• Tartalom

2006. évi XXVI. törvény

2006. évi XXVI. törvény

a földgáz biztonsági készletezéséről1

2024.01.01.

Az Országgyűlés a földgázellátás biztonságának fokozása érdekében a földgáz biztonsági készletezés átlátható és versenysemleges szabályozásának kialakításával a következő törvényt alkotja:

A törvény hatálya

1. §2 E törvény hatálya kiterjed:

a) a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségre (a továbbiakban: Szövetség),

b) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),

c) a szállítási rendszerirányítóra, a szállítási rendszerüzemeltetői, a földgáztárolói, az egyetemes földgázszolgáltatói, a földgázkereskedői engedélyesekre – ideértve az LNG-kereskedelmet folytató engedélyeseket is –, valamint a földgáztermelőkre,

d) a földgázfelhasználóra a földgáz határon keresztül történő beszállítása, illetve a földgáz szervezett piacon történő vásárlása körében,

e) a földgáz biztonsági készletezésben és az azzal összefüggő tevékenységekben közreműködő szervezetek eljárására, és

f) a földgázt felhasználó személyre azon földgáz felhasználása körében, amelyhez nem az alábbi ügyletek során jut hozzá:

fa) az egyetemes földgázszolgáltató, a földgázkereskedő vagy a földgáztermelő a felhasználónak földgázt értékesít, vagy

fb) a felhasználó földgázt hoz be harmadik országból, az Európai Unió tagállamából vagy a szervezett piacon földgázt vásárol.

1/A. §3 E törvényben nem szabályozott kérdésekben a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

1/B. §4 Az e törvényben nem meghatározott fogalmakat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.), valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni.

Értelmező rendelkezések

2. §5 E törvény alkalmazásában

a)6 biztonsági földgáztároló: a földgáz tárolására alkalmas földalatti természetes földtani szerkezet vagy mesterségesen kialakított földalatti üreg, továbbá ezeknek a földgázkészlet szempontjából elkülönített része, amely az e törvény szerinti biztonsági földgázkészlet tárolására is szolgál;

b)7

c)8

d) földgáz biztonsági készletezés: földalatti gáztárolóban végzett nem kereskedelmi célú földgáztárolás;

e)9

f)10

g)11

h)12

i)13

j)14

k) földgázkereskedő: az az engedélyes, aki a földgáz üzletszerű, ellenérték fejében, nem saját felhasználási célra történő vásárlására és értékesítésére a Hivataltól engedélyt kapott;

l)15 biztonsági földgáztároló engedélyes: az a gazdasági társaság, amely a 4. § (1) bekezdésben meghatározott tárolót üzemelteti és az e törvény szerinti biztonsági földgáz készlet tárolására a Hivataltól engedélyt kapott;

m)16 földgáz biztonsági készlet: a felhasználók földgázellátási biztonságának megőrzése érdekében az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott földgáz mennyiség.

A földgáz biztonsági készletezés

3. § (1) A Szövetség köteles az e törvényben meghatározott módon és mértékben földgáz biztonsági készletet létrehozni és fenntartani.

(2)17 A földgáz biztonsági készletet működésre engedélyezett, műszakilag ellenőrzött, a biztonságtechnikai és környezetvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelő, olyan föld alatti tárolótérben kell tárolni, amely alkalmas arra, hogy a készletezett földgáz mennyiségét megőrizze és a felszíni gázelőkészítést követően a szállítóvezetékre való betáplálásra alkalmas minőségben biztosítsa.

(3) Az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységeket az élet, az egészség, a környezet és a természet védelmének, a fogyasztóvédelemnek, a műszaki-biztonsági, a kémiai biztonsági, munka-egészségügyi és a minőségbiztosítási előírásokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell végezni.

(4)18 A földgáz biztonsági készlet elsősorban a védett felhasználók ellátását szolgálja.

(5)19 A (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően a földgáz biztonsági készlet felhasználható

a) szolidaritást kérő másik tagállam szolidaritási alapon védett felhasználói,

b)20 földgázkereskedő lehetetlenülése esetén az érintett felhasználók,

c)21 nem egyetemes szolgáltatásban vételező felhasználók földgázellátási válsághelyzetben történő földgázellátása érdekében, valamint

d)22 a villamos energiáról szóló törvény alapján villamos energia termelői működési engedéllyel rendelkező, az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerint energiaforrás-készlet fenntartására kötelezett felhasználási helynek (a továbbiakban: erőmű) a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló kormányrendelet szerinti korlátozása esetén az erőmű földgázellátása érdekében, és

e)23 vészhelyzeti szint esetén a rendszerüzemeltetők saját készletből vagy fennálló szerződéséből nem fedezhető, rendszerüzemeltetéshez szükséges földgázteljesítményének biztosítására.

(6)24 A védett felhasználót ellátó földgázkereskedő a védett felhasználói kör ellátásával arányos mértékben, valamint a saját jogon eljáró védett felhasználó a saját ellátásával arányos mértékben jogosult – a 2017/1938/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott esetekben – a földgáz biztonsági készlethez hozzáférni.

3/A. §25 (1) A Szövetség nemzetközi szerződés alapján más állam felhasználóinak ellátása céljából is készletezhet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nemzetközi szerződésben meg kell határozni, hogy a más állam milyen napi ütemezésben, milyen alkalmi és éves földgázmennyiség mértékéig, milyen visszapótlási feltételekkel és milyen készletezési díj ellenében fér hozzá a földgázkészlethez.

4. §26 (1)27 A földgáz biztonsági készletet a miniszter által rendeletben meghatározott olyan biztonsági földgáztárolóban kell elhelyezni, amely a kitárolási kapacitást legalább a 2017/1938/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározott időtartamon belül képes biztosítani.

(2)28 A földgáz biztonsági készlet mértékét, valamint erre tekintettel a készletértékesítési vagy készletbeszerzési kötelezettség mértékét és feltételeit, a földgáz biztonsági készlet mértékéhez tartozó kötelező minimum betárolási és kitárolási kapacitásokat, továbbá az értékesítés módját, a visszapótlásra kötelezettet, a visszapótlás feltételeit és rendjét a miniszter rendeletben határozza meg.

(3)29 A miniszter a biztonsági földgázkészlet mértékét az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – az ellátás-biztonsági kockázatok mérlegelésével, a rendelkezésre álló földgázforrások alapján, valamint a 2017/1938/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott Megelőzési Cselekvési Tervben és a Vészhelyzeti Tervben foglaltakkal összhangban – a Hivatal elnöke javaslatának figyelembevételével határozza meg. A Hivatal javaslatát a miniszter által meghatározott határidőn belül köteles megküldeni.

(4) Készletbeszerzési vagy készletértékesítési kötelezettség esetén a Szövetségnek a földgáz betárolását vagy kitárolását a miniszter rendeletében meghatározott ütemezéssel és határidővel kell végrehajtania.

(5)30 Készletértékesítés esetén a miniszter rendeletben állapítja meg az értékesítendő földgáz mennyiségét, a földgáz-értékesítés módját, a készlet értékét, amely alapján meghatározott árnál alacsonyabb áron a földgáz nem értékesíthető, valamint a kedvezményezettek körét. Készletértékesítés során a miniszter által megállapított készlet értéke legalább az átlagos beszerzési értékkel egyezik meg. A készletértékesítést követően a Szövetség az értékesített földgáz árát a hitelei törlesztésére fordítja.

(6) Amennyiben a Szövetség által betárolt biztonsági készletet tároló földalatti gáztárolóban készletértékesítést követően szabad kapacitások állnak a Szövetség rendelkezésére, ezen szabad kapacitásokat a Szövetség másodlagos kapacitás-kereskedelemben értékesítheti. A szabad kapacitások értékesítésére vonatkozó szabályokat a miniszter rendeletben állapítja meg.

(7)31

(8)32 A földgáz biztonsági készlet a Szövetség tulajdonát képezi. A Szövetség jogosult a földgáz biztonsági készletezés céljára földgázt beszerezni (vásárolni), valamint a (3) bekezdés, illetve az 5. § (1) bekezdés szerinti felhasználás esetén földgázt értékesíteni. A Szövetség földgáz beszerzési, illetve földgáz értékesítési kötelezettsége nem minősül a Get. szerint földgáz kereskedelemnek.

(9)33 A Get. földgáztárolásra és engedélyezésre vonatkozó rendelkezéseit e törvény szerinti eltéréssel kell alkalmazni a földgáz biztonsági készletre a földgáz biztonsági tárolás és a biztonsági földgáz tárolói engedély tekintetében. A biztonsági földgáz tárolóban elhelyezett a földgáz biztonsági készletet meghaladó földgáz készletre a Get. földgáz tárolásra és engedélyezésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(10)34 A földgáz biztonsági készlethez szabad hozzáféréssel kizárólag csak a jogszabályban meghatározottak és csak a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén és idején rendelkeznek.

(11)35 A földgáz biztonsági készlet tárolásáért fizetett díj nem haladhatja meg a Hivatal által a Get. szerint megállapított földgáztárolási díjat.

4/A. §36 (1) Földgázkereskedő lehetetlenülése esetén az érintett felhasználók földgázellátását a végső menedékes földgázkereskedő kijelöléséig a biztonsági földgázkészletből kell biztosítani.

(2) A földgázkereskedő lehetetlenülése esetén a Hivatal a földgázkereskedő engedélyét felfüggesztő határozatát az érintett földgázkereskedő és rendszerüzemeltetők mellett, egyidejűleg a Szövetséggel is közli. A Szövetség a határozat közlésének időpontjától a végső menedékes földgázkereskedő kijelölésének időpontjáig köteles a biztonsági földgázkészletből a szükséges földgázmennyiséget a szállítási rendszerüzemeltető rendelkezésére bocsátani az érintett felhasználók folyamatos földgázellátásának biztosítása érdekében.

(3) A kijelölt végső menedékes földgázkereskedő a határozat közlésének időpontjától a kijelölés időpontjáig felhasznált biztonsági készlet mennyiségének ellenértékét, valamint a szállítással és kitárolással kapcsolatos költségeket köteles megfizetni a Szövetség részére a kijelölés időpontjától számított 90 napon belül a szállítási rendszerüzemeltető által kiállított jegyzőkönyv alapján.

(4) Az érintett felhasználók a felfüggesztő határozat közlésének időpontja és a végső menedékes földgázkereskedő kijelölésének időpontja közötti fogyasztásukat a kijelölést követően a kijelölt végső menedékes kereskedővel kötelesek elszámolni és annak ellenértékét számára kötelesek megtéríteni.

(5) A biztonsági készletnek a földgázkereskedő lehetetlenülése esetén történő felhasználására vonatkozó részletes szabályokat – különösen a felhasználásra kerülő biztonsági készlet árának megállapítására vonatkozó előírásokat – a végső menedékes szolgáltatásról szóló kormányrendelet tartalmazza.

A biztonsági készlet felhasználása

5. §37 (1)38 A miniszter a földgáz biztonsági készlet felhasználását földgázellátási válsághelyzet elrendelése vagy üzemzavar esetén rendeletben teszi lehetővé.

(2) A miniszter a biztonsági készlet felhasználására vonatkozó rendeletben meghatározza:

a) a felhasználás engedélyezésének okát és célját,

b) a felhasználásra engedélyezett földgáz mennyiségét,

c) a felhasznált készletek visszapótlásának rendjét,

d)39 az igénybevételre jogosultak körét.

(3) A felhasználásra engedélyezett földgáz árát és az áralkalmazási feltételeket a miniszter rendeletben állapítja meg. Az árat és az áralkalmazási feltételeket úgy kell megállapítani, hogy az megfeleljen

a) a földgáz biztonsági készlet átlagos értéke vagy

b) a földgáz egyetemes szolgáltatásához kapcsolódó árszabályozás kereteiről szóló mindenkor hatályos miniszteri rendeletben szereplő, a földgáz aktuális árát meghatározó képlet alapján az adott naptári negyedévben számolt ára

közül az eladáskori magasabb értéknek.

(3a)40 A 3. § (5) bekezdés c) pontja szerinti célból történő készletfelhasználás esetén a (3) bekezdés szerint meghatározott érték harmincszorosát kell megállapítani.

(4) A miniszter a biztonsági készletből történő felhasználás engedélyezése esetén haladéktalanul tájékoztatja a Kormányt és az Európai Bizottságot

a) a felhasználás indokairól,

b) a felhasznált készletek visszapótlása érdekében tett intézkedésekről,

c) a készletek előre látható alakulásáról a visszapótlás végrehajtásáig.

5/A. §41 (1) A 3. § (5) bekezdés d) pontjában meghatározott erőmű részéről jelentkező földgázigény kielégítését a Szövetség biztosítja a földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló miniszteri rendelet szerinti mobil földgázkészletből a miniszter által meghatározott mértékben, de legfeljebb 120 millió m3 mennyiségig, azzal, hogy az erőmű a földgáz biztonsági készlet igénybevételére az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló miniszteri rendelet szerinti folyékony szénhidrogén energiahordozó készlet felhasználását megelőzően jogosult.

(2) A Szövetség a korlátozás elrendelésének időpontjától köteles biztosítani a biztonsági földgázkészletből a szükséges földgázmennyiséget a szállítási rendszerirányító által meghatározottak szerint. A szállítási rendszerirányító a szükséges földgázmennyiségről egyeztet a villamos energiáról szóló törvény szerinti átviteli rendszerirányítóval.

(3) Az erőmű részére az (1) bekezdés szerinti készletből felhasználásra engedélyezett földgáz árát és az áralkalmazási feltételeket a miniszter rendeletben állapítja meg, azzal, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint a földgáz biztonsági készlet átlagos értéke.

Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség

6. § A Szövetség földgáz biztonsági készletezéssel kapcsolatos feladatai a következők:

a) biztosítja a földgáz biztonsági készletképzés feltételeit, a szükségessé váló beruházásban tőkerészesedéssel részt vesz;

b)42 gondoskodik az előírt készlet fenntartásáról, a miniszter által előírt készlet-mértéket meghaladó készlet esetén a többlet értékesítéséről, a szükséges fejlesztések elvégzéséről;

c) ellenőrzi az e törvényben meghatározott tagsági jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését;

d) gondoskodik a felhasznált földgáz biztonsági készlet e törvény szerinti visszapótlásáról;

e) vezeti a tagsági nyilvántartást;

f)43 meghatározza a tagi hozzájárulás mértékét – a Közgyűlés által – az éves költségvetés keretében a Szövetség Alapszabályában (a továbbiakban: Alapszabály) rögzített szabályok szerint, és a miniszter részére tájékoztatásul megküldi;44

g) gondoskodik a tagi hozzájárulás beszedéséről;

h) e törvény 10. §-ában foglalt rendelkezések szerint adatszolgáltatást végez.

6/A. §45 (1) A Szövetség a 6. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében biztonsági földgáztárolói engedélyesben részesedést szerezhet.

(2) Ha a biztonsági földgáztárolói engedélyes biztonsági földgáztárolói engedélye hatályát veszti, a Szövetség az (1) bekezdés szerinti részesedését az engedély hatályvesztése jogerőre emelkedésének napjától számított 2 éven belül köteles értékesíteni.

A földgáz biztonsági készletezéssel kapcsolatos tagsági jogviszony, a tagok jogai és kötelezettségei

7. §46 (1)47 E törvény alapján – az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel – kötelezően a Szövetség tagjává válik:

a) a Hivatal által kiadott működési engedéllyel rendelkező

aa) egyetemes földgázszolgáltató,

ab) a felhasználóknak földgázt értékesítő vagy saját célra földgázt felhasználó földgázkereskedő;

b) a felhasználóknak földgázt értékesítő földgáztermelő;

c) az a felhasználó, aki földgázt határon keresztül történő beszállítással, illetve földgázt szervezett piacon vásárol és

d) az 1. § f) pontja szerinti földgázt felhasználó személy.

(1a)48 Nem válik a Szövetség tagjává:

a) a földgáztermelő a saját maga által termelt földgáz felhasználása körében,

b) a szállítási rendszerüzemeltető, valamint

c) a földgázelosztó a rendszerüzemeltetési tevékenységéhez felhasznált földgáz körében.

(2)49 A szövetségi tagság az (1) bekezdés

a) a) pontja esetében a tevékenység megkezdésének, illetve az engedélyessé válás időpontja közül a korábbi időpontban,

b) b) pontja esetében az értékesítő tevékenysége megkezdésekor,

c) c) pontja esetében a földgáz határon keresztül történő első beszállításának, vagy a földgáz szervezett piacon történő első vásárlásának időpontjában

d)50 d) pontja esetében a földgázfelhasználás megkezdése időpontjában

jön létre.

(3)51 A szövetségi tagság megszűnik, ha

a) a tag engedélyét a Hivatal visszavonja,

b) az (1) bekezdés a) pontja szerinti engedélyes tag a földgázipari tevékenységét, a földgáztermelő a felhasználók részére történő értékesítő tevékenységét, a felhasználó a földgáz határon keresztül történő beszállítói, illetve a földgáz szervezett piacon történő vásárlási tevékenységét megszünteti.

c)52 az (1) bekezdés d) pontja esetében a földgázfelhasználás legalább 12 hónapig szünetel.

(4)53 A tagsági jogviszony fennállása során keletkezett kötelezettségek az elszámolásban foglaltak szerint az elszámolások lezárásának napjáig terhelik a tagot.

8. § (1)54 A tag a földgázipari, illetve földgáztermelői tevékenységével összefüggésben, illetve a felhasználó a földgáz határon keresztül történő beszállítási vagy a földgáz szervezett piacon történő vásárlási tevékenysége után, valamint az 1. § f) pontja szerinti földgáz felhasználása után a Szövetség részére tagi hozzájárulást fizet.

(2)55 Tagi hozzájárulást kell fizetni, ha

a)56 a egyetemes földgázszolgáltató a felhasználóknak földgázt értékesít,

b) a földgázkereskedő a felhasználóknak földgázt értékesít,

c) a földgáztermelő a felhasználóknak földgázt értékesít,

d) a felhasználó földgázt hoz be harmadik országból,

e) a felhasználó földgázt hoz be az Európai Unió tagállamából,

f) a felhasználó a szervezett piacon földgázt vásárol,

g)57 a földgázkereskedő saját célra földgázt használ fel.

h)58 a felhasználó az 1. § f) pontja szerint földgázt használ fel.

(3)59 A tagi hozzájárulás megfizetése a (2) bekezdés a) pontja esetében az egyetemes földgázszolgáltatót, b) és g) pontja esetében a földgázkereskedőt, c) pontja esetében a földgáztermelőt, d)–f) és h) pontja esetében a felhasználót terheli.

(4)60 A tagi hozzájárulás alapja a (2) bekezdés a)–c) pontjai esetén az értékesített földgáz mennyisége, a (2) bekezdés d)–f) pontjai esetén a vásárolt vagy importált földgáz mennyisége, a (2) bekezdés g) és h) pontja esetén a felhasznált földgáz mennyisége kilowattórában mérve.

(4a)61 A 4. § (5) bekezdés szerinti készletértékesítés esetén a tagi hozzájárulás mértékének a (4) bekezdés szerint történő megállapítása során az értékesített földgáz ellenértékeként befolyt pénzösszeget csökkentő tételként kell figyelembe venni.

(5)62 A tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség

a) a (2) bekezdés a)–c) és az e)–f) pontjai esetében az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti teljesítés időpontjában, az ellenérték, illetve a részkifizetések alapjául szolgáló mennyiségre,

b) a (2) bekezdés d) pontja esetében a belföldi forgalom számára történő vámkezeléskor, a belföldi forgalom számára vámkezelt mennyiségre,

c)63 a (2) bekezdés g) és h) pontja esetében a felhasználás időpontjában, a saját célra felhasznált mennyiségre

vonatkozik.

(5a)64 Az (5) bekezdés a) pontját azzal a kiegészítéssel kell alkalmazni, hogy a tagi hozzájárulás-fizetési kötelezettség a (2) bekezdés a)–c) pontja esetében – ha az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti teljesítés időpontja korábbi, mint az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint az elszámolással érintett időszak kezdete – az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti elszámolással érintett időszak kezdő időpontjában, az ellenérték, illetve a részkifizetések alapjául szolgáló mennyiségre vonatkozik.

(6)65 Nem kell tagi hozzájárulást fizetni a földgáz biztonsági készletezés céljára beszerzett földgáz után.

(7) A tag a tagi hozzájárulást az egyéb ráfordítások között köteles elszámolni.

(8)66 Az Alapszabályban meghatározott feltételekkel visszaigényelhető a (2) bekezdés a) pontja szerinti tagi hozzájárulásnak az a része, amelyet az egyetemes szolgáltató a lakossági fogyasztó részére történő földgáz értékesítés után a Szövetség részére bevallott.

(8a)–(8b)67

(9)68 A (8) bekezdés szerinti visszaigénylésre a tag a tagi hozzájárulási nyilatkozat benyújtásától számított 90 napon belül jogosult. A Szövetség a visszaigénylést annak beérkezésétől, a felhasználás könyvelésen alapuló igazolásától, valamint a tagi hozzájárulás megfizetésétől számított 15 napon belül köteles elbírálni, és a jóváhagyott visszaigénylés összegét jóváírni vagy visszautalni. A visszautalás teljesítésének feltétele, hogy a tagnak ezáltal nem keletkezhet tartozása a Szövetség felé.

(10)69 A tagi hozzájárulás visszaigénylésének jogosságát a tag az erre vonatkozó okiratok, nyilvántartások benyújtásával hitelt érdemlően köteles a Szövetség és a Hivatal részére igazolni.

(11)70 A tagi hozzájárulás fizetésre, az ellenőrzésre és a visszaigénylésre vonatkozó részletszabályokat az Alapszabályban kell meghatározni.

9. §71 (1) A Szövetség tagja minden hónap 20. napjáig köteles a Szövetségnek

a) nyilatkozni arról, hogy a megelőző hónapban mennyi volt az e törvény hatálya alá tartozó, a tagi hozzájárulás fizetése alapjául szolgáló földgáz mennyisége, és

b) benyújtani a nyilatkozatban foglaltakat alátámasztó adatokat az Alapszabályban rögzítetteknek megfelelően.

(2) A Szövetség felhívására a tag köteles továbbá minden olyan adatot, dokumentációt haladéktalanul benyújtani, amely a tagi hozzájárulás teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges.

(3) A havi nyilatkozatban közölt adatok alapján a tag kiszámítja az esedékes tagi hozzájárulás-fizetési kötelezettség összegét, és azt a következő hónap utolsó munkanapjáig köteles a Szövetség pénzforgalmi számlájára átutalni. A tagi hozzájárulás megfizetésének időpontja az a nap, amikor a Szövetség számláján a befizetést jóváírják.

10. §72 A Szövetség a tag kérésére igazolást állít ki a Szövetség felé fennálló nyilatkozattételi, valamint tagi hozzájárulás-fizetési kötelezettség teljesítéséről. A Szövetség a tag részére kiállított igazolásról megkeresésre tájékoztatja a Hivatalt és az adó- és vámhatóságot.

Záró és átmeneti rendelkezések

11. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 2. hónap első napján lép hatályba.

(2) E törvény 4. § (1) bekezdése 2010. január 1. napján lép hatályba.

(3)73 E törvény 31. §-a a törvény kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(4) A tagi hozzájárulás fizetésének kezdő időpontja 2007. január 1.

(5) A Szövetség e törvény hatálybalépése napjától haladéktalanul intézkedik a névváltozás bírósági bejelentéséről, valamint a földgáz biztonsági készletezéssel foglalkozó munkaszervezet kialakításáról.

(6)74

12. § (1) E törvény hatálybalépésétől 2009. december 31-ig a jelenlegi földgáztárolók szabad kapacitása határozza meg a földgáz biztonsági készlet mértékét, amely megfelelő mértékű szabad kapacitás rendelkezésre állása esetén nem lehet kevesebb

a) 2006. október 1. és 2007. szeptember 30. között 150 millió m3-nél,

b) 2007. október 1. és 2009. december 31. között 300 millió m3-nél.

A földgáztárolók szabad kapacitásának földgáz biztonsági készletezésre történő felhasználását a Hivatal elnöke saját hatáskörben engedélyezi, illetve elrendeli. A Hivatal elnöke a tárolói szerződések megkötésére az ÜKSZ által megszabott határidő lejárta után nem tagadhatja meg a hozzáférésre jogosultak által le nem kötött szabad kapacitások biztonsági készletek céljára való feltöltésének engedélyezését.

(2)75 Ha a földgáz biztonsági készletezési célra rendelkezésre álló szabad kapacitás mértéke a tárgyi évben nem éri el az (1) bekezdésben meghatározott legkisebb mértéket, a földgáz biztonsági készlet kiegészíthető tüzelési célra felhasználható kőolajtermékekkel. A földgáz biztonsági készlethez tartozó kőolajtermékek felhasználása esetén azok árát a miniszter a készlet visszapótlásának várható költségeinél alacsonyabban is meghatározhatja azzal, hogy az ár ebben az esetben sem lehet alacsonyabb, mint a tüzelési célra felhasználható kőolajtermékkel helyettesített földgáz hatásfokkal korrigált mennyiségben kifejezett ára. Az e bekezdés szerinti kőolajtermék rendeletben meghatározott ára és a készlet visszapótlásának költségei közötti különbözetet a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség költségvetésében a bevételek és a ráfordítások különbözetének számításakor figyelembe kell venni.

(3) A hozzáférésre jogosultak az ÜKSZ által megszabott határidőig az előző évben biztonsági készlet céljára lekötött kapacitáshoz is hozzáférhetnek. A bejelentett kapacitás lekötési igény esetén, annak mértékéig – amennyiben a biztonsági készlet más tárolóba nem helyezhető el – a készlet értékesítésre kerülhet. A biztonsági készlet e részét a Szövetség szabadon értékesítheti.

(4)76 A biztonsági földgáztároló engedélyes köteles a földgáz biztonsági készletezési célra rendelkezésre álló szabad kapacitásra a Szövetséggel szerződést kötni.

(5) Az 5. §-ban foglalt a készlet felhasználására vonatkozó szabályokat a (2) bekezdés szerinti tüzelési célra felhasználható kőolajtermékek vonatkozásában is alkalmazni kell.

12/A. §77 (1) E törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Mód. tv.) 21. § (1) bekezdésével megállapított 8. § (4) bekezdését a 2017. január 1-jével kezdődő elszámolási időszakra kell először alkalmazni.

(2) E törvénynek a Mód. tv. 21. § (2) bekezdésével megállapított 8. § (8) bekezdés b) pontját a folyamatban lévő visszaigénylésekre is alkalmazni kell.

12/B. §78 A Szövetség 7. § (1) bekezdés d) pontja szerinti tagja a 9. § szerinti kötelezettségeinek első alkalommal azzal az eltéréssel tesz eleget, hogy 2024. január 20. napjáig a Szövetségnek nyilatkozik arról, hogy 2023 utolsó negyedévében mennyi volt a tagi hozzájárulás fizetése alapjául szolgáló földgáz mennyisége, valamint benyújtja a nyilatkozatát alátámasztó adatokat a Szövetség Alapszabályában rögzítetteknek megfelelően. A tag a 2023 utolsó negyedévre vonatkozó nyilatkozatában közölt adatok alapján számítja ki az esedékes tagi hozzájárulás-fizetési kötelezettség összegét, és azt 2024. január 31-ig a Szövetség pénzforgalmi számlájára átutalja azzal, hogy a tagi hozzájárulás megfizetésének időpontja az a nap, amikor a Szövetség számláján a befizetést jóváírják.

13. §79 (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a biztonsági készlet felhasználására, a felhasználásra vonatkozó döntés előkészítésére, az előkészítésben közreműködő szervezetek vagy testületek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó részletes szabályokat.80

(1a)81 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a biztonsági készletnek a földgázkereskedő ellehetetlenülése esetén történő felhasználására vonatkozó részletes szabályokat.82

(2)83 Felhatalmazást kap a miniszter, hogy földgázellátási válsághelyzet fennállása esetén az 5. § (1) bekezdése és az 5/A. § (3) bekezdése alapján rendeletben engedélyezze a földgáz biztonsági készlet felhasználását, és határozza meg a felhasználás engedélyezésének okát és célját, a felhasználásra engedélyezett földgáz mennyiségét, a felhasznált készletek visszapótlásának rendjét, valamint a felhasználásra engedélyezett földgáz árát és az áralkalmazás feltételeit.84

(3)85 Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a földgáz biztonsági készlet mértékét és a földgáz biztonsági készlet elhelyezésére szolgáló biztonsági földgáztárolót, a földgáz biztonsági készlet mértékéhez tartozó kötelező minimum betárolási és kitárolási kapacitásokat.86

(4)87 Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a készletbeszerzés mértékére és feltételeire, továbbá készletértékesítés esetén az értékesítendő földgáz mennyiségére, az értékesítés módjára, a földgáz értékének és a kedvezményezettek körére, a földgáz visszapótlásra kötelezettekre és a visszapótlás feltételeire, rendjére, valamint a szabad kapacitások értékesítésére vonatkozó szabályokat.88

(5)89 Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a villamos energiáról szóló törvény alapján villamos energia termelői működési engedéllyel rendelkező, az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerint energiaforrás-készlet fenntartására kötelezett felhasználási hely részére a földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló miniszteri rendelet szerinti mobil földgázkészletből felhasználásra engedélyezett földgáz árát és az áralkalmazási feltételeket.

14. §90 Ez a törvény a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. október 25-i 2017/1938/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

14/A. §91

Módosuló jogszabályok

15. §92

16. §93

17. §94

18. §95

19. §96

20. §97

21. §98

22. §99

23. §100

24. §101

25. §102

26. §103

27. §104

28. §105

29. §106

30. §107

31. §108

32. §109

33. §110

34. §111

1

A törvényt az Országgyűlés a 2006. február 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2006. február 17.

2

Az 1. § a 2023. évi XCIX. törvény 46. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1/A. §-t a 2016: CXLIII. törvény 18. §-a iktatta be.

4

Az 1/B. §-t a 2019: CI. törvény 12. §-a iktatta be.

5

A 2. § a 2008: XL. törvény 149. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § a) pontja a 2012: CCXVIII. törvény 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § b) pontját a 2019: CI. törvény 17. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 2. § c) pontját a 2019: CI. törvény 17. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 2. § e) pontját a 2019: CI. törvény 17. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 2. § f) pontját a 2019: CI. törvény 17. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 2. § g) pontját a 2019: CI. törvény 17. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 2. § h) pontját a 2019: CI. törvény 17. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 2. § i) pontját a 2019: CI. törvény 17. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 2. § j) pontját a 2019: CI. törvény 17. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 2. § l) pontja a 2012: CCXVIII. törvény 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 2. § m) pontját a 2012: CCXVIII. törvény 1. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 2019: CI. törvény 16. § a) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 3. § (2) bekezdése a 2011: CLXXXII. törvény 39. § (2) bekezdése, a 2019: CI. törvény 17. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 3. § (4) bekezdése a 2019: CI. törvény 13. §-ával megállapított szöveg.

19

A 3. § (5) bekezdését a 2019: CI. törvény 13. §-a iktatta be.

20

A 3. § (5) bekezdés b) pontja a 2023. évi XCIX. törvény 54. §-a szerint módosított szöveg.

21

A 3. § (5) bekezdés c) pontja a 2023. évi XCIX. törvény 53. § a) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 3. § (5) bekezdés d) pontját a 2023. évi XCIX. törvény 47. §-a iktatta be.

23

A 3. § (5) bekezdés e) pontját a 2023. évi XCIX. törvény 47. §-a iktatta be.

24

A 3. § (6) bekezdését a 2019: CI. törvény 13. §-a iktatta be.

25

A 3/A. §-t a 2019: CI. törvény 14. §-a iktatta be.

26

A 4. § a 2010: CXXXIV. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

27

A 4. § (1) bekezdése a 2018: XCIX. törvény 28. §-ával megállapított szöveg.

28

A 4. § (2) bekezdése a 2012: CCXVIII. törvény 1. § (4) bekezdésével megállapított, a 2015: LIII. törvény 11. § a) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 4. § (3) bekezdése a 2013: XXII. törvény 34. § (1) bekezdésével megállapított, a 2018: XCIX. törvény 31. § a) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 4. § (5) bekezdése a 2011: XXIX. törvény 228. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

31

A 4. § (7) bekezdését a 2018: XCIX. törvény 32. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 4. § (8) bekezdése a 2019: CI. törvény 16. § b) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 4. § (9) bekezdését a 2012: CCXVIII. törvény 1. § (6) bekezdése iktatta be, szövege a 2019: CI. törvény 16. § c) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 4. § (10) bekezdését a 2012: CCXVIII. törvény 1. § (6) bekezdése iktatta be.

35

A 4. § (11) bekezdését a 2019: XXVIII. törvény 10. §-a iktatta be.

36

A 4/A. §-t a 2015: LIII. törvény 9. §-a iktatta be.

37

Az 5. § a 2009: LVI. törvény 351. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. július 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

38

Az 5. § (1) bekezdése a 2019: CI. törvény 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

39

Az 5. § (2) bekezdés d) pontját a 2019: CI. törvény 15. § (2) bekezdése iktatta be.

40

Az 5. § (3a) bekezdését a 2019: CI. törvény 15. § (3) bekezdése iktatta be.

41

Az 5/A. §-t a 2023. évi XCIX. törvény 48. §-a iktatta be.

42

A 6. § b) pontja a 2010: CXXXIV. törvény 2. §-ával megállapított szöveg.

43

A 6. § f) pontja a 2016: CXLIII. törvény 19. §-ával megállapított, a 2018: XCIX. törvény 31. § b) pontja szerint módosított szöveg.

44

Lásd a Magyar Közlöny 2007. évi 25. számában megjelent GKM közleményt.

45

A 6/A. §-t a 2013: CCXXVII. törvény 10. §-a iktatta be.

46

A 7. § a 2008: XL. törvény 149. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

47

A 7. § (1) bekezdése a 2023. évi XCIX. törvény 49. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

48

A 7. § (1a) bekezdését a 2023. évi XCIX. törvény 49. § (2) bekezdése iktatta be.

49

A 7. § (2) bekezdése a 2016: CXLIII. törvény 20. §-ával megállapított szöveg.

50

A 7. § (2) bekezdés d) pontját a 2023. évi XCIX. törvény 49. § (3) bekezdése iktatta be.

51

A 7. § (3) bekezdése a 2016: CXLIII. törvény 20. §-ával megállapított szöveg.

52

A 7. § (3) bekezdés c) pontját a 2023. évi XCIX. törvény 49. § (4) bekezdése iktatta be.

53

A 7. § (4) bekezdése a 2016: CXLIII. törvény 20. §-ával megállapított szöveg.

54

A 8. § (1) bekezdése a 2023. évi XCIX. törvény 50. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

55

A 8. § (2) bekezdése a 2008: XL. törvény 149. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

56

A 8. § (2) bekezdés a) pontja a 2023. évi XCIX. törvény 53. § b) pontja szerint módosított szöveg.

57

A 8. § (2) bekezdés g) pontját a 2018: XCIX. törvény 29. § (1) bekezdése iktatta be.

58

A 8. § (2) bekezdés h) pontját a 2023. évi XCIX. törvény 50. § (2) bekezdése iktatta be.

59

A 8. § (3) bekezdése a 2008: XL. törvény 149. § (8) bekezdésével megállapított, a 2018: XCIX. törvény 31. § d) pontja, a 2023. évi XCIX. törvény 53. § c) pontja szerint módosított szöveg.

60

A 8. § (4) bekezdése a 2016: CXLIII. törvény 21. § (1) bekezdésével megállapított, a 2018: XCIX. törvény 31. § e) pontja, a 2023. évi XCIX. törvény 53. § d) pontja szerint módosított szöveg.

61

A 8. § (4a) bekezdését a 2010: CXXXIV. törvény 3. §-a iktatta be.

62

A 8. § (5) bekezdése a 2008: XL. törvény 149. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

63

A 8. § (5) bekezdés c) pontját a 2018: XCIX. törvény 29. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2023. évi XCIX. törvény 53. § e) pontja szerint módosított szöveg.

64

A 8. § (5a) bekezdését a 2023. évi XCIX. törvény 50. § (3) bekezdése iktatta be.

65

A 8. § (6) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 303. §-ával megállapított szöveg.

66

A 8. § (8) bekezdését a 2012: CCXVIII. törvény 1. § (7) bekezdése iktatta be, szövege a 2019: XXVIII. törvény 11. §-ával megállapított szöveg.

67

A 8. § (8a) bekezdését a 2013: CXLV. törvény 1. § (1) bekezdése iktatta be, hatályát vesztette a 2016: CXLIII. törvény 21. § (2) bekezdése alapján.

68

A 8. § (9) bekezdését a 2012: CCXVIII. törvény 1. § (7) bekezdése iktatta be, szövege a 2016: CXLIII. törvény 21. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

69

A 8. § (10) bekezdését a 2012: CCXVIII. törvény 1. § (7) bekezdése iktatta be, szövege a 2016: CXLIII. törvény 21. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

70

A 8. § (11) bekezdését a 2016: CXLIII. törvény 21. § (2) bekezdése iktatta be.

71

A 9. § a 2016: CXLIII. törvény 22. §-ával megállapított szöveg.

72

A 10. § a 2016: CXLIII. törvény 23. §-ával megállapított szöveg.

73

A 11. § (3) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 2. § 897. pontja szerint módosított szöveg.

74

A 11. § (6) bekezdését a 2016: CXLIII. törvény 26. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

75

A 12. § (2) bekezdése a 2016: CXLIII. törvény 25. §-a szerint módosított szöveg.

76

A 12. § (4) bekezdése a 2012: CCXVIII. törvény 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

77

A 12/A. §-t a 2012: CCXVIII. törvény 1. § (9) bekezdése iktatta be, szövege a 2016: CXLIII. törvény 24. §-ával megállapított szöveg.

78

A 12/B. §-t a 2023. évi XCIX. törvény 51. §-a iktatta be.

79

A 13. § a 2010: CXXXIV. törvény 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

81

A 13. § (1a) bekezdését a 2015: LIII. törvény 10. §-a iktatta be.

83

A 13. § (2) bekezdése a 2023. évi XCIX. törvény 53. § f) pontja szerint módosított szöveg.

85

A 13. § (3) bekezdése a 2012: CCXVIII. törvény 1. § (10) bekezdésével megállapított, a 2015: LIII. törvény 11. § b) pontja szerint módosított szöveg.

87

A 13. § (4) bekezdése a 2011: XXIX. törvény 228. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

89

A 13. § (5) bekezdését a 2023. évi XCIX. törvény 52. §-a iktatta be.

90

A 14. §-t a 2016: CXLIII. törvény 26. § b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2018: XCIX. törvény 30. §-a iktatta be.

91

A 14/A. §-t a 2011: CLXXXII. törvény 18. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2018: XCIX. törvény 32. § b) pontja.

92

A 15–34. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 897. pontja hatályon kívül helyezte.

93

A 15–34. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 897. pontja hatályon kívül helyezte.

94

A 15–34. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 897. pontja hatályon kívül helyezte.

95

A 15–34. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 897. pontja hatályon kívül helyezte.

96

A 15–34. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 897. pontja hatályon kívül helyezte.

97

A 15–34. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 897. pontja hatályon kívül helyezte.

98

A 15–34. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 897. pontja hatályon kívül helyezte.

99

A 15–34. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 897. pontja hatályon kívül helyezte.

100

A 15–34. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 897. pontja hatályon kívül helyezte.

101

A 15–34. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 897. pontja hatályon kívül helyezte.

102

A 15–34. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 897. pontja hatályon kívül helyezte.

103

A 15–34. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 897. pontja hatályon kívül helyezte.

104

A 15–34. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 897. pontja hatályon kívül helyezte.

105

A 15–34. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 897. pontja hatályon kívül helyezte.

106

A 15–34. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 897. pontja hatályon kívül helyezte.

107

A 15–34. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 897. pontja hatályon kívül helyezte.

108

A 15–34. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 897. pontja hatályon kívül helyezte.

109

A 15–34. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 897. pontja hatályon kívül helyezte.

110

A 15–34. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 897. pontja hatályon kívül helyezte.

111

A 15–34. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 897. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére