• Tartalom

112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról1

2017.01.01.

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (1) bekezdésének m) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya nem terjed ki a külön jogszabály szerinti szocioterápiás foglalkozásokra.

(2) E rendelet alkalmazásában

a) szociális foglalkoztatás: az Szt. 99/B. §-ának (1) bekezdése szerinti foglalkoztatás, melynek formái:

aa) munka-rehabilitáció: az Szt. 99/D. §-ának (1) bekezdése szerinti, megállapodás keretében történő munkavégzés,

ab) fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás: az Szt. 99/E. §-ának (1) bekezdése szerinti, munkaviszony keretében történő munkavégzés;

b)2 foglalkoztató: munka-rehabilitáció esetében a szociális intézmény, illetve a nem állami, a szociális tevékenységet ellátó egyházi jogi személy fenntartója (a továbbiakban együtt: intézményi foglalkoztató); fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás esetében az intézményi foglalkoztató, vagy a szociális intézménnyel, illetve a fenntartóval az ellátottak szociális foglalkoztatására megállapodást kötött személy, szervezet (a továbbiakban: külső foglalkoztató);

c)3 a foglalkoztatás helye: a szociális foglalkoztatás keretében történő munkavégzés pontos helye.

d)4 feladategység: az ellátott által ledolgozott 1 munkaóra. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban a ledolgozott munkaórák számítása során ledolgozott munkanapnak kell tekinteni a foglalkoztatott személy által igénybe vett munkaszüneti napot és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 116–120. §-a és 126. §-a szerinti szabadságot, valamint azt a napot, amelyen a foglalkoztatott személy táppénzben részesül. Fejlesztési pályázat esetén a feladategység a támogatási szerződésben meghatározott tárgyi eszköz fejlesztése, beszerzése;

e)5 feladatmutató: a feladategységek száma;

f)6 szociális foglalkoztatási támogatás: a központi költségvetésből a fenntartó részére nyújtott vissza nem térítendő támogatás, amely a támogatási szerződésben meghatározottak szerint a szociális foglalkoztatás működtetéséhez vagy fejlesztéséhez, ezen belül

fa) a foglalkoztatottak munkarehabilitációs díjához, illetve munkabéréhez és ezek járulékaihoz,

fb) a külön jogszabályban előírt segítők munkabéréhez és ennek járulékaihoz,

fc) anyagköltséghez,

fd) közüzemi költséghez,

fe) adminisztrációs költséghez,

ff) munkavédelmi oktatáshoz,

fg) tárgyi eszköz fejlesztéséhez, beszerzéséhez

használható fel;

g)7 támogatási időszak: 1 naptári év. A következő támogatási időszak az előző támogatási időszak lejártakor kezdődik;

h)8 igazgatóság: a Magyar Államkincstár területi szerve;

(3)9 A szociális foglalkoztatás pályázati rendszerének működtetésével és ellenőrzésével összefüggő kiadások fedezetére a szociális foglalkoztatás támogatását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat (a továbbiakban: fejezeti kezelésű előirányzat) legfeljebb 3%-a használható fel.

(4)10 A Kormány szociális hatóságként az Szt. 99/B. § (2) bekezdésében, valamint 99/C. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott esetben a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.

(5)11 Az önkormányzatok társulása által fenntartott szociális intézmény esetén a fenntartóra vonatkozó, e rendelet szerinti jogok és kötelezettségek a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzatot (a továbbiakban együtt: székhely szerinti helyi önkormányzat) illetik, illetve terhelik. A székhely szerinti helyi önkormányzat nyújthat be pályázatot, köti meg a támogatási szerződést, továbbá a támogatást a székhely szerinti helyi önkormányzatnak kell folyósítani, és azzal a székhely szerinti helyi önkormányzat számol el.

I. RÉSZ

A SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁSI ENGEDÉLY

2. § (1)12 A szociális foglalkoztatási engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárásban szociális hatóságként a szociális intézmény székhelye, illetve telephelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: szociális hatóság) jár el.

(2)13 A szociális foglalkoztatási engedély iránti kérelmet a foglalkoztató nyújtja be a szociális hatósághoz, amely foglalkoztatási helyenként és foglalkoztatási formánként külön-külön megvizsgálja az engedélyezési feltételeket.

(3)14 A szociális foglalkoztatás iránti kérelem tartalmazza

a) a foglalkoztatás helyét,

b) a foglalkoztatni kívánt személyek számát,

c) az engedélyeztetni kívánt foglalkoztatási forma megnevezését,

d) a foglalkoztatás keretében végezni kívánt tevékenység leírását,

e) a tevékenységnek a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint az egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szakágazati besorolása szerinti számát, illetve megnevezését.

(4)15 A szociális foglalkoztatási kérelemhez mellékelni kell

a) a foglalkoztató nyilatkozatát arról, hogy a foglalkoztatni kívánt személyek vonatkozásában rendelkezik az Szt. 99/B. §-ának (3) bekezdése szerinti rehabilitációs alkalmassági vizsgálat során kiállított szakvéleménnyel;

b) a külön jogszabály szerinti foglalkoztatási szakmai programot;

c) a szociális intézmény fenntartójának a szociális foglalkoztatáshoz történő hozzájárulását;

d) ha a külső foglalkoztató

da)16 természetes személy, az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásába vételéről szóló igazolást,

db)17 cégjegyzékben nyilvántartott cég, a nevét, cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó nyilatkozatot,

dc)18 egyesület, alapítvány vagy közalapítvány, a bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, egy hónapnál nem régebbi kivonatot,

dd) állami fenntartású intézmény vagy más költségvetési szerv, az alapító okirat másolatát,

de)19 bevett egyház vagy annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye, a nyilvántartásba vételéről szóló igazolást, nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást;

df)20

e) nyilatkozatot a külön jogszabályban megkövetelt személyi és tárgyi feltételek teljesítéséről;

f) külső foglalkoztató esetén a foglalkoztatásra irányuló megállapodást;

g) a foglalkoztató nyilatkozatát arról, hogy a foglalkoztatás helyére vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzatot elkészítette;

h)21 a fenntartó, valamint a külső foglalkoztató nyilatkozatát arról, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ennek hiányában igazolását arról, hogy nem terheli köztartozás;

i) a foglalkoztató által megkötött általános felelősségbiztosítást (amely a munkavégzés során harmadik személynek okozott káreseményre vonatkozóan a dologi és a testi épségben bekövetkezett kárra terjed ki);

j) a foglalkoztató által megkötött munkaadói felelősségbiztosítási szerződést (amely a foglalkoztató felelőssége esetén a munkahelyi balesetekre terjed ki);

k)22 a szociális intézmény tevékenységére vonatkozó – külön jogszabályban foglaltak szerint elkészített – szakmai programot (a továbbiakban: a szociális intézmény szakmai programja).

(5)23 Ha a kérelmező a (4) bekezdés d) pontjában – kivéve a db) alpontot –, és h) pontjában foglalt adatokat nem igazolja, a hatóság a kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz és 2009. október 1-jétől az adatokról nyilvántartást vezető bírósághoz, illetőleg a köztartozás tekintetében megvizsgálja a köztartozásmentes adózói adatbázist.

(5a)24 Ha a külső foglalkoztató cégjegyzékben nyilvántartott cég, annak cégkivonatát a hatóság a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

2/A. § (1)25 A Kormány a szociális hatóság szociális foglalkoztatás engedélyezése iránti eljárásában

a)26 – a foglalkoztatás helyszínére vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások, továbbá, ha a kérelem a foglalkoztatni kívánt személyek számának az eredeti engedélyben meghatározott létszámot meghaladó felemelésére irányul, az e változásból eredő létesítési tűzvédelmi előírások érvényesülése kérdésében – a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes, első fokon eljáró tűzvédelmi szakhatóságot

b)27

(2)28 Az (1) bekezdésben foglalt szakhatóság az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki, amely az engedélyezési eljárásban akkor használható fel, ha a foglalkoztatási engedély iránti kérelem benyújtásra kerül az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadását követő hat hónapon belül.

3. §29 (1)30 A szociális hatóság a szociális foglalkoztatás iránti kérelem elbírálásához

a)31 ellenőrzi a szociális intézménynek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) bejegyzett adatait,

b) a foglalkoztatás helyén helyszíni szemlét tart, ennek keretében megvizsgálja a külön jogszabály szerinti személyi és tárgyi feltételek teljesülését.

(2)32 A szociális hatóság szakvéleményt kérhet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól (a továbbiakban: Főigazgatóság) – a Főigazgatóság által fenntartott szociális foglalkoztatók kivételével – abban a kérdésben, hogy a foglalkoztatási szakmai program a külön jogszabályban foglalt követelményeknek megfelel-e, a szociális foglalkoztatás céljainak megvalósulását mennyire segíti elő, valamint e célokkal és a szociális intézmény szakmai programjával mennyire áll összhangban.

(3)33 A Főigazgatóság a (2) bekezdés szerinti szakvéleményében megvizsgálja, hogy a foglalkoztatási szakmai programban meghatározott személyi és tárgyi feltételek – a foglalkoztatás összes körülményét figyelembe véve – biztosítottak-e, és amennyiben szükséges, javaslatot tesz a foglalkoztatási szakmai program módosítására.

3/A. §34 (1)35 A szociális hatóság a szociális foglalkoztatást engedélyezi, ha

a) a kérelem megfelel az e rendeletben előírtaknak,

b) telepengedély-köteles, illetve bejelentéshez kötött tevékenység esetében az interneten elérhető jegyzői nyilvántartás szerint a kérelmező rendelkezik telepengedéllyel, illetőleg a tevékenység megkezdésére irányuló bejelentés megtörtént,

c) a kérelmező biztosítja a külön jogszabályban meghatározott tárgyi és személyi feltételeket,

d) a foglalkoztatási szakmai program megfelel a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek, a szociális foglalkoztatás céljainak megvalósulását elősegíti, valamint összhangban áll a szociális intézmény szakmai programjával.

(2)36 Nappali intézmény esetén a szociális foglalkoztatás engedélyezésének további feltétele, hogy az intézmény a szociális foglalkoztatás iránti kérelem benyújtásakor legalább 6 hónapja – a szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyezve – nappali ellátást nyújtson.

(3)37 A 8. számú melléklet szerinti tevékenységre szociális foglalkoztatási engedély nem adható.

(4)38 A szociális hatóság a szociális foglalkoztatási engedély iránti kérelmet elutasítja, amennyiben a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül a szociális intézményben ellátottak foglalkoztatására kiadott szociális foglalkoztatási engedélyt – a 6. § (4) bekezdésének c) vagy d) pontja vagy (6) bekezdésének e) pontja alapján – jogerősen visszavonták.

(5) A szociális foglalkoztatási engedély tartalmazza

a) a szociális intézmény nevét, székhelyét, telephelyét, továbbá a fenntartó és a foglalkoztató nevét, székhelyét,

b) a szociális foglalkoztatási forma megnevezését,

c) a szociális foglalkoztatás helyét,

d) a szociális foglalkoztatás keretében végzett tevékenység – a 2. § (3) bekezdésének e) pontjában foglalt besorolás szerinti – megnevezését és számát,

e)39 az ellátottakkal, illetve törvényes képviselőjükkel szociális foglalkoztatás céljából kötött, egyidejűleg fennálló szerződések maximális számát, amely nem haladhatja meg az intézménynek a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett férőhelyszámát,

f) intézményi foglalkoztató esetén az intézmény, telephely ágazati azonosítóját,

g) külső foglalkoztató esetén a foglalkoztató adószámát.

(6)40 A szociális hatóság a szociális foglalkoztatási engedély jogerőre emelkedését követő 15 napon belül az 1. számú melléklet szerinti tanúsítványt állítja ki. A foglalkoztató a tanúsítványt a foglalkoztatás helyszínén jól látható helyen kifüggeszti.

(7)41 Az ellátottakkal, illetve törvényes képviselőjükkel szociális foglalkoztatás céljából kötött, egyidejűleg fennálló szerződések számának megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni a foglalkoztatott szerződését abban az időszakban, amelyben egészségi állapotára tekintettel a munkavégzésben nem tud részt venni, amennyiben igazolt távolléte idejére feladategység nem számolható el.

4. § Ha külső foglalkoztató végzi a foglalkoztatást, a foglalkoztatásra irányuló megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a foglalkoztató nevét, székhelyét,

b)42 engedélyköteles tevékenység esetén a tevékenység végzésére jogosító hatósági engedély másolatát,

c)43 külön jogszabály szerint a külső foglalkoztató nyilatkozatát a számlaszámáról, illetve a megállapodás megkötéséhez szükséges egyéb adatokról,

d) a szociális foglalkoztatás formáját, a foglalkoztatatásban részt vevők számát, a foglalkoztatás helyét,

e) a foglalkoztatással kapcsolatosan az intézmény tájékoztatásának formáját, módját, körét, az intézmény vezetőjének jogosítványait,

f) a külön jogszabály szerinti foglalkoztatási szakmai programot és foglalkoztatási tervet,

g) a szociális foglalkoztatási támogatás elszámolási rendjét, a felhasználásával kapcsolatos dokumentumok vezetésének szabályait, az adatszolgáltatás rendjét, az adatok rendelkezésre bocsátásának szabályait,

h) a szociális foglalkoztatási támogatás összegét, átutalásának módját, időpontját, elszámolásának szabályait,

i) a foglalkoztatással kapcsolatban felmerült költségek viselésének szabályait,

j) a szerződő felek közötti felelősségi szabályok meghatározását,

k) a vitás kérdések rendezésének eljárási szabályait,

l) szerződésszegés esetén a kártérítés mértékére vonatkozó megállapodást,

m) a megállapodás felmondásának szabályait, a felmondás határidejét,

n)44 a szociális intézmény, valamint – amennyiben jogszabály szerint azzal rendelkeznie kell – a külső foglalkoztató ágazati azonosítóját,

o)45 a szociális intézmény szakmai programja és a foglalkoztatási szakmai program összehangolását biztosító eljárásrendet.

5. §46 (1)47 A szociális foglalkoztatási engedély alapjául szolgáló körülményekben, a szociális intézmény neve, székhelye, telephelye vagy férőhelyeinek száma tekintetében, valamint a foglalkoztató nevében és székhelyében bekövetkező változást – a változást tanúsító dokumentumok egyidejű megküldése mellett – az intézményi foglalkoztató közvetlenül, a külső foglalkoztató a szociális intézmény útján tizenöt napon belül köteles bejelenteni a szociális hatóságnak. A szociális hatóság a szociális foglalkoztatási engedély adatait érintő bejelentés alapján – a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – módosítja az engedélyt.

(2)48 A szociális foglalkoztatási engedély módosítását kérelmezni kell, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) a foglalkoztató személye megváltozik,

b) a foglalkoztató a foglalkoztatás helyszíneként másik épületet, épületrészt kíván használni,

c) a szociális foglalkoztatás céljából kötendő szerződések száma meghaladja e szerződések engedélyezett maximális számát,

d) a foglalkoztató a foglalkoztatási engedélyben megjelölt tevékenységi köröket módosítani kívánja.

(3)49 A szociális foglalkoztatási engedély módosításának kérelmezése esetén csak a megváltozott körülményekkel kapcsolatos dokumentumokat kell mellékelni.

(4)50

A szociális foglalkoztatás nyilvántartása51

5/A. §52 (1)53 A szociális hatóság az Szt. 99/C. §-ának (1) bekezdése szerinti nyilvántartást elektronikus úton vezeti, a részére megküldött adatokat, dokumentumokat azok megérkezésétől számított 8 napon belül rögzíti.

(2)54 A szociális intézmény az Szt. 99/C. §-ának (1) bekezdésében foglalt adatokat, illetve dokumentumokat a foglalkoztatás megkezdésétől számított 15 napon belül köteles a szociális hatóságnak megküldeni.

(3)55 A szociális intézmény a foglalkoztatási jogviszony módosulását, megszűnését, illetve megszüntetését követő 15 napon belül megküldi a szociális hatóságnak a módosulást, megszűnést, megszüntetést igazoló dokumentum másolatát, kivéve, ha a jogviszony a határozott idejének lejárta miatt szűnik meg.

6. § (1)56 A szociális hatóság kétévente legalább egy alkalommal ellenőrzi, hogy a foglalkoztató a szociális foglalkoztatást

a)57 a jogszabályokban, a szociális foglalkoztatási engedélyben és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltak szerint,

b) a szociális intézmény szakmai programja és a foglalkoztatási szakmai program összhangjának biztosításával, valamint

c) a szociális foglalkoztatás céljainak megfelelően

végzi-e. A szociális hatóság az ellenőrzés során a foglalkoztatás helyén, valamint a szociális intézményben helyszíni szemlét tart, ennek keretében megvizsgálja a külön jogszabály szerinti személyi és tárgyi feltételek teljesülését.

(2)58 A szociális hatóság az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet megküldi a szociális intézménynek és az intézmény fenntartójának, továbbá a szociális intézmény, illetve a fenntartó, valamint a külső foglalkoztató székhelye, illetve telephelye szerint illetékes igazgatóságnak (a továbbiakban: ellenőrző igazgatóság).

(3)59 Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás esetén a munkavédelmi és a munkaügyi szabályok betartását a szociális intézmény székhelye, telephelye szerinti munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal ellenőrzi.

(4)60 Ha a szociális hatóság az ellenőrzés során hiányosságot észlel,

a) határidő tűzése mellett felhívja a foglalkoztatót a hiányosságok pótlására, vagy

b) az ügynek az ellátottak, az ellátási érdek és a szociális intézmény, valamint a külső foglalkoztató szempontjából is előnyös rendezése érdekében a hiányosságok megszüntetéséről a foglalkoztatóval hatósági szerződést köthet, illetőleg

c) a szociális foglalkoztatási engedélyt visszavonja, és kötelezi a foglalkoztatót a szociális foglalkoztatás azonnali felfüggesztésére, amennyiben a foglalkoztatás az ellátottak életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti, illetve az ellátottak más alkotmányos jogait súlyosan sérti,

d)61 a szociális foglalkoztatási engedélyt visszavonja, ha

da) valamely foglalkoztatott tekintetében tényleges foglalkoztatás nem történik, vagy

db) a foglalkoztatás személyi, tárgyi feltételei nem teszik lehetővé az igényelt támogatásnak megfelelő számú személy foglalkoztatását, vagy

dc) a foglalkoztató a szociális foglalkoztatás Szt. szerinti céljaival összeférhetetlen foglalkoztatást végez, vagy

dd) jogerős hatósági határozatban megállapítást nyert a szociális foglalkoztatási támogatás jogosulatlan felhasználása.

(5)62

(6)63 A szociális hatóság a szociális foglalkoztatási engedélyt visszavonja, ha

a) a foglalkoztató felhagy a foglalkoztatással,

b) a foglalkoztató jogutód nélkül megszűnik,

c) az engedély alapjául szolgáló, a szociális intézmény és a foglalkoztató közötti, szociális foglalkoztatásra irányuló megállapodás megszűnik,

d)64 a (4) bekezdés c)–d) pontjában foglalt eset fennáll,

e) a szakmai ellenőrzés során feltárt hiányosságokat a foglalkoztató a megadott határidőn belül nem számolja fel,

f) a foglalkoztató ellen csődeljárás vagy felszámolási eljárás indul,

g)65 a szociális intézményt törölték a szolgáltatói nyilvántartásból.

(7)66

(8)67

7. §68 A szociális hatóság a szociális foglalkoztatási engedély kiadásáról, módosításáról, illetve visszavonásáról szóló jogerős határozatát – elektronikus úton – közli

a)69 az ellenőrző igazgatósággal,

b)70 a Főigazgatósággal,

c)71

d)72

Szociális igazgatási bírság

7/A. §73 (1)74 Az Szt. 92/L. § (2) bekezdése alapján kiszabott szociális igazgatási bírságot a szociális hatóságnak kell megfizetni – ha fizetési kedvezményt nem engedélyeztek – a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül.

(2)75 A bírságból befolyt összeget a szociális hatóság negyedévente, a negyedévet követő hónap 20-áig a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára utalja át. A szociális hatóság az átutalással egyidejűleg a bírságot kiszabó jogerős határozat másolatát megküldi a minisztériumnak.

7/B. §76

II. RÉSZ

A SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁS

8. §77 (1)78

(2) Az egy feladategységre jutó támogatás összege – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – minden fenntartó esetében megegyezik.

(3) Amennyiben a nappali intézményben ellátottak legalább 75 százaléka szociális foglalkoztatásban vesz részt, az egy feladategységre jutó támogatás a (2) bekezdés szerinti összegnél legfeljebb 20 százalékkal magasabb összegben is megállapítható.

(4) A szociális foglalkoztatási támogatás összege a feladatmutató és az egy feladategységre jutó támogatás szorzata.

(5) A szociális foglalkoztatási támogatás nem igényelhető és nem használható fel

a) annak az ellátottnak a foglalkoztatására,

aa)79 akinek a foglalkoztatása révén a foglalkoztató a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján támogatásban részesül vagy

ab) aki fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás esetén az 55. életévét, munkarehabilitáció esetén az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte vagy

ac) akit – a külön jogszabály alapján lefolytatott szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálat során kiállított szakvélemény szerint – nem szükséges szociális foglalkoztatás keretében foglalkoztatni vagy

ad) akit az ac) pont szerinti szakvéleményben javasolt munkarehabilitáció helyett fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében foglalkoztatnak;

b) a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében foglalkoztatott személy munkaszerződésének megszüntetéséből fakadó munkáltatói kötelezettségek teljesítésére.

9–12. §80

13. §81

13/A. §82

14. §83

Bejelentési kötelezettség és a támogatási szerződés módosítása84

15. §85 (1)86 A fenntartó 15 napon belül köteles a Főigazgatóságnak bejelenteni, ha

a) a foglalkoztatás biztosítása bármely okból tartós akadályba ütközik,

b) a pályázatban, illetve a szerződéskötéskor közölt bármilyen adatban, illetve a szerződést befolyásoló körülményben változás állt be,

c) a fenntartó neve, székhelye, adószáma, bármely pénzforgalmi számlaszáma megváltozik, új pénzforgalmi számlát nyit,

d) a foglalkoztató neve, székhelye megváltozik,

e) a szociális intézmény neve, székhelye, telephelye, vagy a férőhelyeinek száma megváltozik.

(2)87 Az (1) bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejűleg a fenntartó köteles a megváltozott adatokkal kapcsolatos dokumentumokat is megküldeni a Főigazgatóság részére.

(3)88 A fenntartó köteles haladéktalanul bejelenteni, ha fenntartóváltozás miatt kérelmet nyújtottak be a működést engedélyező szervhez. A bejelentéssel egyidejűleg meg kell küldeni a 2016. december 31-én hatályos 14. § (2) bekezdés szerinti iratokat, valamint az új fenntartó pénzügyi-gazdálkodási tervét a szociális intézményre vonatkozóan. A támogatási szerződés a fenntartóváltozás jogerőre emelkedésével megszűnik, ha a támogatási szerződésben a fenntartó személyében bekövetkező változáshoz a Főigazgatóság a bejelentést követő 30 napon belül írásban nem járul hozzá.

(4)89 A fenntartó 5 napon belül köteles bejelenteni a Főigazgatóságnak, ha ellene vagy a külső foglalkoztató ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszer-végelszámolási, törlési, kényszertörlési, adósságrendezési vagy végrehajtási eljárás indult.

16. §90

A támogatási szerződés megszűnése és felbontása91

16/A. §92 (1) A támogatási szerződés megszűnik

a) a támogatási időszak leteltével,

b) a fenntartó jogutód nélküli megszűnésével,

c)93 a szociális intézménynek a szolgáltatói nyilvántartásból történő jogerős törlésével,

d) a szociális foglalkoztatási engedély jogerős visszavonásával,

e) felmondással,

f) azonnali hatályú felmondással,

g) a 15. § (3) bekezdése, illetve a 16. § (5) bekezdése szerinti esetben.

(2) A fenntartó a támogatási szerződést 90 napos felmondási idővel indokolás nélkül felmondhatja.

(3) A fenntartó a támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a szociális foglalkoztatási támogatást az esedékességet követő 30 napon belül nem folyósítják, a 16/B. § (8)–(9) bekezdésében foglaltak kivételével.

(4)94 A Főigazgatóság a támogatási szerződést – a miniszter egyetértésével – 60 napos felmondási idővel felmondhatja, ha

a)95

b) a fenntartó a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti,

c) a foglalkoztatással összefüggésben egy naptári éven belül összesen 100 000 forintot meghaladó összegű szociális igazgatási bírságot szabtak ki,

d)96 a fenntartóval vagy a külső foglalkoztatóval szemben a támogatási szerződés megkötését követően csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszer-végelszámolási, törlési, kényszertörlési, adósságrendezési vagy végrehajtási eljárás indult,

e) a fenntartó a visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettségét nem teljesíti.

(5)97 A Főigazgatóság a támogatási szerződéstől – a miniszter egyetértésével – elállhat, ha

a) a fenntartó a szociális foglalkoztatási támogatást nem a támogatási szerződés szerint használja fel,

b)98 a fenntartó az elszámolási kötelezettségének a Főigazgatóság felhívása ellenére határidőben nem tesz eleget, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, illetve a Főigazgatóság az elszámolást elutasítja,

c)99 a fenntartó, a szociális intézmény vagy a külső foglalkoztató nem biztosítja a szociális hatóság, a Főigazgatóság vagy az igazgatóság ellenőrzésének feltételeit vagy akadályozza az ellenőrzést,

d) a fenntartó a pályázatban vagy az ahhoz csatolt iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat nem került volna támogatásra,

e) a fenntartó a támogatási szerződésben meghatározott valamely kötelezettségét az (4) bekezdés a)–e) pontjában foglaltakon túl, súlyosan vagy ismételten megszegi.

(6)100 A felmondási, illetve elállási ok bekövetkezéséről az igazgatóság, illetve a szociális hatóság haladéktalanul értesíti a Főigazgatóságot.

(7)101 Amennyiben a támogatási szerződés megszűnt, az elszámolást benyújtották, az ellenőrzést lefolytatták és az esetlegesen visszafizetendő szociális foglalkoztatási támogatást és kamatát megfizették, a Főigazgatóság hozzájárul a 2016. december 31-én hatályos 14. § (2) bekezdésének h) pontja szerinti felhatalmazás, illetve nyilatkozat visszavonásához.

A szociális foglalkoztatási támogatás folyósítása

16/B. §102 (1)103 A fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve a Főigazgatóság. Az erről szóló szerződést a miniszter és a Főigazgatóság főigazgatója a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 5 munkanapon belül köti meg.

(2)104 A fenntartónak a szociális foglalkoztatási támogatást a Főigazgatóság folyósítja.

(3)105 A támogatási szerződés megkötéséről, módosításáról és megszűnéséről a Főigazgatóság elektronikus levélben haladéktalanul értesíti a szociális hatóságot.

(4)106

(5)107 A Főigazgatóság a szociális foglalkoztatási támogatást negyedévenként, a naptári negyedév első hónapjának 15. napjáig, az első negyedévben január 25-éig folyósítja. Év közben megkötött támogatási szerződés esetén a szociális foglalkoztatási támogatás – támogatási szerződés szerinti – részletét a támogatási szerződés megkötését követő hónap 15. napjáig kell folyósítani.

(6) A támogatási szerződés

a)108

b) a negyedik negyedévi módosításából származó különbözet a módosítást követő 30 napon belül kerül kiutalásra, illetve a különbözet visszafizetése a módosítást követő 30 napon belül válik esedékessé.

(7) A fenntartó a külső foglalkoztató részére havi rendszerességgel, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig adja át a szociális foglalkoztatási támogatás havi összegét.

(8)109 A szociális foglalkoztatási támogatás folyósítását a Főigazgatóság felfüggeszti, ha

a)110

b) a fenntartó a bejelentési, illetve az országos jelentési rendszerbe történő adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi, a kötelezettség teljesítéséig,

c) a fenntartó a visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget,

d) a fenntartó az elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig,

e)111 a fenntartó elszámolását a Főigazgatóság elutasítja,

f)112 a szociális intézmény, a fenntartó vagy a foglalkoztató nem biztosítja a szociális hatóság, a Főigazgatóság vagy az igazgatóság ellenőrzésének feltételeit, vagy akadályozza az ellenőrzést, az állapot fennállásáig.

(9) A felfüggesztés miatt nem folyósított szociális foglalkoztatási támogatást a felfüggesztés okának megszűnését követő 30 napon belül kell folyósítani.

(10)113 A felfüggesztési ok bekövetkezéséről és megszűnéséről a szociális hatóság és az ellenőrző igazgatóság haladéktalanul értesíti a Főigazgatóságot.

Elszámolás és ellenőrzés

16/C. §114 (1)115 A fenntartó évente, a tárgyévet követő év február 28-áig, a támogatási szerződés évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül elszámolást nyújt be a Főigazgatósághoz a tárgyévben igénybe vett szociális foglalkoztatási támogatásról. Az elszámolást a Főigazgatóság elektronikus pályázatkezelő rendszere útján kell elkészíteni, majd a kinyomtatott és aláírt elszámolást kell a Főigazgatósághoz benyújtani.

(2)116 Az elszámolást a Főigazgatóság megvizsgálja, és a fenntartót szükség esetén – egy alkalommal, legfeljebb 8 napos határidővel – hiánypótlásra hívja fel.

(3)117

(4)118 Az elszámolások elfogadásáról a Főigazgatóság a beérkezésüket követő 30 napon belül dönt. A döntésről 5 napon belül értesíteni kell a fenntartót, valamint elektronikus úton – az elszámolás másolatának egyidejű megküldésével – az ellenőrző igazgatóságot. A Főigazgatóság az elszámolást elutasítja, ha abból a foglalkoztatás, illetve a feladatmutató teljesítése nem állapítható meg.

(5)119 Az elszámolás szabályszerűségét az ellenőrző igazgatóság a szociális intézmény székhelyén, telephelyén, illetve szükség szerint a fenntartó és a foglalkoztató székhelyén, telephelyén ellenőrzi. Az ellenőrzést a támogatási szerződés évközi megszűnése esetén a Főigazgatóság által a (4) bekezdés alapján az ellenőrző igazgatósághoz megküldött elszámolás beérkezésétől számított 60 napon belül kell lefolytatni. Az ellenőrzés kiterjed az elszámolás alapját képező tényleges feladatmutatók megállapításának szabályszerűségére, továbbá a felhasználás jogszerűségének vizsgálatára.

(6)120 Az ellenőrző igazgatóság az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít, amelyre a fenntartó, illetőleg a foglalkoztató a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételt tehet. Az ellenőrző igazgatóság az észrevételeket megvizsgálja, és szükség esetén a jegyzőkönyvet módosítja. Az ellenőrző igazgatóság a végleges jegyzőkönyvet 8 napon belül megküldi a Főigazgatóságnak és a fenntartónak, egyidejűleg tájékoztatja őket az el nem fogadott észrevételek elutasításának indokairól.

(7)121 A Főigazgatóság az e rendeletben és a támogatási szerződésben foglaltak betartását a támogatási időszakban legalább egyszer ellenőrzi. Az ellenőrzésről a Főigazgatóság a (6) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával jegyzőkönyvet készít, és a végleges jegyzőkönyvet elektronikus formában 8 napon belül megküldi a szociális hatóságnak, az ellenőrző igazgatóságnak, valamint a fenntartónak, illetőleg a foglalkoztatónak.

(8) A fenntartó és a foglalkoztató köteles a szociális foglalkoztatási támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat átadni és az ellenőrzésben egyébként közreműködni.

A szociális foglalkoztatási támogatás visszafizetése

16/D. §122 (1) Ha a támogatási szerződésben vállalt feladatmutatót nem teljesítik, a tárgyévi támogatás arányos részét vissza kell fizetni.

(2) Ha a szociális foglalkoztatási támogatást vagy annak egy részét nem a támogatási szerződésben meghatározott célra fordították, a jogellenesen felhasznált támogatást vissza kell fizetni.

(3)123 A foglalkoztatási támogatás teljes összegét vissza kell fizetni, ha a Főigazgatóság a 16/A. § (5) bekezdése alapján eláll a támogatási szerződéstől.

(4)124 A fenntartó a visszafizetendő szociális foglalkoztatási támogatás összege után a folyósítás időpontjától a visszafizetés időpontjáig – részletfizetési kedvezmény engedélyezése esetén az engedélyezés napjáig – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint ügyleti kamatot, késedelem esetén késedelmi kamatot fizet.

(5)125 A szociális foglalkoztatási támogatás visszakövetelésére és a kamat követelésére a Főigazgatóság jogosult. A követelést a fenntartóval írásban kell közölni, egyidejűleg a fenntartót figyelmeztetni kell a jogkövetkezményekre.

(6)126 A Főigazgatóság a visszafizetésre kötelezettnek a visszafizetési határidő lejárta előtt írásban benyújtott, részletes indokolást tartalmazó kérelmére részletfizetési kedvezményt adhat. A részletfizetés időtartama a 12 hónapot nem haladhatja meg. Ha a fenntartó a Főigazgatóság által meghatározott feltételeket nem teljesíti, a Főigazgatóság a részletfizetési engedélyt visszavonja.

(7)127 Ha a Főigazgatóság nem engedélyezett részletfizetést, a visszafizetendő támogatást és kamatait legkésőbb a követelés közlésének kézhezvételét követő 30 napon belül, az elszámolás alapján visszafizetendő támogatást és kamatait az elszámolás elfogadásának kézhezvételét követő 30 napon belül meg kell fizetni.

(8)128

(9)129 Ha a fenntartó a visszafizetési kötelezettségének, illetve kamatfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, és a követelés beszedési megbízás benyújtásával nem vagy csak részben érvényesíthető, a fennmaradt követelést és annak kamatait az állami adóhatóság a Főigazgatóság megkeresésére adók módjára hajtja be.

A minisztérium által fenntartott szociális intézményekre vonatkozó különös szabályok

16/E. §130 A minisztérium által fenntartott szociális intézmények esetében az e rendeletben foglaltakat a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) e rendelet II. részében a szociális intézmény fenntartója helyett a szociális intézményt kell érteni;

b) a szociális foglalkoztatási támogatást közvetlenül a miniszter biztosítja a szociális intézmény részére;

c)131 a szociális foglalkoztatási támogatás folyósítása az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek a központi költségvetési szervekre irányadó szabályai alapján történik.

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)132

(3)–(5)133

(5a)134

(5b)135

(5c)136

(5d)137

(6)138

18. §139 Az e rendelet szerinti ügyekben a 2017. január 1-jén folyamatban lévő fellebbezési eljárást a miniszter folytatja le azzal, hogy a 2016. december 31-én hatályos 2/A. §-ban foglaltakat az eljárás során alkalmazni kell.

1. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez140

2. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez141

3. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez142

4. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez143

5/A. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez144

5/B. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez145

6/A. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez146

6/B. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez147

7/A. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez148

7/B. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez149

8. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez150


A szociális foglalkoztatásból kizárt tevékenységek – a tevékenységnek a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szakágazati besorolása szerinti – száma, illetve megnevezése

90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
90.03 Alkotóművészet
90.04 Művészeti létesítmények működtetése
91.02 Múzeumi tevékenység
93.12 Sportegyesületi tevékenység
93.19 Egyéb sporttevékenység
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez151

1

A rendeletet a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 23. §-a hatályon kívül helyezte 2017. április 1. napjával.

2

Az 1. § (2) bekezdés b) pontja a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 34. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdésének c) pontját a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be. E módosító rendelet 35. § (10) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. szeptember 1. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4

Az 1. § (2) bekezdés d) pontját a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (2) bekezdés e) pontját a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

6

Az 1. § (2) bekezdés f) pontját a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

7

Az 1. § (2) bekezdés g) pontját a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 26. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 1. § (2) bekezdés h) pontját a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 357/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 1. § (5) bekezdését a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 42. §-ával megállapított szöveg.

14

A 2. § (3) bekezdése a 371/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

15

A 2. § (4) bekezdését a 371/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

16

A 2. § (4) bekezdésének da) alpontja a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 35. § (10) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. szeptember 1. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

17

A 2. § (4) bekezdés d) pont db) alpontja a 355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 2. § (4) bekezdés d) pont dc) alpontja a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 2. § (4) bekezdés d) pont de) alpontját a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be, szövege a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 32. §-ával megállapított szöveg.

20

A 2. § (4) bekezdés d) pont df) alpontját a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 35. §-a.

21

A 2. § (4) bekezdésének h) pontja a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 35. § (10) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. szeptember 1. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

22

A 2. § (4) bekezdésének k) pontját a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 35. § (10) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. szeptember 1. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

24

A 2. § (5a) bekezdését a 355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése iktatta be.

25

A 2/A. §-t a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be. 2/A. § eredeti szövegének megjelölését (1) bekezdésre változtatta a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 15. §-a, nyitó bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 78. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 2/A. § (1) bekezdés a) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 2/A. § (1) bekezdés b) pontját a 402/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

28

A 2/A. § (2) bekezdését a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének megjelölését (1) bekezdésre változtatva. E módosító rendelet 35. § (10) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. szeptember 1. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

29

A 3. § a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 16. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 35. § (10) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. szeptember 1. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

30

A 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 78. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 3. § (2) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 69. §-ával megállapított, a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 3/A. §-t a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be. E módosító rendelet 35. § (10) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. szeptember 1. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

35

A 3/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 78. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 3/A. § (2) bekezdése a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 53. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 3/A. § (3) bekezdését a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 35. § (11) bekezdése alapján a 2009. szeptember 1. napját követően benyújtott kérelmek tekintetében kell alkalmazni.

38

A 3/A. § (4) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 78. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

39

A 3/A. § (5) bekezdés e) pontja a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított, a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 53. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 3/A. § (7) bekezdését a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

42

A 4. § b) pontja a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 18. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 35. § (10) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. szeptember 1. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

43

A 4. § c) pontja a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 18. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 35. § (10) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. szeptember 1. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

44

A 4. § n) pontját a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 26. §-a iktatta be, e módosító rendelet 14. § (1) bekezdése alapján 2007. június 1. napján lépett hatályba. E módosító rendelet 14. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő működési engedélyezési eljárásokban is alkalmazni kell.

45

A 4. § o) pontját a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 18. §-a iktatta be. E módosító rendelet 35. § (10) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. szeptember 1. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

46

Az 5. § a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 19. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 35. § (10) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. szeptember 1. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

47

Az 5. § (1) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 78. § (3) bekezdés c) és d) pontja szerint módosított szöveg.

48

Az 5. § (2) bekezdés bevezető szövegrésze a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint módosított szöveg.

49

Az 5. § (3) bekezdése a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerint módosított szöveg.

50

Az 5. § (4) bekezdését a 357/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

51

Az 5/A. §-t megelőző alcímet a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

52

Az 5/A. §-t a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 20. §-a iktatta be, szövege a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

54

Az 5/A. § (2) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 78. § (3) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

55

Az 5/A. § (3) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 78. § (3) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

56

A 6. § (1) bekezdése a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 78. § (3) bekezdés e) pontja, záró szövegrésze a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 78. § (3) bekezdés e) pontja, a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 70. § a) pontja szerint módosított szöveg, ez utóbbi módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

57

A 6. § (1) bekezdés a) pontja a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 53. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

59

A 6. § (3) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 78. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

60

A 6. § (4) bekezdése a 321/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése, nyitó szövegrésze a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 78. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

61

A 6. § (4) bekezdésének d) pontját a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 35. § (10) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. szeptember 1. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell; 35. § (12) bekezdése alapján a szociális és gyámhivatal – a Foglakoztatási és Szociális Hivatal által meghatározott vizsgálati szempontok és ütemterv szerint 2009. december 31-éig ellenőrzi az általa kiadott szociális foglalkoztatási engedély alapján folytatott szociális foglalkoztatást.

62

A 6. § (5) bekezdését a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 70. § b) pontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

63

A 6. § (6) bekezdése a 321/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése, nyitó szövegrésze a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 78. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

64

A 6. § (6) bekezdésének d) pontja a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 36. § (3) bekezdésének ba) alpontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 35. § (10) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. szeptember 1. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

65

A 6. § (6) bekezdésének g) pontját a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 53. § (3) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

66

A 6. § új (7) bekezdését a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (7) bekezdés számozását (8) bekezdésre változtatva. A 6. § (7) bekezdését a 357/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

67

A 6. § (7) bekezdését a 371/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, számozását (8) bekezdésre változtatta a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése. A 6. § (8) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

68

A 7. § a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 22. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 78. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

70

A 7. § b) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdés c) pontjával megállapított szöveg.

71

A 7. § c) pontját a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 78. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

72

A 7. § d) pontját a 357/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

73

A 7/A. §-t és az azt megelőző alcímet a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be. A 7/A. § a 357/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

74

A 7/A. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

77

A 8. § a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 31. § (6) bekezése alapján a 2009. évre megállapított szociális foglalkoztatási támogatás tekintetében a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 2009. december 12-ét megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

78

A 8. § (1) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

79

A 8. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja a 335/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

80

A 9–12. §-t a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte. A 9. §-t megelőző alcímet a 279/2009. Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdés f) pontja.

81

A 13. §-t és az azt megelőző alcímet a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

83

A 14. §-t a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte. A 14. §-t megelőző alcímet a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdés f) pontja.

84

A 15. §-t megelőző alcímet a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

85

A 15. § a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

86

A 15. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg.

87

A 15. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

89

A 15. § (4) bekezdése a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított, a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg.

90

A 16. §-t a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte.

91

A 16/A. §-t megelőző alcímet a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be.

92

A 16/A. §-t újonnan a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 26. §-a iktatta be, szövege a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

93

A 16/A. § (1) bekezdés c) pontja a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 53. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

94

A 16/A. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

95

A 16. § (4) bekezdés a) pontját a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 30. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

96

A 16/A. § (4) bekezdés d) pontja a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

97

A 16/A. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

101

A 16/A. § (7) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdés k) pontja szerint módosított szöveg.

102

A 16/B. §-t és az azt megelőző alcímet a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 16. §-a iktatta be.

103

A 16/B. § (1) bekezdése a 60/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított, a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdés l) pontja szerint módosított szöveg.

104

A 16/B. § (2) bekezdése a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

105

A 16/B. § (3) bekezdése a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

106

A 16/B. § (4) bekezdését a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

107

A 16/B. § (5) bekezdése a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 21. § d) pontja szerint módosított szöveg.

108

A 16/B. § (6) bekezdés a) pontját a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdés h) pontja hatályon kívül helyezte.

109

A 16/B. § (8) bekezdés nyitó szövegrésze a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 21. § d) pontja szerint módosított szöveg.

110

A 16/B. § (8) bekezdés a) pontját a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 14. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

111

A 16/B. § (8) bekezdés e) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

113

A 16/B. § (10) bekezdése a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

114

A 16/C. §-t és az azt megelőző alcímet a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be.

117

A 16/C. § (3) bekezdését a 335/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

120

A 16/C. § (6) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg.

122

A 16/D. §-t és az azt megelőző alcímet a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 18. §-a iktatta be, alkalmazására lásd e módosító rendelet 31. § (5) bekezdését.

123

A 16/D. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

124

A 16/D. § (4) bekezdése a 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

127

A 16/D. § (7) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

128

A 16/D. § (8) bekezdését a 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte.

130

A 16/E. §-t és az azt megelőző alcímet a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 19. §-a iktatta be.

131

A 16/E. § c) pontja a 60/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

132

A 17. § (2) bekezdését a 335/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

133

A 17. § (3)–(5) bekezdését újonnan a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdés i) pontja hatályon kívül helyezte.

134

A 17. § (5a) bekezdését a 335/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdés i) pontja.

135

A 17. § (5b) bekezdését a 252/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdés i) pontja.

136

A 17. § (5c) bekezdését a 222/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdés i) pontja.

137

A 17. § (5d) bekezdését a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 28. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdés i) pontja.

138

A 17. § (6) bekezdését a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdés i) pontja.

140

Az 1. számú mellékletet a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja hatályon kívül helyezte.

141

A 2. számú mellékletet a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja hatályon kívül helyezte.

142

A 3. számú mellékletet a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja hatályon kívül helyezte.

143

A 4. számú mellékletet a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja hatályon kívül helyezte.

144

Az 5/A. számú mellékletet a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja hatályon kívül helyezte.

145

Az 5/B. számú mellékletet a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja hatályon kívül helyezte.

146

A 6/A. számú mellékletet a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja hatályon kívül helyezte.

147

A 6/B. számú mellékletet a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja hatályon kívül helyezte.

148

A 7/A. számú mellékletet a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja hatályon kívül helyezte.

149

A 7/B. számú mellékletet a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja hatályon kívül helyezte.

150

A 8. számú mellékletet a 371/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése iktatta be. Ez utóbbi módosító rendelet 35. § (10) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2009. szeptember 1. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére