• Tartalom

167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről1

2010.05.29.

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány

a) az oktatásért,

b)2 tudománypolitika koordinációjáért,

c) az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért,

d) a kultúráért

felelős tagja.

2. § (1) A miniszter e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében

a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára,

b) előkészíti a törvények és a kormányrendeletek tervezeteit, közreműködik az e rendeletben meghatározott hatásköröket érintő, más tárca főfelelősségébe tartozó kormányzati koncepciók, döntések kidolgozásában, előkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határozatait,

c) felhatalmazás alapján miniszteri rendeletet ad ki,

d) kezdeményezi és előkészíti a nemzetközi szerződéseket, megköti a nemzetközi szerződésnek nem minősülő tárca-megállapodásokat,

e) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben,

f) a Kormány határozatában megállapított rend szerint gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont előkészítéséről és annak az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntés-előkészítő fórumokon való képviseletéről,

g) a Kormány határozatában megállapított rend szerint képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában,

h) közreműködik a Nemzeti Fejlesztési Terv előkészítésében és megvalósulásának nyomon követésében,

i) gondoskodik – a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint – a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről.

(2) A miniszter ágazatirányítói felelőssége körében

a) meghatározza az ágazati képesítési feltételeket és a pályázati rendszert,

b) elősegíti az oktatási jogok biztosa tevékenységét,

c) a kormányzati munkamegosztásnak megfelelő körben gyakorolja az alapítót, illetőleg a felügyeleti szervet megillető jogosítványokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium), valamint jogelődje által alapított, illetőleg felügyelt költségvetési szervek tekintetében,

d) kidolgozza és érvényesíti a kormányzati bérpolitika ágazati szempontjait,

e) az érintett érdekképviseletek bevonásával konzultatív érdekegyeztető fórumokat működtet,

f) a külügyminiszterrel együttműködve ellátja – a nemzetközi szerződésekben foglaltak szerint – a Magyar Köztársaság területén kívül élő magyar állampolgárok és magyar nemzetiségű külföldi állampolgárok oktatásával és kultúrájának ápolásával kapcsolatos feladatokat,

g) az érintett miniszterekkel együttműködve szervezi az ösztöndíjasok külföldre küldésével, illetőleg Magyarországon való fogadásával összefüggő állami feladatok végrehajtását,

h) meghatározza – a külpolitikai célokkal összhangban, a külügyminiszterrel együttműködve – a nemzetközi oktatási kapcsolatok, a nemzetközi kulturális kapcsolatok, valamint a magyar kultúra külföldi terjesztésére irányuló tevékenység fejlesztésének irányelveit és programjait, gondoskodik ezek végrehajtásának megszervezéséről, illetőleg összehangolásáról, elősegíti más népek kultúrájának magyarországi megismerését,

i) hazai és nemzetközi források felhasználásával központi és regionális intézményi és humánerőforrás-fejlesztési koncepciókat kezdeményez, részt vesz ezek kidolgozásában, valamint az ágazati fejlesztési programok állami döntéseinek előkészítésében,

j) közreműködik a fiatalok és a felnőttek pályaorientációját segítő intézményrendszer kialakításában és működtetésében, együttműködik a szociális és munkaügyi miniszterrel a fiatalok munkaerőpiacra történő belépésének elősegítését szolgáló fejlesztési koncepció kidolgozásában.

3. § (1) A miniszter az oktatásért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a közoktatásról,

b) a tankönyvpiac rendjéről,

c) a felsőoktatásról,

d) az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszáról,

e) a külföldi bizonyítványok, oklevelek és szakképzettségek elismeréséről

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(2) A miniszter az egyházakkal való kapcsolattartás kormányzati koordinációjáért való felelőssége körében előkészíti az egyházakról szóló jogszabályokat és e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(3) A miniszter a kultúráért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a muzeális intézményekről, a könyvtárakról, a közművelődésről és a levéltárakról,

b) a művészettámogatásról,

c)3 a mozgóképszakmai kérdések szabályozásáról

d) a kultúra finanszírozásáról,

e) a kulturális örökségvédelemről

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

4. § (1) A miniszter felelős az iskolai rendszerű oktatás irányításáért, beleértve a közoktatást, a felsőoktatást és az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszát.

(2) A miniszter a közoktatásért való felelőssége körében

a) kidolgozza a közoktatás tartalmi szabályozásának kereteit, létrehozza, működteti az országos vizsgarendszert, a hatáskörébe tartozó szakmai vizsgákat is beleértve;

b) szabályozza a közreműködő intézményrendszer működését, gondoskodik a feladatellátás minőségbiztosításáról, ennek keretében

ba) működteti a közoktatás országos mérési, értékelési feladatokat ellátó minőségbiztosítási rendszerét, az oktatási és a diák információs rendszert,

bb) országos és térségi szakmai ellenőrzést, pedagógiai-szakmai mérést, átvilágítást rendel el,

bc) közreműködik a nem állami közoktatási intézmények költségvetési támogatásával összefüggő feladatokban;

c) segíti az esélyegyenlőség érvényesülését.

(3) A miniszter a felsőoktatásért való felelőssége körében

a) ellátja – a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények kivételével – az állami fenntartású felsőoktatási intézmények fenntartói feladatait,

b) javaslatot tesz a Kormány részére az államilag támogatott képzésbe felvehető létszám meghatározására, dönt az államilag támogatott mester- és doktori képzésre, valamint szakirányú továbbképzésre felvehető hallgatói létszám intézmények közötti elosztásáról,

c) támogatási megállapodást köt a fenntartókkal az egyházi felsőoktatási intézményekben nem hitéleti képzésre felvehető hallgatói létszámról és a diákotthonokba felvehető államilag támogatott hallgatók számáról,

d) az állami felsőoktatási intézményekben – katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények kivételével – felügyeleti jogköréből adódóan ellenőrzi az intézmények gazdálkodását, a nem állami felsőoktatási intézményekben – az egyházi intézmények kivételével – az állam által rendelkezésre bocsátott eszközök felhasználásának jogszerűségét, szabályszerűségét és javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre,

e) gyakorolja – a megbízás és felmentés, továbbá a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények kivételével – az állami felsőoktatási intézmények rektorai tekintetében a munkáltatói jogkört, továbbá a felsőoktatási törvényben előírt egyetértési, javaslattételi, véleményezési, illetőleg előterjesztői jogköröket,

f)4

g) elősegíti az Európai Felsőoktatási Térség kialakításában és a Bolognai Nyilatkozatban vállalt feladatok megvalósítását,

h) ellátja a nem állami felsőoktatási intézmények fenntartóinak fenntartói tevékenysége és a Magyarországon működő külföldi felsőoktatási intézmények működésének törvényességi ellenőrzését.

(4) A miniszter az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszáért való felelőssége körében

a) ellátja az Országos Képzési Jegyzékben ágazatához tartozó szakképesítések tekintetében a szakképesítésért felelős miniszteri feladatokat,

b) a szociális és munkaügyi miniszter kezelésébe tartozó Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészének belső felosztásáról szóló megállapodás szerint a miniszter rendelkezési jogot gyakorol az alaprész pénzeszközei felett,

c) gyakorolja a feladatkörébe tartozó iskolarendszeren kívüli szakmai oktatásban az őt megillető feladat- és hatásköröket.

(5) A miniszter

a) közreműködik a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint az anyaországok közötti oktatási kapcsolatok fenntartásában,

b) ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvű és anyanyelvi oktatásával kapcsolatos állami feladatok központi irányítását,

c) ellátja a menekültek közoktatásban és felsőoktatásban való részvételével, felzárkóztatásával és magyarnyelv-oktatásával kapcsolatos feladatokat,

d) koordinálja a nemzetközi oktatási szervezetekben való magyar részvétellel kapcsolatos kormányfeladatokat,

e) nemzetközi megállapodásokat készít elő és köt az iskolai bizonyítványok, oklevelek, tudományos fokozatok és – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – szakképesítések egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről.

5. §5 A miniszter a tudománypolitika kormányzati koordinációjáért való felelőssége körében

a) képviseli a kormányzati tudománypolitikát a Kormány, valamint az Országgyűlés előtt,

b) részt vesz a kormányzati technológia- és innovációpolitika kidolgozásában,

c) a Magyar Tudományos Akadémia elnökének közreműködésével összehangolja a kormányzati tudománypolitika kidolgozását és érvényesítését,

d) összehangolja a nemzetközi tudományos szervezetekben való magyar részvétellel kapcsolatos kormányzati feladatokat,

e) felelős az európai integrációból eredő tudományos és tudománypolitikai feladatok végrehajtásáért és az integrációs szakmai kapcsolatok szervezéséért, irányításáért,

f) kezdeményezi a nem közvetlen gazdasági haszon elérésére irányuló tudományos kutatások – így különösen a tiszta alapkutatások – költségvetési és európai uniós forrásainak összehangolt felhasználását.

6. § A miniszter az egyházak, felekezetek, vallási közösségek tevékenységével kapcsolatos felelőssége körében

a) ellátja az egyházakkal való kapcsolattartásból adódó állami feladatokat, valamint azok kormányzati koordinációját,

b) ellátja az egyházak működésével kapcsolatban a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló törvényben, valamint az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvényben számára meghatározott feladatokat.

7. § (1) A miniszter a kultúráért való felelőssége körében felel az új kulturális értékek, kezdeményezések létrehozásával, a nemzeti és egyetemes tárgyi és szellemi kulturális örökség és érték (a továbbiakban együtt: kulturális örökség) megóvásával, tudományos feltárásával és közkinccsé tételével, valamint a művészeti alkotómunka és előadó tevékenység állami támogatásával kapcsolatos és a sajtóigazgatással, a mozgóképszakmai6 kérdésekkel, valamint a szerzői és szomszédos jogokkal összefüggő állami feladatok ellátásáért.

(2) A miniszter a társadalom tárgyi és szellemi kulturális értékeiért való felelőssége körében

a) ellátja a művészeti, muzeális, a könyvtári, a levéltári, a közművelődési, valamint a kulturális örökség elemeivel kapcsolatos tevékenység ágazati irányítását,

b) gondoskodik a kulturális örökségi értékek számbavételéről, nyilvántartásáról és a kulturális örökség védelmét szolgáló tudományos feladatok ellátásáról,

c) gondoskodik a kulturális örökséggel kapcsolatos közművelődési feladatok megszervezéséről,

d) gondoskodik a magyar nyelv és kultúra megőrzése, terjesztése és megismertetése, valamint kutatása és oktatása terén jelentkező feladatok végrehajtásáról,

e) rendelkezési jogot gyakorol a Nemzeti Kulturális Alap felett,

f) dönt a műemléki értékek, illetve régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetőleg annak megszüntetéséről,

g) ellátja – a külügyminiszterrel együttműködve – a külföldi magyar kulturális intézetek szakmai irányítását és felügyeletét,

h) kulturális örökséggel kapcsolatos feladatainak megvalósítása érdekében kapcsolatot tart más államok kormányzati szerveivel,

i) koordinálja a nemzetközi kulturális szervezetekben való magyar részvétellel kapcsolatos kormányfeladatokat,

j) felelős az európai integrációból eredő kulturális feladatok végrehajtásáért és az integrációs szakmai kapcsolatok szervezéséért, irányításáért,

k) előmozdítja a magyar történeti, művészeti és művelődéstörténeti értékek külföldi megismertetését,

l) segítséget nyújt a magyar kulturális örökség külföldön található emlékeinek és értékeinek feltárásában, valamint megőrzésében.

(3) A miniszter részt vesz az audiovizuális kérdésekkel kapcsolatos kormányzati politika kialakításában.

(4) A miniszter sajtóigazgatási feladatai körében dönt az időszaki lapok nyilvántartásba vételéről.

(5) A miniszter

a) nyilvántartást vezet a szerzői és szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületekről, továbbá felügyeletet gyakorol e szervezetek felett,

b) együttműködik az igazságügyi és rendészeti miniszterrel és a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökével a szerzői joggal kapcsolatos jogszabályok, valamint nemzetközi szerzői jogi egyezmények előkészítésében.

(6) A miniszter a nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos felelőssége körében – a külügyminiszterrel, valamint a szociális és munkaügyi miniszterrel együttműködve – részt vesz a nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának ápolásával kapcsolatos állami feladatok ellátásában, ideértve a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek, és az anyaországok közötti kulturális kapcsolatok fenntartását.

(7)7 A miniszter a kultúráért való felelőssége körében, a külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve ellátja a II. világháború során és azt követően Magyarország területéről jogellenesen elvitt kulturális javak visszaszolgáltatásának elérése érdekében Oroszországgal 1992. november 11-én aláírt Megállapodás végrehajtását.

7/A. §8 Muzeális intézményeket nyilvántartó hatóságként a Kormány az oktatási és kulturális minisztert jelöli ki.

7/B. §9 A minisztert a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a szociális és munkaügyi miniszter helyettesíti.

7/C. §10 A miniszter megnevezésének rövidítéseként az „OKM” megjelölést kell alkalmazni.

8. § (1) Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2)11

1

A rendeletet a 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 121. § (2) bekezdés i) pontja hatályon kívül helyezte 2010. július 1. napjával.

2

Az 1. § b) pontját a 103/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 177/2009. (IX. 3.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be. Ez utóbbi módosító rendelet 3. § (5) bekezdése alapján az oktatási és kulturális miniszterhez átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően – a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal jogutódja az Oktatási és Kulturális Minisztérium.

3

A 3. § (3) bekezdésének c) pontja a Magyar Közlöny 2006. évi 101. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

4

A 4. § (3) bekezdésének f) pontját a 103/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 5. § (8) bekezdése alapján a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszterhez átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően – az Oktatási és Kulturális Minisztérium jogutódja a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal.

5

Az 5. §-t a 103/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 177/2009. (IX. 3.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be. Ez utóbbi módosító rendelet 3. § (5) bekezdése alapján az oktatási és kulturális miniszterhez átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően – a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal jogutódja az Oktatási és Kulturális Minisztérium.

6

A Magyar Közlöny 2006. évi 101. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

7

A 7. § (7) bekezdését a 171/2010. Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

8

A 7/A. §-t az 1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

10

A 7/C. §-t a 284/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

11

A 8. § (2) bekezdését a 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére