• Tartalom

23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet

23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről1

2022.02.01.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1)2 A rendelet hatálya kiterjed:

a) a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó létesítményekbe telepített, ott üzemeltetett, valamint a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló jogszabály alapján folytatott tevékenység végzésének eszközparkját képező azon nyomástartó berendezésekre, nyomástartó rendszerekre, létesítményekre és egyszerű nyomástartó edényekre (a továbbiakban: nyomástartó berendezés), amelyekben a legnagyobb megengedhető nyomás (PS) a 0,5 bar értéket meghaladja,

b) a bányaüzemekben használt bányamentő készülékek gázpalackjainak töltésére,

c) az a) és b) pontban meghatározott nyomástartó berendezések, rendszerek és egyszerű nyomástartó edények tulajdonosaira, illetve az ezeket üzemeltető természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra.

(2)3

(3)4

2. §5

Fogalmak

3. §6

Szakmai követelmények

4. §7

5. §8

6. §9

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK

Általános előírások

7. §10

7/A. §11

Létesítési (felállítási) engedélyezési eljárás

8. §12

9. §13

Használatbavételi engedélyezési eljárás

10. §14

11. §15

12. §16

12/A. §17

Átalakítási engedélyezési eljárás, javítás bejelentése18

13. §19

Nyomástartó berendezés bontása20

13/A. §21

Fennmaradási engedélyezési eljárás22

13/B. §23

A NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE, ELLENŐRZÉSE

Üzemeltetés

14. §24

Üzemeltetői ellenőrzés

15. §25

Időszakos felülvizsgálat

16. §26

Bányaüzemi bányamentő készülékek palackjainak töltése27

16/A. §28

Hatósági ellenőrzés

17. §29

A bírság mértéke és megfizetése30

17/A. §31 (1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti szabálytalan építési tevékenység végzése esetén kiszabott bírság összegének felső határa 3 000 000 Ft.

A bírság mértéke

a) engedély nélküli építés esetében, ha

aa) a nyomástartó berendezés 100 m3 alatti, 500 000 Ft,

ab) a nyomástartó berendezés 100 m3 feletti, 1 000 000 Ft,

b) engedélytől eltérő építés esetében, ha

ba) a nyomástartó berendezés 100 m3 alatti, 250 000 Ft,

bb) a nyomástartó berendezés 100 m3 feletti, 500 000 Ft.

(2)32

NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK
NYILVÁNTARTÁSA

18. §33

A BÁNYAFELÜGYELET FELADATAI

19. §34

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)35 A rendelet hatálybalépése előtt hatályban lévő szabályozások alapján kiadott használatbavételi engedélyeket jelen rendelet alapján kiadott engedélyeknek kell tekinteni.

(3)36 A használatban lévő nyomástartó berendezésekre a használatbavételi engedély lejártáig az üzemeltetőnek (a biztonsági értékelésre, a vizsgálati tervre, a besorolásra) javaslatot kell készítenie, és nyilvántartásba, illetve tudomásul vétel céljából meg kell küldeni a bányafelügyeletnek. Az engedély lejárta után az új, határozatlan időre szóló engedély kiadásának feltétele az, hogy az engedély lejártának évében az időszakos ellenőrző vizsgálatokat jelen rendelet szerint elvégezzék és a berendezést használatra alkalmasnak minősítsék.

(4) A 8. § (3) bekezdés ab) pontjában és (6) bekezdésében előírt követelmények nem vonatkoznak a 2004. május 1. előtt gyártott, illetve használt berendezések létesítésére.

(5)37

(6)38 Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9–11. cikkeinek való megfelelést szolgálja.

21. §39 E rendeletnek egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 8. § (3) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez40

2. számú melléklet a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez41

3. számú melléklet a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez42

4. számú melléklet a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez43

1

A rendeletet a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 49. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2022. február 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

3

Az 1. § (2) bekezdését a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § (3) bekezdését a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 2. §-t a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § b) pontja újból hatályon kívül helyezte.

6

A 3. §-t a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 4. §-t a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 5. §-t a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 6. §-t a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 7. §-t a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 7/A. §-t a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § b) pontja.

12

A 8. §-t a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 9. §-t a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 10. §-t a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 11. §-t a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 12. §-t a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 12/A. §-t az 559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 38. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § b) pontja.

18

Az „Átalakítási engedélyezési eljárás, javítás bejelentése” alcím (13. §) a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 40. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

19

A 13. §-t a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 13/A. §-t megelőző alcímet a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

21

A 13/A. §-t a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § b) pontja.

22

A 13/B. §-t megelőző alcímet a 311/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 25. §-a iktatta be.

24

A 14. §-t a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 15. §-t a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 16. §-t a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 16/A. §-t megelőző alcímet a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta be.

28

A 16/A. §-t a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § b) pontja.

29

A 17. §-t a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 17/A. §-t megelőző alcímet a 311/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 26. §-a iktatta be.

31

A 17/A. §-t a 311/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 26. §-a iktatta be.

32

A 17/A. § (2) bekezdését a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 75. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

33

A 18. §-t a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

34

A 19. §-t a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

35

A 20. § (2) bekezdése a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdés j) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

36

A 20. § (3) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 20. § (5) bekezdését a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés k) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

38

A 20. § (6) bekezdését a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

40

Az 1. számú mellékletet a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

41

A 2. számú mellékletet a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

42

A 3. számú mellékletet a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

43

A 4. számú mellékletet a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére