• Tartalom

289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról1

2015.01.01.

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §2 Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

1/A. §3 (1) Az ONYF a feladatait a központi szerve és különös hatáskörű szerve, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság útján látja el. Az ONYF központi szerve a Központ.

(2) A Központ és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek.

(3) A Központ és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el, székhelyük Budapest.

1/B. §4 (1) Az ONYF élén főigazgató áll, aki közvetlenül vezeti a Központot.

(2) A főigazgatót a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogköröket a miniszter gyakorolja.

(3) A főigazgató tevékenységét főigazgató-helyettesek segítik. A főigazgató-helyetteseket a főigazgató javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogköröket a főigazgató gyakorolja. A Központ más alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört a főigazgató gyakorolja.

1/C. §5 Az ONYF költségvetését a Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésében kell meghatározni.

2. §6 (1) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elsőfokú nyugdíj-megállapítási és nyugdíj-folyósítási feladat- és hatáskörrel rendelkezik.

(2) A főigazgató és a Központ más kormánytisztviselője a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatóját, más vezetőjét vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkező ügyintézőjét az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja.

2/A. §7 (1) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot igazgató vezeti. Az igazgató tevékenységét igazgatóhelyettesek segítik. Az igazgatót és az igazgatóhelyetteseket a főigazgató nevezi ki és menti fel, továbbá gyakorolja felettük az egyéb munkáltatói jogköröket.

(2) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak az (1) bekezdésben nem említett alkalmazottait a főigazgató nevezi ki és menti fel, továbbá fegyelmi jogkört gyakorol a vezetői kinevezéssel, megbízással rendelkező kormánytisztviselők felett, az egyéb munkáltatói jogköröket az igazgató gyakorolja.

(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetménykiegészítés tekintetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős központi hivatal központi igazgatási szerve.

2/B. §8

2/C. §9 (1) A nyugdíjbiztosítási igazgatóság a fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerve.

(2)10 A nyugdíjbiztosítási igazgatóság tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint a 7. §-ában meghatározott hatáskörök – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetője az ONYF főigazgatója.

(3) A nyugdíjbiztosítási igazgatóság illetékességi területe – a fővárosi nyugdíjbiztosítási igazgatóság illetékességének kivételével – megegyezik a megyei kormányhivatal illetékességi területével. A fővárosi nyugdíjbiztosítási igazgatóság illetékessége Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki.

3. §11 (1)12 A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős szervként a Kormány a Központot jelöli ki.

(2)13 Ha törvény másként nem rendedelkezik, a Kormány első fokon eljáró nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek a nyugdíjbiztosítási igazgatóságokat és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot jelöli ki.

(3)14 Ha törvény másként nem rendelekezik, a Kormány másodfokú nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek a Központot jelöli ki.

(4)15 A nyugdíjbiztosítási igazgatóságok és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hatósági ügyeiben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv a Központ.

(5) A Kormány – az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 66. §-a szerinti méltányossági jogkörben hozott kivételes nyugellátás megállapítás (árvaellátás meghosszabbítás) hatáskörének gyakorlására az ONYF főigazgatóját, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatóját, a kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély megállapítása hatáskörének gyakorlására az ONYF főigazgatóját, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatóját, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

(6)16 A fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott által méltányossági jogkörben lefolytatott ügyekben a 4. § szerinti irányítást a Központ gyakorolja.

(7)17

(8)18 A Kormány a társadalombiztosítási egyéni számlát vezető szervnek a Központot jelöli ki.

3/A. §19 A Kormány a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervek hatáskörébe utalt, az egészségkárosodás jogszabályban meghatározott mértékétől is függő ellátásokra való jogosultság elbírálására, felülvizsgálatára irányuló eljárásokban – az ellátást megállapító jogszabályban meghatározott szakkérdésben – a első fokú eljárásban a rehabilitációs szakigazgatási szervet, másodfokú eljárásban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.

4. § (1)20 A nyugdíjbiztosítás központi igazgatását a Központ végzi. A Központ a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervek és a 3. § (5) bekezdése alapján eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott irányításával összefüggő feladatai körében

a)21 irányítja a Nyugdíjbiztosítási Alappal kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, beszámolási, valamint az adatszolgáltatási feladatok ellátását,

b) gondoskodik az ellátások megállapításához, folyósításához szükséges adatok begyűjtéséről, feldolgozásáról, azok kezeléséről, a beérkezett adatok ellenőrzéséről,

c)22 biztosítja a nem a Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott ellátások fedezetének elszámolásával, továbbá a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tekintetében az ellátások megállapításával, folyósításával kapcsolatos működési költségek megtérítésével összefüggő feladatok ellátását,

d)23 megállapítja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság működési költségvetésének részletes előirányzatait,

e)24 meghatározza a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervek és a 3. § (5) bekezdése alapján eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott feladatellátása során követendő belső eljárás rendjét, valamint a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ügyviteli rendjét.

f)25

(2)26 A Központ az (1) bekezdésben meghatározott feladatain túl

a) irányítja, működteti és folyamatosan fejleszti a nyugdíjbiztosítás felügyeleti, költségvetési, szakmai és belső ellenőrzési, valamint központi nyilvántartási rendszerét,

b) a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok megalkotásának kezdeményezésére javaslatot tesz a miniszternek, véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok tervezeteit,

c) közreműködik a nyugellátásokkal, valamint a nyugdíjbiztosítást érintő járulékfizetéssel kapcsolatos jogszabályok előkészítésében,

d)27 irányítja, működteti és fejleszti a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek szakmai feladatainak ellátásához szükséges informatikai rendszereket, gondoskodik a statisztikai adatok gyűjtéséről, valamint azok jogszabályban meghatározottak szerinti közzétételéről,

e)28 szakmai szempontból segíti és ellenőrzi jogszabály alapján a nyugdíjbiztosítás szervezetén kívüli, ellátást megállapító és folyósító tevékenységet,

f) részt vesz a nyugdíjbiztosítást érintő folyamatok elemzésében és értékelésében, valamint – a Kormány, illetve a miniszter által meghatározott keretek között, illetőleg módon – a rövid, közép- és hosszú távú nyugdíjstratégiai és fejlesztési koncepciók kidolgozásában,

g) közreműködik a nyugdíjbiztosítással kapcsolatos nemzetközi szerződések előkészítésében és végrehajtásában, kapcsolatot tart fenn a kijelölt illetékes teherviselővel, illetve szervekkel, végzi az uniós tagságból adódó koordinációs feladatokat, továbbá részt vesz az uniós szakbizottságok, illetőleg a nemzetközi szervezetek szakmai munkájában,

h) gondoskodik a nyugdíjbiztosítással kapcsolatos központi és helyi tájékoztatásról, és az igényérvényesítést segítő szolgáltatások fejlesztéséről,

i)29 ellátja a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról 2011. évi CX. törvény 18. § (1) bekezdése, valamint a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény 2012. január 1-je előtt hatályos 14. § (1) bekezdése, 22. §-a, 24. § (1) bekezdése, 25. § (1) bekezdése és 26. § (1) bekezdése szerinti juttatás folyósításával kapcsolatos feladatokat.

5. §30 (1) A 4. § (2) bekezdés i) pontja szerinti juttatás (e § alkalmazásában a továbbiakban: juttatás) folyósításával kapcsolatos feladatokat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság látja el.

(2)31 A volt miniszterelnök a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumhoz, az Országgyűlés volt elnöke az Országgyűlés Hivatalához, az Alkotmánybíróság volt elnöke az Alkotmánybíróság Hivatalához, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalához benyújtott kérelemmel kérheti az őt megillető juttatás folyósítását.

(3) A juttatás igénybevételéhez szükséges adatokat

a) a volt köztársasági elnök tekintetében a Köztársasági Elnöki Hivatal,

b) a (2) bekezdésben említett jogosult tekintetében – erre irányuló kérelme alapján – a (2) bekezdés szerinti érintett szerv

haladéktalanul továbbítja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére.

(4)32 Az (1) bekezdésben foglaltak alapján folyósítandó, illetve folyósított juttatás fedezetét a volt köztársasági elnök és az Országgyűlés volt elnöke tekintetében az Országgyűlés Hivatala, a volt miniszterelnök tekintetében a Miniszterelnökség, az Alkotmánybíróság volt elnöke tekintetében az Alkotmánybíróság Hivatala, a Legfelsőbb Bíróság, illetve a Kúria volt elnöke tekintetében az Országos Bírósági Hivatal elnöke adja át a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére.

(5)33 A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény szerint megállapított hozzátartozói nyugellátás fedezetét a Köztársasági Elnöki Hivatal, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény alapján a miniszterelnök hozzátartozója számára megállapított hozzátartozói nyugellátás fedezetét a Miniszterelnökség adja át a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére.

(6)34 A juttatás és az (5) bekezdés szerinti hozzátartozói nyugellátás fedezetének átadására vonatkozó eljárási szabályokat a fedezetet átadó szervek és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság megállapodásban határozzák meg.

6. § (1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(3)35

7. §36 (1) A Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság 2013. március 31-ével az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósággal mint általános jogutóddal történő egyesítés (beolvadás) révén megszűnik.

(2) A beolvadást követően az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság mint általános és egyetemes jogutód látja el a beolvadó költségvetési szerv közfeladatait.

8. §37 Az ONYF 2015. január 1-jétől költségvetési szervként a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jogutódja.

Melléklet a 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez38

1

A rendeletet a 73/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2015. április 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 10. §-át.

2

Az 1. § a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 348. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1/A. §-t a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 349. §-a iktatta be, szövege a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 46. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1/B. §-t a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 349. §-a iktatta be, szövege a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 46. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1/C. §-t a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 349. §-a iktatta be.

6

A 2. § a 353/2014. (XII. 29. ) Korm. rendelet 47. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2/A. §-t a 318/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 47. §-ával megállapított szöveg.

10

A 2/C. § (2) bekezdése a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 55. §-a szerint módosított szöveg.

12

A 3. § (1) bekezdése a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 49. § a) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 3. § (6) bekezdése a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 49. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 3. § (7) bekezdését a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 50. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 3. § (8) bekezdését a 123/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 49. § c) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 3/A. §-t a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 496. §-a iktatta be, szövege a 332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 21. §-a, a 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 37. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 23. §-át.

20

A 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 152/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése, a 353/2014. (XII. Korm. rendelet 49. § b) és d) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a 318/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

25

A 4. § (1) bekezdés f) pontját a 164/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet 11. § (9) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 11. § (5)–(6) bekezdését.

26

A 4. § (2) bekezdése a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 49. § d) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 4. § (2) bekezdés d) pontja a 90/2013. (III. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 4. § (2) bekezdés e) pontja a 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított, a 90/2013. (III. 28.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

29

A 4. § (2) bekezdés i) pontját a 332/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 164/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be, szövege a 425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

31

Az 5. § (2) bekezdése a 90/2013. (III. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. [Az 5. § (2) bekezdésének a 314/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § a) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint „a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalához címzett” szövegrész helyébe a „a Legfelsőbb Bíróság illetve a Kúria volt elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökéhez benyújtott” szöveg lép, nem vezethető át.]

32

Az 5. § (4) bekezdése a 123/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

33

Az 5. § (5) bekezdése a 90/2013. (III. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított, a 123/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

34

Az 5. § (6) bekezdését a 90/2013. (III. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

35

A 6. § (2)–(3) bekezdését a 164/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet 11. § (9) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 11. § (5)–(6) bekezdését.

36

A 7. §-t újonnan a 90/2013. (III. 28.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

38

A mellékletet a 318/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére