• Tartalom

141/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet

141/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet

a szociális szövetkezetekről1

2012.07.01.

A Kormány a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 107. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya az Sztv. 8. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti szociális szövetkezetekre terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazása során

a) munkanélküli: az a személy, aki

aa) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §-a (5) bekezdésének d) pontja alapján álláskeresőnek,

ab) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 37/A. §-ának (3) bekezdése alapján nem foglalkoztatottnak

minősül,

b) hallgató: a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján hallgatói jogviszonyban álló személy,

c) tanuló: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján tanulói jogviszonyban álló személy.

2. § (1) A szociális szövetkezet

a) a munkanélküli, tanuló vagy hallgató tagjainak munkalehetőséget biztosít, illetve szervez, vagy

b) tagjainak – külső foglalkoztatóként – az Szt. szerint intézményi foglalkoztatást biztosít, illetve

c) – a külön jogszabályokban foglalt feltételek teljesítése mellett – tagjai számára egyéb, az Sztv. 8. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott célok elérését elősegítő szolgáltatásokat nyújt.

(2)2

(3) Működési engedélyhez kötött tevékenységet szociális szövetkezet csak abban az esetben végezhet, ha rendelkezik működési engedéllyel.

3. § (1) Szociális szövetkezet tagja az Sztv. 10. §-ának (6) bekezdése szerinti olyan személy lehet, aki a külön jogszabályban meghatározottak szerint a szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködik, így

a)3 a 2. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti tevékenységet ellátó szövetkezetnél előírt munkavégzési kötelezettség esetén megfelel a (2) bekezdésben meghatározott jogviszonyokra vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben, az Szt.-ben vagy a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Köt.) meghatározott foglalkoztatási feltételeknek, vagy

b) a 2. § (1) bekezdésének c) pontjában megjelölt tevékenységek esetén

ba) a (2) bekezdésben meghatározott foglalkoztatási jogviszonyok keretében munkát végez, illetve

bb) a 2. § (1) bekezdés c) pontjában megjelölt szolgáltatásokat – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – igénybe veszi.

(2) A szociális szövetkezet tagja a szövetkezet által szervezett munkavégzésben munkaviszonyban, alkalmi munkavállalói könyvvel, megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban, illetve – ha a Köt. lehetővé teszi – a Köt. szerinti önkéntes jogviszonyban, továbbá az Szt. szerinti intézményi foglalkoztatás keretében vehet részt.

(3) A szociális szövetkezet alapszabálya a vonatkozó jogszabályok alapján határozza meg a tagság feltételeit.

4. § (1) A cselekvőképtelen tag önálló jognyilatkozat tételére nem jogosult, nevében és helyette a jognyilatkozatokat törvényes képviselője teszi meg.

(2) Korlátozottan cselekvőképes személyt csak törvényes képviselőjének írásbeli hozzájárulásával lehet tagnak felvenni.

(3) A szövetkezet alakuló közgyűlésére és közgyűlésére meg kell hívni a korlátozottan cselekvőképes, illetve cselekvőképtelen tag törvényes képviselőjét. A korlátozottan cselekvőképes tag képviselőjének távolmaradása a közgyűlés határozatképességét nem érinti.

(4) Az Sztv. 20. §-a (2) bekezdésének a)–k) és m)–n) pontja szerinti esetekben a korlátozottan cselekvőképes tag jognyilatkozatának érvényességéhez be kell szerezni törvényes képviselőjének beleegyezését vagy utólagos jóváhagyását. E rendelkezést akkor is alkalmazni kell, ha a tagok a közgyűlés összehívása nélkül, írásban szavaznak.

5. § (1) Szociális szövetkezet szétválása esetén a létrejövő szövetkezetek akkor működhetnek tovább szociális szövetkezetként, ha megfelelnek a szociális szövetkezetekre vonatkozó, az Sztv.-ben, valamint az e rendeletben foglalt szabályoknak.

(2) Ha a szociális szövetkezet jogutód nélkül megszűnik, a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó egyéb vagyonát szociális szövetkezési célra kell felhasználni.

6. § A szociális szövetkezet tagja lehet a tevékenysége szerinti ágazatban működő szövetkezetek szövetségének.

7. § (1) Ez a rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba.

(2) A hatálybalépés napján már működő, bejegyzett, e rendelet szerinti tevékenységet ellátó szövetkezetek 2007. június 30. napjáig kötelesek alapszabályukat e rendeletnek megfelelően módosítani.

1

A rendeletet a 386/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte 2013. január 1. napjával.

2

A 2. § (2) bekezdését a 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a 135/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet 11. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére