• Tartalom

16/2006. (IV. 6.) BM rendelet

16/2006. (IV. 6.) BM rendelet

a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól1

2012.01.01.

A műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftvereknek a külön jogszabályban foglalt feltételeknek való megfelelőségét tanúsító szervezetekre, valamint az ezek kijelölésére irányuló eljárásban részt vevő személyekre és szervezetekre.

(2) A kijelölési eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezései az irányadóak.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) kijelölt tanúsító szervezet: olyan szervezet, amely megfelelőség értékelési eljárásban tanúsító tevékenység végzésére jogosult a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek tekintetében, a 2. melléklet szerinti kijelölési okiratban foglaltak szerint;

b) tanúsítás: olyan eljárás, amely alapján egy független, hatósági jogosítványokkal nem rendelkező, e rendelet alapján kijelölt szervezet tanúsítványban igazolja, hogy egy iratkezelési szoftver megfelel a külön jogszabályban előírt követelményeknek.

A kijelölő és a kijelölési bizottság

3. § (1) A kijelölt tanúsító szervezet a 2. § b) pontjában meghatározott tanúsítási tevékenységet a belügyminiszter (a továbbiakban: kijelölő) kijelölése alapján végezheti.

(2) A kijelölő a tanúsítási tevékenységre szóló kijelölést, a kijelölést kérő (a továbbiakban: kérelmező) ez irányú kérelme alapján adja meg.

(3) A kijelölő a kijelölésről a Belügyminisztériumban e rendelet alapján működő kijelölési bizottság (a továbbiakban: bizottság) javaslatára, e rendeletben meghatározott szempontok alapján hoz határozatot.

4. § (1) A bizottságnak öt tagja van.

(2) A bizottság vezetőjét a belügyminiszter kéri fel. A bizottság további egy-egy tagját az igazságügy-miniszter, az informatikai és hírközlési miniszter, a nemzeti kulturális örökség minisztere és a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter delegálja.

(3) A bizottság tagjának csak közigazgatási iratkezelési szakismerettel rendelkező köztisztviselő delegálható.

(4) A bizottság tagjainak megbízatása öt évre szól.

(5) A kijelölési eljárásban nem vehet részt olyan személy, aki a kérelmezővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetőleg aki vagy akinek a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója a kérelmező tulajdonosa, a kérelmező választott testületeiben tisztséget visel, vagy a kérelmezőnél vezető beosztást tölt be. A bizottság vezetőjének és tagjainak kijelölési eljárásonként nyilatkozniuk kell, hogy velük szemben összeférhetetlenség nem áll fenn.

(6) A bizottság akkor határozatképes, ha az elnök és legalább három tag jelen van. A bizottság döntéseit szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(7) A bizottság működési rendjét maga alakítja ki.

A kérelem benyújtása

5. § A kérelmező, a kijelölésre vonatkozó kérelmet az 1. mellékletben foglalt nyomtatványon, a megjelölt mellékletek csatolásával a bizottsághoz nyújtja be.

A kérelmezővel szemben támasztott követelmények

6. § (1) A kérelmezőnek (különösen vezetőjének és a kijelölés szakterületén dolgozó alkalmazottaknak) függetlennek kell lennie az e rendelet hatálya alá tartozó szakterületen dolgozó gyártó, importáló, forgalomba hozó, forgalmazó, üzembe helyező, üzemeltető és szolgáltató gazdálkodó szervezetektől és nem vehet részt termék, illetve a termékkel összefüggő szolgáltatás tervezésében, összeállításában, értékesítésében vagy karbantartásában, és nem képviselhet e tevékenységekben érdekelt feleket.

(2) A megfelelőség tanúsításával kapcsolatos tevékenység alvállalkozásba nem adható.

(3) A kérelmezőnek rendelkeznie kell a kijelölési kérelem tárgyát képező tevékenységre vonatkozóan az eljárások leírását tartalmazó részletes szabályzattal.

(4) A kérelmezőnek a kérelem tárgyára vonatkozóan igazolnia kell, hogy a kijelölési kérelem tárgya szerinti terméktanúsítási szakterületen a Nemzeti Akkreditáló Testület (a továbbiakban: NAT) akkreditálta vagy külföldi akkreditáló szervezet által kiállított ilyen tárgyú akkreditálási okiratot elismerte.

(5) Ha a kérelmező államtitkot, szolgálati titkot képező terméket is tevékenységi körébe kíván vonni, akkor az államtitok, szolgálati titok kezelési jogosultságát is igazolnia kell.

7. § (1) A kérelmezőnek – a 6. §-ban rögzített követelmények teljesítésén túlmenően – rendelkeznie kell:

a) olyan alkalmazottakkal, akik rendelkeznek közigazgatási és informatikai képzettséggel és szakmai tapasztalatuk alapján képesek megítélni a tanúsító szervhez benyújtott szoftverek megfelelőségét és alkalmazhatóságát;

b) eljárási szabályzattal minden olyan védett titok kezelésével kapcsolatban, amely a tanúsító szerv tudomására jut a hatályos jogszabályok szerinti feladatainak végzése során;

c)2 a tevékenység végzésére vonatkozóan – a Magyarországon engedélyezett biztosítónál – kötött érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel;

d) a tanúsító szerv által a megfelelőnek ítélt szoftverek számára kiadott tanúsítási jelölés formájának, jelentésének, a jelöléshasználat engedélyezésének és visszavonásának, valamint a jelöléssel való visszaélések esetén követendő eljárásoknak a leírásával.

(2) Amennyiben a kérelmező az e rendeletben szabályozott tanúsítási tevékenységen kívül más tevékenységet is végez, biztosítania kell a tanúsítási tevékenységnek a kérelmező szervezetén, működési rendjén belüli kellő elkülönülését.

Kijelölés

8. § (1) A kijelölő a kérelmekről azok beérkezésétől számított 30 napon belül határozatot hoz.

(2) A kijelölő a bizottság javaslata alapján hozza meg határozatát.

(3) A kijelölő, a kijelölést kérő szervezetet határozott időtartamra – 3 évre – jelöli ki a tanúsítási tevékenységre. A kijelölés tényét (a tevékenységi kör és termékcsoport megjelölésével) 8 napon belül a Belügyminisztérium hivatalos lapjában és honlapján is közzé kell tenni, a kijelölést kérő szervezet postai úton történő értesítése mellett.

(4) A kijelölő elutasítja a kérelmet, ha a kérelmező nem felel meg a kérelmezővel kapcsolatosan e rendeletben meghatározott követelményeknek.

9. § (1) A kijelölés 3 év elteltével meghosszabbítható.

(2) A kijelölés meghosszabbítását a szervezet új kérelem benyújtásával kezdeményezheti.

10. § (1) A kijelölési eljárással kapcsolatos valamennyi dokumentációt a Belügyminisztérium kijelölt szervezeti egysége tárolja és őrzi.

(2) A kijelölt tanúsító szervezetek nevéről, címéről, elérhetőségéről a Belügyminisztérium nyilvántartást vezet.

A kijelölt tanúsító szervezet ellenőrzése

11. § (1) A kijelölt tanúsító szervezetnek a kijelölést követően is folyamatosan meg kell felelnie a kijelölési feltételeknek, melynek ellenőrzését a Belügyminisztérium kijelölt szervezeti egysége (a továbbiakban: ellenőrző szerv) végzi. Az ellenőrzés érdekében a kijelölt tanúsító szervezet köteles lehetővé tenni, hogy az ellenőrző szerv a szervezet helyiségeibe, területére beléphessen, a kijelöléssel kapcsolatos, tevékenységét érintő iratokat, jegyzőkönyveket, tanúsítványokat megtekinthesse, és a szükséges ellenőrzéseket elvégezhesse.

(2) Az ellenőrző szerv az ellenőrzés eredményéről a bizottságot írásban tájékoztatja.

(3) A kijelölt tanúsító szervezet köteles a bizottságnál írásban 3 munkanapon belül bejelenteni, ha a kijelölés személyi, illetőleg tárgyi feltételeiben a kijelöléskori állapothoz képest bármilyen változás következik be.

(4) Az ellenőrző szerv köteles megvizsgálni, hogy a (3) bekezdés szerint bejelentett változás nem teszi-e alkalmatlanná a kijelölt szervezetet a kijelölési okiratban meghatározott tevékenységek elvégzésére. Az ellenőrzés eredményéről a bizottságot írásban tájékoztatja.

(5) Az ellenőrző szerv a bizottság kérésére köteles a kijelölt tanúsító szervezet soron kívüli ellenőrzésére.

(6) A kijelölt tanúsító szervezet köteles az ellenőrző szervvel a (4) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében együttműködni.

A kijelölés felfüggesztése

12. § (1) A kijelölő a kijelölést felfüggeszti:

a) ha a kijelölt tanúsító szervezet akkreditáltságát a NAT felfüggesztette,

b) ha 11. § szerinti ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kijelölt tanúsító szervezet nem felel meg a kijelölés feltételeinek,

c) ha a kijelölt tanúsító szervezet kötelezettségeit nem teljesíti.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a bizottság javaslatára a kijelölő, a kijelölt tanúsító szervezet tanúsító tevékenységét meghatározott időtartamra, de legfeljebb egy évre felfüggeszti, és a felfüggesztő határozatban meghatározza a szükségesnek tartott intézkedéseket.

(3) A bizottság a tevékenység végzésének felfüggesztéséről szóló határozatot 8 napon belül a Belügyminisztérium hivatalos lapjában és honlapján is közzéteszi.

(4) Ha a felfüggesztés időtartamán belül meghatározott határidőre a kijelölt tanúsító szervezet az előírt feltételeket nem teljesíti, a bizottság a kijelölés megszüntetését kezdeményezi.

(5) A kijelölt tanúsító szervezet felfüggesztése időpontjában folyamatban lévő ügyekre a 15. § (3) bekezdése az irányadó.

A kijelölés megszűnése

13. § A kijelölés érvényessége megszűnik a kijelölési határozatban megjelölt határidő lejártát követő napon.

A kijelölés megszüntetése

14. § (1) A kijelölő a kijelölést megszünteti, ha a kijelölt tanúsító szervezet:

a) már nem felel meg a kijelölés követelményeinek,

b) a tevékenységével összefüggő, jogszabályokban meghatározott kötelezettségeit megszegte,

c) a felfüggesztő határozatban megjelölt határidőn belül nem teljesítette az előírt feltételeket,

d) a kijelölt szervezet azt kéri,

e) a kijelölt szervezet jogutód nélkül megszűnik,

f) ha a szervezet akkreditáltságát a NAT visszavonta, illetve akkreditáltsága megszűnt.

(2) A kijelölés megszüntetéséről a kijelölő a bizottság javaslatára hoz határozatot.

(3) A kijelölés megszűnését és megszüntetését a bizottság 8 napon belül a Belügyminisztérium hivatalos lapjában és honlapján teszi közzé, az érintett postai úton történő értesítése mellett.

15. § (1) A kijelölt tanúsító szervezet az általa kiadott okmányok eredeti példányait 10 évig köteles megőrizni, és tevékenységéről a kijelölő részére évente beszámolót küldeni.

(2) A kijelölés felfüggesztése vagy megszüntetése a kijelölt tanúsító szervezet által kiadott tanúsítványok érvényességét nem érinti.

(3) A felfüggesztés vagy megszüntetés időpontjában folyamatban lévő tanúsítási eljárásokat meg kell szüntetni.

Jogorvoslatok

16. § (1) A kijelölő határozatai ellen a Ket. 108. §-ának (1) bekezdése értelmében bírósági felülvizsgálatnak van helye.

(2) A kijelölő határozatai ellen a Ket. 112. §-a értelmében újrafelvételi kérelem nem nyújtható be.

(3) A kijelölő határozatainak méltányosságból, illetve felügyeleti jogkörben való visszavonására, módosítására a Ket. 113. és 114. §-ai értelmében nincs lehetőség.

Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1. melléklet a 16/2006. (IV. 6.) BM rendelethez

BELÜGYMINISZTÉRIUM

Hivatkozási szám:

 

(BM tölti ki)

KÉRELEM
A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 16/2006. (IV. 6.) BM rendelet alapján
1. A kijelölést kérő szervezet adatai
a) A szervezet neve és címe (székhelye)
Név:     
Cím:     
Telefon:     
Telefax:     
b) A cégbejegyzés/nyilvántartás adatai
Cégbíróság/nyilvántartó:     
A cégbejegyzés/nyilvántartás kelte vagy a cégbejegyzés/nyilvántartás iránti kérelem benyújtásának
kelte:     
száma:     
Szervezeti forma (rt., kft. stb.):     
(Külföldi szervezet esetében szükséges a külföldi szervezet nyilvántartásának igazolása és annak magyar nyelvű hiteles fordítása, illetve annak hiteles fordításban történt igazolása, hogy a céget a hazai jog szerinti kereskedelmi nyilvántartásba vették.)
c) A szervezet vezetője
Név:     
Beosztás:     
Cím:     
Telefon:     
Telefax:     
E-mail:     
d) A szervezet részéről az Belügyminisztériummal való kapcsolattartásért felelős személy
Név:     
Beosztás:     
Cím:     
Telefon:     
Telefax:     
E-mail:     
2. A kijelölés szakterületén dolgozó felelős alkalmazottak

Neve

Szakterületének részletezése

……...................................................…
............................

.............................................................................................……………….
........................

…….......................…............................
............................

………………..............................................................................................
........................

3. A kijelölés tárgyát képező tevékenységgel kapcsolatos referenciák

Kiállító szerv

Kiállítás ideje

 

 

 

 

 

 

Kelt: ...............................................
…….......................…
cégszerű aláírás
Kötelezően csatolandó mellékletek:
1. Három hónapnál nem régebbi cégkivonat vagy ezzel egyenértékű okmány.
2. Alapító okirat vagy ezzel egyenértékű okmány.
3. Minőségügyi kézikönyv vagy ennek a kijelölés szakterületéhez kapcsolódó része, illetve ennek hiányában egyéb, a kijelölési kérelmet megalapozó dokumentum (pl. szervezeti és működési szabályzat, vizsgálati előírás stb.).
4. Kijelölési kérelem tárgyát képező tevékenységre vonatkozó eljárási szabályzatok.
5. Akkreditálási okirat(ok) másolatai.
6. Felelősségbiztosítási szerződés.
7. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelése tekintetében szerzett referenciák.
Csatolható mellékletek:
1. Nemzetközi tanúsítási rendszerekben kapott elismerések másolatai.
ZÁRADÉK
Alulírott .............................. , a .............................. cég vezetője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a cég kijelölési kérelem tárgyát képező területen dolgozó alkalmazottai mentesek minden külső befolyásolástól, különösen az érdekelt személyek vagy csoportok részéről.
….......................……
olvasható aláírás

2. melléklet a 16/2006. (IV. 6.) BM rendelethez3

Magyarország
Belügyminisztérium
Miniszter
Szám: ................. /200
KIJELÖLÉSI OKIRAT
A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 16/2006. (IV. 6.) BM rendelet alapján megállapítom, hogy a     
     (név) …………….
     (cím) megfelel a hivatkozott jogszabályban
előírt feltételeknek, ezért írásban előterjesztett kérelme alapján kijelölöm a következő tevékenység elvégzésére:
szakterület:     
tevékenység jellege:     
a tevékenységre vonatkozó jogszabályok:     
A kijelölt szervezet a tevékenységét mindenkor az arra vonatkozó jogszabályok következetes és pontos megtartásával, az ilyen tevékenységet ellátó szervezettől elvárható magas színvonalon köteles ellátni.
A kijelölt szervezet köteles az ellenőrző szerv által végzett ellenőrzés lefolytatásában közreműködni.
Jelen okirat 200 ..... év ...................... hó ..... napjáig érvényes.
Budapest, 200 ..... év .......................... hó ..... nap.
……........................…
belügyminiszter
1

A rendeletet a 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 23. §-a hatályon kívül helyezte 2013. február 20. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 22. §-át.

2

A 7. § (1) bekezdés c) pontja a 68/2011. (XII. 30.) BM rendelet 22. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. melléklet a 68/2011. (XII. 30.) BM rendelet 22. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére