• Tartalom

2005. évi XCI. törvény

2005. évi XCI. törvény

a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más törvények módosításáról1

2007.07.01.

1. §2

2. § A Btk. 82. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

82. § „(1) Pártfogó felügyelet elrendelésének akkor van helye, ha a feltételes szabadság (48. §), illetve a próbaidő (72. §, 89. §) eredményes elteltéhez az elkövető rendszeres figyelemmel kísérése szükséges. A próbára bocsátott vagy a felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt visszaeső [72. § (6) bek., 89. § (6) bek.] valamint az, akivel szemben a vádemelést elhalasztották, pártfogó felügyelet alatt áll. Kiutasítás mellékbüntetés mellett pártfogó felügyelet elrendelésének nincs helye.
(2) A bíróság az ítéletben rendelkezhet arról, hogy az elítélt feltételes szabadságra bocsátása esetén pártfogó felügyelet alatt áll; a bíróság az ítéletében a külön magatartási szabályokat is meghatározhatja.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott pártfogó felügyelet tartama azonos a feltételes szabadság, a próbaidő és a vádemelés elhalasztásának tartamával, de legfeljebb öt év.
(4) A pártfogó felügyelet alatt álló személy köteles a jogszabályban és határozatban előírt magatartási szabályokat megtartani, a pártfogó felügyelővel rendszeres kapcsolatot tartani, és részére az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást megadni.
(5) A bíróság, illetve vádemelés elhalasztása esetén az ügyész határozatában a pártfogó felügyelet céljának elősegítése érdekében külön magatartási szabályként kötelezettségeket és tilalmakat írhat elő. A bíróság, illetve az ügyész elrendelheti, hogy a pártfogolt
a) a bűncselekmény elkövetésében részt vett, meghatározott személlyel ne tartson kapcsolatot;
b) a bűncselekmény sértettjétől, illetőleg annak lakásától, munkahelyétől vagy attól a nevelési-oktatási intézménytől, ahová a sértett jár, tartsa távol magát;
c) meghatározott jellegű nyilvános helyeket ne látogasson;
d) nyilvános helyen ne fogyasszon szeszes italt;
e) meghatározott helyen és időközönként, meghatározott szervnél vagy személynél jelentkezzék;
f) vegye fel a kapcsolatot a megyei munkaügyi központtal, vagy az önkormányzatnál közmunkára jelentkezzen be;
g) meghatározott tanulmányokat folytasson;
h) – hozzájárulása esetén – meghatározott gyógykezelésnek vagy gyógyító eljárásnak vesse alá magát;
i) vegyen részt a pártfogó felügyelő által szervezett csoportos foglalkozáson vagy a Pártfogó Felügyelői Szolgálat közösségi foglalkoztatójának programja szerinti más foglalkozáson.
(6) A bíróság, illetve az ügyész az (5) bekezdésben felsorolt magatartási szabályokon kívül más magatartási szabályokat is előírhat, különös tekintettel a bűncselekmény jellegére, az okozott kárra és az elkövető társadalmi beilleszkedésének esélyeire.”

3–12. §3

13. § (1)4

(2)5

(3)6

14–22. §7

23. §8

24–26. §9

27. §10

28. §11

29. § (1) Ez a törvény – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2005. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2)12

a)13

b)14

c)15

d)16

e)–f)17

(3)18

a)–i)19

j)20

(4) A Btk. e törvény 2. §-ával megállapított 82. §-a (5) bekezdése i) pontjának hatálybalépéséről külön törvény rendelkezik.

30. § Az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes tagállam azon állampolgára vagy annak családtagja, akivel szemben a bíróság e törvény hatálybalépése előtt hozott jogerős ítéletében végleges hatályú kiutasításról határozott, az ítélet jogerőre emelkedésétől számított tíz év elteltével mentesül a végleges hatályú kiutasítás alól.

31–32. §21

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. július 4-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. július 15.

2

Az 1. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 815. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3–12. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 815. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 13. § (1) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 815. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 13. § (2) bekezdését a 2007: XXVII. törvény 89. § (3) bekezdésének h) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 13. § (3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 815. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 14–22. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 815. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 23. §-t a 2007: XXVII. törvény 89. § (3) bekezdésének h) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 24–26. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 815. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 27. §-t a 2007: XXVII. törvény 89. § (3) bekezdésének h) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 28. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 815. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 29. § (2) bekezdésének bevezető szövegrészét a 2007: LXXXII. törvény 2. § 815. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 29. § (2) bekezdésének a) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. § 815. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 29. § (2) bekezdésének b) pontját a 2007: XXVII. törvény 89. § (3) bekezdésének h) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 29. § (2) bekezdésének c) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. § 815. pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 29. § (2) bekezdésének d) pontját a 2007: XXVII. törvény 89. § (3) bekezdésének h) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 29. § (2) bekezdésének e)–f) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. § 815. pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 29. § (3) bekezdésének bevezető szövegrészét a 2007: LXXXII. törvény 2. § 815. pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 29. § (3) bekezdésének a)–i) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. § 815. pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 29. § (3) bekezdésének j) pontját a 2007: XXVII. törvény 89. § (3) bekezdésének h) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 31–32. §-t és a 31. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 815. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére