• Tartalom

228/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet

228/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet

a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról

2008.05.16.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi L. törvény, a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény kihirdetéséről szóló 1965. évi 4. törvényerejű rendelet, valamint az Egységes Kábítószer Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló, Genfben, 1972. március 25-én kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1988. évi 17. törvényerejű rendelet végrehajtása érdekében a Kormány a kábítószerek előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának szabályozására a következőket rendeli el:

1–5. §1

6. § Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak – a rendelet 1. §-a, valamint 3. §-ának (1) bekezdése kivételével – nem kell megfelelnie az olyan mákfajtának, illetve mákmagnak, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások a közrend, a közbiztonság, valamint az emberi egészség és élet védelme tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

7. § (1)2 Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)–(3)3

8. § A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

Melléklet a 228/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez4

1

Az 1–5. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 259. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 7. § (1) bekezdése a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 259. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 7. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 259. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 259. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére