• Tartalom

295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről1

2010.05.29.

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban Mvt.) 88. §-ának (7) bekezdésében, illetőleg a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 9. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkaügyi és munkavédelmi hatóságként az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséget (a továbbiakban: OMMF) jelöli ki.

(2) Az OMMF központi hivatal, amelynek irányítását a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.

(3)2 Az OMMF önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi központi költségvetési szerv.

(4) Az OMMF-et a miniszter által kinevezett elnök vezeti, aki felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.

(5) Az OMMF székhelye Budapest.

(6) A miniszter irányítási jogkörében

a) kinevezi és felmenti az OMMF elnökhelyettesét, valamint – az OMMF elnöke véleményének kikérésével – a munkavédelmi, munkaügyi felügyelőségek igazgatóit, valamint

b) normatív utasításban kiadja az OMMF szervezeti és működési szabályzatát.3

(7) Az OMMF elnökhelyettese és a munkavédelmi, munkaügyi felügyelőségek igazgatói felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és felmentés kivételével – az OMMF elnöke gyakorolja. Az OMMF elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat az OMMF köztisztviselői és munkavállalói (közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók) felett.

Az OMMF szervezete

2. § (1)4 Az OMMF központi szervből és területi szervekből áll. Az OMMF elnöke a központi szervet közvetlenül vezeti. Az OMMF elnöke a munkavédelmi, munkaügyi feladatok hatékony ellátása érdekében a területi szervek feladat- és hatáskörébe tartozó munkavédelmi, munkaügyi feladatok ellátására a területi szervek illetékességi területén irodát hozhat létre.

(2) Az OMMF területi szervei az igazgató által irányított regionális munkavédelmi, munkaügyi felügyelőségek, amelyek keretében munkavédelmi, munkaügyi felügyelők működnek.

(3) A munkavédelmi, munkaügyi felügyelőségek megnevezését, székhelyét és illetékességi területét e rendelet melléklete tartalmazza.

(4) A munkavédelmi, munkaügyi felügyelőségek jogalanyisággal nem rendelkeznek.

(5)5 Az OMMF munkavédelmi tevékenységének ellátását az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI) segíti. Az OMFI felett a miniszter gyakorolja – a középirányító szervre át nem ruházott – irányítási jogokat. Az OMFI középirányító szerve – a (8) bekezdésben felsorolt jogok tekintetében – az OMMF. Az OMFI ellátja az alapító okiratában és külön jogszabályban meghatározott munkahigiénés, foglalkozás-egészségügyi és a munkavédelmi kutatással összefüggő feladatokat.

(6)6 Az OMFI önállóan működő közszolgáltató költségvetési szerv.

(7)7 Az OMFI élén igazgató áll. Az igazgatót az OMMF elnöke javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel. Az OMFI igazgatója felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és felmentés kivételével – az OMMF elnöke gyakorolja.

(8)8 Az OMMF-nek, mint az OMFI középirányító szervének irányító jogai a következők:

a) a Kormány vagy irányító szerv által megállapított költségvetési keretszámoknak az OMMF és OMFI közötti megosztása;

b) a költségvetés végrehajtásában az OMFI tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése, továbbá a jóváhagyott költségvetési keretek, illetve az azokból ellátandó feladatok teljesülésének veszélyeztetése esetén intézkedés kezdeményezése az irányító szervnél;

c) javaslattétel, illetve közreműködés az irányító szerv hatáskörébe utalt előirányzat-módosítási, -átcsoportosítási, -zárolási, -törlési és -felhasználási jogkörök gyakorlása tekintetében;

d) közreműködés az OMFI tevékenységéről, és költségvetési kerete végrehajtásáról, a részére meghatározott teljesítménykövetelmények teljesítéséről szóló beszámolóinak az értékelésében, felülvizsgálatában;

e) javaslattétel, illetve közreműködés az OMFI pénzmaradványának, előirányzat-maradványának megállapítása, illetve jóváhagyása tekintetében, ideértve a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány felhasználási céljának, rendeltetésének felülvizsgálatát is;

f) közreműködés az OMFI kezelésében lévő államháztartással összefüggő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzététele, illetve erre irányuló igényre történő szolgáltatása végrehajtásának irányításában.

Munkavédelmi állami feladatok9

3. § (1) Az OMMF ellátja a munkavédelem nemzetgazdasági szintű irányításával kapcsolatos feladatokat. Az OMMF saját jogkörében kezdeményezi, előkészíti és elősegíti az Mvt. 14. §-ában meghatározott állami irányítási feladatok végrehajtását.

(2) Az OMMF részt vesz a miniszter jogszabály-előkészítési és jogszabály-alkotási felelősségébe tartozó jogi normák tervezeteinek előkészítésében.

(3) Az OMMF közreműködik

a) a Kormány és a miniszter munkavédelemmel kapcsolatos feladatai ellátásában;

b) a munkavédelmi előírások végrehajtásának elősegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenység ellátásában;

c) a munkavédelem országos programjának kialakításában és végrehajtásának irányításában;

d) a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetének évenkénti áttekintésében, a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetéről szóló éves beszámoló jelentés előkészítésében;

e) a nevelés és az oktatás területén a biztonságos életvitelre, a szakmai oktatás területén az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározásában.

(4)10 Az OMMF a munkavédelmi tevékenységre, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés javítására irányuló kutatásokat végez.

4. § Az OMMF

a) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő kormány-előterjesztéseket és jogszabálytervezeteket;

b)11 részt vesz a munkavédelemben érintett nemzetközi szervezetek munkájában, együttműködik más államok szerveivel a munkavédelmi feladatok összehangolása végett, figyelemmel kíséri a nemzetközi munkavédelmi kutatási eredményeket, azok hazai hasznosításának elősegítése érdekében;

c) mint kijelölt nemzeti hatóság feladat- és hatáskörében ellátja az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség Nemzeti Fókuszpontja feladatait;

d)12 ellátja az Mvt. 78. §-ában megjelölt Munkavédelmi Bizottság titkársági, adminisztratív teendőit;

e) működteti az Mvt. 14. §-a (1) bekezdésének e) pontja szerinti munkavédelmi információs rendszert;

f)13 a munkavédelmi bírság Mvt. 80. § (2) bekezdése szerinti felhasználásával kapcsolatosan ellátja a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól szóló jogszabályban számára megállapított feladatokat;

g) külön jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz egyéb bizottságok, testületek, tevékenységek végzésében, működésében, különösen a szabványosítás, az akkreditálás, a nukleáris baleset-elhárítás, a kémiai biztonság területén.

Munkavédelmi hatósági feladatok, eljárás

5. § (1) Az OMMF munkavédelmi felügyelőségei útján ellátja az általános munkavédelmi hatósági feladatokat. A munkavédelmi feladatok ellátása kiterjed a munkabiztonság és a munkaegészségügy hatósági feladataira, ideértve a foglalkozás-egészségügyi szolgálat Mvt.-ben és külön jogszabályban előírt munkavédelmi feladatainak – az OMFI közreműködésével történő – szakmai irányítását is. Az OMMF együttműködik a foglalkozás-egészségügyi szolgálat által nyújtott egészségügyi szolgáltatás tekintetében a szakfelügyeletet külön jogszabály szerint ellátó Országos Tisztifőorvosi Hivatal irányítása alá tartozó Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központtal.

(2) A munkabaleseti információs rendszer működtetése az OMMF, valamint a külön jogszabályban meghatározottak alapján a bányafelügyelet feladata. Az OMMF gyűjti és feldolgozza a foglalkozási megbetegedésekkel, fokozott expozíciókkal kapcsolatos adatokat.

(3) Az egyéni védőeszközök tekintetében az OMMF a munkavédelmi hatósági ellenőrzés során saját hatáskörben látja el a piacfelügyeleti feladatokat.

(4)14 Az OMMF teljesíti az Mvt. 82/A. §-ában meghatározott beszámolási és adatkezelési, valamint – a részére megküldött adatok tekintetében – az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 15. §-ának (1) és (3) bekezdéséből eredő adatkezelési kötelezettséget.

6. § (1) Az OMMF elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkörében

a) ellátja az Mvt. 83. §-ában meghatározott szakértői engedélyezési feladatokat, valamint

b) külön jogszabály szerint kiadja az igazságügyi szakértői engedélyhez szükséges igazolásokat,

c) a munkavédelmi szabályok munkáltatók általi megtartásának külön jogszabály szerinti eljárásban történő igazolása céljából az Mvt. 83/B. §-ában meghatározott módon és tartalommal hatósági nyilvántartást vezet.

(2)15 Az OMMF és a munkavédelmi felügyelőségek gyakorolják az Mvt. 81–82. §-ában meghatározott feladat- és hatásköröket. Ellátják továbbá mindazon hatósági ellenőrzési feladatokat, amelyeket külön jogszabály nevesítve feladat- és hatáskörükbe utal.

(3) A munkavédelmi felügyelőségek munkavédelmi felügyelője elsőfokú hatósági jogkörében ellátja az Mvt. 84. §-ában meghatározott munkavédelmi hatósági feladatokat.

(4)16 Az OMMF munkavédelmi felügyelője illetékességi területén kívül, valamint az OMMF köztisztviselője a Magyar Köztársaság egész területén az OMMF elnöke által kiállított megbízólevél birtokában végezhet ellenőrzést. Az ellenőrzés alapján indult eljárás lefolytatására az a munkavédelmi felügyelőség jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenőrzés történt.

(5)17 Munkavédelmi hatósági ügyben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnak minősül

a) a munkavédelmi felügyelő eljárása tekintetében az OMMF;

b) a munkavédelmi felügyelőség vezetője vonatkozásában az OMMF elnöke;

c) az OMMF és elnöke tekintetében a miniszter.

(6)18 Munkavédelmi hatósági ügyben az OMMF eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény központi államigazgatási szerv vezetőjének az első fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.

Munkaügyi állami irányítási feladatok

7. § (1) Az OMMF ellátja a munkaügyi hatóság ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait.

(2) A OMMF a munkaügyi ellenőrzéssel kapcsolatos feladatainak ellátásával összefüggésben együttműködik az Európai Unió tagállamainak munkaügyi feladatokat ellátó hatóságaival. A nemzetközi együttműködés keretében megkeresésre a hatáskörébe tartozó feladatokat érintően tájékoztatást nyújt az elvégzett munkaügyi ellenőrzések megállapításairól, valamint a munkaügyi jogszabályok tartalmáról.

(3)19 A Munka Törvénykönyve 106/A–106/B. §-aiban – kivéve a 106/A. § (1) bekezdésének e) pontját – meghatározott szabályok megtartásának ellenőrzése céljából tartott vizsgálatok tapasztalatairól az OMMF beszámolót készít a miniszter számára.

(4) Az OMMF a Met. 8/D. §-a szerint közreműködik a munkaügyi ellenőrzés támogatása, az érintett hatóságok munkájának összehangolása, a foglalkoztatásra vonatkozó szabályokba ütköző foglalkoztatás elleni hatékony fellépés érdekében működő Munkaügyi Ellenőrzést Támogató Tanács tevékenységében.

Munkaügyi hatósági feladatok, eljárás

8. § (1) A munkaügyi hatósági feladatokat az OMMF munkaügyi felügyelőségei, illetve munkaügyi felügyelői (a továbbiakban: felügyelő) útján látja el.

(2) Az OMMF elsőfokú hatósági jogkörében a munkaügyi szabályok munkáltatók általi megtartásának, illetőleg a munkáltatók munkaügyi kapcsolatai rendezettségének külön jogszabály szerinti eljárásban történő igazolása céljából a Met. 8/C. §-ában meghatározott módon és tartalommal hatósági nyilvántartást vezet.

(3) A felügyelő elsőfokú hatósági jogkörében a Met. 3. §-a alá tartozó ellenőrzési tárgykörökben ellátja a munkaügyi hatóságnak a Met. 4. §-ában, 5. §-a (2) bekezdésében, valamint 6–7. §-ában meghatározott munkaügyi hatósági feladatait, továbbá a Met. 1. §-ának (5) bekezdésében meghatározott feladatot.

(4)20 A munkaügyi felügyelő a munkaügyi hatóság illetékességi területén valamennyi munkahelyen ellenőrzést tarthat, függetlenül a foglalkoztató székhelyétől és telephelyétől.

(5)21 Munkaügyi bírság kiszabására, valamint a Met. 7. § (8) bekezdése szerinti határozat meghozatalára első fokon annak a munkaügyi felügyelőségnek az igazgatója jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenőrzött munkahely található.

(6)22 A munkaügyi felügyelő a területi munkaügyi felügyelőség illetékességi területén kívül, valamint az OMMF köztisztviselője a Magyar Köztársaság egész területén az OMMF elnöke által kiállított megbízólevél birtokában végezhet ellenőrzést. Az ellenőrzés alapján indult eljárás lefolytatására az a munkaügyi felügyelőség jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenőrzés történt.

(7)23 Munkaügyi hatósági ügyben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnak minősül

a) a munkaügyi felügyelő eljárása tekintetében az OMMF;

b) a munkaügyi felügyelőség vezetője vonatkozásában az OMMF elnöke;

c) az OMMF és elnöke tekintetében a miniszter.

(8)24 Munkaügyi hatósági ügyben az OMMF eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény központi államigazgatási szerv vezetőjének az első fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.

Egyéb hatósági feladatok25

8/A. §26 Az OMMF, illetőleg a Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelőség a külön jogszabályban meghatározottak szerint ellátja a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítéssel kapcsolatos feladatokat.

Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)27

(3) A Kormány az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség nevét e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségre változtatja. Ahol e rendelet hatálybalépését megelőzően megalkotott jogszabály az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőséget említi, ott az e rendeletben meghatározott munkavédelmi hatóságot kell érteni.

(4)–(5)28

Melléklet a 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az OMMF területi munkavédelmi, munkaügyi felügyelőségei megnevezése, székhelye és illetékessége
29 OMMF Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelősége, székhelye Budapest, illetékességi területe – a 8/A. §-ban foglalt eltéréssel – Budapest, Pest megye
– OMMF Közép-magyarországi Munkaügyi Felügyelősége, székhelye Budapest, illetékességi területe Budapest, Pest megye
– OMMF Dél-dunántúli Munkavédelmi Felügyelősége, székhelye Pécs, illetékességi területe Baranya, Somogy, Tolna megye
– OMMF Dél-dunántúli Munkaügyi Felügyelősége, székhelye Pécs, illetékességi területe Baranya, Somogy, Tolna megye
– OMMF Közép-dunántúli Munkavédelmi Felügyelősége, székhelye Veszprém, illetékességi területe Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye
– OMMF Közép-dunántúli Munkaügyi Felügyelősége, székhelye Székesfehérvár, illetékességi területe Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye
– OMMF Nyugat-dunántúli Munkavédelmi Felügyelősége, székhelye Szombathely, illetékességi területe Győr- Moson-Sopron, Vas, Zala megye
– OMMF Nyugat-dunántúli Munkaügyi Felügyelősége, székhelye Szombathely, illetékességi területe Győr- Moson-Sopron, Vas, Zala megye
– OMMF Dél-alföldi Munkavédelmi Felügyelősége, székhelye Kecskemét, illetékességi területe Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye
– OMMF Dél-alföldi Munkaügyi Felügyelősége, székhelye Kecskemét, illetékességi területe Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye
– OMMF Észak-alföldi Munkavédelmi Felügyelősége, székhelye Debrecen, illetékességi területe Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
– OMMF Észak-alföldi Munkaügyi Felügyelősége, székhelye Debrecen, illetékességi területe Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
– OMMF Észak-magyarországi Munkavédelmi Felügyelősége, székhelye Miskolc, illetékességi területe Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye
– OMMF Észak-magyarországi Munkaügyi Felügyelősége, székhelye Eger, illetékességi területe Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye
1

A rendeletet a 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2011. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 12. § (3) bekezdését.

2

Az 1. § (3) bekezdése a 353/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 501. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

5

A 2. § (5) bekezdése a 353/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § (6) bekezdése a 353/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2. § (7) bekezdése a 70/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A 2. § (8) bekezdését a 353/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

9

A 3. §-t megelőző cím a 70/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

10

A 3. § (4) bekezdését a 70/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

11

A 4. § b) pontja a 70/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

12

A 4. § d) pontja a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

13

A 4. § f) pontja a 353/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

14

Az 5. § (4) bekezdése a 70/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

15

A 6. § (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 502. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

16

A 6. § (4) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 502. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

17

A 6. § (5) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 501. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

18

A 6. § (6) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 500. § (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

19

A 7. § (3) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 501. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

20

A 8. § (4) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 500. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

21

A 8. § (5) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 500. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

22

A 8. § (6) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 500. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

23

A 8. § (7) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 500. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

24

A 8. § (8) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 500. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

25

A 8/A. §-t megelőző alcímet a 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

27

A 9. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 213. pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 9. § (4)–(5) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 502. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

29

A melléklet első francia bekezdése a 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére