• Tartalom

19/2006. (III. 31.) KvVM rendelet

19/2006. (III. 31.) KvVM rendelet

az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáról

2017.01.01.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel 24. §-ának (2) bekezdésére, valamint 44. §-ának (4) bekezdésére – a következőket rendelem el:

1. § (1) A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet alapján védetté nyilvánított éti csiga (Helix pomatia) gyűjtési és felvásárlási időszaka minden év április 1-jétől június 15-ig (a továbbiakban: idény) tart.

(2)1 Magyarország területén évente összesen 2000 tonna éti csiga gyűjthető.

(3)2 A (2) bekezdésben meghatározott mennyiség felosztására az éti csiga gyűjtését, hasznosítását koordináló érdekvédelmi szervezet tesz javaslatot, amelyet minden év február 15. napjáig megküld az országos természetvédelmi hatóságnak.

2. § (1)3 A gyűjtési és hasznosítási engedély iránti kérelmet a természetvédelmi hatósághoz kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a gyűjtésben, hasznosításban részt vevők nevét, címét.

(2) Védett természeti területen, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területen éti csiga gyűjtése nem engedélyezhető.

(3) Gyűjtési, illetőleg hasznosítási engedély kizárólag 30 mm vagy annál nagyobb házátmérőjű éti csigára adható.

(4) Annak érdekében, hogy a begyűjtött, illetve felvásárolt éti csigák között – lehetőség szerint – elhullás, károsodás ne legyen, az engedélyes köteles az élő éti csigákat az elszállítást vagy az élelmiszer-ipari feldolgozást megelőzően száraz, hűvös helyen tárolni. Az élő állatok tárolása alatt a csigák természetes vízveszteségét nedvesítéssel, locsolással pótolni nem szabad. A sérült és elpusztult egyedeket a szállítás előtt el kell távolítani az egészségesek közül.

3. § (1)4 Az engedélyes az idényt követően július 1. napjáig köteles adatot szolgáltatni a természetvédelmi hatóságnak a begyűjtött, hasznosított éti csigák mennyiségéről.

(2)5 A természetvédelmi hatóság a gyűjtési, hasznosítási engedélyt visszavonja, amennyiben az engedélyes nem tesz eleget a jogszabályban, illetőleg az engedélyben előírt kötelezettségének.

4. § (1) Ez a rendelet 2006. április 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az éti csiga 2005. évi hasznosításáról szóló 9/2005. (III. 26.) KvVM rendelet hatályát veszti.

(2)6

(3) Ez a rendelet a természetes élőhelyek és vadon élő növény- és állatvilág védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 14. cikkének, valamint V. mellékletében a „Helix pomatia”-ra vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelést szolgálja.

1

Az 1. § (2) bekezdése az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 23. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (3) bekezdése a 89/2016. (XII. 29.) FM rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése a 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 17. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdése a 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 17. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdése a 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 17. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 31. §-ának 34. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére