• Tartalom

2006. évi CVI. törvény

2006. évi CVI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról1

2010.01.01.

1. §2

2–3. §3

4–8. §4

9. §5

10–13. §6

14. §7

15. §8

16. §9

17. §10

Hatályba léptető és záró rendelkezések

18. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)11

19. § (1) Azon személyek esetén, akik előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra 2009. január 1-je, illetve 2012. január 1-je előtt jogosultságot szereztek, e jogosultságukat bármikor érvényesíthetik, tekintet nélkül arra, hogy az előrehozott öregségi nyugdíjat mikor, illetve milyen időponttól kezdődően állapítják meg. Az előrehozott öregségi nyugdíj összegét azon rendelkezések szerint kell megállapítani, amelyek arra az időpontra alkalmazandóak, amelytől kezdődően az előrehozott öregségi nyugdíjat megállapítják.

(2) Azon személyek esetén, akik a korengedményes nyugdíjra vonatkozó megállapodást a munkáltatóval 2006. december 31-éig megkötötték, az előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra való jogosultság megállapítására az előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra vonatkozó, 2006. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) Azon személyek esetén,

a) akik a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Péptv.) rendelkezései alapján legkésőbb 2006. december 31-én beléptek a prémiumévek programba, és munkavégzésre irányuló jogviszonyukat ezzel összefüggésben határozott idejűvé módosították, valamint

b) akiknek e törvény rendelkezései alapján előrehozott öregségi nyugdíjra való jogosultságuk megszerzésének időpontja későbbi, mint az a) pontban említett kinevezés-módosításban szereplő, a munkavégzésre irányuló jogviszony megszűnésére meghatározott időpont,

munkavégzésre irányuló jogviszonyuk megszűnése időpontjának – a kinevezés-módosításban foglaltaktól eltérően – az előrehozott öregségi nyugdíjra való jogosultságuk megszerzésének időpontját kell tekinteni. Ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy a munkavégzésre irányuló jogviszony ezen időpont előtt valamely, a Péptv.-ben szabályozott okból megszűnjön.

(4) A Tny.

a) 12. §-a (1) bekezdésének – e törvény 20. §-ának (3) bekezdésével megállapított – rendelkezéseit,

b) 13. §-ának – e törvény 3. §-ával megállapított – rendelkezéseit

a 2007. december 31-ét követő időponttól megállapításra kerülő nyugellátások kiszámítása során kell alkalmazni.

(5)12

20. §13 (1)–(2)14

(3) 2008. január 1-jén a Tny. 12. §-ának (1) bekezdésében az „1,5-1,5 százalék” szövegrész helyébe a „2-2 százalék” szövegrész lép.

(4)–(5)15

1

A törvényt az Országgyűlés a 2006. november 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2006. december 7. A törvényt a 2011: CLXVII. törvény 104. § (1) bekezdés j) pontja hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

2

Az 1. §-t és a megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 3. § (5) bekezdésének 11. pontja hatályon kívül helyezte, e módosító törvény 5. § (5) bekezdése alapján 2008. január 2. napjával.

3

A 2–3. §-t a 2007: LXXXII. törvény 3. § (5) bekezdésének 11. pontja hatályon kívül helyezte, e módosító törvény 5. § (5) bekezdése alapján 2008. január 2. napjával.

4

A 4–8. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 935. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 9. §-t a 2007: LXXXII. törvény 3. § (5) bekezdésének 11. pontja hatályon kívül helyezte, e módosító törvény 5. § (5) bekezdése alapján 2008. január 2. napjával.

6

A 10–13. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 935. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 14. § a 2007: CLVI. törvény 23. § (5) bekezdésének a) pontja alapján nem lépett hatályba. A 14. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 3. § (5) bekezdésének 11. pontja hatályon kívül helyezte, e módosító törvény 5. § (5) bekezdése alapján 2008. január 2. napjával.

8

A 15. §-t és a megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 935. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 16. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 935. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 17. §-t és a megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 935. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 18. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 3. § (5) bekezdésének 11. pontja hatályon kívül helyezte, e módosító törvény 5. § (5) bekezdése alapján 2008. január 2. napjával.

12

A 19. § (5) bekezdését a 2009: CXXVII. törvény 2. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

13

A 20. §-t a 2007: LXXXII. törvény 3. § (5) bekezdésének 11. pontja hatályon kívül helyezte, e módosító törvény 5. § (5) bekezdése alapján 2008. január 2. napjával.

14

A 20. § (1)–(2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 935. pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 20. § (4)–(5) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 935. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére