• Tartalom

22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet

22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet

a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról1

2017.01.01.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 97. § n) pontja, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 287. § (2) bekezdés f) pontjában és a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 50. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Hjt. 125. § (2) bekezdésében és a 127. § (1) bekezdésében foglaltakra – a Magyar Honvédség tényleges katonai szolgálatot teljesítő tagjai élelmezési ellátásáról a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §2 (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetek, a katonai ügyészségek, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteinek hivatásos és szerződéses katonáira, valamint e szervezeteknél közalkalmazotti jogviszonyban állókra,

b)3 a katonai felsőoktatási intézmény honvéd tisztképzésben résztvevő honvéd tisztjelöltjeire,

c) az önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesítő katonákra, valamint

d) az e rendeletben meghatározott esetekben a hivatásos és szerződéses katonák közeli hozzátartozóira, a nyugállományú katonákra és közeli hozzátartozóikra.

(2) E rendelet alkalmazásában személyi állomány az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott személyek.

Általános rendelkezések

2. § A személyi állomány tagjai az e rendeletben meghatározott esetekben térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra jogosultak, amelyet a természetbeni ellátás feltételeinek hiánya esetén fogyasztásra kész élelmiszerek beszerzését biztosító élelmiszer-utalvánnyal (a továbbiakban: élelmiszer-utalvány) kell megváltani.

2/A. §4

3. § (1)5 Az MH-n belül az élelmezési ellátást – a tevékenységhez igazodóan differenciálva – I–VI. számú élelmezési normák szerint kell biztosítani.

(2)6 A normák részértékeit, továbbá az egyéb élelmezési, valamint utánpótlási normák értékét az MH Pénz és Anyagnormáiról szóló Normafüzet (a továbbiakban: NORMAFÜZET) tartalmazza.

(3) Az (1)–(2) bekezdésekben meghatározott normák felszámítási rendjét jelen rendelet, valamint a honvédelmi miniszter által kiadott Szakmai Szabályzat tartalmazza.

3/A. §7 Az Élelmezési alap- és pótnormák általános forgalmi adóval növelt bruttó értéke:

a)8 I. számú élelmezési norma 950 Ft/fő/nap,

b) II. számú élelmezési norma 1110 Ft/fő/nap,

c) III. számú élelmezési norma 1800 Ft/fő/nap,

d) VI. számú élelmezési norma 1050 Ft/fő/nap,

e) START élelmezési pótnorma 650 Ft/fő/nap,

f) pótnorma fizikai igénybevételkor, gyakorlaton, éjszakai munkavégzéskor 196 Ft/fő/nap,

g) konyha, étkezde felszerelési norma 34 Ft/fő/nap,

h) tisztítószer norma 12 Ft/fő/nap,

i) tisztálkodószer norma 110 Ft/fő/hónap,

j) tisztálkodószer és bőrápoló készítmény norma 625 Ft/fő/hónap,

k) repülőműszaki élelmezési támogatás 16 500 Ft/fő/ hónap,

l) 1. számú védőital (tej) 115 Ft/fő/nap,

m) 2. számú védőital (tea) 38 Ft/fő/nap,

n) 3. számú védőital (szénsavas víz, ásványvíz vagy szódavíz) 72 Ft/fő/nap.

4. §9 (1) A szerződéses legénységi állományú katona választása szerint jogosult

a) a szolgálatteljesítés napján a napi egyszeri térítésmentesen, természetben biztosított, az I. számú élelmezési norma részértékének megfelelő ebédre, vagy

b)10 a pénzösszeg juttatás és a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás biztosításáról szóló HM rendeletben meghatározott béren kívüli juttatásra.

(2) Azoknál a honvédelmi szervezeteknél, ahol az üzemi étkeztetés feltételei nem biztosítottak, a szerződéses legénységi állományú katona részére az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátást kell biztosítani.

(3) A szerződéses legénységi állományú katona térítésmentes, természetbeni ebédétkeztetésben csak egy jogcímen részesülhet. Az a beosztásából adódóan étkezéstérítésre kötelezett, szerződéses legénységi állományú katona, aki az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátást választotta, vagy a (7) bekezdés alapján részesül az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátásban, a 24. § (4) bekezdése szerinti térítési díj megfizetésére kötelezett.

(4) A szerződéses legénységi állományú katona nyilatkozatot tesz az általa választott ellátási formáról. A választott ellátási formára vonatkozó nyilatkozatot évente egy alkalommal, legkésőbb a tárgyévet megelőző év december hónapjának 15. napjáig, vagy év közben történő állományba vétel esetén az állományba vételkor kell megtenni. A nyilatkozat év közben a szerződéses legénységi állományú katona kezdeményezésére

a) más beosztásba történő áthelyezéskor,

b) a várhatóan három hónapot meghaladó vezénylés esetén, valamint

c) a várhatóan 30 napot meghaladó egészségügyi szabadság esetén

módosítható.

(5) A nyilatkozat módosítását a szerződéses legénységi állományú katona a személyügyi parancs, határozat, vagy az orvosi vizsgálat eredményének kézhezvételét követően kérheti a honvédelmi szervezet személyügyi szervénél. A (4) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott esetek időtartamának lejártát követő 30. napig a szerződéses legénységi állományú katona ismételten módosíthatja nyilatkozatát a részére előnyösebb ellátási formára. A szerződéses legénységi állományú katona az általa választott új ellátási forma szerinti ellátásra a módosítást tartalmazó parancs, vagy határozat kiadását követő hónap első napjától jogosult.

(6) Az a szerződéses legénységi állományú katona, aki a (4) bekezdés szerinti, következő évre vonatkozó nyilatkozatot határidőn belül, önhibáján kívül nem tette meg, azt az akadályoztatás elhárulását követő 15. napig pótolhatja. A nyilatkoztatást a honvédelmi szervezetek személyügyi szervei hajtják végre.

(7) A nyilatkozat megtételének hiányában a szerződéses legénységi állományú katona részére az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátást kell biztosítani.

(8) Az érintett honvédelmi szervezet személyügyi főnöke elkészíti a napi egyszeri természetbeni, térítésmentes ebédet választó szerződéses legénységi állomány névsorát, amelyet parancsban, illetve határozatban kell rögzíteni.

(9) A nyilatkozat tartalmát érintő, a jogszabályi környezetben évközben bekövetkező változás esetén a honvédelmi szervezetek személyügyi szervei a szerződéses legénységi állományú katonát a változás hatálybalépésétől számított 30. napig ismételten nyilatkoztatják. A nyilatkozat alapján az új ellátási forma szerinti ellátásra az érintett a módosítást tartalmazó parancs, határozat kiadását követő hónap első napjától jogosult.

II. Fejezet

AZ ÉLELMEZÉSI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

Az I. számú élelmezési norma szerinti ellátás,
valamint az ellátásra vonatkozó különös szabályok

5. § Az I. számú élelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra a személyi állomány az 1. számú mellékletben felsorolt esetekben jogosult.

6. § (1)11 Ha a honvéd tisztjelöltnek a természetbeni élelmezési ellátás – szabadság, eltávozás, kimaradás vagy belföldi szolgálati kiküldetés miatt – nem biztosítható, részére az I. számú élelmezési norma mindenkori általános forgalmi adóval növelt teljes pénzértéke vagy részértéke (azaz ebéd és vacsora) jár, amelyet – a Szakmai Szabályzat szerint – ki kell fizetni.

(2)12

(3)13 A személyi állomány részére e rendelet 1. számú melléklete alapján az I. számú élelmezési pénznorma szerinti ellátás természetben jár, annak pénzértékét kifizetni nem lehet. Természetbeni élelmezési ellátás hiányában a személyi állomány részére a norma értékében élelmiszer-utalványt kell kiadni.

(4)14 Élelmiszer-utalvány adható továbbá – az MH Főszakorvos engedélye alapján – a speciális élelmiszert fogyasztó személyi állomány részére (pl. élelmiszer-allergiás betegségben szenvedő, cukorbeteg).

A II. számú élelmezési norma szerinti ellátás,
valamint az ellátásra vonatkozó különös szabályok

7. § A II. számú élelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra a személyi állomány a 2. számú mellékletben felsorolt esetekben jogosult.

8. § (1) Az ejtőernyős és búvár szakmai összevonások időtartama alatt az ejtőernyős, valamint a búvárállományba sorolt katonák részére egységesen a II. számú élelmezési norma szerinti élelmezési ellátást kell biztosítani. Ezeken a napokon az élelmezési norma pénzértéke élelmezési utalvánnyal nem váltható meg.

(2) Az ugrástól, merüléstől 3 hónapnál hosszabb időre egészségügyi és egyéb okok miatt eltiltott, vagy 3 hónapnál hosszabb ideig az ugrást és merülést saját hibájából, elhatározásából abbahagyó ejtőernyős és búvár részére a II. számú élelmezési norma szerinti igényjogosultság megszüntetését napiparancsban kell elrendelni.

(3) Az ugrástól, merüléstől egészségi okok miatt véglegesen letiltottak részére a II. számú élelmezési norma szerinti jogosultságot meg kell szüntetni, azt napiparancsban kell elrendelni.

(4) Az igényjogosultságot annak az elöljárónak kell parancsban megszüntetnie, aki az ugrástól, merüléstől a letiltást elrendelte (aki az ejtőernyős és búvár hibájáról, elhatározásáról tudomást szerez). Az újbóli igényjogosultság az eltiltás (szüneteltetés) lejárta előtt 14 nappal kezdődik, amelyet az érintett elöljárónak parancsban kell meghatároznia.

(5)15 A szolgálati viszonyáról lemondott, valamint felmentési idejét töltő hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos ejtőernyős, búvárállomány részére – a munkára kötelezett időtartam lejártával – az élelmezési normára való jogosultságát meg kell szüntetni.

(6) A Magyar Honvédség Kiképzési Oktatási és Regeneráló Központba (a továbbiakban: MH KORK) beutalt ejtőernyős, búvár állomány részére a beutalás első napjától a befejezés napjáig csak a VI. számú élelmezési norma szerinti ellátás jár. Élelmiszer-utalványt a beutalás napjaira kiadni nem lehet.

(7)16 Egészségügyi intézetbe fekvőbeteg-ellátásra felvett vagy beutalt ejtőernyős, búvár beosztású hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katonának csak az ott biztosított élelmezési norma szerinti ellátás jár. Élelmiszer-utalványt ezen időszakra kiadni nem lehet.

(8)17 A külföldi katonák részvételével megtartásra kerülő törzsvezetési és csapatgyakorlaton, hadijátékon részt vevő ejtőernyős, búvár beosztású hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katonának csak a VI. számú élelmezési norma kétszeres szorzóval számított értéke jár természetben. Élelmiszer-utalványt ezen időszakra kiadni nem lehet.

(9)18 A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló HM rendelet szerinti kondicionáló-kiképzési rendezvényen résztvevő ejtőernyős, búvár állomány részére III. számú élelmezési norma szerinti élelmezési ellátást kell biztosítani. Ezeken a napokon az élelmezési norma pénzértéke élelmiszer-utalvánnyal nem váltható meg.

9. § (1)19 A II. számú élelmezési normára jogosultak közül az ejtőernyős és búvár beosztású hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos állományú katonák részére a természetbeni ellátás biztosítása helyett élelmiszer-utalványt kell kiadni:

a) heti pihenőnapokon (szombat, vasárnap);

b) szolgálatmentes napon;

c) ugrási, merülési kiképzési napokon a norma vacsora részértékében;

d) az éves rendes szabadság időtartamára;

e)20 a belföldi szolgálati kiküldetés napjain (ha a norma szerinti természetbeni ellátásra nincs lehetőség);

f) a parancsnok által engedélyezett tanulmányi és rendkívüli szabadság időtartamára;

g) az ugrástól, merüléstől egészségügyi okok miatti távollét, lakáson történő kezelés, kórházi járóbeteg-kezelés, egészségügyi szabadság, egészségügyi szolgálatmentesség napjaira, legfeljebb az egészségügyi okok miatti távollét megkezdésétől számított 30 napig. Harminc nap elteltével az élelmiszer-utalvány kiadását be kell szüntetni. Az újbóli élelmezési jogosultságot az ugrás, merülés kezdetével napiparancsban kell engedélyezni,

h) azoknak, akik olyan központi szervnél, parancsnokságon teljesítenek szolgálatot, ahol a II. számú élelmezési norma szerint nem gazdálkodnak.

(2)21 Az (1) bekezdés c) pontja szerinti élelmiszer-utalvány nem jár az éjszakai ugrást, merülést végző hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos állományú ejtőernyős, búvár beosztásúak részére. Részükre természetbeni ellátást kell biztosítani. Amennyiben az ejtőernyős és búvár katona másnap nem a napi munkarend kezdetére vonul be a szolgálati helyére, a norma reggeli hányada élelmiszer-utalvánnyal megváltható. Ezt a parancsnoknak napiparancsban kell szabályoznia.

10. §22 Az élelmiszer-utalványt annak a szolgálati elöljárónak az engedélyével lehet kiadni, aki felelős a központi szervnél, parancsnokságon szolgálatot teljesítő hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos ejtőernyős, búvár állomány tényleges ugrásáért, merüléséért. Az elöljáró az ugrás, merülés megtörténtét igazolni köteles.

11. §23 A II. számú élelmezési normára igényjogosult hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katonáknak az élelmezési norma vacsora részértékét élelmiszer-utalvánnyal kell megváltani, ha az igényjogosult hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona azt a szolgálatteljesítési időben – önhibáján kívül – természetben nem tudja igénybe venni. Reggeli és ebéd étkezés címén élelmiszer-utalvány nem adható ki.

A III. számú élelmezési norma szerinti ellátás,
valamint az ellátásra vonatkozó különös szabályok

12. § A III. számú élelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra a személyi állomány a 3. számú mellékletben felsorolt esetekben jogosult.

13. §24 A III. számú élelmezési normára jogosultak közül a repülőhajózó hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos állományú katonák részére a természetbeni ellátás biztosítása helyett élelmiszer-utalványt kell kiadni:

a) heti pihenőnapokon (szombat, vasárnap);

b) szolgálatmentes napon;

c)25 a repülésmentes kiképzési napokon kiképzési időn kívüli időszakra eső főétkezés fejében. Ezt a parancsnok parancsban szabályozza;

d) az éves rendes szabadság időtartamára;

e)26 a belföldi szolgálati kiküldetés napjain (ha a norma szerinti természetbeni ellátásra nincs lehetőség);

f) a parancsnok által engedélyezett tanulmányi és rendkívüli szabadság időtartamára;

g) a repüléstől egészségügyi okok miatti távollét, lakáson történő kezelés, kórházi járóbeteg-kezelés, egészségügyi szabadság, egészségügyi szolgálatmentesség napjaira, legfeljebb az egészségügyi okok miatti távollét megkezdésétől számított 30 napig. Harminc nap elteltével az élelmiszer-utalvány kiadását be kell szüntetni. Az újbóli élelmezési jogosultságot a repülés kezdetével napiparancsban kell engedélyezni;

h) azoknak, akik olyan központi szervnél, parancsnokságon teljesítenek szolgálatot, ahol a III. számú élelmezési norma szerint nem gazdálkodnak. E személyek – ha szolgálati kiküldetésük során repülő szervezet étkezdéjében étkeznek – az igénybe vett étkezésért a III. számú élelmezési norma (résznorma) összegét kötelesek téríteni;

i)27 külföldi repülőkiképzésen részt vevő hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos repülőhajózó oktató és hallgató állománynak a kiképzése időtartamára, és

j)28 a 15. § (6) bekezdése alapján biztosításra kerülő ellátás esetében.

14. § Az élelmiszer-utalványt annak a szolgálati elöljárónak az engedélyével kell kiadni, aki felelős a központi szervnél, parancsnokságon szolgálatot teljesítő hajózó repüléséért. Ilyen címen a szolgálati elöljáró csak akkor engedélyezheti az élelmiszer-utalvány kiadását, ha a hajózó ténylegesen repülőkiképzést folytat.

15. § (1) Meg kell szüntetni a III. számú élelmezési norma szerinti ellátást:

a) a repüléstől 3 hónapnál hosszabb időre egészségügyi és egyéb ok miatt eltiltott, vagy saját hibájából 3 hónapnál hosszabb ideig nem repülő, valamint a repülést saját elhatározásából abbahagyó hajózó esetében. Az igényjogosultságot annak az elöljárónak kell parancsban megszüntetnie, aki a repüléstől való eltiltást elrendelte (aki a hajózó hibájáról, elhatározásáról tudomást szerez). Az újbóli igényjogosultság a repülés megkezdése előtt 14 nappal kezdődik, amelyet az érintett elöljárónak parancsban kell meghatároznia;

b)29 a szolgálati viszonyáról lemondott, valamint felmentési idejét töltő hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos repülőhajózó állomány esetében a munkára kötelezett időtartam lejártával;

c)30 a repüléstől egészségi okok miatt véglegesen letiltottak esetében az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (továbbiakban: MH HEK) Repülőorvosi, Egészségvizsgáló és Kutató Intézet Repülő Orvosi Bizottság döntésének napjától.

(2) Az MH KORK-ba beutalt repülőhajózó részére a beutalás első napjától a beutalás utolsó napjáig csak a VI. számú élelmezési norma szerinti ellátás jár. Élelmiszer-utalványt a beutalás napjaira kiadni nem lehet.

(3)31 Egészségügyi intézetbe fekvőbeteg-ellátásra felvett vagy beutalt repülőhajózó beosztású állomány csak az ott biztosított élelmezési ellátásra jogosult. Élelmiszer-utalványt ezen időszakra kiadni nem lehet.

(4) A repülési napokon a repülési váltásnak megfelelő főétkezést (reggeli, ebéd, vacsora) kötelező igénybe venni.

(5) A külföldi katonák részvételével megtartásra kerülő törzsvezetési és csapatgyakorlaton, hadijátékon részt vevő repülőhajózó beosztású állománynak csak a VI. számú élelmezési norma kétszeres szorzóval számított értéke jár természetben. Élelmiszer-utalványt ezen időszakra kiadni nem lehet.

(6)32 Az (1) bekezdés a) pontjától eltérően a III. számú élelmezési norma szerinti ellátást a 3. számú mellékletben meghatározott feltételek fennállásáig nem kell megszüntetni, ha az állomány tagjának az (1) bekezdés a) pontja szerinti eltiltás alapjául szolgáló, szolgálati kötelmekkel összefüggő balesete vagy megbetegedése a szolgálat vagy a honvédelem ügye érdekében kifejtett kiemelkedő, különleges tevékenység, bátor helytállás, hősies magatartás tanúsítása során vagy azzal összefüggésben következett be, és ennek elismerésére a „Hazáért Érdemjelet” adományozták részére. Ez esetben a 13. § g) pontja szerinti, az élelmiszer-utalvány kiadásának beszüntetésére vonatkozó rendelkezés nem alkalmazható.

16. §33

17. §34

A VI. számú élelmezési norma szerinti ellátás

18. § A VI. számú élelmezési norma szerinti természetbeni élelmezési ellátásra a személyi állomány a 4. számú mellékletben felsorolt esetekben jogosult.

Kiegészítő élelmezési norma szerinti ellátás

19. § (1)35 A kiegészítő élelmezési normát a katonai szervezet abban az esetben számolhatja fel, ha az állományába tartozó hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona, illetve közalkalmazott feladatát olyan helyen hajtja végre, ahol természetbeni élelmezési ellátása kizárólag polgári vendéglátó-ipari egységben valósítható meg.

(2)36 Az (1) bekezdésben előírtak szerinti ellátás csak a logisztikai tevékenységet folytató más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai szervezet élelmezési anyagnemért felelős főnökének előzetes engedélyével, szerződés alapján biztosítható. Az engedély megadásához a katonai szervezet felterjeszti a logisztikai tevékenységet folytató más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai szervezet élelmezési anyagnemért felelős főnöke részére a szolgáltató árajánlatát, a szerződéstervezetet, az illetménykülönbözetek kimutatásáról szóló számvetést, valamint az ellátásra vonatkozó döntési javaslatot.

Pótélelmezési normával kiegészített ellátás

20. § (1) A pótélelmezési normával kiegészített térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra jogosultak körét az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) A pótélelmezési normára jogosultak létszámát a napi összesített létszámjelentésnek kell tartalmaznia.

Élelmezési feljavítási normával kiegészített ellátás

21. § (1) A személyi állomány élelmezési feljavítási normára jogosult:

a) január 1-jén;

b) március 15-én;

c) május 1-jén;

d) május 21-én;

e) augusztus 20-án;

f) október 23-án;

g) december 25–26-án;

h) húsvéthétfőn;

i) pünkösdhétfőn;

j)37 a szerződéses katonák alapozó kiképzésének és az önkéntes tartalékos katonák alapfelkészítésének befejező napjain;

k) csapatzászló adományozás, kerek évforduló (10, 25, 50, 75, 100 év), valamint csapatünnep és fegyvernemi nap alkalmával;

l) önálló katonai szervezet és jogelődje (az alapító okiratban jogelődként meghatározott szervezet) megalakulási napja és felszámolási ünnepsége alkalmával;

m) a külföldön béketámogató tevékenységben részt vevő katonai szervezet Nemzeti Nap ünnepsége alkalmával, évente egy alkalommal;

n) a külföldön béketámogató tevékenységben részt vevő katonai szervezet elköszönési és visszafogadó ünnepsége alkalmával.

(2) Az (1) bekezdés a)i) és m) pontjaiban meghatározott esetekben, amennyiben a külföldön béketámogató tevékenységben részt vevő katonai szervezet élelmezése vásárolt élelmezés formájában történik, a pénznorma a honi ellátó katonai szervezetnél számolható fel.

(3) Ha az (1) bekezdés a)l) pontjai szerinti alkalmak közül kettő vagy több is ugyanarra a napra esik, az élelmezési feljavítási normát akkor is csak egyszeresen lehet felszámítani.

(4) A pénznorma az (1) bekezdés b)f) pontjai esetében az ünnepség megtartásának napjára számítható fel akkor is, ha az ünnepség az ünnepnapot megelőző munkanapon kerül megrendezésre.

Utánpótlási norma szerinti ellátás

22. § Utánpótlási norma szerinti ellátás eseteit a 6. számú melléklet tartalmazza.

Védőital norma szerinti ellátás

23. §38 Védőital norma a katonai szervezetek üzemeiben, műhelyeiben, munkahelyein a 7. számú mellékletben meghatározott beosztásokban munkát végzők után számítható fel.

Élelmezési hozzájárulás szerinti ellátás

24. §39 (1) Az I. számú élelmezési norma szerinti természetbeni munkahelyi élelmezési ellátásra – az (5) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – térítés ellenében jogosultak a (2) bekezdés szerinti, étkezéstérítésre kötelezett beosztásban szolgálatot teljesítők, illetve ilyen munkakörben munkát végzők a szolgálatteljesítési, illetve munkaidejük alatt kiosztásra kerülő főétkezés vagy főétkezések esetén.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában étkezéstérítésre kötelezett beosztásban szolgálatot teljesítőnek, illetve ilyen munkakörben munkát végzőnek minősülnek

a) a konyhákba és étkezdékbe, éttermekbe, büfékbe, valamint a konyhaüzemi adminisztrációba,

b) az élelmezési anyagok beszerzésére, raktározására és kezelésére,

c) az élelmiszerek, illetve félkész és készételek átvételére, kezelésére, melegítésére és kiosztására,

d) az élelmezési ellátás közvetlen irányítására és felügyeletére

beosztott, vagy legalább négy órában e feladatkörben rendszeresen foglalkoztatott hivatásos, szerződéses katonák, valamint közalkalmazottak.

(3) Az I. számú élelmezési normától eltérő alapnormával gazdálkodó MH KORK étkezdéjében a VI. számú élelmezési norma szerinti természetbeni munkahelyi élelmezési ellátásra – az (5) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – térítés ellenében jogosultak az étkezéstérítésre kötelezett beosztásban, munkakörben szolgálatot teljesítők, munkát végzők a szolgálatteljesítési, illetve munkaidejük alatt kiosztásra kerülő főétkezés vagy főétkezések esetén.

(4) Az (1)–(3) bekezdés alapján étkezéstérítésre kötelezett személy térítési díja az igénybe vett főétkezés vagy főétkezések nyersanyag-költségének összege.

(5) A 4. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az 1., 2. és 4. számú melléklet alapján térítésmentes természetbeni ellátásra jogosultak mentesülnek a térítésmentes főétkezés, vagy főétkezések tekintetében az étkezéstérítési kötelezettség alól.

24/A. §40 (1) A 24. § alapján étkezéstérítésre kötelezett személyek élelmezési támogatásra jogosultak.

(2)41 Az (1) bekezdés szerinti élelmezési támogatás mértéke a 24. § alapján térítés ellenében igénybe vett ellátás nyersanyag-költségének 30%-a, melyet a tárgyhónapot követő hónap 10. munkanapjáig élelmiszer-utalvány formájában kell a jogosult részére biztosítani.

Tankonyhai élelmezési norma szerinti ellátás

25. §42 Tankonyhai élelmezési norma az egyéni tankonyhai főzésen résztvevő honvéd tisztjelöltek és honvéd altiszt-jelöltek adagszáma után, valamint az MH szintű, a nemzeti és a nemzetközi szakácsversenyen résztvevő személyi állomány által a felkészülés és a verseny napjain elkészített adagszám után a logisztikai tevékenységet folytató más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai szervezet élelmezési anyagnemért felelős főnökének engedélye alapján számítható fel.

Tisztálkodó szer norma szerinti ellátás

26. § (1) A tisztálkodó szerre természetben a következő személyi állomány jogosult:

a)43 125 grammos pipereszappanra a honvéd tisztjelölt a tanítási év hónapjaira (a norma mindenkori pénzértéke kifizethető);

b) 125 grammos pipereszappanra az a személyi állomány, akinél a szennyeződés csak szappanos, meleg vizes mosással távolítható el;

c) 125 grammos pipereszappanra az egészségügyi szolgálatban (kórházakban, csapatrendelőkben és a gyengélkedő szobákban) beosztásánál fogva közvetlenül gyógyítással, betegápolással foglalkozó személyi állomány a beosztás kezdőnapjától annak megszűnéséig;

d) szappanra, ipari kéztisztítószerre és bőrápoló készítményre, a fokozott szennyeződéssel járó munkahelyeken, az a személyi állomány, akinek bőrét szappanos, meleg vizes mosással el nem távolítható szennyeződés éri.

(2) A munkahelyek tisztálkodó szer járandósága:

a) pipereszappan, folyékony kézfertőtlenítő és tisztítószer a katonai szervezet kezelésében működő konyhák részére, a konyhakapacitás szerinti mennyiségben;

b) pipereszappan a repülőterek magassági állomásaiban üzemelő fürdők részére.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott tisztálkodási szerek személyenként, munkahelyenként, havonta értendők. A munkahelyeket és az igényjogosultak foglalkozás szerinti felsorolását, valamint a járandóság mennyiségét szakintézkedés írja elő.

Egyéb élelmezési anyag utánpótlási norma szerinti ellátás

27. §44 A konyhát, éttermet üzemeltető honvédelmi szervezetek az új, vagy felújítással bővített konyhák, éttermek után természetbeni, egyéb élelmezési anyag utánpótlási norma szerinti ellátásra jogosultak. Az alapellátást – a konyha és étkezde férőhely szerinti kapacitását, illetve az átalány összegét és a felterjesztett igénylést figyelembe véve – a logisztikai tevékenységet folytató más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai szervezet élelmezési anyagnemért felelős főnöke állapítja meg és engedélyezi.

Teakonyha norma szerinti ellátás

28. § (1) Teakonyha normát felszámíthatják:

a) a katonai szervezetek a szerződéses állomány elhelyezése érdekében újonnan épített (átépített, felújított) épületeikben kialakított teakonyhák után;

b) a katonai szervezetek a kezelésük alatt álló, általuk üzemeltetett nőtlenszállókban kialakított teakonyhák után;

c) a honvédelmi szervezetek a parancsnoki – irodaépületekben kiépített teakonyhák után.

(2)45 Az (1) bekezdésben szereplő teakonyha normák első ellátásának összetételét és azok biztosítását, az igényelt anyagok, felszerelések kiadását a logisztikai tevékenységet folytató más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai szervezet élelmezési anyagnemért felelős főnöke engedélyezi a NORMAFÜZET-ben meghatározottak alapján.

Esetenkénti utánpótlási norma szerinti ellátás

29. § Esetenkénti utánpótlási norma felszámításra jogosultak:

a) a külföldi katonák részvételével megtartásra kerülő törzsvezetési és csapatgyakorlatokon, hadijátékokon részt vevő külföldi katonák után a gyakorlaton élelmező katonai szervezetek az élelmezési ellátásért térített összeg 5%-ának megfelelő összegben;

b) a leírási tanúsítvány alapján rendezett konyha, teakonyha és éttermi felszerelés visszapótlására az élelmezési gazdálkodást végző katonai szervezetek a leírt összeg 70%-ának megfelelő összegben;

c) az élelmezési gazdálkodást végző katonai szervezet a kártérítési eljárás keretében a konyha, teakonyha és éttermi felszerelésből megtérült összeg 100%-ának megfelelő összegben.

Repülőműszaki élelmezési támogatás szerinti
ellátás

30. §46 (1) A támogatás – NORMAFÜZET-ben meghatározott – 100%-os mértékére jogosult az MH repülő, illetve repülőeszköz-javító egységeinél, oktatási intézményben repülőműszaki szaktevékenységet folytató repülőműszaki Munkaköri Azonosító Kód (a továbbiakban: MAK) vagy beosztási folyószámú személyi állomány, aki a „Légijármű szerelő szakszolgálati engedéllyel” rendelkezik, illetve annak megszerzése érdekében repülőműszaki szaktevékenységet szakszolgálati engedéllyel rendelkező irányítása mellett végez.

(2)47 A támogatás 50%-os mértékére jogosult a HM-nél, az MH középszintű vezető szervénél, valamint a logisztikai tevékenységet folytató más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai szervezetnél repülőműszaki szaktevékenységet végző repülőműszaki MAK vagy beosztási folyószámú személyi állomány, aki a „Repülőműszaki földi szakszemélyzet szakszolgálati engedély” valamely érvényes típusával rendelkezik, vagy annak megszerzése érdekében repülőműszaki szaktevékenységet szakszolgálati engedéllyel rendelkező irányítása mellett végez.

31. § (1) A repülőműszaki élelmezési támogatás nem jár a 30. §-ban meghatározott igényjogosultnak:

a) ha bármilyen jogcímen természetbeni ellátást kap;

b) kórházi, rehabilitációs intézeti ápolás, kezelés alatt áll;

c) ha felmentés, nyugállományba helyezés, más beosztásba helyezés, egész hónapban fizetés nélküli szabadság, beosztásból felfüggesztés, előzetes letartóztatás vagy katonai fogdában letöltendő szabadságveszetés miatt a repülőműszaki beosztásból, munkakörből a szolgálatteljesítés alól felmentik.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt esetekben a havi járandóságot időarányosan (30 naptári nappal számolva) csökkenteni kell.

Tisztítószer norma szerinti ellátás

32. § Tisztítószer norma szerinti ellátásra jogosultak:

a)48 a hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katonák, valamint közalkalmazottak részére élelmezési ellátást végző konyhák és éttermek, az ott étkező igényjogosultak ebédlétszáma alapján;

b)49 a honvéd tisztjelöltek részére élelmezési ellátást végző élelmező konyhák és éttermek, az ott étkező igényjogosultak ebédlétszáma;

c)50 a nyugállományú katonák, közeli hozzátartozóik, valamint a személyi állomány és közeli hozzátartozóik részére élelmezési ellátást végző konyhák és éttermek, az ott étkező igényjogosultak ebédlétszáma után.

III. Fejezet

TERMÉSZETBENI MUNKAHELYI ÉLELMEZÉSI ELLÁTÁS

33. §51 (1) Az I. számú élelmezési norma szerinti természetbeni munkahelyi ebéd ellátásra térítés ellenében jogosultak:

a)52 a személyi állomány bármely katonai szervezet által üzemeltetett étkezdében,

b)53 a hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katonák közeli hozzátartozói a (4) bekezdésben meghatározottak szerint,

c) a HM és az MH-tól nyugállományba helyezett személyek és azok közeli hozzátartozói a (4) bekezdésben meghatározottak szerint.

(2)54 Az I. számú élelmezési norma szerinti természetbeni munkahelyi reggeli és vacsora ellátásra jogosult a személyi állomány bármely katonai szervezet által üzemeltetett étkezdében. Az igénybevett főétkezések (reggeli, vacsora) térítési árát a NORMAFÜZET tartalmazza.

(3) A természetbeni munkahelyi ebéd ellátást az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott igényjogosultak akkor is igénybe vehetik, ha

a) gyermekgondozási segélyen,

b) szabadságon,

c) egészségügyi szabadságon,

d) gyermekgondozási díjon,

e) betegszabadságon, illetve

f) táppénzen

vannak.

(4)55 Azok a szerződéses legénységi állományú katonák, akik a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ellátást választották, a munkahelyi ebédért térítési díjat nem fizetnek. Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogosultaknak a természetbeni ebéd igénybevételét az adott katonai szervezet parancsnoka (vezetője) engedélyezi. Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogosultaknak az ebéd helyben fogyasztását vagy elvitelét – a konyha és étkezde teljesítőképességét és a személyzet létszámát figyelembe véve – az étkezdét üzemeltető katonai szervezet parancsnoka (vezetője) engedélyezi.

(5) A munkahelyi étkezést igénybevevő állomány térítését az élelmiszer-utalvány bevezetésére tekintettel úgy kell megállapítani, hogy az tartalmazza az élelmezéshez felhasznált nyersanyag, valamint energia költségének mértékét. A katonai szervezet által üzemeltetett étkezdében az igénybevevő által fizetendő kedvezményes (és részben kedvezményes) üzemiétkezés-térítés rendjét a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására és a központi logisztikai gazdálkodási feladatok ellátására kijelölt szervezetek vezetői együttesen szabályozzák.

33/A. §56 (1)57 A honvédelmi szervezetek által üzemeltetett összevont étkezdékben a 33. §-ban meghatározott igényjogosultak részére egy adag munkahelyi ebéd térítési díját – az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. § (9) bekezdésének figyelembevételével – a NORMAFÜZET tartalmazza.

(2)58

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

34. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba.

(2)59

35. §60 E rendeletnek a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról szóló 11/2014. (VIII. 1.) HM rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 24. §-át és 24/A. §-át 2014. január 1-jétől kell alkalmazni azon személyek esetében, akik önkéntesen tett nyilatkozatukkal vállalják az e rendeletnek a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról szóló 3/2009. (III. 18.) HM rendelettel megállapított 24. § (1) és (3) bekezdése szerinti térítési díj, valamint az e rendeletnek az R.-rel megállapított 24. § (4) bekezdése szerinti térítési díj különbözetének az R. hatálybalépését követő 30. napig történő befizetését.

36. §61 E rendeletnek a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról szóló 16/2015. (XII. 21.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-ával megállapított 13. § j) pontját és az R2. 2. §-ával megállapított 15. § (6) bekezdését 2015. május 15-étől kell alkalmazni. A visszamenőleg esedékessé váló élelmiszerutalványt az R2. hatálybalépését62 követő harmincadik napig kell a jogosult részére egy összegben kiadni.

37. §63 E rendeletnek az R2. 10. §-ával és 2. melléklet 3. pontjával megállapított 4. számú melléklet 21. pontját, valamint az R2. 11. §-ával és 3. melléklet 1. pontjával megállapított 5. számú melléklet 16. pontját 2015. szeptember 22-étől kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelethez


Az I. számú élelmezési norma szerinti
térítésmentes természetbeni élelmezési ellátás esetei

Az I. számú élelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra a személyi állomány az alábbiakban felsorolt esetekben jogosult:

1.64 A hivatásos és a szerződéses katona a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 42. § (2) bekezdés a) és g) pontja szerinti vezénylés – ide nem értve a 4. számú melléklet 21. pontjában meghatározott vezénylést – időtartamára, a szolgálatteljesítés napjain, a szolgálatteljesítési időre eső főétkezésre, kivéve, ha
a) napi munkába járó,
b) a vezénylés alatt nem él külön a családjától vagy
c) a vezénylés helye szerinti település az eredeti szolgálatteljesítési helye szerinti településsel, a lakóhelyével, vagy a tartózkodási helyével azonos.

1a.65 A honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott közalkalmazott a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 53. §-a szerinti esetben és a képzésre történő beiskolázás időtartamára a munkavégzés, képzés napján, a munkaidőre, illetve a képzés idejére eső főétkezésre, kivéve, ha
a) napi munkába járó,
b) a kinevezéstől eltérő foglalkoztatás, illetve képzésre történő beiskolázás következtében nem él külön a családjától vagy
c) a kinevezéstől eltérő foglalkoztatás, képzésre történő beiskolázás helye szerinti település az eredeti munkavégzési helye szerinti településsel, a lakóhelyével vagy a tartózkodási helyével azonos.

2.66 A szolgálat érdekében áthelyezett hivatásos és szerződéses állományú katona részére – amennyiben emiatt családjától (házastárs; élettárs; vér szerinti, eltartott, illetőleg nevelt gyermek; valamint eltartásra jogosult egyéb közeli hozzátartozó, ha ez utóbbiakat a saját háztartásában az áthelyezés időpontjában ténylegesen el is tartotta) külön él – a szolgálatteljesítés napján. Az első beosztásba helyezés – amennyiben a különélés feltételei teljesülnek – ugyancsak a szolgálat érdekében történő áthelyezésnek minősül. Nem jár természetbeni ellátás rendes, pót, tanulmányi, rendkívüli és egészségügyi szabadság, fogvatartás napjaira, és ha az áthelyezés szerinti szolgálati helyéről (helyőrségből) naponta hazautazhat, valamint ha e rendelet szerint magasabb élelmezési normára jogosult.

3.67 Átszervezés következtében helyőrséget változtató katonai szervezet hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katonái az áttelepülés megkezdésének napjától az új helyőrségbe érkezés napjáig.

4.68 A készenlét fenntartása és fokozása készenléti időszakainak elrendelése esetén a személyi állomány, ha a készenlét ideje alatt parancs szerint szolgálati helyükről nem távozhatnak el.

5.69 A HM Honvéd Vezérkar főnöke és a HM Honvéd Vezérkar arra jogosult főnöke intézkedésében a készenlét fenntartása és fokozása feladatai végrehajtására meghatározott személyek által elrendelt magasabb készenléti ellenőrzések alkalmával az ellenőrzött katonai szervezet személyi állománya, valamint az ellenőrzést végrehajtók, az ellenőrzés időtartama alatt.

6.70 A 24 órás őr- és ügyeleti, valamint rendész szolgálatot ellátó személyi állomány, a szolgálatteljesítés napjain a norma teljes értékében. A 12 órás őr- és ügyeleti, valamint rendész szolgálatot ellátó személyi állomány a szolgálatteljesítés napjain a norma részértékében. Természetbeni ellátás hiányában mindkét esetben élelmiszer-utalványt kell kiadni. Más élelmezési normák alapján természetbeni ellátásra vagy élelmezési támogatásra jogosultak őr- és ügyeleti szolgálat ellátás címén térítésnélküli természetbeni ellátásban nem részesülhetnek.

7.71 Az állandó helyőrségből kiképző bázisra, kiképző központba, valamint más katonai szervezethez kiképzésre, reptér közelvédelmi légvédelmi gyakorlatra elvonuló személyi állomány az elvonulás napjától az állandó helyőrségbe történő visszatérés napjáig.

8.72 Tanteremben levezetésre kerülő hadijátékon, törzsvezetési gyakorlaton és törzsgyakorláson részt vevő személyi állomány, ha a gyakorlat ideje alatt parancs szerint szolgálati helyükről nem távozhatnak el.

9.73 A helyőrségi báziskiképzésen az egységgel, alegységgel részt vevő személyi állomány, ha az étkeztetés a kiképző bázison (terepen) történik.

10.74 Éleslövészetek, robbantások, rendszergyakorlatok alkalmával a végrehajtó katonai szervezettől a lőtérre, gyakorlat helyszínére vonuló személyi állomány a lőtéren, gyakorlat helyszínén tartózkodás idejére.

11.75 Hazai területen végrehajtott gyakorlatok, éleslövészetek esetén a gyakorló vagy a lőtereket fenntartó katonai szervezet állományából kirendelt, üzemeltető, kiszolgáló és ellenőrző személyi állomány a norma részhányadára. A résznormát az ellátást biztosító katonai szervezet számítja fel.

12.76 Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) Hadműveleti Központban szolgálatot teljesítő személyi állomány részére a szolgálatteljesítés napján. A szolgálat napján más élelmezési normák alapján természetbeni ellátásra vagy élelmezési támogatásra jogosultak térítés nélküli természetbeni ellátásban nem részesülhetnek.

13.77 A készenléti alegység állománya, valamint az MH ÖHP alárendeltjeinél légvédelmi készenléti szolgálatot teljesítő személyi állomány, ha a feladat, készenléti szolgálat miatti parancs szerint szolgálati helyükről nem távozhatnak el.

14.78 A katonai szállítmánykísérő feladatot ellátó személyi állomány, a szállítmánykísérés napjain.

15.79 A szerződéses és önkéntes tartalékos katonának jelentkező személy az MH HEK-ben egészségügyi-alkalmassági vizsgálatok időtartama alatti főétkezésre.

16. A hivatásos és szerződéses katonák, az alap és szakalapozó kiképzés időtartamára.

17.80 A HM szintű gyakorlattervezői konferencián részt vevő személyi állomány a konferencia időtartamára.

18. A két vagy több vezetési szinten megrendezésre kerülő gyakorlatok, hadijátékok, haditechnikai bemutatók záró rendezvényeire meghívott állomány a rendezvény megtartásának idejére. A résztvevők körét (létszámát) a rendezvény megtartását elrendelő elöljáró személy határozza meg.

19. A katasztrófák elleni védekezésre, elhárításra berendelt állomány részére, a katonai szervezetnél eltöltött készenlét időszakában, ha parancs szerint lakásukra nem távozhatnak el.

20.81 Az egyszeri alapfelkészítésre és az évenkénti felkészítésre behívott önkéntes tartalékos állomány a kiképzés napjain. A természetbeni élelmezési ellátást élelmiszer-utalvánnyal megváltani nem lehet.

21.82 A HM és MH szinten, valamint csapattagozatban megrendezésre kerülő különböző sportrendezvények döntőin résztvevő személyi állomány, továbbá a versenyt rendezők és versenybírók a döntők napjain.

22. A hazai és nemzetközi járőrbajnokságon részt vevő csapat tagjai és vezetői a lőtéren végrehajtott felkészülés időszakára.

23.83 A honvéd tisztjelölt a tisztjelölti szolgálati viszonyának kezdőnapjától a tisztjelölti szolgálati viszonya megszűnésének napjáig – ideértve a nyilvános tisztavatás időszakát is –, valamint a gyakorlati kiképzés, csapatgyakorlat időtartamára, ha részére e rendelet alapján magasabb élelmezési norma nincs megállapítva.

24.84

25.85 Az MH Támogató Dandár díszzászlóalj, központi zenekar és a helyőrségi zenekarok, illetve a helyőrségekből díszelgésre kirendelt személyi állomány ünnep-, munkaszüneti és kiképzésmentes napokon, valamint munkanapokon a szolgálatteljesítési időn kívül végrehajtott díszelgési feladatokra történő felkészülés, valamint a végrehajtás idején a norma részhányadára.

26. A katonai szervezeteknél a 21. §-ban felsorolt ünnepnapokon rendezett ünnepségeken részt vevő belső és külső vendégek az ebéd résznormára, illetve, ha a katonai szervezetnél az ünnepséget az ünnepnapot megelőző munkanapon rendezik, az ebéd résznorma a rendezvény napján számolható el.

27. A katonai szervezet által évente egy alkalommal szervezett nyugdíjas találkozón részt vevő nyugállományú és a parancsnok által a rendezvényre meghívott aktív katonák részére a találkozó napján.

28. Az önálló állománytáblával vagy munkaköri jegyzékkel rendelkező katonai szervezet és jogelődje megalakulási napja és felszámolási ünnepsége alkalmával a meghívott személyi állomány a norma ebéd hányadának értékében.

29–30.86

31.87 Az MH Központi Kiképző Bázison a szerződéses legénységi és önkéntes tartalékos katonai szolgálatra alkalmas jelentkezők bevonulásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat végző személyi állomány és a bevonulók a bevonulás napján.

32.88 A külföldön béketámogató tevékenységben résztvevő hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katonák közeli hozzátartozói részére, misszióban tartózkodásuk ideje alatt 1 alkalommal a norma értékében.

33.89 A tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona – kivéve a napi munkába járókat, illetve hétvégi hazautazókat –, ha szolgálati helye az állandó lakhelyével, vagy tartózkodási helyével nem esik egybe. Napi munkába járás, illetve hétvégi hazautazás esetén a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona a szolgálati helyén tartózkodás idejére eső főétkezésre jogosult. Az állandó lakhelyével, vagy tartózkodási helyével azonos helyőrségben tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona a szolgálatteljesítés idejére eső főétkezésre jogosult.

2. számú melléklet a 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelethez


A II. számú élelmezési norma szerinti
térítésmentes természetbeni élelmezési ellátás esetei

A II. számú élelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra a személyi állomány az alábbiakban felsorolt esetekben jogosult:

1.90 A repülő egység, alegység állományába tartozó ugróállományba sorolt ejtőernyős hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona, a beosztás kezdő napjától a beosztás megszűnése napjáig.

2.91 A harcászati hírszerző alegység állományába tartozó hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona a beosztás kezdő napjától a beosztás megszűnése napjáig.

3.92 Az ejtőernyős felderítő alegység állományába tartozó ugróállományba sorolt ejtőernyős hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona a beosztás kezdő napjától a beosztás megszűnése napjáig, valamint az ejtőernyős felderítő szakos és ejtőernyős kiképzésen részt vevő honvéd tisztjelöltek, az ejtőernyős gyakorlati képzés megkezdése előtt 14 nappal, a gyakorlati képzés befejezésének napjáig.

4.93 A szárazföldi egység, alegység szervezetében lévő ejtőernyős és búvár állományú vagy MAK számú hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katonák, az ejtőernyős és búvárállományba sorolás napjától, annak megszűnéséig.

5.94 A 3–4. pontokban felsorolt ejtőernyősök, búvárok természetbeni jogosultságát, besorolását – az illetékes szakmai felelős rendelkezése alapján – az egység, alegységparancsnok kiképzési időszakonként parancsban köteles előírni.

6.95 Az MH ÖHP állományában szolgálatot teljesítő ejtőernyős és búvár hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona a tényleges ugró, merülési feladat megkezdése előtt, a feladatok befejezéséig.

3. számú melléklet a 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelethez96


A III. számú élelmezési norma szerinti
térítésmentes természetbeni élelmezési ellátás esetei

A III. számú élelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra a hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos állomány az alábbiakban felsorolt esetekben jogosult:

1.97 A repülő egység, alegység állományába tartozó és repülő eszközökön repülést végző hajózó MAK számú hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katonák, a beosztás kezdő napjától a beosztás megszűnése napjáig.

2.98 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem nappali tagozatán tanuló vagy képzésre vezényelt és gyakorlati repülő kiképzésen részt vevő honvéd tisztjelöltek a gyakorlati repülés megkezdése előtt 14 nappal, a kiképzés befejezéséig.

3.99 Az MH HEK által kivizsgálásra berendelt ejtőernyős, búvár és repülőhajózó hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona a kivizsgálás napjain, továbbá a barókamrában vizsgálatot végző orvosok, a vizsgálat előtt 14 nappal és a vizsgálatok alatt.

4.100 Azok a repülőeszközökön repülő hajózó MAK számú hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katonák, akik központi szervnél, parancsnokságon teljesítenek hajózó MAK számhoz kötött beosztásban szolgálatot.

5.101 A Légi Kutató-Mentő Szolgálat egészségügyi szakállománya a szolgálatteljesítés napján.

6. A MEDEVAC szolgálat egészségügyi szakállománya a szolgálatteljesítés napján.

7.102 A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 1.) HM rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti állomány a kondicionáló-kiképzési rendezvény idejére.

4. számú melléklet a 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelethez


A VI. számú élelmezési norma szerinti
természetbeni élelmezési ellátás esetei

A VI. számú élelmezési norma szerinti természetbeni élelmezési ellátásra a személyi állomány az alábbiakban felsorolt esetekben jogosult:

1.103 A törzsvezetési és csapatgyakorlatokon, hadijátékokon részt vevő személyi állomány a gyakorlat kezdetétől a befejezés napjáig, ha részükre beosztásuknál fogva – e rendelet alapján – magasabb értékű élelmezési norma nincs megállapítva. Ezen igényjogosultaknak a magasabb értékű élelmezési norma szerinti ellátás jár.

2.104 Azok a törzsvezetési és csapatgyakorlatokon, hadijátékokon részt vevő hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katonák, akik az élelmezési ellátásért külön egyezmény alapján térítenek, a norma kétszeres szorzóval számított értékében.

3.105 A terepen levezetésre kerülő kiképzési, szakharcászati foglalkozás, kihelyezés időtartama alatt a honvéd tisztjelölt.

4.106 A hivatásos és szerződéses katonák a terepen levezetésre kerülő alap- és szakalapozó kiképzés, átképzés, szaktanfolyam időtartama alatt, valamint az alapfelkészítésre és éves felkészítésre behívott önkéntes tartalékos katonák a terepen levezetésre kerülő foglalkozások időtartama alatt.

5.107 A külföldi katonák részvételével megtartásra kerülő törzsvezetési és csapatgyakorlaton, hadijátékon résztvevő magyar személyi állomány a gyakorlat, a hadijáték napjain, valamint a külföldön szolgálatot teljesítő természetbeni ellátásra jogosult hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katonák a külföldön tartózkodás ideje alatt, illetve a külföldi szolgálati helyre történő, illetve hazautazás időtartamára, ha a szolgálati kiküldetés során napidíjjal nem kerültek ellátásra, a norma kétszeres szorzóval számított értékében (részértékében), ha az élelmezési ellátás az MH által biztosított. Vásárolt élelmezési ellátású külföldi szolgálatteljesítés esetén a természetbeni ellátásra jogosult hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katonák az adott feladatra vonatkozó technikai egyezményben megállapított összeg szerinti értékben.

6.108 Aknamentesítésre és tűzszerész feladatok ellátására kirendelt hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katonák a feladat végrehajtásának ideje alatt.

6/A.109 Aknamentesítésre és tűzszerész feladatok ellátására kirendelt egészségügyi szakállomány, gépjárművezetők, gépkezelők a feladat végrehajtásának ideje alatt.

7.110 A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal rádió felderítést végző rádió felderítő és iránymérő rendszer állomásain szakmai feladatot ellátó személyi állomány a Hivatal állandó objektumain kívüli kihelyezés időtartama alatt.

8.111 A HM és az MH különböző vezetési szintjein megrendezésre kerülő, a HM önálló szervezeti egységeinek vezetői, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított ellátására kijelölt honvédelmi szervezet vezetője, az MH középszintű vezető szervének parancsnokhelyettesei, valamint az alárendelt katonai szervezetekkel rendelkező más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai szervezet parancsnoka által megrendezett szakmai értekezleten, tanácskozáson résztvevő személyi állomány, évente legfeljebb négy alkalommal. A berendelt vagy meghívott résztvevők körét a rendezvény megtartását elrendelő vagy jóváhagyó szolgálati elöljáró, hivatali felettes határozza meg.

8a.112 A logisztikai tevékenységet folytató más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai szervezet logisztikai anyagnemekért felelős szakmai főnökei és osztályvezetői, valamint az MH középszintű vezető szervének logisztikai anyagnemekért felelős főnöke által megrendezett munkaértekezleten, tanácskozáson résztvevő személyi állomány, évente legfeljebb két alkalommal. A berendelt vagy meghívott résztvevők körét a rendezvény megtartását elrendelő vagy jóváhagyó szolgálati elöljáró határozza meg. Az élelmezési ellátásra jogosult résztvevők létszáma rendezvényenként nem haladhatja meg a száz főt.

9.113 A Honvéd Vezérkar főnöke, az MH középszintű vezető szervének parancsnoka, valamint az alárendelt katonai szervezettel rendelkező más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai szervezet parancsnoka által megtartott havi munka- és feladatszabó értekezleten résztvevő személyi állomány, havonta legfeljebb egy alkalommal. A berendelt vagy meghívott résztvevők körét a rendezvény megtartását elrendelő vagy jóváhagyó szolgálati elöljáró határozza meg.

10.114 A rádiórelé URH rendszerben működő átjátszó állomásain szolgálatot teljesítő személyi állomány, amennyiben az adott állomáson szolgálati lakással nem rendelkeznek, az átjátszó állomásokra történt beosztás napjától annak megszűnéséig.

11. A katasztrófák elleni védekezésre, elhárításra kirendelt állomány, a kirendelés napjától az állandó körletbe, katonai szervezethez visszaérkezés napjáig, a norma kétszeres szorzóval számított értékében. A norma terhére alapétkezést, éjszakai pótlékot, az időjárási viszonyoknak megfelelő védőitalt kötelező biztosítani.

12.115 A külföldön béketámogató tevékenységben résztvevő katonai szervezet honi kiképzésén, felkészítésén, valamint a hazatérés utáni visszaillesztésen résztvevő állomány a felkészítés kezdetétől a befejezés napjáig, ha részükre beosztásuknál fogva – e rendelet alapján – magasabb értékű élelmezési norma nincs megállapítva. Ezen igényjogosultaknak csak a magasabb értékű élelmezési norma szerinti ellátás jár. Nem jár a természetbeni élelmezési ellátás a kiképzés, felkészítés helyétől nem szolgálati feladatból történő távollétre eső időtartamokra, főétkezésekre.

13.116 A külföldön béketámogató tevékenységben részt vevő katonai szervezet elköszönési és visszafogadó ünnepségén részt vevők. A résztvevők körét és létszámát a rendezvény megtartását elrendelő vagy jóváhagyó elöljáró határozza meg.

14. A külföldön béketámogató tevékenységben részt vevő önálló élelmezési szolgálattal nem rendelkező katonai szervezeteknél a 21. § a)i), m) pontjaiban felsorolt ünnepnapokon rendezett ünnepségeken részt vevő belső és külső vendégek a norma kétszeres értékére. A normát a honi ellátó katonai szervezet számíthatja fel.

15.117 Az MH KORK-ba regeneráló pihenésre beutalt személyi állomány. A regeneráló pihenésre beutalt hivatásos, szerződéses katonák közeli hozzátartozói külön rendeletben meghatározott térítési díjat kötelesek fizetni.

16.118 Az MH KORK-ot beutalás alapján történő üdülésre, illetve rövid időtartamú hétközi, hétvégi pihenésre igénybe vevő igényjogosult és közeli hozzátartozói térítés ellenében.

17.119 Az MH KORK-ba regeneráló pihenésre beutalt repülőhajózó, ejtőernyős, búvár hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona részére a beutalás első napjától a befejezés napjáig.

18.120 Az MH KORK-ban az MH katonai szervezeteitől kiképzési célú rendezvényeken részt vevő személyi állomány.

19. A hivatásos tiszti és tiszthelyettesi avatás alkalmával rendezett ünnepségen avatottak, valamint a külső és belső vendégek a norma ebédhányadára.

20.121 A Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató kiszolgálását végző személyi állomány részére a feladat megkezdésétől, annak befejezéséig.

21.122 A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti szolgálati feladat ellátására vezényelt hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, honvéd tisztjelölt a szolgálatteljesítési helyén tartózkodás idejére eső főétkezésre, valamint az e feladat keretében az Mt. 53. §-a szerint munkát végző közalkalmazott a munkavégzés helyén tartózkodás idejére eső főétkezésre, ide nem értve az ideiglenes biztonsági határzár építésében részt vevőket.

5. számú melléklet a 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelethez


Pótélelmezési norma szerinti ellátás esetei

A Pótélelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra a személyi állomány az alábbiakban felsorolt esetekben jogosult:123

1.124 A személyi állomány a törzsvezetési és csapatgyakorlatokon, hadijátékokon.

2.125 A katonai szállítmánykísérő feladatot ellátó személyi állomány a szállítmánykísérés napjain.

3.126 A készenlét fenntartása fokozása magasabb készenléti időszakában légtérellenőrző szervezetek állandó elhelyezési körletében folyamatos hadműveleti, ügyeleti szolgálatot ellátó személyi állomány a szolgálatteljesítés napjain.

4.127 Az MH ÖHP Hadműveleti Központban éjszaka szolgálatot teljesítő személyi állomány a szolgálatteljesítés napján.

5.128 A légvédelmi rakéta és tüzér alegységeknél légvédelmi készenléti szolgálatot ellátó személyi állomány a szolgálatteljesítés napjain.

6.129 A légvédelmi, légtérellenőrző szervezetek állományából az éjszakai repülést kiszolgáló személyi állomány az éjszakai igénybevétel napjain.

7.130 Az MH repülő egységeinél a repülést kiszolgáló III. számú élelmezési norma szerinti ellátásban nem részesülő START szolgálatot ellátó személyi állomány az éjszakai repülések alkalmával.

8.131 A 24 órás őr- és ügyeleti, valamint rendész szolgálatot ellátó személyi állomány a szolgálatteljesítés napján, ha a szolgálati helyükről nem távozhatnak el.

9.132 Az MH Támogató Dandár Nemzeti Honvéd Díszegység, díszzászlóalj, központi zenekar hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katonái a díszelgés és a díszelgésre történő felkészülés, valamint a helyőrségi zenekarok, illetve a helyőrségtől díszelgésre kirendelt hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katonák a díszelgésre történő felkészülés és díszelgési feladatok ellátásának napjain.

10.133 A repülőhajózó hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katonák startétkezés címén tényleges repülési napokon, valamint készültségi szolgálatban, ha a szolgálat teljesítésének helyéről (laktanyából) nem távozhatnak el. A pótnorma csak természetben biztosítható, a startétkezés összegét élelmiszer-utalvánnyal megváltani nem lehet. A központi szervnél, parancsnokságon és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen szolgálatot teljesítő repülőhajózó hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katonák részére tényleges repülési napokon a startétkezést parancs (repülési terv) alapján a repültető katonai szervezet térítésmentesen köteles biztosítani.

11. Az MK védelmi tervének kidolgozására kijelölt állomány a kidolgozás napjain.

12.134 Aknamentesítő és tűzszerész, valamint műszaki feladatot ellátó személyi állomány (egészségügyi, gépjárművezető, gépkezelő szakállomány is) a feladat-végrehajtás ideje alatt.

13.135 Hallgatói pótnormára a tisztjelölt a tisztjelölti szolgálati viszony kezdetétől a megszűnéséig jogosult, ideértve a katonai felsőoktatási intézmény által szervezett táborozás, kihelyezés és nyilvános tisztavatás időszakát is. A konyha és étkezde kapacitása miatt a természetbeni ellátás értéke kézhez fizethető.

14.136 A HM és MH szinten, valamint csapattagozatban megrendezésre kerülő különböző sportrendezvényeken és azok döntőin résztvevő személyi állomány, valamint a versenyt rendezők és versenybírók a döntők napján.

15.137 Az MH laktanyáiban, kórházaiban vért adó személyi állomány a véradás napján. A megállapított pótnormát csak akkor lehet elszámolni az élelmezési költségvetési előirányzat terhére, ha a polgári vérellátó állomás az MH laktanyáiban vesz vért. A saját konyhát nem üzemeltető katonai szervezetek a magasabb pótnormát számolhatják el.

16.138 A Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti szolgálati feladat ellátására vezényelt hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, honvéd tisztjelölt, valamint az e feladat keretében az Mt. 53. §-a szerint munkát végző közalkalmazott, ide nem értve az ideiglenes biztonsági határzár építésében részt vevőket.

6. számú melléklet a 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelethez


Utánpótlási norma szerinti ellátás esetei

1.139 Az MH katonai szervezetek konyhái és étkezdéi az ebédétkezést igénybevevő személyi állomány és egyéb jogcímen jogosultak létszáma után.

2.140 Az MH katonai szervezetek konyhái és étkezdéi az ebédétkezést igénybevevő honvéd tisztjelöltek létszáma után.

3.141 Az MH katonai szervezetek konyhái és étkezdéi az ebédétkezést igénybevevő hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katonák közeli hozzátartozói, a nyugállományba vonult katonák és közeli hozzátartozói létszáma után.

4.142

5.143 Az eldobható élelmezési felszereléssel biztosított hazai és nemzetközi gyakorlatokra történő felkészülés és végrehajtásának időtartama alatt, valamint a haditechnikai bemutatókon és kihelyezéseken résztvevő katonai szervezetek igényjogosult állományának ebédlétszáma után a tevékenység élelmezési ellátását végrehajtó katonai szervezet által.

6.144 A külföldön üzemeltetett konyha és étkezde élelmezési felszerelésre és egyéb fogyó anyagra a személyi állomány ebédlétszáma után.

7. A katonai szervezetek évente, az általuk tárolt élelmezési állománytáblás szaktechnikai eszközök darabszáma után.

8. A katonai szervezetek a hivatásos és szerződéses állomány kiegészítése esetén szükséges egyéni melegítő eszközök első ellátmányára.

9. A katonai szervezetek, hivatalok, intézmények, nőtlenszállók, igazgatóságok, Hadkiegészítő Parancsnokságok teakonyháinak felszerelése és egyéb anyagai után évente.

10. A startbüfék konyhai és éttermi felszerelési és egyéb fogyó anyagaira a startétkezést ténylegesen igénybe vevő állomány után.

7. számú melléklet a 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelethez145


Védőital norma szerinti ellátás esetei

 

Munkakörök, beosztások

Védőital megnevezése
és mennyisége

Normafüzet kódszáma

1.

Ólomakkumulátor-szerelő és kezelő, ólommal dolgozó fémszórós, mínium, ólomfehér, ólomchromát festékkel foglalkozó mázoló, ólomöntő, csapágyöntő, ólmozó, ólmot csiszoló, ólomedző, ólomtartalmú fémek és festékek szórásával foglalkozó, hegesztő és vágó, ethilbenzin-keverő, mély- és magasnyomók, ólombetűszedéssel foglalkozók, benzollal és toluollal dolgozók, benzol és toluoltartalmú festékeket felhasználó szórófényezők, valamint ezen munkakörökkel kapcsolatos azonos egészségre ártalmas légtérben dolgozók.
A vegyivédelmi laboratóriumokban dolgozó, ionizáló sugárzásnak, kémiai-fizikai kóroki tényezőknek, valamint vegyi és mérgező harcanyagok hatásainak kitett laboratóriumi osztályvezető, laboratóriumvezető, laboratóriumi radiológus, technikus és mérnöktiszt, csoportparancsnok, részlegvezető és főkezelő.

Naponként és személyenként fél liter tej

563

2.

Melegítő italként akkor, ha az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint a várható napi középhőmérséklet +4 fok alatt lesz, azok számára, akik napi 4 órát meghaladóan szabadban vagy nem fűtött helyiségben dolgoznak, terepen gyakorlatoznak.

Naponta és személyenként a norma
értékében tea

564

3.

Egész éven át az MH katonai szervezeteinek harcálláspontjain szolgálatot teljesítő állomány részére, valamint a rádiólokátor gépkocsiban dolgozóknak.
Május 15-től szeptember 15-ig a repülőtéren szabadban dolgozó, a repülést kiszolgáló repülő – műszaki szolgálat állománya részére, valamint a kazánfűtőknek, zárt felépítményű gépkocsiban, harcjárműben dolgozóknak.
Ha a levegő a +24 fok tényleges hőmérsékletet meghaladja, a szabadtéri munkahelyen dolgozóknak (gyakorlatok, bemutatók résztvevőinek), az összfegyvernemi vegyivédelmi védőruhában gyakorlatozó egységek, alegységek állománya részére a gyakorlat idejére, továbbá a felsorolt munkakörökkel kapcsolatos azonos egészségre ártalmas légtérben dolgozóknak.
A tiszti és tiszthelyettesi avatásra történő felkészülés és végrehajtás időszakában az avatáson résztvevő és az avatás biztosítására kirendelt személyi állomány részére.

Szénsavas víz, ásványvíz vagy szódavíz a norma értékének függvényében

565

4.

Egyéb munkahelyen (irodában, dolgozószobákban, egyéb helyiségekben) dolgozóknak. [A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet alapján.]

Vezetékes ivóvíz

 

1

A rendeletet a 14/2018. (IX. 17.) HM rendelet 40. §-a hatályon kívül helyezte 2018. szeptember 18. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 30. §-át.

2

Az 1. § a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 21. § (2) bekezdését.

3

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a 14/2011. (X. 28.) HM rendelet 22. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2/A. §-t a 24/2013. (XII. 20.) HM rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 22/2016. (XII. 21.) HM rendelet 6. §-a.

6

A 3. § (2) bekezdése a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (3) bekezdés 2. pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3/A. §-t a 3/2008. (I. 30.) HM rendelet 1. §-a iktatta be.

8

A 3/A. § a) pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 4. § a 11/2014. (VIII. 1.) HM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

10

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a 22/2016. (XII. 21.) HM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

11

A 6. § (1) bekezdése a 14/2011. (X. 28.) HM rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

12

A 6. § (2) bekezdését a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (4) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 6. § (4) bekezdése a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

15

A 8. § (5) bekezdése a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 8. § (7) bekezdése a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított, a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 8. § (8) bekezdése a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 8. § (9) bekezdését a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 11/2014. (VIII. 1.) HM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

19

A 9. § (1) bekezdés bevezető szövegrésze a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 9. § (1) bekezdés e) pontja a 11/2014. (VIII. 1.) HM rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 9. § (2) bekezdése a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 10. § a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 11. § a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 13. § bevezető szövegrésze a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 13. § c) pontja a 11/2014. (VIII. 1.) HM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 13. § e) pontja a 11/2014. (VIII. 1.) HM rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 13. § i) pontja a 16/2015. (XII. 21.) HM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

28

A 13. § j) pontját a 16/2015. (XII. 21.) HM rendelet 1. §-a iktatta be.

29

A 15. § (1) bekezdés b) pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított, a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 15. § (1) bekezdés c) pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (3) bekezdés 7. pontja szerint módosított szöveg.

31

A 15. § (3) bekezdése a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 15. § (6) bekezdését a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 6. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 11/2014. (VIII. 1.) HM rendelet 8. § b) pontja, újonnan a 16/2015. (XII. 21.) HM rendelet 2. §-a iktatta be.

33

A 16. §-t és az azt megelőző alcímet a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (4) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

34

A 17. §-t és az azt megelőző alcímet a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (4) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

36

A 19. § (2) bekezdése a 16/2015. (XII. 21.) HM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

37

A 21. § (1) bekezdés j) pontja a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

38

A 23. § a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

39

A 24. § a 11/2014. (VIII. 1.) HM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

40

A 24/A. §-t a 11/2014. (VIII. 1.) HM rendelet 3. §-a iktatta be.

41

A 24/A. § (2) bekezdése a 20/2015. (XII. 22.) HM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

42

A 25. § a 16/2015. (XII. 21.) HM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

43

A 26. § (1) bekezdés a) pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (3) bekezdés 9. pontja, a 14/2011. (X. 28.) HM rendelet 22. § c) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 27. § a 16/2015. (XII. 21.) HM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

45

A 28. § (2) bekezdése a 16/2015. (XII. 21.) HM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

46

A 30. § a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

47

A 30. § (2) bekezdése a 16/2015. (XII. 21.) HM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

48

A 32. § a) pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 12. §-ával megállapított, a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 33. § a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

52

A 33. § (1) bekezdés a) pontja a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelet 10. § (1) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

53

A 33. § (1) bekezdés b) pontja a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

55

A 33. § (4) bekezdése a 11/2014. (VIII. 1.) HM rendelet 7. § c) pontja szerint módosított szöveg.

56

A 33/A. §-t a 3/2008. (I. 30.) HM rendelet 2. §-a iktatta be.

57

A 33/A. § (1) bekezdése a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 56. §-ával megállapított szöveg.

58

A 33/A. § (2) bekezdését a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 57. §-a hatályon kívül helyezte.

59

A 34. § (2) bekezdését a 3/2008. (I. 30.) HM rendelet 3. § (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

60

A 35. §-t a 11/2014. (VIII. 1.) HM rendelet 4. §-a iktatta be.

61

A 36. §-t a 16/2015. (XII. 21.) HM rendelet 8. §-a iktatta be.

62

A hatálybalépés időpontja 2015. december 22.

63

A 37. §-t a 16/2015. (XII. 21.) HM rendelet 8. §-a iktatta be.

64

Az 1. számú melléklet 1. pontja a 16/2015. (XII. 21.) HM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

65

Az 1. számú melléklet 1a. pontját a 16/2015. (XII. 21.) HM rendelet 9. §-a iktatta be.

67

Az 1. számú melléklet 3. pontja a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

68

Az 1. számú melléklet 4. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (3) bekezdés 13. pontja szerint módosított szöveg.

69

Az 1. számú melléklet 5. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (3) bekezdés 14. pontja szerint módosított szöveg.

70

Az 1. számú melléklet 6. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

71

Az 1. számú melléklet 7. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (3) bekezdés 15. pontja szerint módosított szöveg.

72

Az 1. számú melléklet 8. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (3) bekezdés 13. pontja szerint módosított szöveg.

73

Az 1. számú melléklet 9. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (3) bekezdés 16. pontja szerint módosított szöveg.

74

Az 1. számú melléklet 10. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (3) bekezdés 16. pontja szerint módosított szöveg.

75

Az 1. számú melléklet 11. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

76

Az 1. számú melléklet 12. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (3) bekezdés 17. pontja szerint módosított szöveg.

77

Az 1. számú melléklet 13. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

78

Az 1. számú melléklet 14. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (3) bekezdés 13. pontja szerint módosított szöveg.

80

Az 1. számú melléklet 17. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (3) bekezdés 19. pontja szerint módosított szöveg.

81

Az 1. számú melléklet 20. pontja a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

82

Az 1. számú melléklet 21. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 15. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

83

Az 1. számú melléket 23. pontja a 14/2011. (X. 28.) HM rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

84

Az 1. számú melléklet 24. pontját a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (4) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

85

Az 1. számú melléklet 25. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 15. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

86

Az 1. számú melléklet 29–30. pontját a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (4) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

88

Az 1. számú melléklet 32. pontját a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 15. § (7) bekezdése iktatta be, szövege a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

89

Az 1. számú melléklet 33. pontját a 11/2014. (VIII. 1.) HM rendelet 5. §-a iktatta be.

90

A 2. számú melléklet 1. pontja a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

91

A 2. számú melléklet 2. pontja a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

92

A 2. számú melléklet 3. pontja a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja, a 14/2011. (X. 28.) HM rendelet 22. § b) pontja szerint módosított szöveg.

93

A 2. számú melléklet 4. pontja a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

94

A 2. számú melléklet 5. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (3) bekezdés 20. pontja szerint módosított szöveg.

96

A 3. számú melléklet bevezető szövegrésze a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

97

A 3. számú melléklet 1. pontja a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

98

A 3. számú melléklet 2. pontja a 14/2011. (X. 28.) HM rendelet 22. § b) pontja szerint módosított szöveg.

100

A 3. számú melléklet 4. pontja a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

101

A 3. számú melléklet 5. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

102

A 3. számú melléklet 7. pontját a 11/2014. (VIII. 1.) HM rendelet 6. §-a iktatta be.

103

A 4. számú melléklet 1. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (3) bekezdés 15. pontja szerint módosított szöveg.

104

A 4. számú melléklet 2. pontja a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

105

A 4. számú melléklet 3. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (4) bekezdés e) pontja, a 14/2011. (X. 28.) HM rendelet 22. § c) pontja szerint módosított szöveg.

106

A 4. számú melléklet 4. pontja a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

107

A 4. számú melléklet 5. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 17. § (1) bekezdésével megállapított, a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

108

A 4. számú melléklet 6. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 17. § (1) bekezdésével megállapított, a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

109

A 4. számú melléklet 6/A. pontját a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 17. § (1) bekezdése iktatta be.

110

A 4. számú melléklet 7. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (3) bekezdés 13. pontja szerint módosított szöveg.

111

A 4. számú melléklet 8. pontja a 16/2015. (XII. 21.) HM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

112

A 4. számú melléklet 8a. pontja a 16/2015. (XII. 21.) HM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

113

A 4. számú melléklet 9. pontja a 16/2015. (XII. 21.) HM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

114

A 4. számú melléklet 10. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (3) bekezdés 15. pontja szerint módosított szöveg.

115

A 4. számú melléklet 12. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 17. § (3) bekezdésével megállapított, a 11/2014. (VIII. 1.) HM rendelet 7. § i) pontja szerint módosított szöveg.

116

A 4. számú melléklet 13. pontja a 16/2015. (XII. 21.) HM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

117

A 4. számú melléklet 15. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 17. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

118

A 4. számú melléklet 16. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (3) bekezdés 24. pontja szerint módosított szöveg.

119

A 4. számú melléklet 17. pontja a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

120

A 4. számú melléklet 18. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (3) bekezdés 15. pontja szerint módosított szöveg.

121

A 4. számú melléklet 20. pontját a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 17. § (5) bekezdése iktatta be.

122

A 4. számú melléklet 21. pontját a 16/2015. (XII. 21.) HM rendelet 10. §-a iktatta be.

123

Az 5. számú melléklet bevezető szövegrésze a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (3) bekezdés 25. pontja szerint módosított szöveg.

124

Az 5. számú melléklet 1. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (3) bekezdés 13. pontja szerint módosított szöveg.

125

Az 5. számú melléklet 2. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (3) bekezdés 13. pontja szerint módosított szöveg.

126

Az 5. számú melléklet 3. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (3) bekezdés 13. pontja szerint módosított szöveg.

127

Az 5. számú melléklet 4. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 18. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

128

Az 5. számú melléklet 5. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (3) bekezdés 13. pontja szerint módosított szöveg.

129

Az 5. számú melléklet 6. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (3) bekezdés 13. pontja szerint módosított szöveg.

130

Az 5. számú melléklet 7. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (3) bekezdés 13. pontja szerint módosított szöveg.

131

Az 5. számú melléklet 8. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 18. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

132

Az 5. számú melléklet 9. pontja a 3/2011. (V. 12.) HM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

133

Az 5. számú melléklet 10. pontja a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

134

Az 5. számú melléklet 12. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 18. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

135

Az 5. számú melléket 13. pontja a 14/2011. (X. 28.) HM rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

136

Az 5. számú melléklet 14. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 18. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

137

Az 5. számú melléklet 15. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (3) bekezdés 13. és 27. pontja szerint módosított szöveg.

138

Az 5. számú melléklet 16. pontját a 16/2015. (XII. 21.) HM rendelet 11. §-a iktatta be.

139

A 6. számú melléklet 1. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 19. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

140

A 6. számú melléklet 2. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 19. § (1) bekezdésével megállapított, a 14/2011. (X. 28.) HM rendelet 22. § b) pontja szerint módosított szöveg.

141

A 6. számú melléklet 3. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 19. § (1) bekezdésével megállapított, a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

142

A 6. számú melléklet 4. pontját a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (4) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

143

A 6. számú melléklet 5. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 19. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

144

A 6. számú melléklet 6. pontja a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 21. § (3) bekezdés 13. pontja szerint módosított szöveg.

145

A 7. számú mellékletet a 3/2009. (III. 18.) HM rendelet 20. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére