• Tartalom
Oldalmenü

1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet

a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

2019.12.28.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 128. §-ának c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §1 Az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium szervezeti egységeként működő Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (a továbbiakban: céginformációs szolgálat) a Ctv. 1. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott, a cégjegyzékadatok és a cégiratok megismerését szolgáló céginformáció-szolgáltatási kötelezettségének az e rendeletben foglalt szabályok szerint tesz eleget.

2. § (1)2 A céginformációs szolgálat papír alapon, illetve elektronikusan közokirat formájában ad céginformációt a cég

a) cégjegyzékben szereplő egyes fennálló vagy törölt adatairól, a cégjegyzékben szereplő jogokról, illetve tényekről (a továbbiakban együtt: adat) cégbizonyítvány formájában, ideértve azt az esetet is, amikor a cég elnevezésének, székhelyének, statisztikai számjelének, adószámának és pénzforgalmi jelzőszámának hatályos és törölt adatairól kérnek céginformációt (névjegy);

b)3 cégjegyzékben szereplő valamennyi fennálló adatáról (cégkivonat);

c)4 cégjegyzékben szereplő valamennyi fennálló és törölt adatáról (cégmásolat).

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott céginformáció – kérelemre – nem közokirati formában is kiadható.

(3)5 A céginformációs szolgálattól az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően céginformáció kérhető arról, hogy az adott cégnév szerepel-e a cégnyilvántartásban, ideértve azt is, hogy az elnevezés a Ctv. 6. §-a alapján névfoglalás alatt áll-e.

(4)6 A céginformációs szolgálat céginformációként a cégbírósághoz bejelentett kérelemben szereplő és elektronikus úton rögzített, de még el nem bírált adatról is tájékoztatást ad, feltüntetve, hogy az adat „bejegyzés alatt” áll.

(5)7 A céginformációs szolgálat a Ctv. 15. § (1) bekezdése alapján céginformációként csak a cégjegyzékben szereplő fennálló vagy törölt, valamint még be nem jegyzett adataiba történő betekintést biztosítja.

3. §8 A céginformációs szolgálattól céginformációként igényelhetők továbbá a cégre vonatkozó következő cégiratok, illetve végzések:

a)9 a cég valamennyi, vagy a kérelmező által meghatározott, a cégbíróságon elektronikus okirat formájában nyilvántartott cégirata;

b)10 a cég által a céginformációs szolgálathoz letétbe helyezés és közzététel céljából benyújtott beszámoló, illetve annak részei;

c)–d)11

4. §12 A céginformációs szolgálat – kérelemre – céginformációként elektronikus úton értesítést küld az egyes cégekre vonatkozó alábbi tényekről:

a) a cégjegyzékbe történt bejegyzéséről (változásbejegyzéséről) szóló jogerős bírósági határozat meghozataláról,

b) a Cégközlönyben közzétett valamennyi bírósági közlemény megjelenéséről.

5. § (1)13 Céginformációként az adatok meghatározott szempontú csoportosítása is igényelhető (a továbbiakban: csoportosított céginformáció) a Ctv. 14. §-a rendelkezéseinek megfelelően. Csoportosított céginformáció kérhető továbbá a céginformációs szolgálat honlapján közzétételre került beszámolók egyes adatairól, egyes részeiről.

(2) Ha a csoportosított céginformációt a Ctv. 14. §-ának (2) bekezdése alapján természetes személy vonatkozásában kérik, meg kell jelölni a jogcímet, valamint az azt megalapozó törvényhelyet, amelyre figyelemmel a csoportosított céginformáció teljesíthető. Törvényes jogcím hiányában a céginformáció csak az érintett személy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulása esetén adható ki.

6. § (1)14 A céginformáció iránti kérelmet papír alapú vagy elektronikus nyomtatványon kell benyújtani a céginformációs szolgálathoz. A nyomtatvány a céginformációs szolgálat honlapján, illetve papír alapú formában a céginformációs szolgálat ügyfélszolgálati irodájában áll rendelkezésre. A céginformáció iránti kérelem elektronikus úton a személyre szabott ügyintézési felület útján is benyújtható.

(2)15 A nyomtatvány személyesen – az ügyfélszolgálati irodában félfogadási időben – vagy postai, illetve elektronikus úton, valamint a 2. § (1) és (3) bekezdésének esetében telefaxon, nyújtható be.

(3)16 A 4. § szerinti kérelmet elektronikus úton, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva kell a céginformációs szolgálathoz megküldeni. A kérelemben – az azonosítására alkalmas adatok közlésével (cégnév, székhely, cégjegyzékszám) – meg kell jelölni a céget, amely tekintetében a céginformációt kérik, és hónapokban meg kell határozni azt az időszakot is, amelyre vonatkozóan a céginformációt kérik.

(4)17 Az 5. § szerinti céginformáció iránti kérelmet kizárólag a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható, e célra rendszeresített nyomtatvány útján lehet benyújtani.

7. § (1)18 A céginformációs szolgálat a kért céginformációt – a Ctv. 15. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel – az e rendelet szerinti költségtérítés megfizetésének igazolását követően adja ki. A költségtérítést az Igazságügyi Minisztérium 10032000-01810039-00000000 számú számlájára kell megfizetni. A befizető egyértelmű azonosítása érdekében a készpénz-befizetési utalvány vagy az átutalási megbízás „közlemény” rovatában fel kell tüntetni a befizetés jogcímét (céginformáció költségtérítése), valamint ha a befizető cég, a cégjegyzékszámát is. A költségtérítés elektronikus úton történő megfizetésének részletes szabályait rendelet állapítja meg.

(2) E rendelet 11. és 12. §-ában meghatározott esetekben a költségtérítés megfizetésének módja az (1) bekezdésben foglaltaktól eltér.

(3)19 A céginformáció költségtérítése a kérelem ügyfélszolgálati irodában történő benyújtásakor bankkártyával is megfizethető.

(4)20 A céginformáció iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtása esetén a költségtérítést elektronikus úton kell megfizetni a Ctv. 37. §-ának (4) bekezdésében, valamint az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és más cégügyekben szóló rendeletben foglaltak szerint. A befizetés teljesítésére vonatkozó igazolást a kérelemmel együtt kell a céginformációs szolgálathoz elektronikus úton megküldeni.

8. § (1)21 A céginformációs szolgálat a céginformációt – az ügyfél kérésének megfelelően – postai úton, telefaxon vagy elektronikus úton küldi meg, illetve az személyesen is átvehető.

(2)22 Ha a céginformációs szolgálat a Ctv. 17. §-ának (1) bekezdése szerint jár el, a 2. és 3. § szerinti céginformációt elektronikus úton küldi meg.

(3)23

(4)24 A céginformációs szolgálat a céginformációt a személyre szabott ügyintézési felület útján küldi meg, amennyiben a kérelmet a kormányzati portálon keresztül nyújtották be.

9. § (1) A céginformációért

a) a 2. § (1) bekezdésének a) pontjában megjelölt esetben 2000 Ft-ot, illetve névjegyenként 150025 Ft-ot,

b) a 2. § (1) bekezdésének b) pontjában megjelölt esetben cégenként 3000 Ft-ot,

c) a 2. § (1) bekezdésének c) pontjában megjelölt esetben cégenként 5000 Ft-ot,

d)26 a 2. § (2) bekezdésében megjelölt esetben cégbizonyítványonként 600 Ft-ot, névjegyenként 300 Ft-ot, cégkivonatonként 900 Ft-ot, valamint cégmásolatonként 1500 Ft-ot,

e) a 2. § (3) bekezdésében megjelölt esetben cégenként 100027 Ft-ot,

f) a 3. § a) pontjában meghatározott esetben cégiratonként 1500 Ft-ot,

g)28 a 3. § b) pontjában meghatározott esetben beszámolónként 4000 Ft-ot, a beszámoló egyes részeinként 2000 Ft-ot, amennyiben elektronikus úton kérik, cégiratonként 500 Ft-ot,

h)–i)29

j) a 4. §-ban meghatározott esetben – a (3) bekezdés szerinti esetek kivételével – cégenként havi 100 Ft-ot

kell költségtérítésként megfizetni.

(2) A költségtérítés nem igényelhető vissza, ha a céginformációt nem veszik át.

(3) A 4. §-ban meghatározott céginformáció, ha azt a cég a rá vonatkozó tények tekintetében kéri, valamint ha az értesítés megküldését legfeljebb tíz cégre vonatkozóan kérik, ingyenes.

(4)30 Az (1) bekezdés a)–g) pontok szerinti költségtérítést nem kell megfizetni, ha a céginformációt – igazoltan – a cég tagja vagy képviselője kéri.

9/A. §31 (1) A Ctv. 17/A. §-ban meghatározott cégadatokat az Európai Bizottság által üzemeltetett európai igazságügyi portálon (a továbbiakban: e-Justice portál) keresztül – keresőprogram segítségével – a céginformációs szolgálat cégbizonyítvány formájában biztosítja.

(2) Az EUID-val rendelkező cég létesítő okiratához (létesítő okirat módosítása, egységes szerkezetű létesítő okirat) való hozzáférés az e-Justice portálon keresztül

a) a cégiratnak a céginformációs szolgálat által a kérelmező által megadott elektronikus címre történő megküldésével, vagy

b) a cégbíróságnak a cégjegyzék részét képező számítógépes nyilvántartásából (elektronikus irattár) a kérelmező általi kiválasztása útján

biztosított.

(3) Az EUID-val rendelkező cég beszámolójának egyes részei az e-Justice portálon keresztül külön nem kérhetőek.

(4) Az e-Justice portálon keresztül hozzáférhető az EUID-val rendelkező cég cégkivonata, továbbá – a (2) bekezdés szerinti módon – a cég elektronikus irattárban tárolt bármely irata.

(5) Az e-Justice portálon keresztül hozzáférhető céginformációért – közokirati és nem közokirati formára tekintet nélkül egyaránt –

a) az (1) bekezdés szerinti esetben 2000 Ft,

b) a létesítő okirat (létesítő okirat módosítása, egységes szerkezetű létesítő okirat), továbbá az elektronikus irattárban tárolt irat esetében a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben – cégiratonként – 3000 Ft, a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben – cégiratonként – 1500 Ft,

c) a beszámoló esetében 4000 Ft,

d) cégkivonat esetében 3000 Ft

közzétételi költségtérítést kell fizetni azzal, hogy az esetlegesen felmerülő általános forgalmi adót ezen összeg nem tartalmazza.

9/B. §32 (1) A céginformációs szolgálat a cegportal.im.gov.hu portálján (a továbbiakban: céginformációs portál) a cégjegyzékben szereplő, a 2. § (1) bekezdésében meghatározott adatokról – a költségtérítés egyidejű megfizetése mellett – azonnali elektronikus céginformációt is biztosít.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a költségtérítés megfizetésére az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer segítségével kerül sor.

10. § (1)–(2)33

(3)34 Ha a Ctv. 15. § (2) bekezdése szerinti céginformációt elektronikus úton kérik, valamint ha a céginformációs portálról töltik le, a 9. § (1) bekezdésében meghatározott költségtérítést kell megfizetni.

(4)35

(5)36 A céginformációs szolgálat a Ctv. 63. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szervezeteknek – kérésükre – elektronikus úton rendelkezésre bocsátja az általuk megjelölt cégjegyzékadatok változását. Ebben az esetben csak a számítógépes rendszer használatának költségét kell megtéríteni.

11. §37 A céginformáció – ideértve a beszámolókhoz való közvetlen hozzáférés lehetőségét is – az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériummal kötött megállapodás alapján a céginformációs szolgálat számítógépes hálózata útján is kérhető. Ebben az esetben a Ctv. 15. § (2) bekezdése szerinti kérelmezőnek minősül az e megállapodás alapján információt kérő is. A céginformációért a számítógépes rendszer használatának költsége mellett a céginformáció fajtájától függően a 9. § (1) bekezdésében meghatározott költségtérítés 30%-át kell költségtérítésként megtéríteni. Elektronikus közokirat kiadása esetén a 9. § (1) bekezdésében meghatározott költségtérítés 60%-át kell költségtérítésként megfizetni. A megállapodás általános szerződési feltételei a céginformációs szolgálat honlapján kerülnek közzétételre.

12. § (1)38 Az 5. § szerinti csoportosított céginformációért a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a céginformációs szolgálat honlapján közzétett – a kért adatok mennyiségétől, illetve a csoportosítás jellegétől függő – költségtérítést kell fizetni.

(2)39 Ha a céginformációs szolgálattól a csoportosított cégadatot elektronikus úton igénylik és annak eredményeként a cég cégjegyzékszámát, cégnevét, rövidített elnevezését, székhelyét, illetve adószámát kapják meg, kizárólag a számítógépes rendszer használatának költségét kell megtéríteni.

13. § (1)40 A cég számviteli törvény szerinti beszámolóját a Ctv. 18. §-ában foglaltak szerint elektronikus úton kell a céginformációs szolgálat részére megküldeni.

(2)41

(3)42

(4)–(5)43

14. §44 A céginformációs szolgálat a céginformáció szolgáltatása mellett

a) a Ctv. 1. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti nemperes eljárásokban biztosítja az elektronikus ügyintézést támogató rendszer üzemeltetését, és

b) közreműködik a Cégközlöny szerkesztésében.

15. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2006. július 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) A 7. § (3) bekezdése 2007. január 1. napján lép hatályba.

(3)–(8)45

16. §46 Ez a rendelet a 89/666/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 2005/56/EK és a 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a központi nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántartások és a cégjegyzékek összekapcsolása tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. június 13-i 2012/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1–3. számú melléklet az 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelethez47

1

Az 1. § a 20/2010. (XII. 22.) KIM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés bevezető szövegrésze a 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a 24/2018. (VIII. 31.) IM rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a 24/2018. (VIII. 31.) IM rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (3) bekezdése a 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (4) bekezdése a 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (5) bekezdése a 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

8

A 3. § bevezető szövegrésze a 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

9

A 3. § a) pontjának az „a d) pontban foglalt kivétellel” szövegrésze e rendelet 15. § (4) bekezdése alapján 2007. szeptember 30. napján hatályát vesztette.

11

A 3. § c)–d) pontja e rendelet 15. § (4) bekezdése alapján 2007. szeptember 30. napján hatályát vesztette.

12

A 4. § bevezető szövegrésze a 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

13

Az 5. § (1) bekezdése a 39/2015. (XII. 21.) IM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 6. § (2) bekezdése a 39/2015. (XII. 21.) IM rendelet 5. § (4) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 6. § (4) bekezdése a 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

18

A 7. § (1) bekezdése a 31/2019. (XII. 20.) IM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

19

A 7. § (3) bekezdése e rendelet 15. § (2) bekezdése alapján 2007. január 1. napján lépett hatályba.

20

A 7. § (4) bekezdése a 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

21

A 8. § (1) bekezdése a 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

22

A 8. § (2) bekezdése a 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

23

A 8. § (3) bekezdése e rendelet 15. § – a Magyar Közlöny 2006. évi 81. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő – (4) bekezdése alapján 2007. szeptember 30. napján hatályát vesztette.

24

A 8. § (4) bekezdése a 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (1) bekezdése, a 29/2016. (XII. 27.) IM rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg.

25

A Magyar Közlöny 2006. évi 81. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

26

A 9. § (1) bekezdés d) pontja a 31/2019. (XII. 20.) IM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

27

A Magyar Közlöny 2006. évi 81. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

28

A 9. § (1) bekezdés g) pontját a 39/2015. (XII. 21.) IM rendelet 5. § (4) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 22/2016. (XI. 15.) IM rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be.

29

A 9. § (1) bekezdésének h)–i) pontja e rendelet 15. § (4) bekezdése alapján 2007. szeptember 30. napján hatályát vesztette.

30

A 9. § (4) bekezdését a 39/2015. (XII. 21.) IM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 22/2016. (XI. 15.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 9/A. §-t a 6/2017. (VI. 1.) IM rendelet 9. §-a iktatta be.

32

A 9/B. §-t a 31/2019. (XII. 20.) IM rendelet 3. §-a iktatta be.

33

A 10. § (1)–(2) bekezdését a 47/2007. (X. 20.) IRM rendelet 6. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

34

A 10. § (3) bekezdése a 31/2019. (XII. 20.) IM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

35

A 10. § új (4) bekezdését a 47/2007. (X. 20.) IRM rendelet 6. § (3) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (4) bekezdés számozását (5) bekezdésre változtatta, hatályon kívül helyezte a 31/2019. (XII. 20.) IM rendelet 6. § c) pontja.

36

A 10. § eredeti (4) bekezdésének számozását a 47/2007. (X. 20.) IRM rendelet 6. § (3) bekezdése (5) bekezdésre változtatta, szövege a 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

37

A 11. § a 31/2019. (XII. 20.) IM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

38

A 12. § (1) bekezdése a 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

39

A 12. § (2) bekezdése a 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

41

A 13. § (2) bekezdését a 11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet 4. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

42

A 13. § (3) bekezdését a 39/2015. (XII. 21.) IM rendelet 5. § (4) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

43

A 13. § (4)–(5) bekezdését a 11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet 4. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

44

A 14. § bevezető szövegrésze a 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

45

A 15. § (3)–(8) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 20. §-ának 56. pontja hatályon kívül helyezte.

46

A 16. §-t a 6/2017. (VI. 1.) IM rendelet 10. §-a iktatta be.

47

Az 1–3. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 20. §-ának 56. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás