• Tartalom

2006. évi CXIV. törvény

2006. évi CXIV. törvény

egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról1

2011.08.01.

1–2. §2

3–17. §3

18–24. §4

25. § (1)5

(2)6

(3)7

26. §8

27. § Az Fktv. 16. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló, valamint az akkreditált képzési program felépítése moduláris szerkezetű.”

28–29. §9

30–31. §10

32–34. §11

35–49. §12

Záró rendelkezések

50. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésekben foglaltak kivételével – 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 30. §-ával megállapított Fktv. 21. § (7) bekezdésének a) pontja a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény13, b) pontja a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény14 hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

(3) E törvény 36. §-ának (2) bekezdése, 49. §-a, valamint e törvény 38. §-ával megállapított Szht. 5. §-a (2) bekezdésének felvezető szövege és az a) pontja, valamint a (3) bekezdése 2007. április 1-jén, e törvény 25. §-ának (2) bekezdése és a 31. §-a 2007. július 1-jén lép hatályba.

(4) E törvény 15. §-ában foglalt rendelkezéseket a törvény hatálybalépését követően megkötésre kerülő tanulószerződések tekintetében kell alkalmazni.

(5) E törvény 24. és 29. §-ában foglalt rendelkezéseket a törvény hatálybalépését követően elindított képzések tekintetében kell alkalmazni.

(6) E törvény 27. §-ában foglalt rendelkezéseket OKJ-s képzések esetében az egyes szakképesítésekre vonatkozóan kiadásra kerülő szakmai és vizsgakövetelmények kiadását, nem OKJ-s képzések esetében a törvény hatálybalépését követően elindított képzések tekintetében kell alkalmazni.

(7)15

(8) E törvény rendelkezéseit a törvény hatálybalépése után indult közigazgatási hatósági ügyekben kell alkalmazni.

(9)–(14)16

(15) E törvény

a) az Európai Parlament és a Tanács az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2004/38/EK irányelvének,

b) a Tanács a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló 2003/109/EK irányelvének,

c) a Tanács a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státusok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló 2004/83/EK irányelvének,

d) a Tanács a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló 76/207/EGK irányelvének

való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2006. december 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2006. december 15. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 9. § (2) bekezdés 26. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–2. §-t és az 1. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 941. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3–17. §-t és a 3. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 941. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 18–24. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 941. pontja, a 18. §-t megelőző alcímet e módosító törvény 3. § (2) bekezdésének 10. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 25. § (1) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 941. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 25. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 3. § (2) bekezdésének 10. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 25. § (3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 941. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 26. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 941. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 28–29. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 941. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 30–31. §-t a 2007: LXXXII. törvény 3. § (2) bekezdésének 10. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 32–34. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 941. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 35–49. §-t és a 35. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 941. pontja hatályon kívül helyezte.

15

Az 50. § (7) bekezdését a 2011: CV. törvény 129. § (1) bekezdés j) pontja hatályon kívül helyezte.

16

Az 50. § (9)–(14) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 941. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére