli.

(5) Az e törvény szerinti kötelezettségek megszegése külön jogszabályban meghatározott büntetőjogi és fegyelmi felelősséget keletkeztet.

5. §10 A 6. §-ban meghatározott közzétételi listákban szereplő adatok közzététele nem érinti az adott szervnek az Avtv. 20. §-ában meghatározott, továbbá a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos más jogszabályban meghatározott kötelezettségeit.

A közzétételi listák

6. §11 (1) A 3. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott szervek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szervek) – tevékenységükhöz kapcsolódóan – az e törvény mellékletében meghatározott adatokat (általános közzétételi lista) közzéteszik.

(2) Jogszabály egyes ágazatokra, a közfeladatot ellátó szervtípusra vonatkozóan meghatározhat egyéb közzéteendő adatokat (különös közzétételi lista).

(3) A közfeladatot ellátó szerv vezetője – az adatvédelmi biztos véleményének kikérésével –, valamint jogszabály a közfeladatot ellátó szervre, azok irányítása, felügyelete alá tartozó szervekre vagy azok egy részére kiterjedő hatállyal további kötelezően közzéteendő adatkört határozhat meg (egyedi közzétételi lista).

(4)12 A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatok körét a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter és a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter az adatvédelmi biztos véleményének előzetes kikérésével e törvénytől eltérően szabályozhatja.

(5) Testületi szervként működő közfeladatot ellátó szerv esetén az egyedi közzétételi lista megállapítása és módosítása – az adatvédelmi biztos véleményének kikérésével – a testület hatáskörébe tartozik.

(6) A közfeladatot ellátó szerv vezetője a közzétételi listában nem szereplő közérdekű adatokra vonatkozó adatigénylések adatai alapján évente felülvizsgálja az általa a (3) bekezdés szerint kiadott közzétételi listát, és a jelentős arányban vagy mennyiségben felmerült adatigénylések alapján azt kiegészíti.

(7) A különös és egyedi közzétételi listák elkészítésére, illetve kiegészítésére az adatvédelmi biztos is javaslatot tehet.

(8) A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvényben meghatározott közzétételi kötelezettséget az e törvény szerinti közzétételi kötelezettséggel együtt, a közzététel módjának e törvényben meghatározott feltételei szerint kell teljesíteni.

A közérdekű adatok központi elektronikus jegyzéke
és az egységes közadatkereső rendszer

7. § (1)13 Az elektronikusan közzétett adatok egyszerű és gyors elérhetősége érdekében a törvény hatálya alá tartozó szervek közérdekű adatokat tartalmazó honlapjaira, valamint az általuk fenntartott adatbázisokra, illetve nyilvántartásokra vonatkozó leíró adatokat az erre a célra létrehozott és a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által működtetett központi elektronikus jegyzék összesítve tartalmazza. A jegyzéket a működtető az erre a célra fenntartott honlapon közzéteszi.

(2)14 Az e törvény hatálya alá tartozó szervek közérdekű adataihoz való egységes szempontok szerinti elektronikus hozzáférést és az adatok közötti keresés lehetőségét a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által működtetett egységes közadatkereső rendszer biztosítja.

8. § (1) Az adatfelelős gondoskodik a kezelésében lévő, közérdekű adatokat tartalmazó honlapok, adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatainak a központi elektronikus jegyzék működtetőjének történő továbbításáról és a továbbított adatok rendszeres frissítéséről. Ugyancsak felel az egységes közadatkereső rendszerbe továbbított közérdekű adatok tartalmáért és a továbbított adatok rendszeres frissítéséért is.

(2) A közérdekű adatokat tartalmazó adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzékének fenntartása, valamint az egységes közadatkereső rendszerhez való csatlakozás nem mentesíti az adatfelelőst a honlapon való közzététel kötelezettsége alól.

HARMADIK RÉSZ

A JOGALKOTÁS NYILVÁNOSSÁGA

9–10. §15

A törvényalkotás nyilvánossága

11. § (1) Az Országgyűlés a honlapján közzéteszi

a) a törvényjavaslatokat,

b) a törvényjavaslatokhoz kapcsolódó, az Országgyűlés iromány-nyilvántartásában szereplő dokumentumokat, így különösen a módosító javaslatokat, kapcsolódó módosító javaslatokat, a törvényjavaslathoz készült bizottsági ajánlásokat, valamint az egységes javaslatot,

c) a törvényjavaslat plenáris ülésen folytatott általános vitájáról, részletes vitájáról, záróvitájáról, a módosító javaslatokról való határozathozatalról, valamint a zárószavazásról készült jegyzőkönyveket,

d) azon bizottsági ülések jegyzőkönyveit, amelyeken az adott bizottság a törvényjavaslattal foglalkozott.

(2) Az (1) bekezdés szerint közzétett dokumentumok az Országgyűlés honlapjáról nem távolíthatóak el.

(3) Az (1) bekezdés c) és d) pontja a zárt ülésen készült jegyzőkönyvekre nem alkalmazható.

Egyes jogi aktusok nyilvánossága16

12. §17 (1)18 A Magyar Közlöny kiadása során a Magyar Közlöny felelős szerkesztője az elektronikus dokumentumot minősített elektronikus aláírásával és olyan szolgáltató által kiadott időbélyegzővel látja el, amely e szolgáltatást minősített szolgáltatóként nyújtja. A Magyar Közlöny és a mellékleteként megjelenő külön sorozatának egyes lapszámain a megjelenés dátumát fel kell tüntetni, amely nem lehet korábbi, mint az időbélyegzőben szereplő naptári nap.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott elektronikus aláírás ellenőrzéséhez a felelős szerkesztő és a helyettesítésére jogosult személy aláírásaihoz tartozó nyilvános kulcsok a kormányzati portálnak a Magyar Közlöny közzétételére szolgáló oldalán érhetőek el.

(3)19 A Magyar Közlöny a jogalkotásról szóló törvényben meghatározottak mellett tartalmazza

a) az Alkotmánybíróság azon határozatait és végzéseit, amelyeknek a Magyar Közlönyben való közzétételét az Alkotmánybíróság elrendelte,

b) a jogegységi határozatokat,

c) az Országos Választási Bizottság állásfoglalásait,

d) a minősített adatot tartalmazó, valamint az érintetteknek közvetlenül megküldött határozatok kivételével az Országgyűlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök és az Országos Választási Bizottság nem normatív határozatait, és

e) a miniszterek azon nem normatív határozatait, amelyeknek hivatalos lapban való közzétételét jogszabály elrendeli.

(4) A Magyar Közlöny közzétett számai a honlapról nem távolíthatóak el, azok archiválására az elektronikus archiválásról szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) A szerkesztő a Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron megküldi a köztársasági elnöknek, az Országgyűlés elnökének, az Alkotmánybíróság elnökének, a Legfelsőbb Bíróság elnökének, az Országos Széchényi Könyvtárnak és az Országgyűlési Könyvtárnak.

(6)20 A Magyar Közlöny oldalhű másolata papíron, illetve digitális adathordozón is terjeszthető.

(7) A Kormány által rendeletben kijelölt szerv kérelemre, igazgatási szolgáltatási díj ellenében a Magyar Közlönyről vagy annak egy részéről papírra oldalhű másolatot készít.

12/A. §21 (1)22 A Hivatalos Értesítő a jogalkotásról szóló törvényben meghatározottak mellett tartalmazza azokat a közleményeket, amelyeknek a Magyar Közlönyben, illetve más hivatalos lapban való közzétételét jogszabály elrendeli vagy a közzététel kezdeményezésére jogszabály által feljogosított személy kezdeményezi.

(2)–(3)23

(4)24 Az (1) bekezdést a 12. § (3) bekezdésében meghatározott jogi aktusokra, valamint a Közbeszerzési Értesítőben, a Cégközlönyben és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hivatalos lapjában közzétenni rendelt közleményekre nem kell alkalmazni.

13. § (1)25 A 12–12/A. §-ban nem említett hivatalos lapokat a minisztérium, az autonóm államigazgatási szerv, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és a kormányhivatal a honlapján történő közzététellel adja ki.

(2)26 Az (1) bekezdésben meghatározott hivatalos lapban jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz és olyan közlemény tehető közzé,

a) amely megjelent a Magyar Közlönyben,

b) amelynek az (1) bekezdésben meghatározott hivatalos lapban történő megjelenését jogszabály elrendeli, vagy

c) amely a minisztérium, az autonóm államigazgatási szerv, a kormányhivatal, illetve a miniszter által irányított központi államigazgatási szerv munkája szempontjából fontos.

(3)27 Egy központi államigazgatási szerv az (1) bekezdés alapján több hivatalos lapot is kiadhat, ha azt ágazati jellege indokolja.

(4)28 Az (1) bekezdésben meghatározott hivatalos lap oldalhű másolata nyomtatott formában akkor terjeszthető, ha a tárgyévet megelőző év június 30-án a lap a központi költségvetéshez tartozó szerveken kívüli előfizetőinek száma a külön jogszabályban29 meghatározott számot meghaladja.

(5)30 Az (1) bekezdés szerint kiadott lap az azt kiadó szerv honlapjáról nem távolítható el. A szerv megszűnése esetén a közzététel kötelezettsége a szerv jogutódját terheli.

13/A. §31

14. §32 (1)33 A Hatályos Jogszabályok Elektronikus Gyűjteményében (a továbbiakban: jogszabálygyűjtemény) a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter gondoskodik

a) az önkormányzati rendeletek kivételével az adott naptári napon hatályos valamennyi jogszabály hatályos szövegének az esetleges módosításokkal egységes szerkezetben, továbbá

b) az állami irányítás a Magyar Közlönyben közzétett egyéb jogi eszköze hatályos szövegének az esetleges módosításokkal egységes szerkezetben

történő közzétételéről.

(2) A jogszabálygyűjtemény biztosítja a jogszabályok, illetve az állami irányítás egyéb jogi eszközei számára, címére, valamint szövegében történő keresés lehetőségét.

15. § (1)34 A helyi önkormányzat jegyzője az önkormányzat rendeletét annak kiadmányozását követően haladéktalanul, elektronikusan, a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerven keresztül a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős miniszternek megküldi.

(2)35 A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős miniszter gondoskodik az önkormányzati rendeleteknek az erre a célra fenntartott honlapon történő közzétételéről.

NEGYEDIK RÉSZ36

A BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK NYILVÁNOSSÁGA

A Bírósági Határozatok Gyűjteménye

16. § (1) A Bírósági Határozatok Gyűjteményében (a továbbiakban: gyűjtemény) digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, díjmentesen hozzáférhetőek az e törvényben meghatározott bírósági határozatok.

(2) A gyűjteményt az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala teszi közzé.

17. § (1)37 A gyűjteményben közzé kell tenni a Legfelsőbb Bíróság és az ítélőtáblák által az ügy érdemében hozott határozatokat.

(2) A gyűjteményben közzé kell tenni a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) XX. fejezetének alkalmazásával az ügy érdemében hozott határozatokat, ha a felülvizsgált határozatot egyfokú eljárásban hozták, és a bíróság határozata ellen nincs helye rendes jogorvoslatnak.

(3)38 A közzétett bírósági határozathoz kapcsolva, azzal egyidejűleg közzé kell tenni mindazon bírósági és más hatósági vagy egyéb szerv által hozott határozatoknak az Országos Igazságszolgáltatási Tanács által meghatározott eljárásban a bíróság által anonimizált digitális másolatát is, amelyeket a közzétett bírósági határozattal felülbíráltak vagy felülvizsgáltak.

(4) A gyűjteményben közzé kell tenni a jogegységi határozatokat, az elvi bírósági határozatokat, kollégiumi véleményeket, elvi döntéseket és kollégiumi állásfoglalásokat.

(5) Nem kell közzétenni a gyűjteményben a fizetési meghagyásos, a végrehajtási, a cégbírósági, a csőd- és felszámolási, valamint a bíróságon vezetett névjegyzékekkel kapcsolatos eljárásban hozott bírósági határozatokat.

(6) A bíróság elnöke e rész rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával elrendelheti a bíróság által hozott más határozat közzétételét is.

(7) Nem tehetők közzé a Pp. XV–XVIII. fejezete (házassági perek, apasági és a származás megállapítása iránti egyéb perek, a szülői felügyelet megszüntetése, gondnokság alá helyezés) szerinti eljárásokban hozott határozatok, ha valamelyik fél kérte a közzététel mellőzését.

(8)39 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XIV. fejezet II. címe (a nemi erkölcs elleni bűncselekmények) alapján hozott határozat csak akkor tehető közzé, ha ahhoz a sértett az eljáró bíróság felhívására hozzájárult.

18. § (1) A közzétett határozatban szereplő személyek azonosítását lehetővé tevő adatokat olyan módon kell törölni, hogy az ne járjon a megállapított tényállás sérelmével. Egyebekben a határozatban szereplő egyes személyeket az eljárásban betöltött szerepüknek megfelelően kell megjelölni.

(2) A közzétett határozatban – ha törvény másként nem rendelkezik – nem kell törölni

a) az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv és – ha törvény kivételt nem tesz – az e minőségében eljáró személy családi és utónevét, illetve neveit (a továbbiakban együtt: nevét), továbbá beosztását, ha az adott személy az eljárásban közfeladatának ellátásával összefüggésben vett részt;

b) a meghatalmazottként vagy védőként eljárt ügyvéd nevét;

c) az alperesként pervesztes természetes személy nevét, továbbá jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevét és székhelyét, amennyiben a határozatot olyan ügyben hozták, amelyben jogszabály alapján közérdekű igényérvényesítésnek helye van;

d)40 az egyesület vagy alapítvány nevét, székhelyét és képviselőjének nevét;

e) a közérdekből nyilvános adatokat.

(3) Amennyiben a nyilvánosságot a tárgyalás egészéről vagy egy részéről kizárták, és a nyilvánosság kizárását megalapozó, törvényben meghatározott érdek védelme másképpen nem biztosítható, a határozat egyes részeinek vagy a határozat egészének a gyűjteményben való megjelentetését mellőzni, illetve a közzétett határozat egyes részeit vagy a határozat egészét a gyűjteményből törölni kell.

(4) Egy részében vagy egészében zárt tárgyalás alapján hozott határozatnak a gyűjteményből való törlését vagy a közzététel mellőzését polgári eljárásban a fél, büntetőeljárásban a sértett kérheti. A kérelmet az érintett legkésőbb a határozat közzétételét követő egy évig az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának vezetőjéhez terjesztheti elő, aki haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított öt munkanapon belül gondoskodik a kérelem teljesítéséről.

(5)41 A minősített adat védelmét a bírósági határozatok közzétételekor is biztosítani kell.

(6) A határozat szövegében az e §-ban meghatározottakon túl további szerkesztés nem végezhető.

19. § (1) A határozatot az azt meghozó bíróság elnöke a határozat írásba foglalásától számított harminc napon belül teszi közzé a gyűjteményben.

(2)42 Amennyiben a már közzétett határozatot kijavítják, vagy annak tartalma kiegészítés folytán megváltozik, a kijavítást, kiegészítést annak jelzésével a jogerőre emelkedésétől számított öt munkanapon belül át kell vezetni.

20. §43 (1)44 A közzétett határozatok megjelölésében fel kell tüntetni a bíróság és a jogterület megnevezését, a határozat meghozatalának évét, valamint sorszámát.

(2) A határozatot hozó bíróság a közzététellel egyidejűleg megjelöli azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a bíróság a határozatot hozta.

(3) A működtető biztosítja, hogy a gyűjteményben a határozatok szövegére és a megjelölt jogszabályhelyekre keresni lehessen.

ÖTÖDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

21. § (1) E törvény a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény negyedik része 2007. július 1-jén lép hatályba.

(3)45

Felhatalmazó rendelkezések

22. § (1) Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

a)46 a közérdekű adatok elektronikus közzétételének részletszabályait,47

b) az egységes közadatkereső rendszer, valamint a központi jegyzék adattartalmát, az adatintegrációra vonatkozó szabályokat,48

c)49 a 12. § (7) bekezdése szerinti másolatot készítő szerv kijelölését.

(2) Felhatalmazást kap

a)50 az ágazati miniszter, hogy rendeletben adja ki a 6. § (2) bekezdésében foglalt különös közzétételi listát,

b)51 a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákat,52

c)53 a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter, valamint a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg az irányítása alá tartozó polgári nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatok körét,54

d)55 az igazságügyért felelős miniszter, hogy az Országos Igazságszolgáltatási Tanács véleményének kikérésével rendeletben határozza meg az e törvény alapján közzétett bírósági határozatoknak a gyűjteményben történő megjelölésének szabályait,56

e)57 a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, hogy az előfizetőknek a 13. § (4) bekezdése szerinti számát rendeletben állapítsa meg,58

f)59 a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, hogy a 12. § (7) bekezdésében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat rendeletben állapítsa meg.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

23. § E törvény 7. §-a, valamint melléklete az Európai Parlament és a Tanács a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003. november 17-i 2003/98/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez60


ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

Adat

Frissítés

Megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

8/A.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye,
a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

10.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

Adat

Frissítés

Megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Negyedévente

Az előző állapot törlendő

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

9.

Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

E törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

10.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Folyamatosan

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

11.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

12.

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítmé-
nyének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Negyedévente

Az előző állapot törlendő

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő


III. Gazdálkodási adatok

0M25384M_2

 

Adat

Frissítés

Megőrzés

1.

 

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók

A változásokat követően azonnal

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig archívumban tartásával

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

3.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. július 4-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. július 14. A törvényt a 2011: CCI. törvény 275. §-a hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontját a 2011: CXII. törvény 85. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. [E módosító törvény 73. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.]

3

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a 2008: XXV. törvény 8. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 3. §-t a 2011: CXII. törvény 85. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. [E módosító törvény 73. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.]

5

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a 2010: CLVIII. törvény 122. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdésének b) pontja a 2006: CIX. törvény 2. § (1) bekezdésének m) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a 2010: CXXVI. törvény 91. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 4. §-t a 2011: CXII. törvény 85. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. [E módosító törvény 73. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.]

10

Az 5. §-t a 2011: CXII. törvény 85. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. [E módosító törvény 73. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.]

11

A 6. §-t a 2011: CXII. törvény 85. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. [E módosító törvény 73. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.]

12

A 6. § (4) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 205. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

13

A 7. § (1) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 205. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. [A 7. § (1) bekezdésében a 2011: CXII. törvény 84. § (3) bekezdése alapján az „a törvény” szövegrész helyébe az „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerint közérdekű adatok elektronikus közzétételére kötelezett szervek, valamint az e törvény” szöveg lép. Ez utóbbi módosító törvény 73. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.]

14

A 7. § (2) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 205. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. [A 7. § (2) bekezdésében a 2011: CXII. törvény 84. § (3) bekezdése alapján az „e törvény hatálya alá tartozó” szövegrész helyébe az „(1) bekezdésben meghatározott” szöveg lép. Ez utóbbi módosító törvény 73. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.]

15

A 9–10. §-t és az azt megelőző alcímet a 2010: CXXXI. törvény 19. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 12. §-t megelőző alcím a 2010: CXXX. törvény 37. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 12. § a 2008: XXV. törvény 2. §-ával megállapított szöveg.

18

A 12. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 37. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 12. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 37. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 12. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 37. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 12/A. §-t a 2008: XXV. törvény 3. §-a iktatta be.

22

A 12/A. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 37. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 12/A. § (2)–(3) bekezdését a 2010: CXXX. törvény 48. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

24

A 12/A. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 37. § (6) bekezdése, a 2010: CXLVIII. törvény 205. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

25

A 13. § (1) bekezdése a 2010: CLVIII. törvény 122. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 13. § új (2) bekezdését a 2008: XXV. törvény 4. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (2) bekezdés számozását (5) bekezdésre változtatva. A 13. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 37. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 13. § (3) bekezdését a 2008: XXV. törvény 4. §-a iktatta be, szövege a 2010: CXXX. törvény 37. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 13. § (4) bekezdését a 2008: XXV. törvény 4. §-a iktatta be.

30

A 13. § eredeti (2) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta a 2008: XXV. törvény 4. §-a.

31

A 13/A. §-t a 2008: XXV. törvény 5. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2010: CXXX. törvény 48. § (1) bekezdése.

32

A 14. §-t a 2010: CXXX. törvény 48. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. [E módosító törvény 32. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.]

33

A 14. § (1) bekezdésének felvezető szövege a 2006: CIX. törvény 171. § (4) bekezdésének q) pontja, a 2010: CXLVIII. törvény 205. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

36

E törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Negyedik rész 2007. július 1-jén lépett hatályba.

37

[A 17. § (1) bekezdésének a 2011: CVIII. törvény 180. § (4) bekezdésével megállapított, a 180. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-től hatályos szövege: „ (1) A gyűjteményben – a 20/A. § -ban foglalt eltéréssel – közzé kell tenni a Legfelsőbb Bíróság és az ítélőtáblák által az ügy érdemében hozott határozatokat.”.]

38

A 17. § (3) bekezdése a 2008: XXV. törvény 8. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

39

A 17. § (8) bekezdése a 2007: XXVII. törvény 89. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

40

A 18. § (2) bekezdés d) pontja a 2011: CLXXV. törvény 160. §-a szerint módosított szöveg.

41

A 18. § (5) bekezdése a 2009: CLV. törvény 42. § (37) bekezdése szerint módosított szöveg.

42

A 19. § (2) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 13. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

43

[A 20/A. §-nak a 2011: CVIII. törvény 180. § (5) bekezdésével beiktatott, a 180. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-től hatályos szövege: „20/A. § A közbeszerzési eljárások bírósági felülvizsgálata során hozott határozatok közzétételére a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadók.”.]

44

A 20. § (1) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 13. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

45

A 21. § (3) bekezdését a 2010: CXXX. törvény 48. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

46

A 22. § (1) bekezdés a) pontját a 2011: CXII. törvény 85. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. [E módosító törvény 73. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.]

49

A 22. § (1) bekezdésének c) pontját a 2006: CIX. törvény 2. § (3) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2008: XXV. törvény 6. § (1) bekezdése iktatta be.

50

A 22. § (2) bekezdés a) pontját a 2011: CXII. törvény 85. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. [E módosító törvény 73. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.]

51

A 22. § (2) bekezdés b) pontja 2010: CXLVIII. törvény 205. § (7) bekezdése szerint módosított szöveg. [A 22. § (2) bekezdés b) pontját a 2011: CXII. törvény 85. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. Ez utóbbi módosító törvény 73. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.]

53

A 22. § (2) bekezdés c) pontja a 2010: CXLVIII. törvény 205. § (8) bekezdése szerint módosított szöveg. [A 22. § (2) bekezdés c) pontját a 2011: CXII. törvény 85. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. [Ez utóbbi módosító törvény 73. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.]

55

A 22. § (2) bekezdésének d) pontja a 2006: CIX. törvény 171. § (4) bekezdésének q) pontja, a 2010: CXXX. törvény 37. § (10) bekezdése szerint módosított szöveg.

57

A 22. § (2) bekezdésének e) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. § 814. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2008: XXV. törvény 6. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2010: CXLVIII. törvény 205. § (9) bekezdése szerint módosított szöveg.

59

A 22. § (2) bekezdés f) pontját a 2008: XXV. törvény 6. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2010: CXLVIII. törvény 205. § (9) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére