• Tartalom

12/2006. (III. 28.) OM rendelet

12/2006. (III. 28.) OM rendelet

a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet módosításáról

2008.05.16.

A közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1–2. §1

3. § (1) Ez a rendelet 2006. május 1-jén lép hatályba, egyidejűleg az R.2 10–14. §-ait megelőző címek hatályukat vesztik, és az R. 3. §-ának (2) bekezdésében az „OKÉV” szövegrész helyébe az „Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (a továbbiakban: OKÉV)” szövegrész lép.

(2) Szakmai minősítési eljárás megindítását a minősítés szakmai szempontrendszer közzétételétől számított hatvanadik nap elteltét követően lehet kezdeményezni.

(3) A minősítő testület létrehozásával kapcsolatos feladatok ellátására a szakmai szervezetek e rendelet hatálybalépésétől számított kilencven napon belül előkészítő bizottságot hoznak létre. Az előkészítő bizottságba minden szakmai szervezet egy-egy főt delegál. Az előkészítő bizottság meghatározza működésének rendjét. Az előkészítő bizottság dönt a minősítő testület tagjairól.

(4) Az első alkalommal megbízott minősítő testületi tagság kettő, kettő és fél, három, illetve három és fél évre szól, és a delegáló szervezet határozza meg, hogy az általa delegált tagok közül melyik tagnak mennyi időre szól a megbízása.

Melléklet a 12/2006. (III. 28.) OM rendelethez3

1

Az 1–2. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 41. §-ának 8. pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az R. megjelölésen a 3/2002. (II. 15.) OM rendelet értendő.

3

A mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 41. §-ának 8. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére