• Tartalom

2006. évi CXX. törvény

2006. évi CXX. törvény

az egyes építésüggyel kapcsolatos törvények módosításáról1

2007.07.01.

1–2. §2

3. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) a következő 11/A. §-sal egészül ki:

11/A. § A külön jogszabály szerint rendelkezésre álló – az épületre, illetőleg az abban lévő lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó – energetikai tanúsítványt a bérbeadó a szerződés megkötésével egyidejűleg a bérlőnek bemutatja.”

4–7. §3

8. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2007. január 1. napján lép hatályba, a 2. §-ával és a 6. §-ával megállapított rendelkezéseket hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A 6. § e törvény kihirdetését követő negyvenötödik napon, az Étv. 2006. évi L. törvénnyel megállapított 39. §-a (1) bekezdésének c) pontja 2008. január 1. napján, az e törvény 3. §-ával megállapított Lt. 11/A. §-a 2009. január 1. napján lép hatályba.

(3)–(4)4

1

A törvényt az Országgyűlés a 2006. december 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2006. december 19. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 115. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–2. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 947. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4–7. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 947. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 8. § (3)–(4) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 947. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére