• Tartalom

2006. évi CVII. törvény

2006. évi CVII. törvény

a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–27. §2

Záró rendelkezések

28. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)3 Az egymás melletti termesztés ellenőrzése során az e törvény 20. §-ával megállapított, a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény (a továbbiakban: Gtv.) 21/D. §-ának (3) bekezdése alkalmazásában géntechnológiai bírság az e törvény kihirdetését követő 45. napot követően indult eljárásokban szabható ki.

(3) Az e törvény hatálybalépése előtt indult, folyamatban lévő engedélyezési eljárások tekintetében is e törvény előírásait kell alkalmazni.

(4) Az e törvény hatálybalépése előtt kiadott engedélyek esetén az évenkénti meghosszabbításra vonatkozó előírások helyett az e törvény 8. §-ával megállapított, a Gtv. 7. §-a szerinti megújítás szabályait kell alkalmazni.

(5)–(8)4

(9) A 2007. évben, amennyiben e törvény hatálybalépése és a vetési idő között 90 nap már nem áll rendelkezésre, az egymás melletti termesztés engedélyezési eljárása során a kérelmet legkésőbb a vetés tervezett időpontját megelőző 45. napon kell benyújtani, a szakhatóságok állásfoglalásukat 15 napon belül hozzák meg, amely határidő nem hosszabbítható meg. A termesztési hatóság az előzetes állásfoglalást, amennyiben annak feltételei fennállnak, a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül bocsátja ki, az e törvény 20. §-ával megállapított, a Gtv. 21/C. § (1)–(2) bekezdése szerinti hozzájárulásokat, valamint a 21/C. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatokat a kérelem benyújtásától számított 40. napig kell benyújtani. A termesztési hatóság határozatát a hozzájárulások és nyilatkozatok benyújtásától számított 5 napon belül hozza meg.

(10) A 2007. évben a géntechnológiával módosított növények szaporítóanyagát forgalmazónak e törvény hatálybalépésétől számított 30. napon belül kell bejelentenie a termesztési hatóságnál a tervezett forgalmazás e törvény 20. §-ával megállapított, a Gtv. 21/E. § (1) bekezdése szerinti adatait.

(11) A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter legkésőbb a forgalomba hozatali engedély megadásának időpontjáig gondoskodik a pufferzóna minimális mértékének külön jogszabályban történő meghatározásáról, amennyiben az Európai Unió bármely tagállamában olyan géntechnológiával módosított szervezet köztermesztési célú forgalomba hozatalának engedélyezését kezdeményezik, amely esetében az érintett növényfajtára nézve a külön jogszabály a pufferzóna minimális mértékét nem határozza meg.

29. § A törvény tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

30. § (1) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 90/219/EGK (1990. április 23.) irányelve a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történő felhasználásáról, 17. cikk (a törvény 21. §-a);

b) a Tanács 98/81/EK (1998. október 26.) irányelve a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történő felhasználásáról szóló 90/219/EGK irányelv módosításáról, 1. cikk (1) bekezdés [a törvény 9. §-ának (1) bekezdése, 10. §-a];

c) az Európai Parlament és a Tanács 2001/18/EK (2001. március 12.) irányelve a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a Tanács 90/220/EGK irányelvének hatályon kívül helyezéséről, valamint az azt módosító 1829/2003/EK, 1830/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletek.

(2) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Parlament és a Tanács 1946/2003/EK (2003. július 15.) rendelete a géntechnológiával módosított szervezetek országhatárokon történő átviteléről, 18. cikk (a törvény 21. és 22. §-a);

b) az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK (2003. szeptember 22.) rendelete a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról, 5. cikk (2) bekezdés, 17. cikk (2) bekezdés, 29. cikk (1) bekezdés, 30. cikk (6)–(7) bekezdés, 45. cikk (a törvény 5. §, 18. §; 21. és 22. §, 10–11., 13., 19. §-a);

c) az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK (2003. szeptember 22.) rendelete a géntechnológiával módosított szervezetek nyomon követhetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomon követhetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról, 4. cikk (6)–(8) bekezdés, 9. cikk (1) bekezdés, 11. cikk (a törvény 14. §, 21. és 22. §-a).

1

A törvényt az Országgyűlés a 2006. november 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2006. december 7. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 110. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–27. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 936. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 28. § (2) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 2. § 936. pontja és 13. § (1) bekezdésének 77. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 28. § (5)–(8) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 936. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére