• Tartalom

19/2006. (IV. 24.) IM rendelet

19/2006. (IV. 24.) IM rendelet

az igazságügyi szakértői igazolványról

2023.01.01.

Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. §-a (5) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1)1 Az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az igazságügyi szakértő (a továbbiakban: szakértő) részére az e rendelet mellékletében meghatározott igazságügyi szakértői igazolványt (a továbbiakban: igazolvány) ad ki.

(2) Az igazolvány ID/2 méretű, laminált fóliával fedett papírkártya, amely a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott „B” okmányvédelmi kategóriába tartozik.

2. § (1) Az igazolvány a szakértőnek az igazságügyi szakértői tevékenység végzésére való jogosultságát igazolja, és – a személyazonosság igazolását kivéve – egyéb személyi okmány felmutatása nélkül is tanúsítja a benne foglalt adatokat.

(2) Az igazolványt a szakértő kizárólag az igazságügyi szakértői tevékenysége során használhatja fel.

3. §2

4. § (1) Az igazolványt a szakértő köteles megőrizni és eljárása során magánál tartani. Az igazolványt a kirendelő hatóság, a szakértő ügyfele, továbbá a szakértői vizsgálat tűrésére kötelezett vagy a szakértői vizsgálattal érintett személy kérésére fel kell mutatni.

(2) Az igazolvány másra át nem ruházható, letétbe nem helyezhető, biztosítékul nem adható és nem fogadható el.

5. § (1)3

(2)4 Az igazolvány hatálytalanná válik, ha a szakértőt törlik az igazságügyi szakértői névjegyzékből, továbbá ha az igazolvány megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült (a továbbiakban együtt: hatálytalanság).

(3)5 A szakértő köteles az igazolvány megrongálódását, elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisülését és az igazolványban feltüntetett adatokban bekövetkezett változás tényét haladéktalanul bejelenteni a miniszternek.

6. § (1)6

(2)7

7. § (1) Az igazolványt be kell vonni, ha

a) a szakértőt törlik az igazságügyi szakértői névjegyzékből,

b) az igazolvány megrongálódott,

c) az igazolvány adataiban változás következett be,

d) az elveszett, eltulajdonított igazolvány előkerült.

(2)8 A miniszter részére az igazolvány bevonásáról hozott határozatának megfelelően megküldött vagy átadott, bevont igazolványt a miniszter szabályzatában foglaltak szerint meg kell semmisíteni.

8. §9 A miniszter

a)10 kiállítja az igazolványt, és azt a szakértőnek az átvétel igazolása mellett átadja, vagy azt postai úton, hivatalos iratként megküldi a szakértő részére,

b) nyilvántartást vezet a kiállított igazolványokról,

c) ha új igazolvány kiadásának alapjául szolgáló körülmény bekövetkezéséről tudomást szerez hivatalból, egyébként a szakértő bejelentése alapján gondoskodik az igazolvány bevonásáról és új igazolvány kiadásáról,

d)11 intézkedik a hatályát vesztett igazolvány sorszámának és a hatálytalanság tényének a kormányzati portálon történő közzététele iránt,

e) ellátja a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben a biztonsági okmány kibocsátója részére előírt feladatokat.

9. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)12

10. § (1) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott igazságügyi szakértői igazolvány (a továbbiakban e §-ban: igazolvány) bevonásáig vagy az e rendelet 1. §-a szerinti igazolványra (a továbbiakban e §-ban: új igazolvány) történő kicseréléséig érvényes. Az igazolvány megőrzésére, használatára és az azzal kapcsolatos bejelentésre a 4. és 5. § rendelkezéseit alkalmazni kell.

(2)13

(3)14

(4)15

(5)16

11. §17 A miniszter a szakértőt 2014. december 31. napjáig e rendelet 2011. április 7. és 2013. június 30. napja között hatályos rendelkezései alapján elkészített igazolvánnyal is elláthatja.

12. §18 Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Melléklet a 19/2006. (IV. 24.) IM rendelethez19


Az igazságügyi szakértői igazolvány

Az igazolvány előlapja:

Az igazolvány hátlapja:

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

SZAKTERÜLETE:

címer

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI IGAZOLVÁNY(igazolványkép)

(neve)

(anyja neve)

(szül. hely, idő)

(nyilvántartási szám)

(igazolvány sorszáma)

A Büntető Törvénykönyvről szóló
2012. évi C. törvény 459. § (1) bekezdés 12. Pontjának
e) alpontja alapján az igazságügyi szakértő a bírósági vagy más
hatósági eljárásban
közfeladatot ellátó személynek minősül.

1

Az 1. § (1) bekezdése a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 34. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

2

A 3. §-t a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 37. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 34. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

3

Az 5. § (1) bekezdését a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 37. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 34. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

4

Az 5. § (2) bekezdése a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 15. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 34. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

5

Az 5. § (3) bekezdése a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 21. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 6. § (1) bekezdését a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 6. § (2) bekezdését a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 37. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 34. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

8

A 7. § (2) bekezdése a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 21. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. § a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 34. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

10

A 8. § a) pontja a 24/2022. (XII. 6.) IM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

11

A 8. § d) pontja a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 17. §-ával megállapított, a 14/2016. (VI. 29.) IM rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

12

A 9. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 7. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 10. § (2) bekezdését a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 37. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 34. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

14

A 10. § (3)–(5) bekezdését a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 10. § (3)–(5) bekezdését a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 10. § (3)–(5) bekezdését a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 11. §-t a 9/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 71. §-a iktatta be.

18

A 12. §-t a 14/2016. (VI. 29.) IM rendelet 13. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére