• Tartalom

209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet

209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet

a polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról

2017.01.01.

A Kormány a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) 19. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A polgármester közszolgálati járadéka igénylésének és megállapításának szabályai1

1. § (1)–(6)2

(7)3 A megállapított közszolgálati járadékot a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja.

A közszolgálati járadék összege és folyósítása

2. § (1)4

(2) A közszolgálati járadék összegét annak az öregségi nyugdíjnak a Pttv. 13/B. §-ának (2) bekezdése szerinti százalékos mértékében kell meghatározni, amely a polgármestert a jogosultság megnyílása időpontjában az öregségi nyugdíjra vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazásával megilletné.

(3)5 A közszolgálati járadék összegét a megállapítás naptári évét követő minden év január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §-a alapján megvalósult tényleges nyugdíjemelés mértékének összegével együtt kell folyósítani.

3. § (1)6 A nyugdíjfolyósító szerv a közszolgálati járadékot havonta, önállóan, vagy az általa folyósított és a polgármestert megillető egyéb ellátással együtt folyósítja. A közszolgálati járadékot az egyéb ellátástól elkülönítetten kell kezelni.

(2)7

(3)8 A közszolgálati járadék folyósításának időtartama alatt a polgármester a munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését köteles a nyugdíjfolyósító szervnek bejelenteni.

4. § (1)9 A nyugdíjfolyósító szerv a bejelentést követően a munkavégzésre irányuló jogviszony kezdő időpontjától a közszolgálati járadék folyósítását megszünteti.

(2) A közszolgálati járadék folyósítása a jogosult elhalálozásának napját magában foglaló naptári hónap utolsó napjával megszűnik.

(3)10 Ha a közszolgálati járadék folyósítása alatt a polgármester kérelmére öregségi nyugdíjat állapítanak meg, a nyugdíjfolyósító szerv dönt a közszolgálati járadék folyósításának a Pttv. 13/B. § (4) bekezdésének b) pontja szerinti, a nyugdíj megállapításának időpontjától történő megszüntetéséről.

5. §11 (1)12 Ha a polgármester a munkavégzésre irányuló jogviszonya megszűnését a központi nyugdíjbiztosítási szerv által e célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon bejelenti a nyugdíjfolyósító szervnek, az dönt a megszüntetett közszolgálati járadék időközi emelésekkel növelt összegének újrafolyósításáról.

(2) A közszolgálati járadék újrafolyósítása iránti kérelem tartalmazza a korábban közszolgálati járadékban részesült személy

a) nevét és születési nevét,

b) születési helyét, idejét és anyja nevét,

c) lakcímét,

d) nyugdíjfolyósítási törzsszámát és Társadalombiztosítási Azonosítási Jelét,

e)13 munkavégzésre irányuló jogviszonya megszűnésének évét, hónapját és napját,

f) aláírását és

g) a kérelem kiállításának helyét, évét, hónapját és napját.

A polgármester közszolgálati járadékának a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történő megtérítésének szabályai14

6. § (1)15 A polgármester közszolgálati járadékának megfelelő összeget a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alap részére megtéríti. A megtérítésére, elszámolására, folyósítására a kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjéről szóló jogszabálynak a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak finanszírozási és elszámolási rendjére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2)16

7. § (1)–(6)17

(7)18

Értelmező és záró rendelkezések

8. § E rendelet alkalmazásában

a)19

b) közszolgálati járadék: a Pttv. 13/B. §-ában szabályozott feltételek esetén megállapított járadék;

c) munkavégzésre irányuló jogviszony: a legalább három hónapot elérő, illetve azt meghaladó, a Pttv. 13/B. § (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott, díjazással (jövedelemmel) járó tevékenység;

d) öregségi nyugdíj: a Tny. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott nyugdíj;

e)20 polgármester: az a foglalkoztatási jogviszonyban tisztségét ellátó polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, alpolgármester, főpolgármester-helyettes, a megyei közgyűlés alelnöke, akinek a megbízatása a Pttv. 2. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja, illetve (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint szűnik meg;

f)21

g)22

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit első ízben a 2006. évi általános önkormányzati választásokon a mandátumát vesztett polgármester tekintetében kell alkalmazni.

(2)23

(3)24 Az e rendeletben foglalt eltérésekkel a polgármester közszolgálati járadéka összegének megállapítására, folyósítására, a jogorvoslatra, a jogalap nélkül felvett közszolgálati járadék visszafizetésére, a követelés érvényesítésére (ideértve a tartozás mérséklését, elengedését, fizetési kedvezmény engedélyezését is), valamint a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségre a Tny. és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet öregségi nyugdíjra irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni.

1. melléklet a 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelethez25

2. melléklet a 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelethez26

3. melléklet a 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelethez27

4. melléklet a 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelethez28

1

Az 1. §-t megelőző alcím a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (1)–(6) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 78. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § (1) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 475. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6

A 3. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (2) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 475. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

8

A 3. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 5. § (2) bekezdés e) pontja a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § j) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 6. §-t megelőző alcím a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § k) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 6. § (1) bekezdése a 93/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított, a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § l) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 6. § (2) bekezdését a 93/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

17

A 7. § (1)–(6) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 475. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

18

A 7. § (7) bekezdését a 93/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

19

A 8. § a) pontját a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § m) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 8. § e) pontja a 93/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

21

A 8. § f) pontját a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § m) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 8. § g) pontját a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § m) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 9. § (2) bekezdését a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § n) pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 9. § (3) bekezdése a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § o) pontja szerint módosított szöveg.

25

Az 1. mellékletet a 93/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

26

A 2. mellékletet a 93/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

27

A 3. mellékletet a 93/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

28

A 4. mellékletet a 93/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére