• Tartalom

226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet

226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról1

2015.04.01.

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (1) bekezdésének f), j), illetve m) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 162. §-a (1) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazása során

a)–d)2

e)3 szociális foglalkoztatás: az Szt. 99/B–99/E. §-a szerinti foglalkoztatás,

f)4 jelentési időpont: azon – a 11. § (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja szerinti – időpont, amelyre tekintettel az adatot szolgáltatni kell,

g)5 jelentési időszak: azon – a 11. § (1) bekezdése, (2) bekezdésének b) pontja, illetve (3) bekezdésének b) pontja szerinti – időszak, amelyre tekintettel az adatot szolgáltatni kell,

h)6 feladatmutató: a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a (2) bekezdésének f) pontja, illetve a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 1. §-a (2) bekezdésének e) pontja szerinti feladatmutató.

i)7 szolgáltatás: a szociális szolgáltatás és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység.

2–4. §8

Az országos nyilvántartás általános szabályai

5. § (1)9 Az országos nyilvántartás a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásának (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) adataira épülve tartalmazza

a) az Szt. 20/B. §-a szerinti országos jelentési rendszerbe szolgáltatott adatokat, és

b) a szolgáltatások igénybe vevőinek az Szt. 20/C. §-ában, illetve a Gyvt. 139. § (2) bekezdésében meghatározott adatairól vezetett központi elektronikus nyilvántartási rendszer (a továbbiakban együtt: igénybevevői nyilvántartás) adatait.

(2)10 Az országos nyilvántartás adatait a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) egységes adatbázisban kezeli.

(3) Az országos nyilvántartás nem minősül hatósági nyilvántartásnak.

(4)11 Az országos nyilvántartás a fenntartó, illetve a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló kormányrendelet szerinti engedélyes (a továbbiakban: engedélyes) önkéntes adatszolgáltatása alapján további közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatokat is tartalmazhat.

(5)12 Az országos nyilvántartás adatainak módosítását a rendszer naplózza.

6. §13 Ha az engedélyest a szolgáltatói nyilvántartásból törlik, az országos nyilvántartás adatait a Hivatal a törlés végrehajthatóvá válását követő harminc napon belül archiválja.

7. §14 (1) Az országos jelentési rendszer adatai a Hivatal honlapján bárki számára hozzáférhetők.

(2) A Hivatal

a) az országos jelentési rendszer adatait egyedi azonosításra alkalmas módon,

b) az igénybevevői nyilvántartás adatait egyedi azonosításra alkalmatlan módon,

statisztikai célra átadja a Központi Statisztikai Hivatalnak.

8–9. §15

Országos jelentési rendszer

10. § Az országos jelentési rendszer a szociális szolgáltatásokat nyújtó engedélyesekre terjed ki, és engedélyesenként tartalmazza az 5. számú melléklet szerinti adatokat.

11. § (1)16 Az országos jelentési rendszer számára az 5. számú mellékletben meghatározott adatokat a fenntartó – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – évente két alkalommal,

a) január 15-éig a december 31-ei jelentési időpontra, valamint a július 1-je és december 31-e közötti jelentési időszakra,

b) július 15-éig a június 30-ai jelentési időpontra, valamint a január 1-je és június 30-a közötti jelentési időszakra

szolgáltatja.

(2)17 Támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka, szociális foglalkoztatás, valamint idősek otthona esetén a fenntartó minden naptári negyedév első hónapjának 10. napjáig

a) az azt megelőző naptári negyedév utolsó napjára, mint jelentési időpontra,

b) az azt megelőző naptári negyedévre, mint jelentési időszakra

szolgáltatja az 5. számú mellékletben meghatározott adatokat.

(3)18 Új engedélyes, illetve új szociális szolgáltatás esetén az országos jelentési rendszer számára először

a)19 a szolgáltatás megkezdésének – a szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott – időpontját követő első jelentési időpontra, valamint

b)20 a szolgáltatás megkezdésének a szolgáltatói nyilvántartásban feltüntetett időpontja és az első jelentési időpont közötti időszakra

kell adatot szolgáltatni.

12. § (1)21 Az országos jelentési rendszer számára az adatokat – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Hivatal internetes honlapján közzétett elektronikus űrlapon kell szolgáltatni.

(2)22 Az elektronikus űrlap kitöltése során a fenntartó a Hivatal által kiadott jelszóval azonosítja magát.

(3)23 Az adatszolgáltatás – a fenntartó kérelmére – úgy is történhet, hogy az elektronikus űrlapot az engedélyes tölti ki, és a fenntartó hagyja jóvá. Ebben az esetben az engedélyes a Hivatal által a számára külön kiadott jelszóval, a fenntartó pedig a (2) bekezdés szerinti jelszóval azonosítja magát.

(4)24 Azon egyházi fenntartó és nem állami fenntartó, amely csak egy,

a) legfeljebb három szociális alapszolgáltatást, vagy

b) legfeljebb két szociális alapszolgáltatást és gyermekjóléti szolgáltatást

nyújtó engedélyest tart fenn, adatszolgáltatási kötelezettségét a Hivataltól igényelt nyomtatványon is teljesítheti.

13. § (1)25 Ha a fenntartó vagy az engedélyes az országos jelentési rendszerben hibás vagy hiányos adatot észlel, köteles arról soron kívül – az adatszolgáltatással megegyező módon – értesíteni a Hivatalt.

(2)26 Ha a működést engedélyező szerv az országos jelentési rendszerben olyan adatot észlel, amely a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltakkal vagy a hatósági ellenőrzés megállapításaival ellentétes, köteles arról soron kívül értesíteni a Hivatalt. Ha az adatok hatósági ellenőrzés során váltak ismertté, az értesítéshez mellékelni kell az ellenőrzésről készített jegyzőkönyv, illetve az ellenőrzés eredményeképpen hozott határozat másolatát.

(3)27 Ha a normatív állami támogatást folyósító és ellenőrző szerv az országos jelentési rendszerben olyan adatot észlel, amely a normatív állami hozzájárulás igénylésében, az arról történő lemondásban vagy az elszámolásban foglaltakkal, illetve az ellenőrzés megállapításaival ellentétes, köteles arról soron kívül értesíteni a Hivatalt. Az értesítéshez mellékelni kell az adatot alátámasztó irat másolatát.

(4)28 A Hivatal az értesítés kézhezvételét követő 8 munkanapon belül a hibás vagy hiányos adatot – a (2)–(3) bekezdés szerinti esetben a fenntartó egyidejű tájékoztatása mellett – az értesítésben foglaltaknak megfelelően kijavítja, kiegészíti, illetve törli.

13/A. §29 (1) Az Szt. 92/L. § (3) bekezdése alapján kiszabott szociális igazgatási bírságot a Hivatalnak kell megfizetni – ha fizetési kedvezményt nem engedélyeztek – a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül.

(2) A bírságból befolyt összeget a Hivatal negyedévente, a negyedévet követő hónap 20-áig a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára utalja át. A Hivatal az átutalással egyidejűleg a bírságot kiszabó jogerős határozat másolatát megküldi a minisztériumnak.

Igénybevevői nyilvántartás30

13/B. §31 (1)32 Az igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettség – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott engedélyesre, továbbá arra az engedélyesre terjed ki, amely bármely általa nyújtott szolgáltatás után az adott időpontban normatív állami hozzájárulásban vagy a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szerinti finanszírozásban részesül.

(2) Nem terjed ki az igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettség arra az engedélyesre, amely kizárólag az Szt. 20/C. § (2) bekezdése vagy a Gyvt. 139. § (3) bekezdése szerinti szolgáltatást nyújt, vagy kizárólag ilyen szolgáltatás után részesül normatív állami hozzájárulásban, illetve a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szerinti finanszírozásban.

(3) Az adatszolgáltatási kötelezettség az (1) bekezdés szerinti engedélyesek által nyújtott valamennyi szolgáltatásra kiterjed az Szt. 20/C. § (2) bekezdésében és a Gyvt. 139. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével.

13/C. §33 (1) Az igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatásért a fenntartó felel.

(2) Az adatszolgáltatást a (3) és (5) bekezdés szerinti személyek (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatásra jogosult) teljesítik.

(3) A fenntartó az adatszolgáltatás teljesítésére – a Hivatal honlapján közzétett formanyomtatványon – ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező személyt jelöl ki (a továbbiakban: e-képviselő). Az egyéni vállalkozó fenntartó és a fenntartó szervezet képviselője saját magát is kijelölheti e-képviselőnek.

(4)34 A kijelölő okiratot a fenntartó postai úton küldi meg a Hivatal részére. A fenntartó köteles a Hivatalnak bejelenteni, ha az e-képviselő nyilvántartásba vett adatai megváltoztak vagy megbízása megszűnt.

(5) Az adatszolgáltatás teljesítésére az e-képviselő a (4) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételét követően – az engedélyes vagy a fenntartó munkatársai közül – ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező személyt vagy személyeket jelölhet ki (a továbbiakban: adatszolgáltató munkatárs). Az adatszolgáltató munkatárs megfelelő felkészítéséről az e-képviselő gondoskodik.

(6) Az adatszolgáltató munkatárs az igénybevevői nyilvántartás rendszerében jelölhető ki. A kijelöléshez meg kell adni az adatszolgáltató munkatárs ügyfélkapu használatára jogosító személyazonosító adatait, és meg kell jelölni azokat az engedélyeseket, amelyek tekintetében az adatszolgáltató munkatárs adatszolgáltatásra jogosult. Az e-képviselő köteles az igénybevevői nyilvántartás rendszerében bejelenteni, ha az adatszolgáltató munkatárs nyilvántartásba vett adatai megváltoztak. Az adatszolgáltató munkatárs kijelölése az igénybevevői nyilvántartás rendszerében vonható vissza.

13/D. §35 Az adatszolgáltatás az igénybe vevők Szt., illetve Gyvt. szerinti adatainak a 13/E. § szerinti rögzítéséből és a 13/F. § szerinti időszakos jelentésből áll.

13/E. §36 (1)37 Szociális szolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás esetén az adatszolgáltatásra jogosult az Szt.-ben, illetve a Gyvt.-ben meghatározott adatokat legkésőbb az igénybevétel első napját követő munkanap 24 óráig rögzíti az igénybevevői nyilvántartásban.

(1a)38 Gyermekvédelmi szakellátás esetén az adatszolgáltatásra jogosult a Gyvt.-ben meghatározott adatokat

a) az ideiglenes hatályú elhelyezés, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vétel, illetve az utógondozói ellátás elrendeléséről szóló határozatban (a továbbiakban: elrendelő határozat) az ellátás kezdő időpontjaként megjelölt naptól kezdődően, az elrendelő határozat engedélyessel való közlését követő munkanap 24 óráig,

b) ha az utógondozói ellátást elrendelő határozatban az ellátás kezdő időpontját nem jelölték meg, de az ellátást az elrendelő határozat végrehajthatóvá válásának napját megelőzően már igénybe vették, a tényleges igénybevétel első napjától kezdődően, a tényleges igénybevétel első napját követő munkanap 24 óráig,

c) ha az elrendelő határozatban az ellátás kezdő időpontját nem jelölték meg, és az ellátást az elrendelő határozat végrehajthatóvá válásának napján még nem veszik igénybe, az elrendelő határozat végrehajthatóvá válásának napjától kezdődően, az elrendelő határozat engedélyessel való közlését követő munkanap 24 óráig

rögzíti az igénybevevői nyilvántartásban.

(1b)39 Gyermekvédelmi szakellátás esetén, ha az elrendelő határozatot a tényleges igénybevétel megkezdéséig nem hozták meg, az adatszolgáltatásra jogosult az igénybevevői nyilvántartásban az igénybe vevő nevét és az igénybevétel tényét az ellátás igénybevételének első napját követő munkanap 24 óráig rögzíti.

(1c)40

(2) Szociális szolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás esetén az adatok már az Szt. 94/C. §-a, illetve a Gyvt. 32. § szerinti megállapodás megkötésétől kezdődően rögzíthetők.

(3)41 Ha az igénybe vevő Társadalombiztosítási Azonosító Jellel (a továbbiakban: TAJ) nem rendelkezik, illetve a TAJ nem ismert vagy hibás, az igénybevevői nyilvántartás az igénybe vevőnek – a TAJ rögzítéséig – ideiglenes azonosítót képez.

(4)42 Ha szociális szolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás esetén az adott engedélyes által az igénybe vevőnek nyújtott szolgáltatás formája, a szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja vagy a szolgáltatás megszűnésének várható időpontja megváltozik, azt az adatszolgáltatásra jogosult legkésőbb a módosított feltételek szerinti igénybevétel első napját követő munkanap 24 óráig módosítja.

(4a)43 Ha gyermekvédelmi szakellátás esetén a gyermek ellátási szükséglete, az utógondozói ellátás elrendelésének oka vagy az ellátás megszüntetésének vagy megszűnésének várható időpontja megváltozik, azt az adatszolgáltatásra jogosult a változásról szóló határozat engedélyessel való közlését követő munkanap 24 óráig,

a) a változás határozatban megjelölt időpontjától kezdődően,

b) ha a változás időpontját a határozatban nem jelölték meg, de az ellátást a változásról szóló határozat végrehajthatóvá válásának napját megelőzően már annak megfelelően vették igénybe, a változás bekövetkezésének napjától kezdődően,

c) ha a változás időpontját a határozatban nem jelölték meg, és az ellátást a változásról szóló határozat végrehajthatóvá válásának napján még nem, vagy nem annak megfelelően veszik igénybe, a változásról szóló határozat végrehajthatóvá válásának napjától kezdődően

módosítja.

(5)44 A szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja visszamenőlegesen csak későbbi időpontra módosítható. A (4) és (4a) bekezdés szerinti egyéb adatok visszamenőlegesen nem módosíthatók.

(6)45 Ha az igénybevevői nyilvántartásban rögzített adat – a TAJ, valamint a (4) és (4a) bekezdés szerinti adatok kivételével – megváltozik, azt az adatszolgáltatásra jogosult a tudomásszerzést követő munkanap 24 óráig módosítja. Az e bekezdés szerinti adatok visszamenőlegesen akkor módosíthatók, ha a módosítás ideiglenes hatályú elhelyezéssel, átmeneti vagy tartós nevelésbe vétellel, illetve utógondozói ellátással kapcsolatos hatósági döntés miatt szükséges.

(7) Ha a szolgáltatás igénybevétele megszűnik, azt az adatszolgáltatásra jogosult a megszűnést követő munkanap 24 óráig rögzíti. Ha a gyermekvédelmi szakellátás igénybevétele hatósági határozat alapján szűnik meg, a határozatban megállapított időpontot kell megjelölni a megszűnés időpontjaként.

(8) Ha az igénybe vevőnek szolgáltatást nyújtó engedélyes az Szt. szerinti áthelyezés vagy a Gyvt. szerinti gondozási hely, utógondozói ellátási hely módosítása miatt megváltozik,

a) a korábbi engedélyes az áthelyezés, illetve a gondozási hely, utógondozói ellátási hely megváltozását megelőző nappal a (7) bekezdésben foglaltak szerint rögzíti az igénybevétel megszűnését,

b)46 az új engedélyes az áthelyezés, illetve a gondozási hely, utógondozói ellátási hely megváltozásának napjával az (1)–(1b) bekezdésben foglaltak szerint rögzíti az igénybe vevő Szt., illetve Gyvt. szerinti adatait.

(9) A (8) bekezdés alkalmazása során

a) az áthelyezés időpontjának az Szt. 94/C. §-a szerinti megállapodás módosításában meghatározott időpontot,

b) a gondozási hely, utógondozói ellátási hely megváltozása időpontjának az erről szóló határozatban megállapított időpontot, ennek hiányában a határozat keltének napját

kell tekinteni.

13/F. §47 (1)48 Az adatszolgáltatásra jogosult az igénybevevői nyilvántartásban naponta nyilatkozik arról, hogy a 13/E. § szerint rögzített személy a szolgáltatást az adott napon igénybe vette-e (időszakos jelentés).

(2)49 Az időszakos jelentési kötelezettséget

a) szociális étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) támogató szolgáltatás,

d) nappali ellátás,

e) éjjeli menedékhely,

f) bölcsőde,

g) hetes bölcsőde,

h) családi napközi és

i) családi gyermekfelügyelet

esetén naponta, azt követően, hogy a szolgáltatást az adott napon az igénybe vevőnek nyújtották, az adott napot követő munkanap 24 óráig kell teljesíteni.

(2a)50 Az időszakos jelentési kötelezettséget a (2) bekezdésben nem említett, adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett szolgáltatások esetén legalább havonta, az adott hónap minden napjára, az adott hónap utolsó napját követő harmadik munkanap 24 óráig kell teljesíteni.

(3)51 Ha az igénybe vevő nem rendelkezik TAJ-jal, és a TAJ igénylésére jogosult

a) szociális szolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás esetén a TAJ-t hatvan napon belül nem szerzi be,

b) gyermekvédelmi szakellátás esetén hatvan napon belül nem igazolja, hogy a TAJ kiadását kérelmezte,

az érintett a határidő lejártát követő naptól az időszakos jelentésben nem tüntethető fel igénybe vevőként.

(3a)52 A (3) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók nappali melegedő, éjjeli menedékhely és családsegítés esetén, valamint arra az igénybe vevőre, aki TAJ igénylésére nem köteles.

(4)53 Az ideiglenesen elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, de javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben ellátott az időszakos jelentésben nem tüntethető fel.

(5)54 Az időszakos jelentésben az igénybevételről szolgáltatott adat egyszer, az időszakos jelentés szerinti igénybevétel hónapját követő hónap tizenötödik napjáig módosítható (a továbbiakban: önellenőrzés). Az önellenőrzés során meg kell jelölni

a) az igénybevételi napot,

b) a hibás adatot,

c) a helyes adatot és

d) a hiba okát.

13/G. §55 (1) A Hivatal az igénybevevői nyilvántartásban rögzített

a) természetes személyazonosító és lakcímadatokat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának nyilvántartásából,

b) TAJ-t az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nyilvántartásából

való adatigénylés útján ellenőrzi, illetve – ha az adat nem vagy hibásan áll a Hivatal rendelkezésére – kéri meg.

(2)56 Ha a működést engedélyező szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal vagy a Magyar Államkincstár valamely szerve az igénybevevői nyilvántartásban olyan adatot észlel, amely a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltakkal vagy a hatósági ellenőrzés megállapításaival ellentétes, soron kívül értesíti a Hivatalt. Ha az adatok hatósági ellenőrzés során váltak ismertté, az értesítéshez mellékelni kell az ellenőrzésről készített jegyzőkönyv, illetve az ellenőrzés eredményeképpen hozott határozat másolatát.

(3)57 A Hivatal a tudomására jutott hibás adatot a tudomására jutástól számított három munkanapon belül – az adatszolgáltatásra jogosultnak az igénybevevői nyilvántartás rendszerén keresztül történő egyidejű tájékoztatása mellett – kijavítja vagy törli. A javítás nem terjedhet ki az időszakos jelentésben igénybe vevőként fel nem tüntetett személy igénybe vevőként történő feltüntetésére.

(4)58 Az adatszolgáltatásnak a 13/E. § (1)–(1b) bekezdésben és a 13/F. § (5) bekezdésében meghatározottakon túli pótlására vagy módosítására akkor van lehetőség, ha az e-képviselő vagy az adatszolgáltató munkatárs számára az igénybevevői nyilvántartás – a Hivatal informatikai rendszerében, az elektronikus hírközlési szolgáltatónál vagy az e-képviselő, illetve az adatszolgáltató munkatárs informatikai eszközében fellépő üzemzavar miatt – az adatszolgáltatási határidőn belül nem volt elérhető, vagy a határidőn belül történő adatszolgáltatásra a működést engedélyező szerv késedelmes adatrögzítése vagy a Hivatal informatikai rendszerének hibája miatt nem volt lehetőség. A határidőn túli adatszolgáltatást a Hivatal engedélyezi. Ha az üzemzavar az elektronikus hírközlési szolgáltatónál lépett fel, az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell az elektronikus hírközlési szolgáltató igazolását az üzemzavar fennállásáról. Ha az üzemzavar az e-képviselő vagy az adatszolgáltató munkatárs informatikai eszközében lépett fel, az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell az üzemzavart elhárító személy igazolását az üzemzavar fennállásáról vagy informatikai eszköz vásárlása esetén a bizonylat másolatát.

13/H. §59 (1)60 A Hivatal folyamatosan ellenőrzi, hogy az igénybe vevő adott napon nem kerül-e egyidejűleg több olyan engedélyessel vagy szolgáltatással kapcsolatos napi jelentésben is feltüntetésre, amelyek esetében az állami támogatás szempontjából történő figyelembevételt jogszabály kizárja.

(2)61 Ha az (1) bekezdés szerinti jogosulatlan adatrögzítést a Hivatal megállapítja, a Hivatal – az ügyben érintett ügyintézője nevének és elérhetőségének egyidejű közlése mellett – az igénybevevői nyilvántartás rendszerén keresztül felhívja az érintett adatszolgáltatásra jogosultakat az időszakos jelentés adatainak módosítására, szükség esetén a szolgáltatás megszüntetésére.

(3)62 Ha az adatszolgáltatásra jogosultak önellenőrzéssel, valamint szükség esetén a jogosulatlanul nyújtott szolgáltatás megszüntetésével az (1) bekezdés szerinti jogosulatlan adatrögzítést a felhívást követő három munkanapon belül nem szüntetik meg, a Hivatal a később rögzített időszakos jelentést erre vonatkozó megjegyzéssel látja el, és erről értesíti a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságát, valamint az igénybevevői nyilvántartás rendszerén keresztül az adatszolgáltatásra jogosultakat.

13/I. §63 (1)64 Az időszakos jelentésben foglaltak valódiságát a Hivatal a helyszínen is ellenőrizheti.

(2)65 Ha a Hivatal megállapítja, hogy az időszakos jelentésben foglaltak nem felelnek meg a valóságnak, a jogosulatlan adatrögzítést erre vonatkozó megjegyzéssel látja el, és erről értesíti a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságát, valamint az igénybevevői nyilvántartás rendszerén keresztül az adatszolgáltatásra jogosultakat.

Hatályba léptető és átmeneti
rendelkezések

14. § (1)66 Ez a rendelet – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – 2007. június 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 28. §-ának (1) és (4)–(5) bekezdése, valamint 29. §-ának (3) bekezdése a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit – a (4)–(5) bekezdésben foglaltak kivételével – az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő működési engedélyezési eljárásokban is alkalmazni kell.

(4)67

(5)68

15. §69 (1) A 2012. január 1-jén működési engedéllyel rendelkező fenntartók e-képviselője 2012. január 31-éig köteles kérni – szükség esetén ügyfélkapu-regisztrációt követően – a 13/C. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételt.

(2) Az adatszolgáltatásra jogosult 2012. február 29-éig rögzíti a nyilvántartásában szereplő igénybe vevők Szt., illetve Gyvt. szerinti adatait az igénybevevői nyilvántartásban.

(3) A napi jelentési kötelezettség 2012. március 1-jétől minden engedélyes számára kötelező azzal, hogy a napi jelentés során tett adatszolgáltatásnak 2012. június 30-áig jogkövetkezménye nincs. Az adatszolgáltatást érintő hibás, hiányos adatokat azok javítása, pótlása érdekében az engedélyes 2012. június 15-éig jelzi a Hivatalnak.

16. §70 A 13/F. §-ban foglaltaktól eltérően a fenntartó 2012 július–november hónapjaira 2012. december 15-éig végezhet önellenőrzést, amely során második önellenőrzésre is sor kerülhet.

17. §71

18–29. §72

1–4. számú melléklet a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez73

5. számú melléklet a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok
1. Alapszolgáltatások
1.1. Étkeztetés:
1.1.1.74
1.1.2.75
1.1.3.76
1.1.4. a jelentési időpontban az intézményi térítési díj összege,
1.1.5. a jelentési időpontban a szolgáltatásra várakozók száma,
1.1.6. népkonyhai étkeztetés esetén a jelentési időszakban az igénybe vevők száma.
1.2. Házi segítségnyújtás:
1.2.1.77
1.2.2.78
1.2.3. a jelentési időpontban az ellátásra várakozók száma,
1.2.4. a jelentési időpontban az intézményi térítési díj összege.
1.3.79 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
1.3.1.80
1.3.2.81
1.3.3.82
1.3.4. a jelentési időpontban az ellátottak szociális rászorultság szerinti megoszlása,
1.3.5.83
1.3.6. a jelentési időpontban az ellátásra várakozók száma,
1.3.7. a jelentési időszakban a riasztások száma,
1.3.8.84
1.3.9.85
1.3.10.86 a jelentési időpontban az intézményi térítési díj összege.
1.4.87 Támogató szolgáltatás:
1.4.1. a jelentési időszakban a szolgáltatást igénybe vevők száma a fogyatékosság típusa szerint,
1.4.2.88
1.4.3.89
1.4.4.90
1.4.5.91
1.4.6. a jelentési időszakban a személyi segítés óradíja szociálisan rászorult személy esetében,
1.4.7. a jelentési időszakban a személyi segítés óradíja szociálisan nem rászorult személy esetében,
1.4.8. a jelentési időszakban a szállítási kilométer díja szociálisan rászorult személy esetében,
1.4.9. a jelentési időszakban a szállítási kilométer díja szociálisan nem rászorult személy esetében,
1.4.10.92
1.4.11.93 a jelentési időpontig az adott évben személyi segítéssel teljesített feladatmutató,
1.4.12.94 a jelentési időpontig az adott évben szállítási szolgáltatással teljesített feladatmutató,
1.4.13.95
1.5. Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás:
1.5.1. a jelentési időszakban a szolgáltatást igénybe vevők száma,
1.5.2. a jelentési időszakban az igénybe vevők közül az új és a régi igénybe vevők száma,
1.5.3. a jelentési időszakban futott kilométer,
1.5.4. a jelentési időpontban a használt gépjármű forgalomba helyezésének időpontja és összes futott kilométere.
1.6. Családsegítés:
1.6.1. a jelentési időszakban a szolgáltatást igénybe vevők száma,
1.6.2. a jelentési időszakban az igénybe vevők közül az új és a régi igénybe vevők száma,
1.6.3. a jelentési időszakban az esetkezelések száma – a külön jogszabályban meghatározott – jellegük szerinti bontásban.
1.7.96
1.7.1.97
1.7.2.98
1.7.3.99
1.7.4.100
1.8.101 Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás:
1.8.1.102
1.8.2.103
1.8.3. a jelentési időszakban a gondozási órák száma összesen,
1.8.4. a jelentési időszakban az egy gondozóra jutó gondozási órák száma,
1.8.5. a jelentési időszakban a szolgáltatást igénylők (várólistán lévők) száma,
1.8.6. a jelentési időszakban a szolgáltatást igénybe vevők diagnóziskódjai.
1.9.104 Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás:
1.9.1.105
1.9.2.106
1.9.3. a jelentési időszakban a gondozási órák száma összesen,
1.9.4. a jelentési időszakban az egy gondozóra jutó gondozási órák száma,
1.9.5. a jelentési időszakban a szolgáltatást igénylők (várólistán lévők) száma,
1.9.6. a jelentési időszakban a szolgáltatást igénybe vevők diagnóziskódjai, annak hiányában a függőség típusa.
1.10.107 Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás:
1.10.1. a jelentési időszakban a szolgáltatást igénybe vevők száma,
1.10.2. a jelentési időszakban az igénybe vevők közül az új és a régi igénybe vevők száma,
1.10.3. a jelentési időszakban az ártalomcsökkentő tevékenységek során biztosított eszközök száma összesen.
1.11.108 Utcai szociális munka:
1.11.1. a jelentési időszakban a szolgáltatást igénybe vevők száma,
1.11.2. a jelentési időszakban az igénybe vevők közül az új és a régi igénybe vevők száma.
2. Bentlakásos intézmények
2.1. Ápolást, gondozást nyújtó intézmények
2.1.1. Idősek otthona:
2.1.1.1.109
2.1.1.2.110
2.1.1.3.111
2.1.1.4.112 a jelentési időpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma, ezen belül a gondozási szükségletet igazoló szakvéleménnyel vagy gondozási szükségletről kiállított igazolással rendelkezők száma,
2.1.1.5.113
2.1.1.6.114
2.1.1.7. a jelentési időpontban az intézményi térítési díj összege,
2.1.1.8. a jelentési időpontban az emelt szintű férőhelyekre történő bekerüléshez szükséges egyszeri hozzájárulás összege115,
2.1.1.9. a jelentési időpontban ellátásban részesülők közül térítési díjpótlékot fizetők száma, és a térítési díjpótlék átlagos összege116.
2.1.1.10.117 a jelentési időpontban a belépési hozzájárulással betölthető és betöltött férőhelyek száma,
2.1.1.11.118 a jelentési időpontban a belépési hozzájárulás megállapított összege,
2.1.1.12.119 a jelentési időpontig a belépési hozzájárulásból származó összes bevétel összege.
2.1.2. Fogyatékos személyek otthona:
2.1.2.1.120
2.1.2.2. a jelentési időpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,
2.1.2.3.121
2.1.2.4. a jelentési időpontban az intézményi térítési díj összege.
2.1.2.5.122 a jelentési időpontban a belépési hozzájárulással betölthető és betöltött férőhelyek száma,
2.1.2.6.123 a jelentési időpontban a belépési hozzájárulás megállapított összege,
2.1.2.7.124 a jelentési időpontig a belépési hozzájárulásból származó összes bevétel összege.
2.1.3. Pszichiátriai betegek otthona:
2.1.3.1.125
2.1.3.2. a jelentési időpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,
2.1.3.3.126
2.1.3.4. a jelentési időpontban az intézményi térítési díj összege.
2.1.3.5.127 a jelentési időpontban a belépési hozzájárulással betölthető és betöltött férőhelyek száma,
2.1.3.6.128 a jelentési időpontban a belépési hozzájárulás megállapított összege,
2.1.3.7.129 a jelentési időpontig a belépési hozzájárulásból származó összes bevétel összege.
2.1.4. Szenvedélybetegek otthona:
2.1.4.1.130
2.1.4.2. a jelentési időpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,
2.1.4.3.131
2.1.4.4. a jelentési időpontban az intézményi térítési díj összege.
2.1.4.5.132 a jelentési időpontban a belépési hozzájárulással betölthető és betöltött férőhelyek száma,
2.1.4.6.133 a jelentési időpontban a belépési hozzájárulás megállapított összege,
2.1.4.7.134 a jelentési időpontig a belépési hozzájárulásból származó összes bevétel összege.
2.1.5. Hajléktalanok otthona:
2.1.5.1.135
2.1.5.2. a jelentési időpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,
2.1.5.3.136
2.1.5.4. a jelentési időpontban az intézményi térítési díj összege.
2.2. Rehabilitációs intézmények
2.2.1. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye:
2.2.1.1.137
2.2.1.2.138
2.2.1.3.139
2.2.1.4.140 a jelentési időpontban külső intézményi férőhelyen
ellátottak száma,
2.2.1.5. a jelentési időpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,
2.2.1.6.141
2.2.1.7. a jelentési időpontban az intézményi térítési díj összege.
2.2.2. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye:
2.2.2.1.142
2.2.2.2.143
2.2.2.3.144 a jelentési időpontban külső intézményi férőhelyen ellátottak száma,
2.2.2.4. a jelentési időpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,
2.2.2.5.145
2.2.2.6. a jelentési időpontban az intézményi térítési díj összege.
2.2.3. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye:
2.2.3.1.146
2.2.3.2.147
2.2.3.3.148
2.2.3.4.149 a jelentési időpontban külső intézményi férőhelyen ellátottak száma,
2.2.3.5. a jelentési időpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,
2.2.3.6.150
2.2.3.7. a jelentési időpontban az intézményi térítési díj összege.
2.2.4. Hajléktalanok rehabilitációs intézménye:
2.2.4.1.151
2.2.4.2.152
2.2.4.3.153 a jelentési időpontban külső intézményi férőhelyen ellátottak száma,
2.2.4.4. a jelentési időpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,
2.2.4.5.154
2.2.4.6. a jelentési időpontban az intézményi térítési díj összege.
2.3. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
2.3.1. Időskorúak gondozóháza:
2.3.1.1.155
2.3.1.2. a jelentési időpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,
2.3.1.3.156
2.3.1.4. a jelentési időpontban az intézményi térítési díj összege.
2.3.2. Fogyatékos személyek gondozóháza:
2.3.2.1.157
2.3.2.2. a jelentési időpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,
2.3.2.3.158
2.3.2.4. a jelentési időpontban az intézményi térítési díj összege.
2.3.3. Pszichiátriai betegek átmeneti otthona:
2.3.3.1.159
2.3.3.2. a jelentési időpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,
2.3.3.3.160
2.3.3.4. a jelentési időpontban az intézményi térítési díj összege.
2.3.4. Szenvedélybetegek átmeneti otthona:
2.3.4.1.161
2.3.4.2. a jelentési időpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,
2.3.4.3.162
2.3.4.4. a jelentési időpontban az intézményi térítési díj összege.
2.3.5.163
2.3.5.1.164
2.3.5.2.165
2.3.6. Hajléktalan személyek átmeneti szállása:
2.3.6.1.166
2.3.6.2. a jelentési időpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,
2.3.6.3.167
2.3.6.4. a jelentési időpontban az intézményi térítési díj összege.
2.4. Lakóotthonok
2.4.1. Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona:
2.4.1.1.168 a jelentési időpontban betöltött, illetve betöltetlen férőhelyek száma,
2.4.1.2.169
2.4.1.3.170 a jelentési időpontban külső gondozónál utógondozásban részesülő ellátottak száma,
2.4.1.4.171 a jelentési időpontban külső intézményi férőhelyen ellátottak száma,
2.4.1.5. a jelentési időpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,
2.4.1.6.172
2.4.1.7. a jelentési időpontban az intézményi térítési díj összege.
2.4.2. Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona:
2.4.2.1.173
2.4.2.2. a jelentési időpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,
2.4.2.3.174
2.4.2.4. a jelentési időpontban az intézményi térítési díj összege..
2.4.2.5.175 a jelentési időpontban a belépési hozzájárulással betölthető és betöltött férőhelyek száma,
2.4.2.6.176 a jelentési időpontban a belépési hozzájárulás megállapított összege,
2.4.2.7.177 a jelentési időpontig a belépési hozzájárulásból származó összes bevétel összege.
2.4.3. Pszichiátriai betegek lakóotthona:
2.4.3.1.178
2.4.3.2.179
2.4.3.3.180
2.4.3.4.181 a jelentési időpontban külső intézményi férőhelyen ellátottak száma,
2.4.3.5. a jelentési időpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,
2.4.3.6.182
2.4.3.7. a jelentési időpontban az intézményi térítési díj összege.
2.4.4. Szenvedélybetegek lakóotthona:
2.4.4.1.183
2.4.4.2,184
2.4.4.3.185 a jelentési időpontban külső intézményi férőhelyen ellátottak száma,
2.4.4.4. a jelentési időpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,
2.4.4.5.186
2.4.4.6. a jelentési időpontban az intézményi térítési díj összege.
3.187 Szociális foglalkoztatás
3.1. Munka-rehabilitáció:
3.1.1. a jelentési időpontban azon ellátottak száma a foglalkoztatás időtartama szerinti megbontásban, akikkel vagy akik törvényes képviselőjével munka-rehabilitációban részvételről megállapodást kötöttek,
3.1.2. a jelentési időpontban a munka-rehabilitációs díj átlagos összege a foglalkoztatás időtartama szerinti megbontásban,
3.1.3. a jelentési időszak alatt a munka-rehabilitációban részt vevők közül fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásba került személyek száma.
3.2. Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás:
3.2.1. a jelentési időpontban azon ellátottak száma munkaidő szerinti megbontásban, akikkel fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás céljából munkaszerződést kötöttek,
3.2.2. a jelentési időpontban a munkadíj átlagos összege munkaidő szerinti megbontásban,
3.2.3. a jelentési időszakban a foglalkoztatottak közül védett foglalkoztatásba került személyek száma,
3.2.4. a jelentési időszakban a foglalkoztatottak közül a nyílt munkaerőpiacra került személyek száma.
3.3. Feladatmutató:
3.3.1. a jelentési időpontig az adott évben teljesített feladatmutató,
3.3.2. a jelentési időszakban munka-rehabilitációs foglalkoztatásban teljesített feladatmutató,
3.3.3. a jelentési időszakban fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban teljesített feladatmutató.

6–8. számú melléklet a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez188

1

A rendeletet a 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. §-a hatályon kívül helyezte 2016. január 1. napjával.

2

Az 1. § a)–d) pontját a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 53. § (4) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § e) pontja a 38/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § f) pontja a 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § g) pontja a 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § h) pontját a 38/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

7

Az 1. § i) pontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

8

A 2–4. §-t és a 2. §-t megelőző alcímet a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 54. § (4) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 5. § (1) bekezdése a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 54. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. § (4) bekezdését az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be, szövege a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 54. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 5. § (5) bekezdését a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

15

A 8–9. §-t és a 8. §-t megelőző alcímet a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 54. § (4) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 11. § (1) bekezdésének bevezető szövegrésze a 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 11. § új (2) bekezdését a 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 26. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (2) bekezdés számozását (3) bekezdésre változtatva. A 11. § (2) bekezdése a 38/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 24. §-a szerint módosított szöveg.

18

A 11. § eredeti (2) bekezdésének számozását (3) bekezdésre változtatta a 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 26. §-a.

19

A 11. § (3) bekezdés a) pontja a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 54. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 11. § (3) bekezdés b) pontja a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 54. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 12. § (1) bekezdése az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 17. § (4) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

22

A 12. § (2) bekezdése az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 17. § (4) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

23

A 12. § (3) bekezdése az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 17. § (4) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

24

A 12. § (4) bekezdésének záró szövegrésze az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének d) pontja, nyitó szövegrésze a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 37. § a) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 13. § (1) bekezdése az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének e) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 17. § (4) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

27

A 13. § (3) bekezdése az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének e) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 17. § (4) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

28

A 13. § (4) bekezdése az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 17. § (4) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

29

A 13/A. §-t a 320/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. §-a iktatta be, szövege a 357/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

30

A 13/B. §-t megelőző alcímet a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

31

A 13/B. §-t a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

32

A 13/B. § (1) bekezdése a 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 30. §-ával megállapított, a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 45. §-a szerint módosított szöveg.

33

A 13/C. §-t a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

34

A 13/C. § (4) bekezdése a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. §-ával megállapított szöveg.

35

A 13/D. §-t a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 44. § b) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 13/E. §-t a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

37

A 13/E. § (1) bekezdése a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 13/E. § (1a) bekezdését a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése iktatta be.

39

A 13/E. § (1b) bekezdését a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése iktatta be.

40

A 13/E. § (1c) bekezdését a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 45. § a) pontja.

41

A 13/E. § (3) bekezdése a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 44. § c) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 13/E. § (4) bekezdése a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 13/E. § (4a) bekezdését a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése iktatta be.

44

A 13/E. § (5) bekezdése a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 21. § b) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 13/E. § (6) bekezdése a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 21. § c) pontja szerint módosított szöveg.

46

A 13/E. § (8) bekezdés b) pontja a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 21. § d) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 13/F. §-t a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 44. § b) pontja szerint módosított szöveg.

48

A 13/F. § (1) bekezdése a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 44. § b) pontja szerint módosított szöveg.

49

A 13/F. § (2) bekezdése a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

50

A 13/F. § (2a) bekezdését a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdése iktatta be.

51

A 13/F. § (3) bekezdés záró szövegrésze a 317/2012. (XI. 13.) Komr. rendelet 21. § e) pontja, a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 44. § d) pontja szerint módosított szöveg.

52

A 13/F. § (3a) bekezdését a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése iktatta be.

53

A 13/F. § (4) bekezdése a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 44. § d) pontja szerint módosított szöveg.

54

A 13/F. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése, a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 44. § e) pontja és a 45. § b) pontja szerint módosított szöveg.

55

A 13/G. §-t a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

57

A 13/G. § (3) bekezdése a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 44. § d) pontja szerint módosított szöveg.

58

A 13/G. § (4) bekezdését a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 41. §-a iktatta be.

59

A 13/H. §-t a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

60

A 13/H. § (1) bekezdése a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 42. §-ával megállapított szöveg.

61

A 13/H. § (2) bekezdése a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 44. § d) pontja és a 45. § c) pontja szerint módosított szöveg.

62

A 13/H. § (3) bekezdése a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 17. §-ával megállapított, a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 44. § b) pontja szerint módosított szöveg.

63

A 13/I. §-t a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 18. §-a iktatta be.

64

A 13/I. § (1) bekezdése a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 44. § f) pontja szerint módosított szöveg.

65

A 13/I. § (2) bekezdése a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 44. § d) pontja szerint módosított szöveg.

66

A 14. § (1) bekezdése az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

67

A 14. § (4) bekezdését a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 54. § (4) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

68

A 14. § (5) bekezdését a 38/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 7. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte; alkalmazására lásd e módosító rendelet 7. § (2)–(6) bekezdését.

70

A 16. §-t és a 16. §-t megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 261. pontja hatályon kívül helyezte, a 16. §-t újonnan a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 19. §-a iktatta be.

71

A 17. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 261. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 19. §-a iktatta be, újból hatályon kívül helyezte a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 54. § (4) bekezdés e) pontja.

72

A 16–29. §-t és a 16. §-t megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 261. pontja hatályon kívül helyezte.

73

Az 1–4. számú mellékletet a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 54. § (4) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

74

Az 5. számú melléklet 1.1. pont 1.1.1. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

75

Az 5. számú melléklet 1.1. pont 1.1.2. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

76

Az 5. számú melléklet 1.1. pont 1.1.3. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

77

Az 5. számú melléklet 1.2. pont 1.2.1. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

78

Az 5. számú melléklet 1.2. pont 1.2.2. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

79

Az 5. számú melléklet 1.3. alpontja a 47/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1. § b) pontjával megállapított szöveg.

80

Az 5. számú melléklet 1.3. pont 1.3.1. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

81

Az 5. számú melléklet 1.3. pont 1.3.2. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

82

Az 5. számú melléklet 1.3. pont 1.3.3. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

83

Az 5. számú melléklet 1.3. pont 1.3.5. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

84

Az 5. számú melléklet 1.3. pont 1.3.8. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

85

Az 5. számú melléklet 1.3. pont 1.3.9. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

86

Az 5. számú melléklet 1.3.10. pontja a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

87

Az 5. számú melléklet 1.4. pontja a 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 27. §-ával megállapított szöveg.

88

Az 5. számú melléklet 1.4. pont 1.4.2. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

89

Az 5. számú melléklet 1.4. pont 1.4.3. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

90

Az 5. számú melléklet 1.4. pont 1.4.4. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

91

Az 5. számú melléklet 1.4. pont 1.4.5. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

92

Az 5. számú melléklet 1.4. pont 1.4.10. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

93

Az 5. számú melléklet 1.4.11. alpontját a 47/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1. § b) pontja iktatta be.

94

Az 5. számú melléklet 1.4.12. alpontját a 47/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1. § b) pontja iktatta be.

95

Az 5. számú melléklet 1.4.13. alpontját a 47/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1. § b) pontja iktatta be, hatályon kívül helyezte a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja.

96

Az 5. számú melléklet 1.7. pontját 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

97

Az 5. számú melléklet 1.7. pont 1.7.1. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

98

Az 5. számú melléklet 1.7. pont 1.7.2. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

99

Az 5. számú melléklet 1.7. pont 1.7.3. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

100

Az 5. számú melléklet 1.7. pont 1.7.4. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

101

Az 5. számú melléklet 1.8. pontját az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be, szövege a 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 27. §-ával megállapított szöveg.

102

Az 5. számú melléklet 1.8. pont 1.8.1. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

103

Az 5. számú melléklet 1.8. pont 1.8.2. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

104

Az 5. számú melléklet 1.9. pontját az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be, szövege a 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 27. §-ával megállapított szöveg.

105

Az 5. számú melléklet 1.9. pont 1.9.1. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

106

Az 5. számú melléklet 1.9. pont 1.9.2. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

107

Az 5. számú melléklet 1.10. pontját a 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 27. §-a iktatta be.

108

Az 5. számú melléklet 1.11. pontját a 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 27. §-a iktatta be.

109

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.1.1.1. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

110

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.1.1.2. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

111

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.1.1.3. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

112

Az 5. számú melléklet 2.1.1.4. pontja a 340/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdés e) pont eb) alpontja, a 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

113

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.1.1.5. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

114

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.1.1.6. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

115

Amennyiben az egyszeri hozzájárulás összege nem egységes (pl. komfort-fokozatonként eltérő), úgy kérjük, adja meg az intézmény által kért egyszeri hozzájárulások összegeit.

116

A jelentési időpontban fizetett térítési díjpótlékok összege osztva a díjpótlékot fizetők számával.

117

Az 5. számú melléklet 2.1.1. pont 2.1.1.10. alpontját a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. §-a iktatta be.

118

Az 5. számú melléklet 2.1.1. pont 2.1.1.11. alpontját a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. §-a iktatta be.

119

Az 5. számú melléklet 2.1.1. pont 2.1.1.12. alpontját a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. §-a iktatta be.

120

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.1.2.1. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

121

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.1.2.3. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

122

Az 5. számú melléklet 2.1.2. pont 2.1.2.5. alpontját a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. §-a iktatta be.

123

Az 5. számú melléklet 2.1.2. pont 2.1.2.6. alpontját a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. §-a iktatta be.

124

Az 5. számú melléklet 2.1.2. pont 2.1.2.7. alpontját a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. §-a iktatta be.

125

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.1.3.1. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

126

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.1.3.3. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

127

Az 5. számú melléklet 2.1.3. pont 2.1.3.5. alpontját a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. §-a iktatta be.

128

Az 5. számú melléklet 2.1.3. pont 2.1.3.6. alpontját a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. §-a iktatta be.

129

Az 5. számú melléklet 2.1.3. pont 2.1.3.7. alpontját a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. §-a iktatta be.

130

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.1.4.1. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

131

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.1.4.3. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

132

Az 5. számú melléklet 2.1.4. pont 2.1.4.5. alpontját a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. §-a iktatta be.

133

Az 5. számú melléklet 2.1.4. pont 2.1.4.6. alpontját a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. §-a iktatta be.

134

Az 5. számú melléklet 2.1.4. pont 2.1.4.7. alpontját a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. §-a iktatta be.

135

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.1.5.1. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

136

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.1.5.3. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

137

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.2.1.1. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

138

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.2.1.2. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

139

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.2.1.3. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

140

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.2.1.4. alpontja a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

141

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.2.1.6. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

142

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.2.2.1. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

143

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.2.2.2. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

144

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.2.2.3. alpontja a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

145

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.2.2.5. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

146

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.2.3.1. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

147

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.2.3.2. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

148

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.2.3.3. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

149

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.2.3.4. alpontja a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

150

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.2.3.6. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

151

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.2.4.1. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

152

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.2.4.2. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

153

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.2.4.3. alpontja a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

154

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.2.4.5. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

155

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.3.1.1. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

156

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.3.1.3. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

157

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.3.2.1. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

158

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.3.2.3. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

159

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.3.3.1. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

160

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.3.3.3. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

161

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.3.4.1. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

162

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.3.4.3. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

163

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.3.5. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

164

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.3.5.1. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

165

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.3.5.2. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

166

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.3.6.1. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

167

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.3.6.3. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

168

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.4.1.1. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

169

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.4.1.2. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

170

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.4.1.3. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

171

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.2.1.4. alpontja a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

172

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.4.1.6. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

173

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.4.2.1. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

174

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.4.2.3. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

175

Az 5. számú melléklet 2.4.2. pont 2.4.2.5. alpontját a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. §-a iktatta be.

176

Az 5. számú melléklet 2.4.2. pont 2.4.2.6. alpontját a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. §-a iktatta be.

177

Az 5. számú melléklet 2.4.2. pont 2.4.2.7. alpontját a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. §-a iktatta be.

178

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.4.3.1. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

179

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.4.3.2. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

180

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.4.3.3. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

181

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.2.3.4. alpontja a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

182

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.4.3.6. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

183

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.4.4.1. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

184

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.4.4.2. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

185

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.4.4.3. alpontja a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

186

Az 5. számú melléklet 2. pont 2.4.4.5. alpontját a 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

187

Az 5. számú melléklet 3. pontja a 47/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1. § b) pontjával megállapított szöveg.

188

A 6–8. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 261. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére