• Tartalom

3/2006. (I. 26.) IM rendelet

3/2006. (I. 26.) IM rendelet

a közvetítői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról

2016.01.01.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében és a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40. §-ának b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §1 A rendelet hatálya a közvetítői névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) vétel iránt bejelentést tevő természetes vagy jogi személyre, valamint jogi személyiség nélküli egyéb szervezetre (a továbbiakban együtt: bejelentő) terjed ki.

2. § (1)2 A névjegyzékbe történő felvételért a bejelentőnek igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetnie.

(2) A díj összege 7500 Ft.

(3)3

3. § (1)4 A díjat átutalással vagy az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kibocsátott postai készpénzátutalási megbízással az Igazságügyi Minisztérium 10032000-01397136-00000000 számú számlájára kell befizetni.

(2)5 A „KÖZV” technikai azonosító kódot az (1) bekezdés szerinti átutalási vagy postai készpénzátutalási megbízáson fel kell tüntetni.

(3)6 A díj megfizetésének igazolására a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonatot, a postai készpénzátutalási megbízás igazoló szelvényrészét vagy annak másolatát (a továbbiakban: befizetést igazoló bizonylat) a névjegyzékbe történő felvétel iránti bejelentéshez mellékletként csatolni kell.

4. §7 (1) A díjat a bejelentőnek akkor is meg kell fizetnie, ha

a) a névjegyzékbe való felvétel iránti bejelentést a bejelentő visszavonja, vagy a miniszter a tevékenység megkezdését megtiltja,

b) a miniszter a névjegyzékbe történő felvétel iránti eljárást megszünteti, kivéve, ha az eljárás megszüntetésére a díj meg nem fizetése miatt került sor.

(2) A díjat a miniszter visszatéríti, ha a névjegyzékbe történő felvétel iránti bejelentés visszavonásáról a bejelentőtől az érdemi intézkedést megelőzően írásban tudomást szerzett. Érdemi intézkedés a névjegyzékbe való felvétel vagy – ennek hiányában – a hiánypótlásnak a bejelentő részére a miniszter által történő megküldése.

(3) A bejelentés visszavonását követően tett új bejelentés benyújtásával egyidejűleg a díj ismételt megfizetését a 3. § (3) bekezdése szerint kell igazolni.

5. § (1)8 A díjat, túlfizetés esetén a díjtöbbletet kérelemre vagy hivatalból harminc napon belül kell visszatéríteni.

(2)9 Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét, a számlaszámot vagy azt a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg utalását kéri. A miniszter a visszatérített összeget a kérelmező által megjelölt fizetési számlaszámra átutalással vagy a kérelmező által megjelölt postai címre történő kiutalással teljesíti.

(3)10 Hivatalból történő visszatérítés esetén az összeget a miniszter a befizetést igazoló bizonylaton feltüntetett fizetési számlaszámra átutalással vagy az azon feltüntetett címre történő postai kiutalással teljesíti.

6. § (1) A díjak kezelésére, elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogszabály alapján készített nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie az ügyek számának és a befizetett díj összegének kimutatására.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben írt kivétellel – 2006. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően előterjesztett kérelmek elbírálása során kell alkalmazni.

(2)11

8. §12

1

Az 1. § a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdését a 49/2009. (IX. 28.) IRM rendelet 12. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 10. § (1)–(2) bekezdését.

4

A 3. § (1) bekezdése a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdése a 49/2009. (IX. 28.) IRM rendelet 11. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 10. § (1)–(2) bekezdését.

6

A 3. § (3) bekezdése a 49/2009. (IX. 28.) IRM rendelet 5. §-ával megállapított, a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 5. § (1) bekezdése a 17/2010. (XII. 17.) KIM rendelet 2. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 4. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

9

Az 5. § (2) bekezdése a 49/2009. (IX. 28.) IRM rendelet 11. § (3) bekezdés e) pontja, továbbá a 12. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 10. § (1)–(2) bekezdését.

10

Az 5. § (3) bekezdése a 49/2009. (IX. 28.) IRM rendelet 11. § (3) bekezdés e) pontja, továbbá a 12. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 10. § (1)–(2) bekezdését.

11

A 7. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 15. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 8. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 15. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére