• Tartalom

276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről1

2016.01.01.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva,

valamint

a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás és a zártcélú hálózatok tárgyában az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés c) pontjában és (2) bekezdés k) pontjában,

az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók nyilvántartását vezető szerv kijelölése tárgyában az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 16/A. §-ában,

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötvényeket nyilvántartó szerv kijelölése tárgyában a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 234. § c) pontjában,

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv kijelölése tárgyában a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés d) pontjában,

a közúti közlekedési nyilvántartási szerv kijelölése tárgyában a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41. §-ában,

a bűnügyi nyilvántartó szerv kijelölése tárgyában a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény 63/A. §-ában,

a közlekedési előéleti pontrendszert nyilvántartó szerv kijelölése tárgyában a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15/A. §-ában,

a „Magyar igazolvány” és a „Magyar hozzátartozói igazolvány”, továbbá önálló mellékletei kiállítására, visszavonására, illetőleg nyilvántartására jogosult központi közigazgatási szerv, valamint annak felettes szerve kijelölése tárgyában a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában,

az útlevélhatóság kijelölése tárgyában az 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés a) pontjában

foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Az irányítás általános szabályai2

1. §3 A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) az e-közigazgatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

2. §4 A KEKKH-t elnök (a továbbiakban: elnök) vezeti. Az elnök tevékenységét elnökhelyettesek segítik. Az elnökhelyetteseket az elnök javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel.

Az irányítás sajátos szabályai

3. §5

4. §6 (1) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (3) bekezdésében meghatározott hatásköröket a KEKKH

a)7 közúti közlekedési nyilvántartási és igazgatási ügycsoportja esetében – a származás-ellenőrzéssel, az előzetes eredetiségvizsgálattal, az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásával, és a közúti közlekedési előéleti pontrendszerrel összefüggő ügycsoport kivételével – a közlekedésért felelős miniszter,

b)8 a kormányablakok feladatai ellátásához nyújtott informatikai szolgáltatások tekintetében a miniszter és a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter együttesen

gyakorolja.

(2) A miniszter a KEKKH költségvetését – az e rendeletben meghatározott hatáskörét érintő feladatok tekintetében – az (1) bekezdés szerinti irányítási jogkört gyakorló miniszter véleményének kikérésével készíti elő.

(3)9 A KEKKH hatósági eljárásaiban – az útiokmány-nyilvántartás vezetése, a származás-ellenőrzés, az előzetes eredetiségvizsgálat, az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásával, a bűnügyi nyilvántartási rendszerrel, a szabálysértési nyilvántartással, a közlekedési pontrendszerrel, a személyiadat- és lakcím-nyilvántartással, az egyéni vállalkozói nyilvántartással és a magyar igazolvány nyilvántartással összefüggő eljárások kivételével – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénynek a központi államigazgatási szerv vezetőjének az első fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv kijelölése

5. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervként a Kormány a KEKKH-t jelöli ki.

(2)10

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény szerinti központi nyilvántartó szerv kijelölése11

5/A. §12 Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény szerinti központi nyilvántartó szervként a Kormány a KEKKH-t jelöli ki.

Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény szerinti működtető kijelölése13

5/B. §14 Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló törvény szerinti működtetőként a Kormány a KEKKH-t jelöli ki.

Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény szerinti központi szerv kijelölése15

5/C. §16 Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló törvény szerinti központi szervként a Kormány a KEKKH-t jelöli ki.

A törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződések alapján kiállításra kerülő közokiratok kiadásáért és a kiadott közokiratok nyilvántartásáért felelős szerv kijelölése17

5/D. §18 A törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződések alapján kiállításra kerülő közokiratok kiadásáért és a kiadott közokiratok nyilvántartásáért felelős szervként a Kormány a KEKKH-t jelöli ki.

A központi útiokmány-nyilvántartó szerv kijelölése

6. §19 (1) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 21. §-a szerinti központi adatkezelő szervként a Kormány a KEKKH-t jelöli ki.

(2) Az úti okmányok hitelességének igazolására, a magyar és külföldi útlevél ellenőrző szervek felé történő publikálás megvalósítására felállított Nemzeti Publikus Kulcs Adattár működtetőjének, illetve ebben a feladatkörében az ICAO Public Key Directory (PKD) központtal való kapcsolattartónak a Kormány a KEKKH-t jelöli ki.

A személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartását vezető szerv kijelölése20

6/A. §21 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartását vezető szervként a Kormány a KEKKH-t jelöli ki.

A bűnügyi nyilvántartó szerv kijelölése

7. § Bűnügyi nyilvántartó szervként a Kormány a KEKKH-t jelöli ki.

A szabálysértési nyilvántartás tekintetében az adatkezelői feladatokat ellátó szerv kijelölése22

8. §23 A szabálysértési nyilvántartás tekintetében az adatkezelői feladatokat ellátó szervként a Kormány a KEKKH-t jelöli ki.

A közúti közlekedési nyilvántartási szerv kijelölése

9. § (1) Közúti közlekedési nyilvántartási szervként a Kormány a KEKKH-t jelöli ki.

(1a)24

(2)25 Közlekedési igazgatási ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatal által hatósági jogkörben hozott döntések tekintetében másodfokon a KEKKH jár el.

(3)26 A 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott közúti közlekedési igazgatási és nyilvántartási ügycsoportba tartozóan a KEKKH által elsőfokú hatósági jogkörben hozott döntések tekintetében másodfokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság központi szerve jár el.

A közlekedési előéleti pontrendszert nyilvántartó szerv kijelölése

10. § Közlekedési előéleti pontrendszert nyilvántartó szervként a Kormány a KEKKH-t jelöli ki.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötvényeket nyilvántartó szerv kijelölése

11. § Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötvényeket nyilvántartó szervként a Kormány a KEKKH-et jelöli ki.

Okmányirodák szakmai irányítása27

11/A. §28 (1)29 A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalainak (a továbbiakban: járási hivatal) szervezeti egységeiként működő okmányirodák feladataiért felelős központi szervként a Kormány a KEKKH-t jelöli ki.

(2)30 A KEKKH az (1) bekezdésben foglalt feladatai ellátásán túl közreműködik a miniszter szakmai irányítói feladataiban az okmányirodák ügyfélszolgálati tevékenysége, működése felett, amelynek keretében ellátja különösen az ügyfélszolgálati működés fejlesztésére, elemzésére, monitoringjára vonatkozó feladatokat.

(3)31 A KEKKH az (1) és (2) bekezdésben foglalt feladatai ellátásán túl közreműködik a miniszter szakmai irányítói feladataiban a kitöltetlen és megszemélyesített okmányok, kellékek, tartozékok és rendszámtáblák kezelésével összefüggő, valamint az okmányirodák logisztikai és nyilvántartási tevékenysége tekintetében, ennek keretében ellátja az okmányirodák részére biztosított biankó és megszemélyesített okmányok, kellékek, tartozékok és rendszámtáblák kezelésének és nyilvántartásának fejlesztésére, a feladat végrehajtás elemzésére és monitoringjára vonatkozó feladatokat.

Fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai irányítása32

11/B. §33 (1)34 A KEKKH – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a miniszter szakmai irányításával felügyeletet gyakorol a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok, valamint a járási hivatalok törzshivatala és szakigazgatási szervei informatikai tevékenysége felett.

(2)35 A kormányablakok tekintetében a KEKKH az okmányok kiállítása, valamint a KEKKH által vezetett közhiteles hatósági nyilvántartások tekintetében közreműködik a miniszter szakmai irányítói feladataiban.

(3)36 A KEKKH közreműködik a miniszternek a kormányablakok okmányügyintézéssel kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenysége feletti szakmai irányító tevékenységében, ezzel összefüggésben az ügyfélszolgálati működés fejlesztésével, elemzésével és monitoringjával kapcsolatos feladatai ellátásában.

(4)37 A KEKKH a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter, a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási hivatalok számára külön jogszabályban meghatározott informatikai szolgáltatásokat nyújt, valamint közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai tárgyú szerződései tekintetében a miniszter által gyakorolt egyetértési jog érvényesítése során.

(5)38 A KEKKH az (1) bekezdés szerinti szakmai felügyelete keretében a fővárosi és megyei kormányhivatalok által használt szakrendszerek esetében együttműködik a szakrendszereket üzemeltető szakmai irányító szervvel.

(6) A kormányablakok által használt közhiteles hatósági nyilvántartások fejlesztése esetén a nyilvántartást vezető szerv köteles egyeztetni a fejlesztésről a KEKKH-val.

Nyilvántartások működtetése, okmányok kezelése39

12. § (1) Az e rendeletben megjelölt nyilvántartások kezeléséhez és működtetéséhez kapcsolódóan a KEKKH:

a) biztosítja a kezelt és nyilvántartott adatok biztonságát, az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre jutását, ezek érdekében védelmi intézkedéseket tesz,

b) működteti a Központi Okmányirodát,

c)40 biztosítja a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodák feladatainak ellátásához a külön rendeletben meghatározott technikai eszközöket, valamint részt vesz az okmányirodai feladatokat ellátó kormánytisztviselők és a fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélkapcsolattal foglalkozó munkatársainak képzésében, továbbképzésében, vizsgáztatásában,

d) vezeti a feladat- és hatáskörébe tartozó országos informatikai rendszerekhez és adatbázisokhoz történő hozzáférést biztosító – azonosító és jelszó adatokat tartalmazó – jogosultsági nyilvántartásokat.

(2) A KEKKH külön jogszabály vagy megállapodás alapján egyéb adatfeldolgozói tevékenységet lát el.

(3)41 A KEKKH ellátja a hatáskörébe tartozó biztonsági okmányok kibocsátói feladatait.

12/A. §42 (1) A hatáskörében kibocsátott – külön jogszabályokban meghatározott – okmányok vonatkozásában, a KEKKH a még kitöltetlen okmányok következő adatait kezeli:

a) az okmány típusa,

b) a kibocsátó szerv megnevezése, a kibocsátás jogalapja, a kibocsátás, a megszüntetés időpontja,

c) az okmányazonosító,

d) az okmány tárolási helye,

e) az okmány bevételezésére, kiadására és felhasználására, érvénytelenségére, selejtezésére vonatkozó adatok,

f)43 a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá az egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvényben meghatározott figyelmeztető jelzés kezelésével kapcsolatos adatok.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásban a nyilvántartásba vétel és az adatokban bekövetkező változások időpontját – időrendi sorrendben – is nyilván kell tartani.

(3)44 A KEKKH kizárólagos illetékességi körében ellátja:

a) a „V”, az „SP” és a „CD” betűjelű ideiglenes, továbbá az „DT”, a „CK” és az „OT” betűjelű különleges rendszámtábla kiadásával,

b) az egyénileg kiválasztott rendszámtábla megválasztásának és az egyedileg előállított rendszámtábla legyártatásának engedélyezésével, valamint

c)45 a külföldi vezetői engedély honosításával és visszahonosításával,

d)46 az elektronikus úton indított, az ügyfél személyes megjelenése nélkül intézhető közlekedési igazgatási ügyekkel

e)47 a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának elektronikus úton történő pótlásával és cseréjével

kapcsolatos feladatokat.

(4)48 A KEKKH Budapest és Pest megye területére kiterjedő kizárólagos illetékességgel ellátja:

a) a „P”, és a „Z” betűjelű ideiglenes, valamint

b) a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre a szabványtól eltérő alapszínű (sárga) rendszámtábla kiadásával, továbbá az ilyen jellegű járművek üzemeltetési jellegével, annak változásával, üzemben tartói és tulajdonjogának változásával kapcsolatos feladatokat.

12/B. §49

Kormányzati Ügyfélvonal50

12/C. §51 (1) A KEKKH működteti a 1818-as és a 185-ös telefonszámon elérhető országos telefonos ügyfélszolgálatot (a továbbiakban: Kormányzati Ügyfélvonal).

(2) A Kormányzati Ügyfélvonal az (1) bekezdésben foglaltak keretében a kormányablakokra és a kormányablakokban intézhető ügyekre vonatkozóan tájékoztatást és egyéb ügyintézési szolgáltatásokat nyújt, amelynek keretében különösen ügyindítást, ügyintézést és időpontfoglalást tesz lehetővé.

13. §52

14. §53

15. §54

A KEKKH európai uniós együttműködéssel kapcsolatos feladatai55

16. §56 (1) A kezelésében lévő nyilvántartások tekintetében a KEKKH ellátja az Európai Unió rendszereivel való információcserét lebonyolító nemzeti kapcsolattartó pont (EUCARIS, RESPER), illetve központi hatóság (ECRIS) hatáskörébe utalt, az úti okmányok szenzitív adatainak vizsgálatához kapcsolódó (SPOC) rendszer, valamint a Schengeni Információs Rendszer (SIS II) keretében megvalósuló információcserével kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatait, valamint a foglalkoztatás mobilitás és álláskeresés hatékonyságát növelő egységes adatcserét biztosító (EURES) portál működtetését és fejlesztését.

(2) A KEKKH – a miniszter feladatkörét nem érintve – részt vesz az Európai Unió intézményei tagállami kormányzati részvétellel működő döntés-előkészítő tevékenységében, és ellátja a szakmai feladatait érintő tagállami képviseletet.

16/A. §57

A közigazgatási informatikával összefüggő egyéb feladatok58

16/B. §59 (1) A KEKKH gondoskodik a kezelésében lévő nyilvántartások biztonságos és védett elektronikus tárolásáról.

(2) A KEKKH részt vesz a hatáskörébe utalt hatósági eljárások szabályozásának előkészítésében.

16/C. §60 (1) A KEKKH közreműködik

a)61 a központi és a területi közigazgatás informatikai együttműködését, a központi elektronikus szolgáltató rendszer, az ágazati és az önkormányzati alrendszerek együttműködését, a nemzetközi közigazgatási informatikai rendszerekhez történő csatlakozást és az azokkal való együttműködést biztosító szabályok és intézkedések kidolgozásában, és az együttműködés kialakításában, a csatlakozások lebonyolításában, az együttműködés alapjául szolgáló szabályok kidolgozásában,

b) a közigazgatási informatikai biztonsági politika kialakításában, az annak megvalósításához és ellenőrzéséhez szükséges alapfeltételek biztosításában,

c) a közigazgatási informatikai fejlesztések, alkalmazások, üzemeltetési és minőségbiztosítási rendszerek egységes szempontok szerinti megvalósítását szolgáló technikai szabványok és ajánlások kidolgozásában,

d)62

e) a közigazgatási szolgáltatások korszerűsítésében, a közszolgáltatási folyamatok egyszerűsítésében,

f)–g)63

h)64 a kritikus infrastruktúra védelmével kapcsolatos hazai képviseleti feladatok ellátásában,

i)65

j)66 a helyi és területi informatikai szolgáltatások összehangolásában,

k)67 a kiemelt biztonsági védelmet igénylő informatikai eszközök beszerzésében és üzemeltetésében.

(2)68 A KEKKH részt vesz

a) az egyes elektronikus közigazgatási szolgáltatások továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozásában,

b) a közigazgatási adatbázisok együttműködési képességének kialakításában, a párhuzamosságok felszámolásában és a működési biztonság növelésében,

c) az informatikai tárgyú kormány-előterjesztés tervezetek, jogszabálytervezetek előkészítésében és véleményezésében,

d) a szolgáltató állam kialakításához szükséges közigazgatási informatika stratégia kialakításában,

e) az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése érdekében – az Európai Unió szolgáltatási irányelvben meghatározott tagállami feladatok figyelembevételével – a közigazgatási szolgáltatások korszerűsítése, ésszerűsítése, valamint a közszolgáltatási folyamatok egyszerűsítése koncepciójának kidolgozásában és megvalósításában,

f) az e-közigazgatási fejlesztésekkel összhangban az ügyintézési folyamatok újratervezésében, átalakításában, multicsatornás ügyfélkiszolgálási rendszer létrehozásában, országos lefedettséget biztosító helyi ügyfélszolgálati pontok kialakításában, contact center integrációs és harmonizációs programok koncepciójának kidolgozásában és megvalósításában.

(3)69 A KEKKH ellátja az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont működtetésével összefüggő, külön kormányrendeletben meghatározott feladatokat, és részt vesz egyablakos ügyfélközpontú közigazgatási szolgáltatások nyújtásában.

(4)70

(5)71 A KEKKH

a) jogszabályban foglaltak szerint működteti a közigazgatási feladatainak ellátásához szükséges nyilvános kulcsú infrastruktúra elemeket,

b)72 a jogszabályban foglaltak szerint ellátja a kormányzati internetes tájékoztatás központi internetes honlapjai infrastruktúrájának üzemeltetésével összefüggő feladatait,

c)73 a jogszabály alapján nyújtott általános nyomtatványkitöltő űrlap benyújtás támogatás szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtásánál jogszabály alapján az ügyfél-regisztrációs adatbázisban kezelt adatok tekintetében adatkezelőként jár el, továbbá a szolgáltatás nyújtójával együttműködve ellátja a szolgáltatás keretében biztosított ügyfélkapuhoz és hivatali kapuhoz történő csatlakozások koordinációs és adminisztratív feladatait,

d)74 üzemelteti a www.magyarkozlony.hu honlapot kiszolgáló informatikai rendszert.

(6)75 A Kormány az elektronikus ügyintézési felügyeletnek – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozó eljárásokhoz kapcsolódó űrlapok kivételével – a közigazgatási szervek hatósági eljárásaiban használt, elektronikusan kitölthető űrlapok engedélyezésére irányuló eljárásában – az űrlapok logikai és formai ellenőrzése, valamint minőségbiztosítása szakkérdésében – a KEKKH-t szakhatóságként jelöli ki.

16/D. §76

Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(4)77

18–21. §78

Az Európai Unió jogának való megfelelés79

22. §80 E rendelet

a) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat 7. cikk (1) bekezdésének,

b) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvénnyel és a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvénnyel együtt a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2015. március 11-i 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (2) bekezdésének,

c) a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-ai 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikk (5) bekezdésének,

d) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozatnak,

e) az egyrészről az Európai Unió, másrészről Izland és Norvégia között a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozatnak,

f) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat végrehajtásáról szóló, 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és e megállapodás egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2009. szeptember 21-i, 2009/1023/IB tanácsi határozatnak,

g) a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-ai 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikk (5) bekezdésének,

h) a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról szóló, 2009. február 26-i 2009/315/IB Tanácsi kerethatározat 3. cikk (1) bekezdésének,

i) a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 492/2011/EU rendelet 13. cikk (2) bekezdésének, továbbá

j) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. július 13-i Európai Tanács 1030/2002/EK rendelet (8) bekezdésének

való megfelelést szolgálja.

1

A rendeletet a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 80. §-a hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

2

Az 1. §-t megelőző alcímet a 332/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

3

Az 1. § a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 342. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 342. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. §-t a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 345. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 4. § a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 343. §-áva megállapított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a 332/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a 332/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (3) bekezdése a 332/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. § (2) bekezdését a 220/2010. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

Az 5/A. §-t megelőző alcímet a 76/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

12

Az 5/A. §-t a 76/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

13

Az 5/B. §-t megelőző alcímet a 194/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

14

Az 5/B. §-t a 194/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

15

Az 5/C. §-t megelőző alcímet a 362/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

16

Az 5/C. §-t a 362/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

17

Az 5/D. §-t megelőző alcímet a 443/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

18

Az 5/D. §-t a 443/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

19

A 6. § a 332/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

20

A 6/A. §-t megelőző alcímet a 255/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

21

A 6/A. §-t a 255/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

22

A 8. §-t megelőző alcímet a 308/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan az 1/2010. (I. 8.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

23

A 8. §-t a 308/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan az 1/2010. (I. 8.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

24

A 9. § (1a) bekezdését az 5/2013. (I. 16.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte az 51/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése.

25

A 9. § (2) bekezdése az 51/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 9. § (3) bekezdését a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 344. § a) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 11/A. §-t megelőző alcímet a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdése iktatta be.

29

A 11/A. § (1) bekezdése az 51/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 11/A. § (2) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 86. § a) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 11/A. § (3) bekezdését a 332/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

32

A 11/B. §-t megelőző alcímet a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdése iktatta be.

35

A 11/B. § (2) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 86. § c) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 11/B. § (3) bekezdése a 332/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

37

A 11/B. § (4) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 344. § d) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 11/B. § (5) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 86. § d) pontja szerint módosított szöveg.

39

A 12. §-t megelőző alcímet a 332/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése iktatta be.

40

A 12. § (1) bekezdés c) pontja a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 41. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 12. § (3) bekezdése a 332/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 12/A. § (1) bekezdés f) pontja a 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

44

A 12/A. § (3) bekezdését a 418/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

45

A 12/A. § (3) bekezdés c) pontja az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

46

A 12/A. § (3) bekezdés d) pontját az 5/2013. (I. 16.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, szövege az 51/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

47

A 12/A. § (3) bekezdés e) pontját az 5/2013. (I. 16.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

48

A 12/A. § (4) bekezdését a 418/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

49

A 12/B. §-t és a megelőző alcímet a 105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte az 56/2014. (III. 4.) Korm. rendelet 5. § b) pontja.

50

A 12/C. §-t megelőző alcímet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdése iktatta be.

52

A 13. §-t és a megelőző alcímet a 332/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

53

A 14. §-t és a megelőző alcímet a 332/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

54

A 15. §-t a 278/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

55

A 16. §-t megelőző alcím a 332/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

56

A 16. § a 332/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

58

A 16/B. §-t megelőző alcímet a 81/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

59

A 16/B. §-t a 81/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

60

A 16/C. §-t a 81/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be. E módosító rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a Miniszterelnöki Hivataltól átvett feladatok, az ellátásukhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek tekintetében – a folyamatban lévő ügyekre, az átvett feladatokat a munkakörük szerint ellátó foglalkoztatottak jogviszonyára, valamint a munkáltatói jogok gyakorlására is kiterjedően – a Miniszterelnöki Hivatal jogutódja.

61

A 16/C. § (1) bekezdés a) pontja a 278/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

62

A 16/C. § (1) bekezdés d) pontját a 278/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

63

A 16/C. § (1) bekezdés f)–g) pontját a 278/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

64

A 16/C. § (1) bekezdés h) pontja a 332/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 11. § c) pontja szerint módosított szöveg.

65

A 16/C. § (1) bekezdés i) pontját a 332/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 11. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

66

A 16/C. § (1) bekezdés j) pontja a 332/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

67

A 16/C. § (1) bekezdés k) pontját a 278/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 124/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

68

A 16/C. § (2) bekezdése a 278/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

69

A 16/C. § (3) bekezdése a 78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

70

A 16/C. § (4) bekezdését a 278/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 332/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 11. § e) pontja.

71

A 16/C. § (5) bekezdését a 278/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 30. §-ával megállapított szöveg.

72

A 16/C. § (5) bekezdés b) pontja az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

73

A 16/C. § (5) bekezdés c) pontja az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

74

A 16/C. § (5) bekezdés d) pontját a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 64. §-a iktatta be.

75

A 16/C. § (6) bekezdését a 278/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése iktatta be, szövege a 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 30. §-ával megállapított szöveg.

77

A 17. § (2)–(4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 226. pontja hatályon kívül helyezte.

78

A 18–21. §-t a 81/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése, a 18. §-t megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 226. pontja hatályon kívül helyezte.

79

A 22. §-t megelőző alcímet a 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet 33. § (3) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére