• Tartalom

2006. évi CIX. törvény

2006. évi CIX. törvény

a kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról1

2011.01.01.
ELSŐ RÉSZ

A KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZETRENDSZERRE VONATKOZÓ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA

I. Fejezet

A KÖZPONTI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA

1–2. §2

Kormányhivatalokra vonatkozó törvénymódosítások

3–4. §3

II. Fejezet

KÖZIGAZGATÁSI HIVATALOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA

5–8. §4

III. Fejezet

AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOKRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA

9–12. §5

IV. Fejezet

A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK JOGAIRÓL SZÓLÓ 1993. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

13. §6

V. Fejezet

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL SZÓLÓ
1999. ÉVI LXIX. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

14–15. §7

VI. Fejezet

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

Kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért
felelős szerv

16–17. §8

VII. Fejezet

AGRÁRIGAZGATÁS

A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló
1993. évi II. törvény módosítása

18–19. §9

A halászatról és a horgászatról szóló
1997. évi XLI. törvény módosítása

20–21. §10

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény módosítása

22–23. §11

A hegyközségekről szóló
1994. évi CII. törvény módosítása

24. §12

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény módosítása

25–26. §13

Az élelmiszerekről szóló
2003. évi LXXXII. törvény módosítása

27–28. §14

A növényfajták állami elismeréséről,
valamint a szaporítóanyagok előállításáról
és forgalomba hozataláról szóló
2003. évi LII. törvény módosítása

29–30. §15

A takarmányok előállításáról,
forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló
2001. évi CXIX. törvény módosítása

31–32. §16

A vad védelméről,
a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló
1996. évi LV. törvény módosítása

33–34. §17

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló
1997. évi CXLI. törvény módosítása

35–36. §18

A növényvédelemről szóló
2000. évi XXXV. törvény módosítása

37–40. §19

A Magyar Állatorvosi Kamaráról,
valamint a magán-állatorvosi tevékenység
gyakorlásáról szóló
1995. évi XCIV. törvény módosítása

41. §20

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló
1997. évi CXIV. törvény módosítása

42–44. §21

A Nemzeti Földalappal összefüggő módosítások

45–46. §22

Az agrárpiaci rendtartásról szóló
2003. évi XVI. törvény módosítása

47–48. §23

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény módosítása

49–52. §24

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosítása

53–54. §25

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló
2006. évi LXXXVIII. törvény módosítása

55–57. §26

Az erdőbirtokossági társulatról szóló
1994. évi XLIX. törvény módosítása

58–59. §27

A termőföldről szóló
1994. évi LV. törvény módosítása

60. §28

A fegyveres biztonsági őrségről,
a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény módosítása

61. §29

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló
1996. évi LXXVI. törvény módosítása

62–63. §30

Az állattenyésztésről szóló
1993. évi CXIV. törvény módosítása

64–65. §31

Az erdőről és az erdő védelméről szóló
1996. évi LIV. törvény módosítása

66–67. §32

Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló
1997. évi XLVI. törvény módosítása

68. §33

Az állategészségügyről szóló
2005. évi CLXXVI. törvény módosítása

69–72. §34

Ingatlanügyi hatóság

73–74. §35

Egyéb módosítások

75–76. §36

VIII. Fejezet

SZOCIÁLIS IGAZGATÁS

77–78. §37

IX. Fejezet

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁS

79–82. §38

X. Fejezet

PÉNZÜGYI IGAZGATÁS

Állami adóhatóság

83–84. §39

Az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény módosítása

85–87. §40

Vámigazgatás

88–90. §41

Számviteli igazgatás

91. §42

XI. Fejezet

HÍRKÖZLÉSI IGAZGATÁS

Az elektronikus hírközlésről szóló
2003. évi C. törvény módosítása

92–93. §43

A frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. törvény hatályon kívül helyezése és az azzal összefüggő törvénymódosítások

94–95. §44

XII. Fejezet

IPARIGAZGATÁS

Bányászati és földtani igazgatás

96–97. §45

Mérésügyi szerv

98. §46

XIII. Fejezet

ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÁS

99–101. §47

XIV. Fejezet

FOGYASZTÓVÉDELMI IGAZGATÁS

Fogyasztóvédelmi hatóság

102–103. §48

XV. Fejezet

EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS

104–109. §49

XVI. Fejezet

OKTATÁSI IGAZGATÁS

Közoktatási igazgatás

110–111. §50

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosítása

112–113. §51

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

114–116. §52

XVII. Fejezet

KERESKEDELMI IGAZGATÁS

117–119. §53

XVIII. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉSI IGAZGATÁS

120–121. §54

A Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv

122–123. §55

A kincstári vagyon kezeléséért felelős szerv

124. §56

Kincstár

125. §57

XIX. Fejezet

MUNKAÜGYI IGAZGATÁS

126–127. §58

A munkaügyi ellenőrzésről szóló
1996. évi LXXV. törvény módosítása

128. §59

XX. Fejezet

KÖZLEKEDÉSI IGAZGATÁS

Közlekedési hatóságok

129–132. §60

XXI. Fejezet

KULTURÁLIS IGAZGATÁS

Kulturális örökségvédelmi hatóság

133–134. §61

Könyvtári intézet

135–136. §62

Magyar Művelődési Intézet

137. §63

Mozgóképszakmai hatóság

138–139. §64

XXII. Fejezet

ENERGIA IGAZGATÁS

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

140–141. §65

XXIII. Fejezet

SZELLEMITULAJDON-VÉDELMI IGAZGATÁS

142. §66

XXIV. Fejezet

SPORTIGAZGATÁS

143–144. §67

XXV. Fejezet

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÁS

145–146. §68

XXVI. Fejezet

IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁS

147–151. §69

XXVII. Fejezet

A SZERVEZETT BŰNÖZÉS ELLENI FELLÉPÉS KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS SZERVVEL ÖSSZEFÜGGŐ TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

152–153. §70

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMI VEZETŐKET NEVESÍTŐ EGYES TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA

154–157. §71

HARMADIK RÉSZ

A MINISZTEREKET NEVESÍTŐ RENDELKEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA ÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE

Módosító rendelkezések (törvényerejű rendeletek)

158–164. §72

Módosító rendelkezések (törvények)

165–173. §73

NEGYEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

174. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)74

(3) A 2006. december 31-én a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 44. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó szerveknél az illetménykiegészítés mértéke e törvény hatálybalépését követően a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 50%-a, középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 15%-a.

(4) A központi államigazgatási szerv alaptevékenysége keretében foglalkoztatott középfokú végzettségű köztisztviselő közszolgálati jogviszonya a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. § (6) bekezdésében meghatározott feltétel hiánya miatt nem szüntethető meg, ha

a) a köztisztviselő korábban a központi államigazgatási szerv területi szervének állományába tartozott, és a területi szerv megszüntetésére e törvény kihirdetését megelőző egy év folyamán olyan módon kerül sor, hogy a területi szerv jogutódja a központi államigazgatási szerv lett, és

aa) az öregségi nyugdíjkorhatára eléréséig kevesebb mint öt év van hátra, vagy

ab) a köztisztviselő felsőfokú oktatási intézmény alapképzésén legkésőbb a 2008/2009-es oktatási tanévben megkezdi tanulmányait, és az előírt idő alatt a képesítést megszerzi, vagy

b) a jogutód központi államigazgatási szervnél alaptevékenységen kívüli munkakörben történő foglalkoztatására lehetőség van.

(5)75

(6)76

(7)–(11)77

175. § (1)78

(2) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 131. § (1) bekezdésében az „– a közigazgatási hivatal vezetőjének irányítása alatt, a törvény által az erre kijelölt, kistérségi székhely településeken működő, önálló feladatkörű közigazgatási végrehajtó szolgálat (a továbbiakban: végrehajtó szolgálat)” szövegrész „a közigazgatási végrehajtó szolgálat (a továbbiakban: végrehajtó szolgálat)” szöveggel lép hatályba.

(3) A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 367. § 26. pontjának a „ , 77. § (1) bekezdés f) és g) pontjaiban az „és közhasznú társaságok” szövegrész” szövegrésze nem lép hatályba.

(4) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 13. § (3) bekezdés a) pontja a „Cégszolgálat” szövegrész helyett a „céginformációs szolgálat” szöveggel, 20. § (1) bekezdése az „Igazságügyi Minisztérium” szövegrész helyett az „igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveggel, az „igazságügyminiszter” szövegrész helyett az „igazságügyért felelős miniszter” szöveggel lép hatályba.

176. §79

1

A törvényt az Országgyűlés a 2006. december 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2006. december 14. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 47. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–2. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–4. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5–8. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9–12. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 13. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 14–15. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 16–17. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 18–19. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 20–21. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 22–23. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 24. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 25–26. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 27–28. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 29–30. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 31–32. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 33–34. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 35–36. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 37–40. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 41. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 42–44. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 45–46. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 47–48. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 49–52. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

Az 53–54. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

Az 55–57. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

Az 58–59. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 60. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 61. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 62–63. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 64–65. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 66–67. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 68. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 69–72. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 73–74. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 75–76. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 77–78. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 79–82. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 83–84. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 83–84. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 88–90. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 91. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 92–93. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 94–95. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 96–97. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 98. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 99–101. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 102–103. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 104–109. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 110–111. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 112–113. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 114–116. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 117–119. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 120–121. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 122–123. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 124. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 125. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 126–127. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 128. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 129–132. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 133–134. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 135–136. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 137. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 138–139. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 140–141. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 142. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 143–144. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 145–146. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 147–151. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 152–153. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 154–157. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 158–164. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 165–173. § e törvény 176. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 174. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 937. pontja hatályon kívül helyezte.

75

A 174. § (5) bekezdését a 2010: XLIII. törvény 89. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

76

A 174. § (6) bekezdését a 2010: CXLVIII. törvény 213. §-a hatályon kívül helyezte.

77

A 174. § (7)–(11) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 937. pontja hatályon kívül helyezte.

78

A 175. § (1) bekezdését a 2007: CLI. törvény 22. § (3) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

79

A 176. §-t a 2008: LXXXII. törvény 30. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére