• Tartalom

26/2006. (V. 9.) BM–GKM együttes rendelet

26/2006. (V. 9.) BM–GKM együttes rendelet

az utasbiztonsági ellenőrzést végzők felügyeletének és szakmai irányításának szabályairól1

2009.10.01.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 74. §-ának u) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

Általános rendelkezések

1. §2 A rendelet hatálya az utasbiztonsági ellenőrzés végrehajtására kötelezett gazdálkodó szervezetekre (a továbbiakban: kötelezett), az e tevékenység felügyeletét, szakmai irányítását ellátó rendőrségre, valamint az utasbiztonsági ellenőrzést végző biztonsági személyzetre (a továbbiakban: ellenőrök) terjed ki.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában utasbiztonsági ellenőrzés az a tevékenység, amely az utasforgalomban részt vevő személyek, a légitársasági alkalmazottak (ideértve a légijármű személyzetét is), a poggyászok, az áru- és postaküldemények, továbbá a fedélzeti ellátást biztosító eszközök és készletek átvizsgálására irányul, a jogellenes cselekmények elkövetésére alkalmas fegyverek, robbanóanyagok vagy más, a polgári légiközlekedésre veszélyes eszközök, anyagok kiszűrése, a repülőtér zárt területére történő be-, illetve a légijárműre való feljuttatásának megelőzése céljából.

(2)3 E rendelet értelmében az utasbiztonsági ellenőrzés felügyeletét gyakorló rendőrség a repülőtereken működő utasbiztonsági ellenőrzési rendszert ellenőrzi és a tevékenység ellátását a szakmai szempontok egységes érvényesülésének biztosítása érdekében szakmailag segíti.

(3) A szakmai irányítással azt a rendőrt lehet megbízni, aki megfelel az utasbiztonsági ellenőrzés önálló végzéséhez – külön jogszabályban4 – előírt feltételeknek.

3. § Az utasbiztonsági ellenőrzést ellátó szervezet vezetője, illetve a kötelezett a felügyelet végrehajtását köteles lehetővé tenni, az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat soron kívül megszüntetni.

A rendőrség felügyeleti és szakmai irányítási tevékenysége

4. § Az Országos Rendőr-főkapitányság:

a) az utasbiztonsági ellenőrzés módszertanát tartalmazó rendőrségi, szakmai iránymutatásokat ad ki,

b) elrendeli és végrehajtja az utasbiztonsági ellenőri tevékenység ellenőrzését,

c) ellátja nyílt paranccsal az utasbiztonsági ellenőrök országos ellenőrzésére jogosultakat.

5. § (1)5 Az utasbiztonsági ellenőrzés felügyeletét és szakmai irányítását a repülőtér működési helye szerint illetékes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság, a Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér esetében a Rendészeti Biztonsági Szolgálat Repülőtéri Biztonsági Szolgálata (a továbbiakban együtt: rendőrség) látja el.

(2)6 A rendőrség:

a) előzetesen véleményezi a felügyelete alá tartozó ellenőrök vezetői kinevezését, felmentését,

b) felügyeli és rendszeresen ellenőrzi az illetékességi területén működő utasbiztonsági ellenőrzési tevékenységet, jóváhagyja a feladat ellátását szabályozó technikai, munkaszervezési utasításokat,

c) szigorított ellenőrzés elrendelésekor intézkedik a felügyelt szervezet szolgálatának fokozott ellenőrzésére, a szervezet szükség szerinti megerősítésére,

d) ellenőrzi:

da) az ellenőrök tevékenységére vonatkozó jogszabályok, előírások betartását,

db) az ellenőrzés személyi és tárgyi feltételeinek meglétét,

dc) a jóváhagyott létszám feltöltöttségét, az ellenőrök igénybevételét,

dd) a szolgálat ellátásának hatékonyságát,

de) az ellenőrzés helyzetét, technikai felszerelését és berendezésének állapotát,

df) az ellenőrök tevékenységét, felkészültségét, intézkedéseit,

dg) a szolgálati okmányok és nyilvántartások meglétét, vezetését,

e) az ellenőrzéseken tapasztalt hiányosságokat, megállapításokat ellenőrzési naplóban rögzíti,

f) elemzi az együttműködés helyzetét,

g)7 intézkedik az utasbiztonsági ellenőrzések végrehajtása során észlelt hiányosságok megszüntetésére, kötelezheti az utasbiztonsági ellenőrzést végrehajtó szervezetet a biztonságot sértő gyakorlat megszüntetésére.

(3) Amennyiben a (2) bekezdés g) pontja alapján hozott határozatban megjelölt hiányosságokat az utasbiztonsági ellenőrzést végző szervezet az előírt határidőn belül nem szüntette meg, a rendőrség ideiglenesen átveszi az utasbiztonsági ellenőrzés végrehajtását, melynek költségeit a kötelezettre hárítja, vagy elrendeli a tevékenység felfüggesztését, egyidejűleg az illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges eljárás megindítását.

6. §8 A rendőrség szakmai irányítás keretén belül jogosult:

a) az ellenőrök tevékenységének a helyszínen történő ellenőrzésére,

b) szakszerűtlen utasbiztonsági ellenőrzés észlelésekor az ellenőrzés megismételtetésére,

c) a biztonsági ellenőrzésen már átesett személy(ek), illetve poggyász(ok) ismételt utasbiztonsági ellenőrzésének elrendelésére,

d) szakszerűtlen és hanyag munkavégzés észlelése esetén, az érintett ellenőr közvetlen munkahelyi vezetőjének azonnali kirendelésére,

e) a repülésbiztonságot súlyosan veszélyeztető szakszerűtlen ellenőrzés megállapítása esetén az ellenőr leváltására, az utasbiztonsági ellenőr önálló munkavégzésének felfüggesztésére és vizsgáztatásának elrendelésére, valamint – amennyiben az utasbiztonsági ellenőrzést ellátó szervezet az azonnali váltásáról gondoskodni nem tud – az ellenőrzés rendőrrel történő végrehajtására,

f) az ellenőrök tevékenységének rendszeres – próbavizsgálattal történő – szakmai tesztelésére.

7. §9 A rendőrség a felügyeleti tevékenység során észlelt, intézkedést igénylő hiányosságokról felvett jegyzőkönyv egy-egy példányát megküldi a felügyelt szervezet vezetőjének és a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak.

8. §10 A repülőtér üzemeltetője, valamint a fegyveres biztosítást és a szakfelügyeletet ellátó rendőrség vezetője az együttműködés módjáról megállapodást köt.

A felügyelet és szakirányítás értékelése

9. § (1)11 Az utasbiztonsági ellenőrzést végző szervezet éves tevékenységéről a felügyeletet ellátó rendőrségnek – az Országos Rendőr-főkapitányság által meghatározott egységes szempontok szerint – összefoglaló jelentést kell készíteni.

(2)12 A rendőrség az összefoglaló jelentések összesítését a tárgyévet követő év január 20-ig terjeszti fel az országos rendőrfőkapitány közbiztonsági helyetteséhez.

(3)13 Az Országos Rendőr-főkapitányság minden év február 15-ig – a kötelezettek bevonásával – értékeli az előző év utasbiztonsági ellenőrzésének tapasztalatait. Az Országos Rendőr-főkapitányság az értékelésről készült jelentést megküldi a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak.

Záró rendelkezés

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 302/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte 2015. január 4. napjával.

2

Az 1. § a 44/2009. (IX. 24.) IRM–KHEM együttes rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

3

A 2. § (2) bekezdése a 44/2009. (IX. 24.) IRM–KHEM együttes rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

4

Az utasbiztonsági ellenőrzést végző személyek e feladatra történő felkészítésének és vizsgáztatásának rendjéről szóló 1/2005. (I. 12.) BM rendelet 2. §.

5

Az 5. § (1) bekezdése a 44/2009. (IX. 24.) IRM–KHEM együttes rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6

Az 5. § (2) bekezdésének bevezető szövegrésze a 44/2009. (IX. 24.) IRM–KHEM együttes rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

7

Az 5. § (2) bekezdésének g) pontja a 44/2009. (IX. 24.) IRM–KHEM együttes rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

8

A 6. § bevezető szövegrésze a 44/2009. (IX. 24.) IRM–KHEM együttes rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

9

A 7. § a 44/2009. (IX. 24.) IRM–KHEM együttes rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

10

A 8. § a 44/2009. (IX. 24.) IRM–KHEM együttes rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

11

A 9. § (1) bekezdése a 44/2009. (IX. 24.) IRM–KHEM együttes rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

12

A 9. § (2) bekezdése a 44/2009. (IX. 24.) IRM–KHEM együttes rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

13

A 9. § (3) bekezdése a 44/2009. (IX. 24.) IRM–KHEM együttes rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére